Hotărârea nr. 187/2013

Hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in anul scolar 2013-2014 semestrul I

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2013-2014 semestrul I

Consiliul Local Sector 4

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate Nr. 5581/02.12.2013, întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4

în temeiul prevederilor art.105 alin.(2) lit.„d” din Legea Nr. 1/2011, privind educația națională, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.45 alin.(l) și art.81 alin (2) lit.„j” și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă un număr de 3.577 burse școlare, pentru anul școlar 2013 -2014 semestrul I, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Sumele necesare acordării burselor școlare aferente semestrului I - an școlar 2013-2014 - vor fi alocate în bugetul anului 2014.

Art.3 - Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 4 și Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.12.2013.


Nr. 187/09.12.2013

ANEXA ia H.C.L.S4 nr.187/0<

BURSE ȘCOLARE SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2013-2014

Nr.

Crt.

Unitatea de invatamant

Num ar total de elevi de le cursurile cu frecventa

Nr. burse de

performant

a

Nr. burse de merit cf. art, 8 a)

Media

generala

2012/2013

Nr. burse de merit cf. art, 8 b)

Nr. burse de merit cf. art, 8 c)

Nr. burse de studiu

Nr. burse de ajutor social

nir. burse nle ajutor * socișțj,

ocaziom^

V-!'/

1

Școala Gimnaziala "Ionel

Teodoreanu"

744

1

9

8

75

7

t    ■    ■>*

i'; 1    ■- *

2

Școala Gimnaziala "lenachiță Văcărescu"

325

2

1

6

74

83

3

Școala Gimnaziala nr. 79

1352

1

50

55

8

23

137

4

Școala Gimnaziala "Emil Racoviță"

698

3

5

9

2

6

51

76

5

Școala Gimnaziala nr.96

478

1

10

1

11

37

2

62

6

Școala Gimnaziala nr.97

1374

2

26

23

4

7

31

93

7

Școala Gimnaziala "Avram lancu"

897

15

3

1

12

24

55

8

Școala Gimnaziala nr.99

531

6

9

10

30

55

9

Școala Gimnaziala "General Eremia Grigorescu"

682

1

5

7

121

3

137

10

Școala Gimnaziala nr.108

263

5

5

14

2

26

11

Școala Gimnaziala "Serban-Voda"

501

1

4

15

71

8

99

12

Școala Gimnaziala "George Topârceanu"

437

3

28

67

5

103

13

Școala Gimnaziala "George Bacovia"

876

5

7

3

1

32

73

4

125

14

Școala Gimnaziala nr.113

1134

9

19

70

10

108

15

Școala Gimnaziala nr.119

1076

3

9

14

67

3

96

16

Școala Gimnaziala "Mărțișor"

426

5

3

12

18

1

39

17

Școala Gimnaziala nr.129

1035

1

10

2

1

3

60

2

79

18

Școala Gimnaziala nr.133

795

1

10

31

3

45

19

Școala Gimnaziala nr.165

836

2

1

28

77

1

109

20

Școala Gimnaziala nr.189

566

3

4

3

9

83

7

109

Nr.

Crt.

Unitatea de învatamant

Număr total de elevi de la cursurile cu

frecventa

Nn burse de

performant

a

Nr. burse de merit cf. art. ea)

Media

generala

2012/2013

Nr. burse de merit cf. art. 8 b)

Nr. burse

de merit cf. art. 8 c)

Nr. burse de studiu

Nr. burse de ajutor social

Nr. burse de ajutor

social a ocazionplț

21

Școala Gimnaziala nr.190

1409

1

40

23

25

li *

li

(9®j

22

Școala Gimnaziala nr.194

1565

5

16

26

2

34

w,

23

Școala Gimnaziala nr.308

240

1

8

18

27 ~

24

Colegiul Național “Mihai Eminescu” -liceu

688

5

27

14

28

2

76

Colegiul Național “Mihai Eminescu" -școala generala

717

1

10

8

24

4

47

25

Colegiul Național "Gheorghe Șincai"

1000

9

95

40

5

52

84

285

26

Colegiul Național “Ion Creangă"

914

10

65

11

2

27

19

134

27

Colegiul Național de Arte "Dinu Lipatti" - liceu

26

35

9

22

3

95

Colegiul Național de Arte "Dinu Lipatti" - școala generala

6

1

22

18

46

93

28

Liceul de Coregrafie "Floria Capsai" - liceu

63

9

3

2

2

16

Liceul de Coregrafie "Floria Capsai" - școala

generala

107

3

0

1

1

3

8

29

Liceul Tehnologic "Mircea Vulcanescu"

810

5

6

13

120

144

30

Liceul Tehnologic de Metrologie "Traian Vuia"

553

0

5

25

30

31

Colegiul Tehnic "Petru Rareș" -liceu

618

0

2

5

32

39

Colegiul Tehnic "Petru Rareș" -școala generala

190

2

4

3

4

13

32

Colegiul Național "Octav Onicesc"

903

4

24

17

33

110

3

191

33

Colegiul Tehnic "Miron Nicolescu"

198

13

13

34

Liceul Tehnologic "Dacia"

391

11

1

12

35

Seminarul Teologic Ortodox

201

15

2

7

36

15

15

90

36

Liceul I eologic Adventist "Ștefan Demetrescu"

382

41

51

100

192

37

Liceul Teologic Penticostal "Emanuel"

149

8

20

17

1

46

Colegiul Romano Catolic "Sfântul losif" - liceu

197

3

11

7

23

11

0

55


'MNr.

Crt.

Unitatea de invatamant

Număr total de elevi de la cursurile cu frecventa

Nr. burse de

performant

a

Nr. burse de merit cf. art. S a)

Nr. burse de merit cf. art. 8 b)

Nr. burse de merit cf. art. 8 c)

Nr. burse de studiu

Nr. burse de ajutor social

Nr. burse de ajutor social ocazional

Total

Burse

Media

generala

2012/2013

38

Colegiul Romano

Catolic "Sfântul losif - școala generala

523

1

5

4

22

26

2

60

TOTAL SECTOR 4 (sem. 1)

27,234

133

573

237

42

638

1,865

89

3,577

► Burse de performant

133 burse in cuantum de 500 Iei / luna timp de 5 luni

>    Burse de merit

852 burse in cuantum de 350 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse de studiu

638 burse in cuantum de 300 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse sociale

1865 burse in cuantum de 100 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse sociale ocazionale

89 burse in cuantum de 500 lei / an