Hotărârea nr. 181/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-lui Abrudan Mihai, în suprafaţă de 66,0 mp., situat în B-DUL GHEORGHE SINCAI nr.11, BL.4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-luî Abrudan Mihai, în suprafață de 66,0 mp., situat în B-DUL GHEORGHE SINCAI nr.ll, BL.4, ET.P, SC.l, AP.29. sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, aiîn. 2, lit. "î" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata , cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune acces din exterior, pe un teren cota indiviza a blocului(trotuarul de garda) situat în b-dul Gheorghe Sincai nr.ll, bl.4, et.P, sc.l, ap.29.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniel BĂLUTĂ


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 181/28.11.2013