Hotărârea nr. 178/2013

Hotărâre privind introducerea unei Taxe Speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea şi îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind introducerea unei Taxe Speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011, privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de Specialitate nr. 1383/21.10.2013 al Direcției

Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale Sector 4;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 actualizată privind protecția

mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, prevederile Legii 215/2001, republicată, actualizată, privind administrația publică locală, a art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 45 alin.(2) coroborat cu art. 81 alin (2) lit.„d” din

Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările Di completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă introducerea taxei speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr.211/2011, privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor.

Art.2(l)Taxa specială se calculează prin însumarea costurilor lucrărilor executate, potrivit tarifelor/ lucrări, aprobate ia nivelul Sectorului 4 ai Municipiului București, cu respectarea prevederilor legale, precum și cele prevăzute în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2)    Se aprobă Normele de aplicare a Taxei Speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr.211/2011, privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor, prevăzute în Anexa de la alineatul precedent.

A

(3)    încasarea taxei speciale prevăzute la art.l se face prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4, cu respectarea prevederilor ce se regăsesc în Anexa de la art.2(l).

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale Sector 4 și Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 178/28.11.2013
ANEXA

la H.C.L.S.4 nr. 178/28.11.2013

privind Normele de aplicare a Taxei Speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr, 211/2010, privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor

Art. 1 Taxa specială se calculează în echivalent cu suma tarifelor lucrărilor, aprobate la nivel local / operațiuni executate

Art. 2 Veniturile obținute din Taxa Specială se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor abandonate, aflate în proprietate privată;

Art. 3 Prin imobil abandonat se înțelege, orice teren, clădire aparținând persoanelor fizice sau juridice, imobile aflate într-o stare avansată de degradare, insalubre, neîngrădite corespunzător;

Art. 4 Intră in obligația autorității publice locale prin serviciile de specialitate salubrizarea, igienizarea, și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor abandonate, în condițiile prevăzute de lege și prezenta hotărâre;

Art. 5 Cheltuielile privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 din prezenta anexă, sunt suportate din bugetul local;

A

Art. 6 îngrădirea imobilelor abandonate, se va realiza cu „gard tip”, care să evidențieze faptul că lucrările au fost realizate de către autoritatea publică locală a Sectorului 4 al Municipiului București;

Art. 7 Prin înțelesul prezentei hotărâri denumirea generică „gard tip” se referă la anumite condiții pe care trebuie sa le îndeplinească acesta:

a)    înălțimea gardului trebuie să fie de cel puțin 2 metri;

b)    Culoarea verde intens, reflectorizant, pentru a putea îndeplini condiția de protecție pe timp de noapte si în condiții meteo nefavorabile, după caz;

c)    Vor fi amplasate panouri care să evidențieze faptul că respectivele lucrări sunt efectuate de către autoritatea publică locală a Sectorului 4 al Municipiului București;

Art. 8 Proprietarii/ administratorii imobil el elor abandonate vor fi identificați prin serviciile de specialitate, urmând a fi somați în vederea luării măsurilor de salubrizare, igienizare, îngrădire corespunzătoare, iar pe timp de iarnă îndepărtarea țurțurilor, cu termen de realizare;

Art. 9 Somația trebuie să cuprindă mențiunea că:” în cazul nereal izării măsurilor impuse, lucrările necesare igienizării, salubrizării, îngrădirii corespunzătoare, îar pe timpul iernii îndepărtarea țurțurilor, se vor realiza de către autoritatea publică locală, din bugetul public iar costurile aferente vor fi acoperite prin taxa specială;

Art. 10 Somația va fi transmisă prin poștă cu confirmare de primire, și/sau va fi afișată ia locație cu proces - verbal de afișare probat de cel puțin un martor;

Art. 11 După expirarea termenului prevăzut în Somație, dacă măsurile impuse nu au fost îndeplinite, condiții menționate într-o notă de constatare, la care se atașează planșe foto, care să susțină cauza, formează dosarul privind demararea acțiunii de salubrizare, igienizare și îngrădire corespunzătoare a imobilului, prin serviciile de specialitate.

Art. 12 Lucrările de salubrizare, igienizare și îngrădire corespunzătoare se vor realiza de către operatorul de salubrizare la nivelul sectorului 4 în prezența personalului cu atribuții în protecția mediului, ecologie urbană și gospodărire comunală, iar lucrările realizate, precum și valorile aferente se vor consemna într-un proces-verbal de constatare, la care se atașează suport foto;

Art. 13 Procesul verbal de constatare a lucrărilor efectuate se va realiza în 4 exemplare, pentru fiecare parte câte un exemplar, iar o copie a Procesului Verbal încheiat în baza art. 11 din prezenta hotărâre, împreună cu copia dosarului privind locația în cauză vor fi transmise Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, în vederea impunerii taxei speciale;

Art. 14 Cheltuielile prevăzute la art. 11 vor constitui valoarea taxei speciale/ locație și vor fi recuperate prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniel BĂLUTĂ