Hotărârea nr. 19/2013

Hotărâre privind aprobarea numãrului de posturi la nivelul sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane, Informații și Administrare Personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aproba numărul de posturi la nivelul sectorului 4 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 , Direcția Resurse Umane, Informații și Administrare Personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului sectorului 4, precum și conducătorii unităților subordonate Consiliului Local sector 4, vor duce la indeplinire prevederile prezentului conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.

ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Ividiu-Dumitru ZARA


.. -Nr. 19/31.01.2013
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București Tel. : +40-21-33£L92/$0 / Fax. :+40-21-337.07.90

Anexa nr.l

la HCL nr. 19/31.01.2013

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Din cadrul unității administrative - teritoriale Sector 4


Denumirea Instituției

Numărul de posturi aprobate pentru anul 2013

Aparatul Permanent al Consiliului Local

1

Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4

85

Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4

69

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4

225

Centrul Cultural Nicolae Bălcescu Sector 4

22

Administrația Domeniului Public Sector 4

80

Aparatul de Specialitate al Primarului Sector 4

312

din care posturi pentru implementare proiecte finanțate din fonduri europene

10

Direcția de Evidență a Pesoanelor Sector 4

61

Poliția Locală Sector 4

350

TOTAL POSTURI

1205

ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, vidiu-Dumitru ZARĂ