Hotărârea nr. 182/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea hala si spatii birou, pentru teren proprietatea d-lui Ionita Radu si Ionita Lavinia, în suprafaţă de 540,0 mp., situat în SOS. BERCENI nr.94

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea supraetajare statie benzina P+4 E si concesionare teren, pentru teren proprietatea SC VOEST AUTOIMPEX SRL, în suprafață de 146,0 mp. si teren domeniul privat al mu n. București, in suprafața de 287,76mp, situat în CAL. ȘERB AN VODĂ nr.280 sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere Pianul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata , cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune supraetajare statie benzina P+4 E , pe un teren situat în Cal.Serban Vodă nr.280 Sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 183/28.11.2013