Hotărârea nr. 186/2013

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.4.1/3954/03/12/2013;

Luând în considerare prevederile :

-art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local în sumă de 507 649 mii lei, conform anexei nr.l.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :


-    Anexa 3.1.1

-    Anexa 3.1.1.1

-    Anexa 3.1.1.2

-    Anexa 3.1,1.3

-    Anexa 3.2.

-    Anexa 3.2.1

-    Anexa 3.2.2

-    Anexa 3.3

-    Anexa 3.4

-    Anexa 3.4.1

-    Anexa 3.5

-    Anexa 3.5.1

-    Anexa 3.5.2

-    Anexa 3.5.3


-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 507 649 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor :

-    Anexa 3    - 49.02. Buget local

-    Anexa 3.1    - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice

-    cap.51.02.01    - Autoritati executive si legislative

-    cap.51.02.01.03P    - D.G.I.T.L.;

-    cap.51.02.01.03    -A.S.L.G.;

-    cap.51.02.01.03P    - Primăria Sector 4;

-    capitolul bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale

-    cap.54.02.05    - Fond de rezervă bugetară

-    cap.54.02.10 D    - Direcția de Evidenta a Persoanelor

-    cap.55.02    - Dobânzi

-    capitol bugetar 60.02 - Apărare

-    cap.60.02.02    - Centrul Militar

-    capitol bugetar 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

-    cap.61.02.03    - Ordine Publică

-    cap.61.02.03.04    - Poliția Locală Sector 4

-    cap.61.02.05    - Protecția civilă și protecția contra

Incendiilor

Al

-    capitol bugetar 65.02 - învățământ total

-    Anexa 3.6

-    Anexa 3.6.1

-    Anexa 3.6.2

-    Anexa 3.6.3.

-    Anexa 3.6.4


-    cap.65.02.01 -cap.65.02.02

-    cap.65.02.03.01

-    cap.65.02.03.02

-    centralizator

-    A.S.L.G.

-    ASLG 1

-    ASLG 2


Anexa 3.6.5    - cap.65.02.03 US 1    - Unități școlarj


“ Anexa 3.6.6

-    Anexa 3.6.7.

-    Anexa 3.6.7.1

-    Anexa 3.6.8

~ Anexa 3.6.8.1

-    Anexa 3.7

-    Anexa 3.7.1

-    Anexa 3.8

»Anexa 3.8.1

-    Anexa 3.8.1.1

-    Anexa 3.8.2 -Anexa 3.8.2.1 -Anexa 3.8.2.2

-    Anexa 3.9

-    Anexa 3.9.1

-    Anexa 3.9.2

-    Anexa 3.9.2.1.

-    Anexa 3.9.3

-    Anexa 3.9.3.1

-    Anexa 3.9.4.

-    Anexa 3.9.5

-    Anexa 3.9.5.1

-    Anexa 3.9.6 Anexa 3.9.7. Anexa 3.9.8.


- cap.65.02.03 US 2

- Unități școlare

- cap.65.02.04 US2

- Unități școlare

- cap.65.02.04.02. ASLG2 - Invatamant secundar superior

- cap.65.02.07.04

-ASLG

- cap.65.02.07. US4

- Unități școlare

- capitol bugetar 66.02

»Sănătate

- cap.66.02.06.03

- Unități medico-sociale

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

- cap.67.02.03

- Servicii culturale

- cap.67.02.03.30

- Alte Servicii Culturale - Centrul

Cultural Nicolae Balcescu

- cap.67.02.05

- Servicii recreative și sportive

- cap.67.02.05.03 A ■

- Administrația Domeniului Public Sector 4

9

- cap.67.02.05.03 P

/V

- întreținere grădini publice, parcuri, zone

Verzi

- capitol bugetar 68.02

- Asigurări și asistență socială

- cap.68.02. AS

- Asistență socială

- cap.68.02.05

- Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditate

- cap.68.02.05.02

- Asistenta sociala in caz de invaliditate

- cap.68.02.AS.06

- Asistență socială pentru familie si copii

- cap.68.02.AS.06.01

- Asistență socială pentru familie si copii

- cap.68.02.11.2

- Creșe

-cap.68.02. AS. 15

- Ajutor social

- cap.68.02.AS.15.01

- Ajutor social

- cap.68.02.AS.50

- Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor

~~ cap.68.02.AS.06.56 SMIS 15803 - 68.02.AS.06.56.POR-Anexa 3.9.8.1    - cap.68.02.12

- Subvenții de la Bugetul Local

-    Anexa    3.10    -    capitol bugetar 70.02 -    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-Anexa    3.10.1    -cap 70.02.03    -    Locuințe servicii și dezvoltare publică;

-    Anexa    3.10.1.1    -    cap 70.02.03.30    -    Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

-    Anexa    3.10.2    -    cap.70.02.50    -    Alte servicii în domeniile locuințelor,

serviciilor și dezvoltării comunale

-    Anexa 3.11    - capitol bugetar 74.02 - Protecția Mediului

-Anexa 3.11.1    -cap 74.02.05    -    Salubritate si    gestiunea deșeurilor;

-Anexa 3.11.1.1    -    cap 74.02.05.01    -    Salubritate;

» Anexa 3.12    - capitol bugeta 84.02 - Transporturi

-Anexa 3.12.1    -    cap.84.02.03    -    Transport rutier

-    Anexa 3.12.1.1    -    cap.84.02.03.03    -    Străzi

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

-    Anexa 3.13

-    Anexa 3.13.1


-    capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere și religie

-    cap.67.10.03.30    - Alte servicii culturale - Centrul Cultural

Nicolae Bălcescu

-    capitolul bugetar 65.10 - Invatamant

-    capitolul 65.10.03.01    - Invatamant Preșcolar

-    capitolul 65.10.02.02    - Invatamant Primar

-    capitolul 65.10.04.02    - Invatamant Secundar Superior

-    capitolul 65.10.07.04    - Invatamant Special

Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :


- Anexa 3.14


-    Anexa 3.15

-    Anexa 3.15.1

-    Anexa 3,15.2 -Anexa 3.15.3


-    centralizator

-    can. 70.06

-    cap. 70.06.03

-    cap.70.06.03.01


-    credite externe

-    Locuințe, servicii si dezvoltare publica

-    Locuințe

-    Dezvoltarea sistemului-    anexa nr. 6

-    anexa nr. 7

-    anexa nr. 8

-    anexa nr. 9

-    anexa nr.10

-    anexa nr. 11

-    anexa nr.l2

-    anexa nr.l3


Art. 6. Se aprobă Listele de investiții aferente unităților aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

» anexa nr. 5    „Lista de investiții a Sectorului 4 al Municipiului București”

„Lista de investiții a D.G.LT.L. Sector 4”

„Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4”

„Lista de investiții a Politiei Locale Sector 4”

„Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4” „Lista de investiții a D.G.A.S.P.C. Sector 4”

„Lista de investiții a Centrului Medico - Social Sf.Andrei „

„Lista de investiții a Centrului de îngrijire si Asistenta nr.l”

„Lista de investiții a Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4’

Art7. Se aproba virarea sumei de 15 000 mii lei din excedentul secțiunii de funcționare in secțiunea de dezvoltare.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.12.2013.


5