Hotărârea nr. 188/2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.4.1/4106/12/12/2013;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile :

-art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată ;

Zl

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr.

215/

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel: Z

ȚȚ -


Bugetul local în sumă de 508 722 mii lei, conform anexei/nr.l./^/Ț

£    & ți. "a'. '*


Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :

-    Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale;

-    Formularul 11/1- Anexa nr. 2.1 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 508 722 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    49.02. Buget local

-    capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice

-    cap.51.02.01    ~ Autoritati executive si legislative

-    cap.51.02.01.03P    - D.G.I.T.L.;

-    cap.51.02.01.03

-    cap.51.02.01.03P

-    Anexa 3

-    Anexa 3.1

-    Anexa 3.1.1

-    Anexa 3.1.1.1

-    Anexa 3.1.1.2

-    Anexa 3.1.1.3

-    Anexa 3.2.

-    Anexa 3.2.1

-    Anexa 3.2,2

-    Anexa 3.3

-    Anexa 3.4

-    Anexa 3.4.1

-    Anexa 3.5

-    Anexa 3.5.1

-    Anexa 3.5.2

-    Anexa 3.5.3


-    A.S.L.G.;

-    Primăria Sector 4;

-    capitolul bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale

-    cap.54.02.05    - Fond de rezervă bugetară

-    cap.54.02.10 D    - Direcția de    Evidenta a Persoanelor

-    cap.55.02    - Dobânzi

-    capitol bugetar 60.02 - Apărare

-    cap.60.02.02    - Centrul Militar

-    capitol bugetar 61.02 - Ordine publică și siguranță

națională

-    Ordine Publică


-    cap.61.02.03

-    cap.61.02.03.04

-    cap.61.02.05- Protecția civilă și protecția nontra

1 Y \

Incendiilor    u \ zj-.'-V I

Y o < v ■./ Z^z?^

v. *Z/>,    zz

- Anexa 3.6    - capitol bugetar 65.02 - învățământ total

-    Anexa 3.6.1

-    Anexa 3.6.2

-    Anexa 3.6.3.

-    cap.65.02.01

-    cap.65.02.02

-    cap.65.02.03.01

-    centralizator

-    A.S.L.G.

-    ASLG 1

- Anexa 3.6.4

- cap.65.02.03.02

- ASLG 2

- Anexa 3.6.5

- cap.65.02.03 US 1

- Unități școlare

- Anexa 3.6.6

- cap.65.02.03 US 2

- Unități școlare

- Anexa 3.6.7.

- cap.65.02.04 US2

- Unități școlare

- Anexa 3.6.7.1

- cap.65.02.04.02. ASLG2 - Invatamant secundar superior

- Anexa 3.6.8

- cap.65.02.07.04

-ASLG

- Anexa 3.6.8.1

-‘ cap.65.02.07. US4

- Unități școlare

- Anexa 3.7

- capitol bugetar 66.02

- Sănătate

- Anexa 3.7.1

- cap.66.02.06.03

- Unităti medico-sociale

- Anexa 3.8

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

~ Anexa 3.8.1

- cap.67.02.03

- Servicii culturale

-Anexa 3.8.1.1

- cap.67.02.03.30

- Alte Servicii Culturale - Centrul

Cultural Nicolae Balcescu

- Anexa 3.8.2

- cap.67.02.05

- Servicii recreative și sportive

-Anexa 3.8.2.1

- cap.67.02.05.03 A

Administrația Domeniului Public

Sector 4

- Anexa 3.8.2.2

- cap.67.02.05.03 P

- întreținere grădini publice, parcuri,

zone verzi

- Anexa 3.9

- capitol bugetar 68.02

- Asigurări și asistență socială

- Anexa 3.9.1

- cap.68.02. AS

- Asistentă socială    zA-

- Anexa 3.9.2

- cap.68.02.05

//

- Asistenta sociala in/naz debblrsț

invaliditate

)

a-

-    Anexa 3.9.2.1. invaliditate

-    Anexa 3.9.3 si copii

-    Anexa 3.9.3.1 si copii

-    Anexa 3.9.4.

-    Anexa 3.9.5

-    Anexa 3.9.5.1

-    Anexa 3.9.6 asigurărilor

-Anexa 3.9.7.


- Anexa 3.9.8. Sociala

-Anexa 3.9.8.1


-    cap.68.02.05.02    -    Asistenta sociala in caz de

-    cap.68.02.AS.06    -    Asistență socială pentru familie

-    cap.68.02.AS.06.01    -    Asistență socială pentru familie

-    cap.68.02.11.2    -    Creșe

-    cap.68.02.AS.15    -    Ajutor social

-    cap.68.02.AS.15.01    -    Ajutor social

-    cap.68.02.AS.50    -    Alte cheltuieli în domeniul

-    cap.68.02.AS.06.56 SMIS 15803 - 68.02.AS.06.56.POR

- cap.68.02.041

cap.68.02.12


Centrul de îngrijire si Asistenta

Subvenții de la Bugetul Local

-    Locuințe servicii și dezvoltare

-    Alte cheltuieli in domeniul


- Anexa 3.10    - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii și Dezvoltare
Publică

-Anexa 3.10.1 -cap70.02.03 publică;

-Anexa 3.10.1.1 - cap 70.02.03.30 locuințelor

-Anexa 3.10.2    - cap.70.02.05

- Alimentare cu apă și amenajări Hidrotehnice


- Anexa 3.10.2.1 - cap.70.02.05.01 -Anexa 3.10.3    - cap.70.02.50

locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

-    Alimentare cu apă L

-    Alte servicii îmdomeniile??\


:<‘î


“ Anexa 3.11

-    Anexa 3.11.1 deșeurilor;

-    Anexa 3.11.1.1

-    Anexa 3.12

-    Anexa 3.12.1

-    Anexa 3.12.1.1

-    Anexa 3.13 30.09.2013

-    Anexa 3.14 12.12.2013


capitol bugetar 74.02 - Protecția Mediului

cap 74.02.05    - Salubritate si gestiunea


cap 74.02.05.01 capitol bugeta 84.02

cap.84.02.03 cap.84.02.03.03


- Salubritate

-    Transporturi

-    Transport rutier

-    Străzi

-    contul de execuție bugetara la

-    contul de execuție bugetara la


Art 4. Se aprobă Listele de investiții aferente unităților aflate în subordinea

Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta


hotărâre:

-    anexa nr. 4

-    anexa nr. 5

-    anexa nr. 6 Sector 4”

-    anexa nr. 7

-    anexa nr. 8 Sector 4”


„Lista de investirii a Sectorului 4 al Municipiului București” „Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4 „Lista de investiții a Administrației Domeniului Public

„Lista de investiții a Politiei Locale Sector 4”

„Lista de investirii a Direcției de Administrare a Piețelor

Art.5. Se aproba virarea sumei de 3 000 mii lei din excedentul seoriuniLde funcționare in secțiunea de dezvoltrare conform raportului de^ special itafb/ X;

nr.P.4.1/4106 intocmit de Direcția Economica la data de 12/12/201.3.


V QA    -i


Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.

Nr. 188/17.12.2013

6