Hotărârea nr. 175/2013

Hotărâre privind aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Gcorge Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33,10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, întreținere si infrumusetare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copiii din Sectorul 4, precum si a caietului de sarcini si a contractului de delegare a gestiunii

Având in vedere :

-    Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4

-    Raportul Direcției Investiții și Achiziții publice nr. 1714/28.11.2013,

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 ;

-    Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-    Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementarilor ~~ cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002.

-    Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare

-    Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002

-    H.C.L.Sector 4 nr 111 din 04.07.2013 prin care se aproba delegarea gestiunii serviciului de administrare a adomeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4,

-    In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) si 125 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aproba regulamentul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, Întreținere si infrumusetare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copiii din Sectorul 4, conform Anexei 1.

Art.2.Se aproba caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copiii din Sectorul 4, conform Anexei 2

Art,3, Se aproba contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copiii din Sectorul 4, conform Anexei 3.

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achitiții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 175/28.11.2013

■j

/    f

•V-

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4


Anexa nr. I

la HC.L.nr./.^/^’-

REGULAMENT

de organizare si funcționare a serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii si, pe raza Sectorul 4

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ART 1

(l)Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar si condițiile in care se desfasoara activitatea de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii pe raza Sectorului 4, in conformitate cu principiile si reglementările prevăzute in Cartea si Convenția europeana pentru protecția mediului si dezvoltare durabila- Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, in Legea 51/2006, in Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificări prin Legea nr. 3/2003, in Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, si in Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

ART. 2

(l)Serviciul public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere zone verzi se desfasoard sub autoritatea Consiliului local al Sectorului 4 care controlează gestionarea serviciului, urmărește realizarea strategiilor in domeniul intretinerii si amenajării zonelor verzi din punct de vedere urbanistic pe plan local in colaborare cu Ministerul Administrației si Internelor pe plan național.

ART 3

(l)Prevederile regulamentului gestiunii serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si Întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii in Sectorului 4 se face in conformitate cu legislația In vigoare, in condiții de transparenta, imparțialitate si competitivitate, respectând condițiile de proiectare, executare, receptionare, exploatarea si intretinerea bunurilor mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al Sectorului 4 aferente serviciului public.

(2)    Condițiile tehnice si indicatorii de performantă prevăzuti in prezentul

regulament au caracter obligatoriu.

(3)    ConsiliuI Local poate aproba si alti indicatori de performantă sau alte condiții tehnice pentru serviciul public de administrare, exploatare, amenajare și intretinere zone verzi pe baza unor studii de specialitate efectuate pe perioada de derulare a activitatii, aplicarea lor facandu-se in anul următor anului in care s-au stabilit si aprobat.

CAPITOLUL II Definiții

ART. 4

(l)Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

a)domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale — totalitatea

bunurilor mobile si imobile intrate in proprietatea/administrarea unităților administrativ — teritoriale prin modalitdtile prevăzute de lege si care nu fac parte din domenioul public al acestora;

b)    domeniul public al unităților administrativ-teritoriale — totalitatea

bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea publica a unităților administrativ — teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

c)    infrastuctura edilitar - urbana — ansamblul bunurilor mobile si imobile dobândite potrivit legii, constând in clădiri, construcții si instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice, mobilier urban, inclusiv terenurile

aferente, destinate desfășurării unor activitdti edilitar — gospodărești; infrastuctura edilitar

urbana face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ

teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

D:\Documents and Settings\Julieta\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp263216\00075667.HTM - #d)

mobilier stradal - aparate dejoacă pentru copii, panouri de prezentare, co°uri de gunoi, mese de sah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecția spahiilor verzi;

e) servicii de administrare a domeniului public si privat — totalitatea

acțiunilor, activităților edilitar — gospodărești prin care se asigura administrarea,

gestionarea si exploatarea bunurilor din domeniul public si privat al unităților administrativ — teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, in administrarea altor servicii publice locale.

CAPITOLUL III

Organizarea si gestiunea serviciului de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, in sectorul 4

A. Organizarea si funtionarea serviciului de amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, , a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii , in sectorul 4

ART. 5

(l)Infîintarea, organizarea, coordonarea si reglementarea serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si intretinerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii pe domeniul public si privat constituie obligația exclusiva a Consiliului Local, iar in monitorizarea si controlul funcționarii si gestionarii acestuia intra in atribuțiile si responsabilitatea exclusiva a Consiliului Local Sector 4.

ART. 6

(l)Administrarea si exploatarea serviciului public de amenajare si intretinerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii se va face prin intermediul unui operator autorizat de către Consiliul Local, in baza unui contract de delegare a serviciului.

(2)Operatorul prevăzut la alin.(l) va avea o structura dimensionată in funcție de marimea sectorului 4 si va avea incadrati specialiști in domeniul horticol, agricol, silvic, financiar — contabil, administrativ si juridic.

ART. 7

(l)La elaborarea si aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a serviciului de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii s-a avut in vedere respectarea si îndeplinirea principiilor înscrise in Ordonanța Guvernului nr.71/2002, aprobata cu modificări prin Legea nr.3/2003, Hotararea Guvernului nr.955/2004.

ART. 8

(l)Functionarea serviciului de amenajare si intretinerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii se va face in condiții de transparenta prin consultarea cu utilizatorii si asociațiile, foruri reprezentative, precum si cu organizațiile si asociațiile de protecția mediului.

(1)Activitățile de amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii vor asigura:

a)    satisfacerea cerințelor si nevoilor comunităților locale;

b)    continuitatea serviciului;

c)    ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate;

d)    dezvoltarea si modernizarea infrastucturii zonelor verzi;

e)    intretinerea, protecția si conservarea mediului natural;

f)    pantinerea si exploatarea zonelor verzi din punct de vedere sanitar se va face in conformitatea cu normele de igienă si sanatate publica.

ART. 10

(l)Serviciul de amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii trebuie sa îndeplinească la nivelul beneficiarilor, indicatorii de performantă aprobați de Consiliul Local, prin prezentul regulament propriu al serviciului de amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement,, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii .

(2)Indicatorii de performanta aprobați de Consiliul Local, respecta cadrul general stabilit in acest scop in prezentul regulament.

B. Gestiunea serviciului de amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii,in sctorul 4

ART. 11

(l)Gestiunea serviciului de amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii se organizează la nivelul Sectorului4, după criteriul cost — calitate optim pentru serviciul prestat si tinandu-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare si de particularitățile economico — sociale ale sectorului, de starea infrastucturii edilitar — urbane , de posibilitățile de dezvoltare.

ART. 12

(1)    Gestiunea serviciului de amenăjare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii se realizează prin:

gestiune delegata.

(2)    Alegerea formei de gestiune delegata a serviciului de amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii s-a făcut prin hotararea Consiliului Local, in funcție de specificul, volumul, natura bunurilor proprietate publica si privata a Sectorului 4.

ART.13

(1)    In cazul gestiunii delegate , desfasurarea activitatilor specifice serviciului de amenajare intretinerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii se realizează prin incredintarea totala sau parțiala a realizării serviciului către un operator.

(2)    Incredintarea serviciului de administrare a domeniului public si privat se realizează prin licitație publica in baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului de amenajare intretinerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii.

(3)    Operatorul, prin intermediul carora se desfasoara gestiunea delegata serviciului de amenajare intretinerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii va fi operator atestat in condițiile legii.

CAPITOLUL IV

Realizarea serviciului de amenajare si intretinerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii,

in sectorul 4.

ART. 14

(l)ServiciuI de amenajare si intretinerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, in sectorul 4 se realizează prin organizarea desfasurarea la nivelul sectorului, a activitatilor edilitar gospodărești specifice domeniilor componente ale acestui serviciu.

SECȚIUNEA I

Realizarea serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii,in sectorul 4 ART. 15

(1)    Amenajarea, intretinerea si înfrumusețarea zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice si a locurilor de joaca pentru copii sunt in responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

(2)    Sub denumirea de spatii verzi, in sensul prezentului regulament-cadru, se intelege parcurile si grădinile publice, zonele de agrement aferente scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum si spatiile aferente altor imobile apartinand instituțiilor si agentilor economici.

(3)    Autoritățile administrației publice locale vor asigura serviciul de întreținere a spatiilor verzi, astfel incat acestea sa isi îndeplinească funcțiile pentru care au fost create:

a)    functia ecologica, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice si a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului si a aerului;

b)    functia de utilitate publica, prin care se vor asigura activitățile sportive, odihna, agrementul si jocurile de copii;

c)    functia complementara, prin care se va asigura funcționarea normala a comerțului, alimentației publice, educației si invatamantului.

(4)    Autoritățile administrației publice vor stabili prin proiectele si studiile urbanistice necesarul de spatii verzi, precum si destinația acestora.

(5)    Autoritățile administrației publice locale vor amenaja zone de agrement - lacuri, păduri cu asigurarea si respectarea următoarelor condiții:

a)    o suprafața de 13 - 15 ha spațiu verde, la o distanta de maximum 25 km, pentru localitățile cu un număr de locuitori sub 20.000;

b)    o suprafața de 15 -17 ha spațiu verde, la o distanta de maximum 30 km, pentru localitățile cu un număr de locuitori sub 100.000;

c)    o suprafața de 40 ha spațiu verde, la o distanta de maximum 40 km, pentru localitățile cu un număr de locuitori peste 100.000.

(6)    In zonele de agrement autoritatile administrației publice locale vor interzice amplasarea:

a)    intreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibrații sau impurifica apa, aerul, solul;

b)    unitătilor agrozootehnice;

c)    unitatilor de transporturi;

d)    statiilor de epurare a apelor uzate si a depozitelor controlate de deșeuri solide.

(7)    In cadrul amenajării si dotării zonelor de agrement se vor asigura:

a)    instalatii de alimentare cu apa potabila;

b)    WC-uri publice lacuri pentru colectarea deșeurilor;

c)    colectarea si îndepărtarea apelor uzate prin instalațiile de canalizare locale sau zonale ale căror construcție si exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu.

(8)    Pentru parcurile si grădinile publice suprafețele normale ale acestora vor fi asigurate in funcție de zona geografica, clima si de tradiția zonei.

(9)    La amplasarea si amenajarea parcurilor si grădinilor publice, autoritatile administrației publice locale vor urmări următoarele obiective:

a)    deplasarea pana la un parc sau gradina publica sa se realizeze in maximum 15 minute, utilizandu-se mijloacele de transport in comun;

b)    asigurarea unei suprafețe verzi de minimum 5 mp/locuitor si de maximum 15 mp/locuitor.

(10)    Realizarea si exploatarea spatiilor verzi se vor face respectandu-se aplicandu-se unnatoarele etape:

a)    etapa de proiectare, impusa prin documentațiile de urbanism, in care se realizează studiul spatiilor verzi si se stabilesc soluțiile de detaliu necesare executării acestor spatii;

b)    etapa de realizare a spatiilor verzi, care se va face in regie proprie sau prin intermediul unor agenti economici de stat ori privați specializați.

c)    etapa de exploatare a spatiilor verzi, care se va face prin lucrări de intretinere, reparații, restaurări, modernizări si paza spatiilor verzi;

d)    etapa de producție, care se va realiza prin bazele de producere a materialului dendrologic-floricoi.

ART. 16

(1)    Activitatea de amenajare a spatiilor verzi se va realiza conform procedurilor tehnice de execuție din prezentul regulament-cadru,

(2)    Realizarea activitatii de amenajare a spatiilor verzi va fi condiționată de existenta la punctul/punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

a)ordin de lucru;

a)    documentația tehnica de execuție;

b)    instrucțiuni de lucru, file tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile,

aprobate;

c)    certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi puse in opera;

d)    înregistrări doveditoare ca materialele neconforme sunt tinute sub control;

f)    asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției, utilajelor si utilităților aferente execuției;

g)    asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție si instrucțiunile aplicabile.

(3) Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:

a) pregătirea terenului:

a.l) degajarea terenului prin strângerea cu mana, sapa si grebla, in grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafață sau puțin îngropate;

a.2) curatarea terenului, prin sapare cu sapa la adancimea de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

a.3) defrișări si tăieri sau doborâri de arbori, operațiuni care se aplica numai in ipoteza întâlnirii acestora in ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate;

a.4) extragerea pământului vegetal se realizează prin saparea si aruncarea pământului in depozit sau vehicul, indepartarea rădăcinilor, pietrelor si a altor corpuri strdine;

a.5) mobilizarea solului in vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafețelor după mobilizarea solului; saparea si intoarcerea pământului, cu sfaramarea sumara a bulgarilor, nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafața mobilizata, imprastierea pământului cu lopata si sfaramarea sumara a bulgarilor,

a.6) insamantarea gazonului se va face după asternerea pământului vegetal si maruntirea fina a acestuia;

b)    insamantarea gazonului cuprinde transportul in interiorul zonei de lucru, semanarea prin imprastierea cu mina, ingropatul cu grebla de grădina, tasarea solului semanat cu tăvălugul;

c)    udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului si racordarea la gura de apa, udarea si manevrarea furtunului in timpul udării si strângerea furtunului:

d)    întreținerea peluzelor gazonate se realizează prin:

d.l ) cosirea manuala/mecanizate a gazonului si strângerea in grămezi, cu grebla, in zona de lucru;

d.2) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru,

in grdmezi;

d.3) caratul buruienilor;

e)    rectificarea marginilor la peluze prin taierea cu cazmaua a marginilor peluzei si strângerea si transportul materialului rezultat.

(4) Resursele principale utilizate in vederea amenajării spatiilor verzi

sunt:

a)    resurse materiale - semințe de plante, îngrășăminte organice, apa;

b)    resurse umane - muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat;

c)    utilaje - mijloace de transport, autocisterna cu dispozitiv de stropit.

ART.17

(1)    Activitatea de amenajare a spatiilor verzi cu flori si arbuști se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament-cadru.

(2)    Domeniul public cu destinația "spatii verzi" va avea specificat pe planul cadastral structura geologica a solului.

(3)    Materialul dendrologic si floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologica a solului in care se planteaza.

(4)    Activiatile de amenajare si extindere a spatiilor verzi din diferitele zone ale aceleiași localitdti vor fi coordonate in scopul evitării monotoniei peisagistice funcționale.

(5)    Realizarea activiratii de amenajare a spatiilor verzi cu flori si arbuști va fi condiționată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condițiilor prevăzute la art.1 6 alin. (2).

(6)    Etapele de lucru vor fi cele menționate la art.16 alin. (3) pct. a.l) - a.5).

(7)    Pentru realizarea lucrărilor de plantare a arbuștilor ornamentali in spatiile verzi, se executa următoarele operațiuni:

1.    saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal;

2.    plantarea arbuștilor ornamentali:

a)    extragerea arbuștilor cu sau fara balot de pamant la radcina se realizează prin saparea sântului circular in jurul balotului, curatarea si taierea rădăcinilor, finisarea si ambalarea balotului, invelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara, protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac;

b)    fixarea arbuștilor in camion, stropirea cu apă a coroanei si transportul in zona de lucru, la locul de plantare;

c)    mocirlitul rădăcinilor;

d)    așezarea balotului in groapa;

e)    scoaterea ambalajului;

f)    astuparea cu pamant a gropilor de plantare;

g)    baterea pământului;

h)    executarea farfuriilor sau mușuroaielor;

i)    executarea primului udat;

j)    fasonarea coroanei.

(8)    Lucrările de plantări de flori si plante perene se vor realiza astfel:

1.    plantari de flori:

a)    transportul ghivecelor cu flori in interiorul zonei de lucru;

b)    saparea gropilor pentru plantare;

c)    plantarea, udarea si acoperirea cu pamant;

2.    plantarea plantelor perene:

a)    saparea in jurul plantei pentru formarea balotului;

b)    înfășurarea balotului cu hârtie groasa si legarea cu sarma;

c)    saparea gropilor pentru plantare;

d)    transportul in interiorul zonei de lucru;

e)    plantarea;

f)    udarea.

(9)    Lucrările de întreținere obligatorii care se vor executa sunt:

1. udarea plantațiilor:

a)    desasurarea, cuplarea si strângerea furtunului de apă la gura de apa;

b)    udatul propriu-zis;

2,    plivirea buruienilor:

a)    extragerea manuala a buruienilor cu unelte de plivit;

b)    depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, in grămezi;

c)    caratul buruienilor;

3.    lucrări de combatere a bolilor si dăunătorilor in plantații:

a)maruntirea si prepararea amestecului de substance chimice pentru combatere si umplerea aparatului;

b)executarea stropirii sau prafuirii prin acționare manual

(10) Resursele principale utilizate in vederea amenajării spatiilor verzi cu arbuști si flori sunt:

L resurse materiale:

a)    răsaduri de flori;

b)    plante perene;

c)    puieti de arbuști;

d)    îngrășăminte organice;

e)    împletitura de sarma;

f)    panza de sac;

g)    apa.

2.    resurse umane:

a)    muncitori pentru deservire;

b)    peisagist;

3.    utilaje:

a) mijloace de transport;

b) autocisterna cu dispozitiv de stropit

ART. 18

(1)    Amenajarea spatiilor verzi cu arbori si arbuști se va realiza conform procedurii tehnice din prezentul reguiament-cadru.

(2)    Realizarea activitatii de amenajare a spatiilor verzi cu arbori si arbuști va fi condiționată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condițiilor prevăzute la art. 1 6 alin. (2).

(3)    Lucrările de plantare propriu-zisa a arborilor si arbuștilor ornamentali in spatii verzi se va realiza astfel:

1.    saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a sântului pentru gard viu, cu pastrarea structurii soiului si separarea stratului de pamant vegetal;

2.    plantarea arborilor si arbuștilor: saparea sântului in jurul balotului;

b)    curatarea si taierea rădăcinilor;

c)    invelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara;

d)    protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac;

e)    fixarea in autovehicul si stropirea coroanei cu apa;

f)    transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare;

g)    mocirlitul rădăcinilor;

h)    așezarea balotului in groapa;

i)    scoaterea ambalajului;

j)    astuparea cu pamant a gropilor de plantare;

k)    baterea pământului;

l)    executarea farfuriilor sau a mușuroaielor;

m)    primul udat;

n) fasonatul coroanei.

(4)    Plantarea gardului viu se va realiza astfel:

1.    executarea sântului pentru plantat;

2.    scoaterea puietilor din depozit;

3.    transportul puietilor la locul de plantare si repartizarea lor pe lungimea

sântului;

4.    fasonatul si mocirlitul;

5.    plantatul puietilor si primul udat.

(5)    Lucrările de protejare a plantatiiior care se vor executa sunt:

1.    udarea plantațiilor:

a)    desfasurarea, cuplarea si strângerea furtunului la gura de apa;

b)    udatul propriu-zis;

2.    invelirea trunchiului cu funii din trestie cu aparatori.

(6)    In plantații lucrările de combatere a bolilor si dăunătorilor se vor executa

astfel:

a)    maruntirea si prepararea amestecului de substanțe chimice pentru combatere si umplerea aparatului;

b)    executarea stropirii sau prafuirii prin acționare manual.

(7)    Lucrările de intretinere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

1.    taierea ramurilor cu foarfecă sau fierăstrăul in vederea formarii coroanei;

2.    netezirea tăieturilor cu cosorul;

3.    evacuarea ramurilor taiate la marginea zonei de lucru;

4.    strângerea resturilor rezultate in urma tăierii si îndepărtarea lor din zona de

lucru.

(8) Resursele principale utilizate in vederea amenajării spatiilor verzi cu arbori si arbuști sunt:

1.    resurse materiale:

a)    arbori de foioase si rasinoase;

b)    plante perene;

c)    puieti de arbuști;

d)    îngrășăminte organice;

e)    împletitura de sarma;

f)    panza de sac;

g)apa;

2.    resurse umane:

a)    muncitori deservire;

b)    peisagist;

c)    personal necalificat;

3.    utilaje:

a)    mijloace de transport;

b)    autocisternă cu dispozitiv de transport.

CAPITOLUL V

Drepturile si obligațiile autoritatilor administrației publice locale , ale operatorului si beneficiarilor serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi

si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, in sectorul 4

SECȚIUNEA II

Drepturile si obligațiile autoritatilor administrației publice locale

ART. 19

(l)Consiliul Local Sector 4 actioneaza in numele si in interesul cetățenilor din sector si răspund fata de aceștia pentru:

a)    modul in care gestionează si administrează infrastructura edilitar-urbana a sectorului;

b)    modul in care organizează, coordonează,controlează serviciul de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, in Sectorul 4.

ART. 20

(l)Consiliul Local al Sectorului 4 are următoarele atribuții:

a)    stabilirea strategiilor de dezvoltare si funcționare a serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii ;

b)    luarea inițiativelor si adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de amenajare întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii ;

c)    exercitarea competentelor si responsabilităților ce le revin potrivit legislației in vigoare, referitoare la serviciul de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii .

ART. 21

(l)Consiliul Local Sector 4are in raport cu operatorul următoarele drepturi:

a)    sa verifice, sa solicite refundamentarea si sa aprobe structura, nivelurile si ajustările preturilor si tarifelor propuse de operatorul serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii;

b)    sa sancționeze operatorul in cazul in care acesta nu respectă indicatorii de perfon'nanta si parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datoreaza operatorului de serviciu.

ART.22

(l)Consiliul Local Sector 4are următoarele obligații:

a)    sa asigure un mediu de afaceri concurential si transparent si să asigure un tratament egal tuturor operațiunilor;

b)    sa asigure publicitatea si accesul liber la informațiile publice;

c)    sa elaboreze si sa aprobe documentele necesare organizării si desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor de amenajare întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii;

d)    să aduca la cunoștința publica, in condițiile legii, hotărârile si dispozițiile al căror obiect il constituie serviciul de amenajare întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii;

e)    sa atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii , in conformitate cu procedurile legale;

f)    sa respecte si să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

g)    sa achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

h)    sa păstreze confidențialitatea, in condițiile legii, a informațiilor cu privire ia activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

SECȚIUNEA III

Drepturile obligațiile operatorului

ART 23

(1)    Drepturile operatorului serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii pe raza sectorului 4 se inscriu in caietele de sarcini, in prezentul regulament al serviciului de amenajare întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii si in contractul de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea si menținerea echilibrului contractual pe toaa durata de derulare a acestora.

(2)    Operatorul serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, indiferent de forma de organizare si/sau de forma de proprietate, au calitatea de autoritate contractanta si au obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementarilor legale in vigoare.

ART.24

(l)Operatorul serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii au următoarele drepturi:

a)    sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantitatii si calitatii

acestora;

b)    sa propună Consiliului local al Sectorului 4 ajustarea periodica a preturilor si a tarifelor, in funcție de influentele intervenite in costurile de operare;

c)    sa sisteze prestarea serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii către utilizatorii alții decât Consiliul Local care nu si-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata. Reluarea prestării serviciului se va face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea plătii, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării prestării, find suportate de utilizator altul decât Consiliul Local.

ART.25

(l)Operatorul prestator at serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii are fata de utilizatori următoarele obligații:

a)    sa presteze servicii utilizatorilor cu care a Încheiat contracte de prestare a serviciului, in conformitate cu clauzele prevăzute in contract;

b)    sa deservească toti utilizatorii din aria de acoperire;

c)    sa respecte indicatorii de performanta stabiliți de Consiliul Local Sector 4 in caietul de sarcini si in contractul de delegare a gestiunii;

d)    sa furnizeze Consiliului local al Sectorului 4 informațiile solicitate si sa asigure accesul Ia toate informațiile necesare verificării si evaluării, funcționarii si dezvoltării serviciului, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii si prevederile legale in vigoare;

e)    sa pună in aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale in vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri servicii;

f)    sa asigure finanțarea pregătirii si perfecționării profesionale a propriilor salariati.

SECȚIUNEA IV Drepturile si obligațiile utilizatorilor

ART. 26

(l)Utilizatorii serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii au următoarele drepturi:

a)    acces neingradit la informațiile publice privind serviciul de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii;

b)    garantarea accesului si dreptului de a beneficia de serviciul de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii din aria de acoperire a operatorului;

c)    de a beneficia de prevederile hotărârilor si deciziilor cu privire la serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii;

d)    de a contesta, in condițiile legate, prevederile adoptate de Consiliul local al Sectorului 4 prin hotarari proprii.

ART. 27

(l)Utilizatorii serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, au următoarele obligații:

a)    sa respecte clauzele contractului de prestare si sa isi achite obligațiile de plata in conformitate cu prevederile acestora;

b)    sa achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

c)    sa plateasca dobânzi si penalitati de intarziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor fata de bugetul de stat, in cazul in care contravin precizărilor de la lit. b);

d)    sa respecte prevederile regulamentului serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, in caz contrar find pasibili de a fi penalizați sau, in anumite cazuri, sa li se sisteze serviciul prestat.

CAPITOLUL VI

Finanțarea serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, in sectorul 4

ART. 28

(1)    In funcție de natura activitatii, serviciul de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii poate fi serviciul care desfasoara activitati de natură economica si care se autofînanteaza sau serviciul care desfasoara activitati de natura institutionaladministrativa ori sociala si care sunt finanțate prin alocații bugetare.

(2)    Finantarea cheltuielilor curente de funcționare si exploatare ale serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii se asigura astfel:

a)    din veniturile proprii ale operatorului si din bugetul Consiliului Local al Sectorului 4;

b)    din bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului,

ART.29

(l)Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționarii propriu-zise a serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii si prestării activităților edilitar-gospodaresti specifice acestuia, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea si exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigura prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preturilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor:

ajorganizarea si desfasurarea pe principii si criterii comerciale si concurentiale a activitatii prestate;

bjprotejarea autonomiei financiare a operatorului;

c)    reflectarea costului efectiv al prestării serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii in structura si nivelul tarifelor;

djajustarea periodica a preturilor, tarifelor si taxelor locale;

ejrecuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife sau prin taxele locale;

fjacoperirea prin tarife si prin taxele locale cel puțin a sumelor investite si a cheltuielilor curente de funcționare a serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii ;

ART. 30

(1)    Finantarea si realizarea investițiilor aferente serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii se face cu respectarea legislației in vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri si servicii si cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in construcții, urbanism si amenajarea teritoriului.

(2)    Finantarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

a)    venituri proprii ale operatorului si din bugetul local;

b)    credite bancare, interne sau externe, garantate de Consiliul local al Sectorului 4

c)    sprijin nerambursabil obtinut grin aranjamente bilaterale sau multilaterale

d)    taxe speciale instituite in condițiile legii

e)    particîparea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat.

f)    donatii, sponsorizări

g)    alte surse constituite potrivit legii.

ART. 31

(l)In contractul de delegare sunt prevăzute sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, Consiliului local al Sctorului 4 si, pe de alta parte, operatorului in ceea ce privește finanțarea si realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiții.

(2)lnvestitiile pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorului raman in proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, daca la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, si se vor amortiza de către operator pe durata contractului; in contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din orice cauza a contractului.

CAPITOLUL VII Preturi, tarife si taxe

ART. 32

(1) Nivelul preturilor si al tarifelor-pentru plata serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii se fundamentează pe baza costurilor de producție si exploatare, a costurilor de întreținere, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii si include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării si modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum si profitul operatorului.

(2)    Aprobarea preturilor si/sau a tarifelor se face de către Consiliul local al Sectorului 4 cu avizul autorităților de reglementare locale(daca este cazul, in conformitate cu legislația in vigoare).

(3)    Cuantumul si regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 4 , in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(4)    Structura si nivelul preturilor, tarifelor si taxelor vor ft stabilite astfel:

a)    să acopere costul efectiv al prestării serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii;

b)    sa acopere cei puțin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere

si exploatare;

c)    sa descurajeze consumul excesiv risipa;

d)    sa încurajeze exploatarea eficienta a serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii si protecția mediului;

e)    sa încurajeze investițiile de capital;

f)    sa respecte autonomia financiara a operatorului.

(5)    Metodologia de fundamentare a nivelului preturilor si tarifelor, precum si cea de aprobare a acestora se vor stabili de Consiliul Local al Sectorului 4 .

ART. 33

(1)    ApIicarea de către operator a preturilor si tarifelor avizate si aprobate conform art. 32 alin. (2) este obligatorie.

(2)    Preturile si tarifele avizate trebuie sa respecte următoarele cerințe:

a)    asigurarea prestării serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii la nivelurile de calitate si la indicatorii de performanta stabiliți de Consiliul Local Sector 4 prin caietul de sarcini, prin prezentul regulament al serviciului si prin contractul de delegare a gestiunii, după caz;

b)    realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciul de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii ,prestat pe perioada angajata si asigurarea unui echilibru intre riscurile beneficiile asumate de părțile contractante;.

c)    asigurarea exploatării si întreținerii eficiente a bunurilor apartinand domeniului public si privat al Sectorului 4 afectate serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii .

ART. 34

(l)In cazul organizării si funcționarii serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii , Consiliul local al Sectorului 4 aproba finanțarea dezvoltării acestui serviciu din bugetul local avand in vedere ca din studiile tehnico-economice realizate rezulta ca majoritatea utilizatorilor nu pot suporta majorarea tarifelor si a preturilor corespunzător dezvoltărilor propuse.

(2)Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetara pentru dezvoltarea serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii sau a infrastructurii edilitar urbane aferente va putea fi aprobata de Consiliul Local Sector 4 numai daca determina o reducere, corespunzător alocației acordate, a tarifului/pretului sau o creștere a calitatii serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere in funcțiune a acestora.

CAPITOLUL VIII Răspunderi si sancțiuni

ART. 35

(1)    Inalcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinara, civila,, contravenționala sau penala, după caz.

(2)    Consiliul Local Sector 4 are dreptul sa sancționeze operatorul prestator al serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii si in cazul in care acesta nu prestează serviciul de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, la nivelul indicatorilor de calitate si de eficienta stabiliți in contractul de delegare, prin:

a)    aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficientele constatate. Penalizările vor fi definite in contractul de delegare a gestiunii sau in regulamentul serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii ;

b)    revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune si rezilierea contractului de delegare a gestiunii daca timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetata a obligațiilor contractuale.

CAPITOLUL IX

Etapele procedurale ale delegării de gestiune

SECȚIUNEA IV

Organizarea procedurii de licitație publica

ART, 36

(l)Consiliul Local Sector 4 , in calitate de concedent, poate iniția procedura de licitație publica, după aprobarea studiului de oportunitate, a regulamentului serviciului, a caietului de sarcini si a contractului cadru de delegare a serviciului prin publicarea anunțului privind organizarea licitației in conformitate cu prevederile HG nr. 955/2004, OG 71/2002.

A. ANUNȚUL PUBLICITAR

ART, 37

(1)    După aprobarea caietului de sarcini, regulamentul - cadru al serviciului, modelul de contract, autoritatea administrației publice locale competente va proceda la publicarea anunțului privind organizarea licitației.

(2)    In cazul procedurii licitației publice deschise, este obligatoriu sa se publice in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, intr-un cotidian de circulație naționala, intr-unui de circulație locala, precum si pe pagina de Internet anunțul licitației publice deschise, care va conține in mod obligatoriu:

-denumirea si sediul autoritatii administrației publice care scoate la licitație serviciul;

-serviciul public la care se refera delegarea gestiunii si durata delegării;

-locul de unde poate fî achiziționat, contra cost, caietul de sarcini;

-obiectivele pe care si le propune autoritatea administrației publice;

-actele cerute ofertantilor pentru dovedirea experienței tehnice si manageriale in gestionarea unor sisteme similare, a bonității, capabilitatii financiare de a răspunde la cerințele specifice prevăzute in caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului ;

-data si locul de primire a ofertelor;

-durata in care ofertantii raman angajați prin termenii ofertelor lor;

-data, ora, locul de deschidere a ofertelor.    t

(3) Anunțul privind organizarea licitației se va afișa si la sediul autoritatii administrației publice locale competente, precum si la locul unde urmeaza sa se desfășoare activitatea serviciilor de administrare a domeniului public si privat propus spre concesionare.

SELECȚIA OPERATORILOR

ART. 38

(l)Concesionarul serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii trebuie sa indeplineasca condițiile minime de eligibilitate, si anume:

- sa fie inregistrati la registrul comerțului;

-sa prezinte certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor care stat, inclusiv cele locale;

-sa prezinte documente din care sa rezulte apartenența la asociații profesionale;

ART. 39

(1)    Autoritatea contractanta stabilește condițiile minime de eligibilitate pe care operatorii/prestatorii trebuie sa le îndeplinească pentru participare ia licitație.

(2)    Documentatiile depuse pentru participarea la licitație trebuie sa cuprindă toate informațiile din care sa rezulte îndeplinirea condițiilor minime de eligibilitate cerute de autoritatea contractanta, corespunzătoare serviciului pentru care se organizează licitația.

(3)    Informatiile economice si financiare trebuie sa cuprindă date din care sa reiasa daca operatorul are mijloacele financiare minime cerute de prestarea serviciului de administrare a domeniului public si privat, garanțiile pe care acesta le prezintă, profiturile realizate de operator/prestator in perioada de 3 ani anterioara desfășurării licitației.

(4)    Informatiile asupra capacitatii profesionale si tehnice trebuie sa cuprindă date privind pregătirea profesionala a personalului angajat si a experienței in domeniul administrării domeniului public.

(5)    Informatiile asupra capacitatii tehnice trebuie sa cuprindă date referitoare la utilajele folosite, echipamente si la serviciile de intretinere a acestora.

(6)    Informatiile privind calitatea prestării serviciului de administrare a domeniului public si privat trebuie sa cuprindă date cu privire la masurile de asigurare a calității acestuia.

(7)    lnformatiile privind execuția anterioara a unor servicii similare vor cuprinde si recomandări din partea autoritatilor pentru care operatorul/prestatorul a executat aceste servicii.

(8)Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita si alte informații pe care le considera

necesare pentru edificare asupra capacitatii tehnice si financiare a

operatorilor/prestatorilor,

ART. 40

(l)In cazul parteneriatului intre doi sau mai multi operatori care doresc sa contracteze serviciul de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, fiecare partener este obligat sa îndeplinească condițiile minime cerute de autoritatea contractanta pentru selecție.

ART. 41

(1)    Instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii . serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii vor fi elaborate de autoritatea administraliei publice locale competente si vor fi puse la dispoziție celor interesați, o data cu vanzarea caietului de sarcini, la sediul concedentului.

(2)    Instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii vor trebui sa cuprindă cel puțin următoarele informații:

a)    datele de identificare a autoritaii contractante (denumirea, sediul, codul fiscal, numărul de telefon, telex, fax, e-mail);

b)    date pentru definirea serviciului (natura si calitatea serviciului ce se deleaga, aria de desfășurare a serviciului, perioade de desfășurare);

c)    date economico-financiare (surse de finanțare, obligații financiare taxe);

d)    date privind locul si termenele de desfășurare a licitației (sediul, datele de depunere a ofertelor, de deschidere a ofertelor, de examinare a ofertelor, de comunicare a rezultatelor, de depunere a contestațiilor, de încheiere a contractului).

COMISIA DE LICITAȚIE

ART. 42

(1)    Autoritatea contractante are obligația de a constitui, o data cu inițierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului, o comisie de evaluare formata din 5 membri specialiști in domeniul respectiv.

(2)    Membril comisiei pot fi atat angajați permanent! ai concedentului sau consultanți externi angajați de către concedent, precum si un specialist in domeniul conformității procedurii de atribuire a contractului cu prevederile normelor Uniunii Europene in domeniu.

(3) Autoritatea contractantă desemnează președintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.

ART. 43

(1)    Pe parcursul desfășurării activitatii de evaluare membrii comisiei au obligația de a păstră confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum asupra oricăror alte informații prezentate de candidati/ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a~si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

(2)    Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvălui candidatilor/ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de achiziție publica informații suplimentare legate de activitatea de evaluare, pana când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de delegare.

ART. 44

(1) Membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate, imparțialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 19 si prin care confirma totodată ca nu se afla in nici una dintre situațiile următoare:

-este sot sau ruda pana la gradul al treilea inclusiv ori afin pana la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati;

-in ultimii 3 ani a avut contracta de munca sau de colaborare cu unul dintre

ofertanti/candidati sau a făcut parte din consiliul de administrație ori din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;

-deține parti sociale sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre

ofertanti/candidati.

(2) Declarația prevdzuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de ședința de deschidere a ofertelor sau.

(3)    In cazul in care unul dintre membrii desemnați in comisia de evaluare constata ca se afla in una sau mai multe dintre situațiile prevăzute Ia alin. (1), acesta are obligația de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana.

(4)    Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majorității membrilor.

DEPUNEREA OFERTELOR

ART. 45

(1)    Ofertele vor fi redactate in limba romana..

(2)    OferteIe se depun la locul precizat in anunțul publicitar, in doua plicuri închise sigilate, unul exterior si unul interior.

(3)    Ofertele conținând cele doua plicuri vor fi înregistrate, in ordinea primirii lor, intr-un registru

special, tinut de autoritatea administrației publice locale competente.

(4) Ofertele vor Îndeplini următoarele condiții:

-plicul exterior trebuie sa conțină acte prin care se dovedește cumpărarea caietului de sarcini;

-fiecare participant poate depune doar o singura oferta;

-ofertele vor fi înregistrate, in ordinea primirii, in registrul "Candidaturi si oferte", precizandu-se data si ora;

-ofertele primite si inregistrate după termenul limita de primire prevăzut in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si vor fi înapoiate ofertantilor fara a fi deschise;

-oferta va fi depusa in numărul de exemplare stabilit de autoritatea administrației publice locale competente si prevăzut in anunțul publicitar. Fiecare exemplar trebuie sa fie semnat de care ofertant.

(5)Termenul de primire a ofertelor este intre 20-60 de zile calendaristice de la data publicării anunțului licitației publice.

ART.46

(l)Oferta trebuie sa conțină detaliat toate condițiile prevăzute in caietul de sarcini si alte obligații pe care ofertantul si le asuma in cazul in care va castiga licitația, precum si date tehnice si financiare referitoare la:

-investițiile pe care se obliga sa le realizeze in perioada executării serviciului de administrare a domeniului public si privat;

-standardele de calitate si indicatorii de perfonnanta ai serviciului de administrare a domeniului public si privat ce urmeaza a fi prestat;

-preturile si/sau tarifele pe care si le propune sa le practice;

-redeventa pe care se obliga sa o achite autoritatii administrației publice locale competente.

ART. 47

-Garanția de participare la licitație va fi stabilita de către concedent, prin instrucțiunile privind organizarea si desfasurarea licitației.

ART. 48

(l)Oferta conținând plicurile interior si exterior sigilate va îndeplini următoarele cerințe: 1.1 Pe plicul exterior se va indica licitația publica pentru care este depusa oferta. Plicul

exterior va trebui sa conțină, pe langa dovada cumpărării caietului de sarcini,

a)    o fisa cu informații privind ofertantul si o declarație de participare semnata de ofertant, fara-ingrosari, ștersături sau modificări;

b)    scrisoare de înaintare;

c)    garantia de participare la licitație;

d)    dovada calitatii de IMM(d aca este cazul);

e)    acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform cerințelor prevăzute in criteriile de eligibilitate, precum si dovada constituirii garanției de participare la licitația publica deschisa;

1.2Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum sediul social al acestuia. Acest plic va conține oferta propriu-zisa.

2.Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluate in ziua fixata pentru deschiderea lor.

CRITERII DE SELECȚIE

ART, 49

(l)Criteriile de selecție si eligibilitate a ofertelor se stabilesc de către autoritatea concedenta, in funcție de natura serviciului care se deleaga, si se refera cu precădere la calitatea acestuia, îndeplinirea condițiilor de mediu si sanatate, caracteristicile estetice si funcționale, caracteristicile tehnice si avantajele economice.

DESFASURAREA LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE

ART, 50

(1)    Pentru desfasurarea procedurii licitației publice deschise este obligatorie participarea a cel puțin doi ofertant!.

(2)    In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor nu se depun cel puțin doua oferte, autoritatea concedentâ va proceda la republicarea anunțului publicitar, iar procedura licitației publice va fi reluata de la etapa depunerii ofertelor.

(3)    Dupa deschiderea plicurilor exterioare in ședința publica, comisia de evaluare elimina ofertele care nu conțin totalitatea documentelor si a condițiilor prevăzute ia art. 14, art.

15 si art. 16, precum si a celor prevăzute in instrucțiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a gestiunii.

(4)    Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca

după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute la art. 14, art. 15 art 16.

ART 51

(l)Dupa analizarea conținutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va intocmi procesul-verbal in care se va menționa rezultatul analizei

ART. 52

(/^Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesuluiverbal de către toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertanti.

ART 53

(l)Dupa analizarea ofertelor comisia de evaluare poate cere ofertantilor, in scris, precizări cu privire la conținutul ofertei

STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

ART 54

(1)    Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecție si a instrucțiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de delegare a serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii .

(2)    Aceste criterii au in vedere eficienta economica, suma investițiilor propuse, prețul prestațiilor, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligațiilor privind protecția mediului si a problemelor sociale, garanțiile profesionale si financiare propuse de fiecare ofertant si termenele de realizare a lucrărilor de investiții aferente desfășurării serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii .

(3)    De asemenea, se vor analiza masurile prin care ofertantul se angajeaza sa asigure: cantitatea si calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, indicatorii de performanta stabiliți prin regulamentul de organizare si funcționare a serviciului de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, tarifele practicate,formulele de ajustare si actualizare a acestora, modul de incasare a facturilor, precum si alte angajamente specifice, după caz.

(4)    ln cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.

ART. 55

(1)    Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare intocmeste un procesverbal care cuprinde raportul final cu descrierea procedurii de concesiune operațiunile de evaluare, elementele esențiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului câștigător sau, in cazul in care nu a fost desemnat câștigător nici un ofertant, cauzele respingerii.

(2)    Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este intocmit de care secretarul comisiei de evaluare si se semnează de către toti membrii acesteia.

ART. 56

(1)    Comisia de evaluare transmite autoritatii administrației publice locale competente raportul, precum si ofertele prezentate.

(2)    Raportul va fi depus la dosarul delegării de gestiune.

(3)    In termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea administrației publice locale competenta procedează la informarea ofertantului câștigător despre alegerea sa, precum si la anunțarea celorlalți ofertanti despre respingerea ofertelor tor.

ast. 57

(l)In cazul in care licitația publica deschisa nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație intr-un proces-verbal, iar in termen de 45 de zile se va organiza o noua licitație.

ART. 58

(l)ln termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea in scris a ofertantilor respinși, autoritatea administrației publice locale competente va transmite o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.

CONTESTAT!!

ART. 59

(1)    In termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesuluiverbal de evaluare a ofertelor, ofertantii pot face contestații cu privire la modul cum au fost respectate dispozițiile legate care reglementează procedura concesiunii prin licitație publica deschisa, la sediul autoritatii administrației publice locale competente sau la local depunerii ofertei, potrivit anunțului publicitar.

(2)    In termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestației, autoritatea

administrației publice locale competentă este obligata sa soluționeze contestația si sa comunice răspunsul sau contestatarului

ART. 60

(l)In cazul in care contestația este fondata, autoritatea administrației publice locale competenta va dispune efectuarea masurilor corective de modificare, încetare, revocare sau anulare care se impun, iar decizia va fi notificata tuturor ofertantilor.

ART. 61

(l)In cazul unui răspuns negativ la contestația depusa de către ofertantul respins, ofertantul se va putea adresa judecătoriei in a cărei raza teritoriala se afla sediul autoritatii administrației publice locale competente.

ART. 62

(l)Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publica numai daca aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publica si numai daca:

-nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de candidati/ofertanti este mai mic decât 2;

-nici unui dintre candidati/ofertanti nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute in documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

-au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

-sunt depuse după data limita de depunere a ofertelor;

-nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerințele cuprinse in documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

-conțin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate;

-conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

-prin valoarea inclusa in propunerea financiara fiecare dintre ele a depășit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica respectiv;

- circumstanțe excepționale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de delegare de gestiune sau este imposibilă încheierea acestuia.

ART. 63

(l)Decizia de anulare nu creeaza vreo obligație a autoritarii contractante (a concedentului) fata de participantii la procedura de achiziție publica, cu excepția returnarii garanției pentru participare.

ART. 64

(l)Concedentul are obligația de a comunica in scris tuturor participant!lor la procedura atat încetarea obligațiilor pe care aceștia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul respingerii lor.

CAPITOLUL X Dispoziții finale

ART. 65

(l)Regulamentul serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii este aprobat de Consiliul local al Sectorului 4 si intra in vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta.

Anexa nr. 2 la    .......

Caietul de sarcini

pentru delegarea de gestiune de executarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat

constând în exploatarea serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, parcuri, miniparcuri,etc, pe raza Sectorului 4 (prin gestiune indirecta)

CAPITOLUL I Dispoziții generale.........................................................................2

CAPITOLUL II......................................................................................................5-

Obiectul delegării gestiunii indirecte..................................................................5

CAPITOLUL III................................................................................................119

Condiții de exploatare a serviciului public de administrare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii, etc, pe raza sectorului 4....................................................119

3.1.    Condiții tehnice.............................................Error! Bookmark not defîned.

3.2.    Obiective de exploatare.............................................................................119

3.3 Cantitâti de lucru.........................................................................................122

3.4.    Programe de execuție............................................................................ 123

3.5.    Programul prestației.................... 123

3.6.    Dotări cu personal si utilaje......................................................................124

3.7.    Tehnologii...................................................................................................124

3.8.    Objective de ordin economic....................................................................124

3.9 Obiective de mediu.....................................................................................124

CAPITOLUL IV Sarcinile autoritatii administrației publice locale si ale

operatorilor in domeniul investițiilor..............................................................126

CAPITOLUL V Durata concesiunii.................................................................127

CAPITOLUL VI Sancțiuni...............................................................................127

CAPITOLUL VII Cuantumul garanțiilor datorate de operator.....................129

CAPITOLUL VIII Clauze referitoare la incetarea contractului....................130

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART.I

(1)    Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației in vigoare si precizează condițiile minime in care trebuie sa se desfășoare licitația deschisa pentru delegarea de gestiune indirecta a serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor si platformelor de joaca pentru copii,parcuri, miniparcuri, etc, pe raza Sectorului 4.

(2)    Caietul de sarcini se întocmește prin grija Consiliului local al Sectorului 4 care are obligația de a hotăra modul de gestiune si obligația de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea soluției de delegare a gestiunii serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi si platformelor de joaca pentru copii,etc, pe raza Sectorului 4, precum si documentele de pregătire a licitației deschise,

(3)    Caietul de sarcini se aproba de către Consiliului Local Sector 4.

ART.2

(l)Caietul de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi si platformelor de joaca pentru copii,etc, pe raza Sectorului 4.

ART.3

(1)    Activitățile sus menționate se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor in vigoare si prescripțiilor tehnice speciale aferente lucrărilor respective.

(2)    Persoana juridica    achizitoare se va numi in continuare

"BENEFICIAR", iar cea ofertanta se va numi "OFERTANT" pana la acordarea prin procedura a contractului si semnarea acestuia de către cele doua părți, apoi in continuare se va numi "OPERATOR".

(3)Ofertantul trebuie sa demonstreze ca îndeplinește condițiile minime privind încadrarea (utilizarea) de personal activ si de specialitate minim necesar 75 persoane/muncitori calificați, necalificați, permanenți si sezonieri si cel puțin 4 persoane/ pentru supraveghere si coordonare (ingineri si tehnicieni horticultori) cu studii superioare de lunga durata in domeniu, cu studii de scurta durata, pentru executarea lucrărilor specifice domeniului de activitate, asigurarea dotării cu mijloace de transport, utilaje si echipamente necesare executării in condiții optime si de calitate a operațiilor din procesul tehnologic.

(4)    Aceste condiții au la baza consumurile specifice de manopera, materiale si utilaje prevăzute de normativele in vigoare (norme de munca verificate pe economie pentru lucrările de pe spatii verzi) ;lucrări de terasamente Ts 1981 lucrări din activitatea de spatii verzi, Ts 1994 si Normative agricole si silvice.

NSSM 31 Norme specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunala si salubritate publica

(5)    Pentru fiecare capitol de lucrări, ofertantul va trebui sa îndeplinească cerințele minime specifice pentru fiecare categorie de lucrare, iar modul de organizare si desfășurare a acestora se va face in condițiile asigurării calității lucrărilor cu :

(6)    Se vor respecta prevederile din Regulamentul privind protecția si igiena in construcții,aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.9/N din 13 Martie 1993

-respectarea normelor de securitate si protecție a muncii conform Legii 90/ 1996 -Legea protecției muncii+Norme metodologice de aplicare a legii protecției muncii, Norme specifice de securitate pentru:

-Sudarea si tăierea metalelor(cod2)

-Transportul intern(cod6)

-Prepararea, transportul si turnarea betoanelor precum si executarea lucrărilor de beton armat(cod7)

-Activitati de vopsitorie(cod 26)

-Construcții si confecții metalice(cod42)

-Manipularea,transportul prin purtare si mijloace nemecanizate,depozitarea materialelor(cod5 7)

-Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

- Legea 307/2006privind apararea împotriva incendiilor,

ART.4

(l)Operatorul poarta răspunderea pe toata durata de derulare a contractului pentru executarea lucrărilor conform tehnologiei si a programelor aprobate pe sectoarele de zone verzi alocate, lucrări care trebuie realizate in termenele si modalitățile stabilite prin contract, programe de lucru si a prevederilor din prezentul Caiet de sarcini, ramânand direct răspunzător pentru eventualele daune si pagube provocate ca urmare a nerespectairii acestor prevederi.

(2)Executia lucrărilor va fi comandata de către beneficiar prin programe lunare ce vor fi transmise Operatorului pana la începutul fiecărei luni. Amplasamentele pe care urmeaza sa se execute lucrările cuprinse in caietul de sarcini vor fi menționate de beneficiar in anexa la contract si va cuprinde suprafețele si starea tehnica a dotărilor si plantațiilor existente pe acestea.

(3) Operatorul va transmite, in scris, beneficiarului programul cu zonele si activitatile programate . In baza acestor programe, beneficiarul va efectua verificări la punctele de lucru in ceea ce privește cantitatea si calitatea lucrărilor. In cazul in care in mod repetat executantul nu transmite programul de lucru, in scris, acesta va fî penalizat conform clauzei din contract.

(4)    Receptia lucrarilor/serviciilor/ produselor se va face zilnic, saptamanal, lunar sau de cate ori este necesar, in funcție de activitatea desfasurata, in zilele stabilite de comun acord de reprezentanți ai beneficiarului si ai operatorului. Pentru recepția lucrărilor executate, operatorul are obligația punerii la dispoziție a unui mijloc de transport, fara ca acesta sa afecteze prețul lucrărilor. La recepție se va incheia un proces verbal de recepție cantitativa si calitativa care va fî semnat de către reprezentanții ambelor părți. Pe baza proceselor verbale de recepție operatorul va intocmi la sfârșitul fiecărei luni o situație de lucrări ce va fi înaintata beneficiarului pentru verificare si decontare. Lucrările executate necorespunzator nu vor fi recepționate iar peratorul are obligația de a le reface pe cheltuiala proprie.

(5)    Daca după recepția lucrărilor se constata distrugeri ale plantațiilor nou infiintate prin acte de vandalism sau sustragerea materialului plantat, se va intocmi un proces verbal de constatare care va fi semnat de reprezentanții beneficiarului si ai operatorului. Lucrările necomandate si neaprobate expres de beneficiar nu vor fi recepționate si plătite.

(6)In cazul in care pe perioada execuției unor lucrări se provoacă pagube domeniului public sau privat (rețele utilitare, carosabil, autoturisme, clădiri, etc.) din vina operatorului, refacerea se va face pe cheltuiala acestuia, iar lucrarea respectiva nu va fi recepționată pana la remedierea pagubelor. In cazul in care operatorul refuza remedierea pagubei, beneficiarul are dreptul de a folosi in acest scop garanția de buna execuție. Suma astfel cheltuita din fondul de garanții va fi recuperata din următoarele situații de lucrări pe care operatorul le va înainta la plata.

Operatorul are obligația de a intocmi in urma verificărilor pe teren propuneri lunare care vor fi analizate de beneficiar, urmând ca propunerile intemeiate sa fie incluse in programul de lucru pentru luna următoare.

(7) Operatorul are obligația sa asigure o inventariere si o analiza permanenta a zonei arondate, sesizând beneficiarului orice probleme aparute (distrugeri si furturi de material dendrofloricol, stare de vegetație necorespunzatoare, etc); in acest sens va propune beneficiarului executarea lucrărilor care se impun pentru remedierea situațiilor. In cazul in care in programul lunar sint prevăzute lucrări de natura a remedia cele semnalate, acestea vor fi executate cu prioritate.

(8)Daca pe parcursul derulării contractului operatorul nu executa unele lucrări prevăzute in programul de lucru din cauza ca nu are anumite utilaje (pe care a declarat ca le deține sau le are închiriate) el va fi făcut răspunzător si penalizat pentru pagubele care se vor înregistra din aceasta cauza (exemplu: nu execute lucrarea de udat la momentul corespunzător, lucrările de toaletat, lucrările de plantat, etc.), conform clauzelor contractuale.

(9)    Pentru depozitarea resturilor vegetale, a molozului etc. rezultat operatorul va prezenta dovada ca are un contract incheiat cu societatea care administrează rampa de deșeuri autorizata.

(10)    Comisia are dreptul de a repinge orice oferta sau toate ofertele in situația in care condițiile tehnice,valorice sau contractuale prezentate de către ofertanti sunt inacceptabile pentru autoritatea contractanta.

(ll)In cazul in care se constata abateri sau omisiuni importante de la documentele achiziției se va proceda la respingerea ofertei.

CAPITOLUL II

Obiectul delegării gestiunii indirecte

Date de identificare ale serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi si platformelor de joaca pentru copii ,parcuri,miniparcuri,etc, de pe raza Sectorului 4

ÂRT. 5

(1) Serviciul de amenajare spatii verzi care face obiectul licitației deschise cuprinde următoarele activitati:

1.    Salubrizare prin efectuare de lucrări de intretinere zilnica (inclusiv in zilele de sambata, duminica si sărbători legale) a curățeniei zonelor verzi, la locuri de joaca, miniparculete,parcuri;

2.    Curățenia zilnica (inclusiv in zilele de sambata, duminica si sărbători legale)

3.    întreținerea zonelor verzi prin cosirea ierbii (saptamanal sau decadal după caz), precum si varuirea bordurilor, copacilor si arbuștilor ornamentali ori de cate ori este nevoie si/sau la solicitarea beneficiarului;

4.    Toaletare copaci, arbuști si gard viu ori de cate ori este nevoie si/sau la solicitarea beneficiarului

5.    Executări de suprainsamantari de gazon unde este cazul;

6.    Asigurarea mațerialului saditor-flori si plante ornamentale, precum si plantarea acestora in ghivece, jardiniere si spatii special amenajate (rondouri);

7.    In perioada sezonului rece se va asigura dezapezirea de pe alei, cai de acces si trotuarele in perimetrului locurilor de joaca,parcuri,miniparcuri, aplicandu-se totodată tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului;

8.    Pe perioda sezonului cald, când temperaturile sunt de cel puțin 30 °C sau persista fenomenul de seceta, se va asigura udarea zonelor verzi, a aleilor si cailor de acces;

9.    Asigurarea de coșuri de gunoi pentru depozitarea resturilor menajere si montarea acestora pe marginea aleilor si cailor de acces, din zona parcurilor,locurilor de joaca, miniparcuri,precum si Întreținerea coșurilor de

gunoi, pentru a fi intacte si vopsite; costul vopsirii, costul reparării, inclusiv contravaloarea vopselelor, se fac pe cheltuiala OPERATORului;

10.    Montarea de banei si repararea celor existente, precum si vopsirea si întreținerea acestora pe toata perioada de derulare a contractului;

11.    Marcarea cailor de acces cu indicatoare de circulație si a locurilor de parcare, conform autoritatii contractante, inclusiv pentru persoanele cu handicap;

12.    Plantarea de arbori,arbuști si puieti ornamentali;

13.    Pastrarea permanenta a ordinii si curățeniei la locul de depozitare temporara a deșeurilor menajere;

14.    Efectuarea zilnica a igienizării si dezinfectiei pubelelor folosite pentru transportul deșeurilor menajere de la locul de producere îa locul de depozitare temporara;

15.    Colectarea selectiva a deșeurilor menajere si asigurarea eurocontainerelor necesare avand in vedere reorganizarea depozitului temporar in alta locație mai redusa ca suprafața;

16.    Amenajarea,repararea si întreținerea aleilor si platformelor din incinta parcurilor,miniparcurilor,locurilor de joaca

17.    Amenajarea, repararea si întreținerea fântânilor arteziene

18.    Amenajarea,repararea si întreținerea sistemelor de irigații pe spatii verzi, parcuri,miniparcuri,locuri de joaca

19.    Amenajarea,repararea si întreținerea locurilor de joaca

20.    Amenajare,reparare    si întreținere gardulet metalic in zona

parcurilor,miniparcurilor, locurilor de joaca.

(2)Beneficiarul serviciului de amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a locurilor de joaca pentru copii, parcuri, miniparcuri,din sectorul 4, este Primăria Sectorului

ART.6

(l)Obiectul licitației deschise pentru delegarea de gestiune indirecta il constituie administrarea, exploatarea, amenajarea si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii ,parcurilor,miniparcurilor, etc. in Sectorul 4.

Activitățile cuprinse in serviciul public de amenajare si întreținere a zonelor verzi de agrement, platformelor de joaca pentru copii , parcuri , miniparcuri sunt:

I.    LUCRARI SPECIFICE ZONELOR VERZI(AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE) NOTA : CONȚINE 73 PRETURI UNITARE

LISTA CU MATERIALUL SADITOR CE FACE OBIECTUL OFERTĂRII Conține :231 repere

II.    LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCURI, LOCURI DE JOACA CU: ELEMENTE DE MOBILIER STRADAL

NOTA LOCURI DE JOACA : CONȚINE 56 PRETURI UNITARE

NOTA MOBILIER STRADAL : CONȚINE 79 PRETURI UNITARE

III.    LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCURI,

LOCURI DE JOACA CU :FANTANI ARTEZIENE

NOTA : CONȚINE 135 PRETURI UNITARE

IV.LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCURI, LOCURI DE JOACA CU: LUCRĂRI DE IRIGAȚII NOTA : CONȚINE 30 PRETURI UNITARE

V.    LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCURI, LOCURI DE JOACA CU: LUCARARI DE AMENAJARE SI REPARARE ALEI DE ACCES

NOTA : CONȚINE 30 PRETURI UNITARE

VI.    LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCURI, LOCURI DE JOACA CU :LUCRARI DE SEMNALIZARE RUTIERA

NOTA : CONȚINE 9 PRETURI UNITARE

VILLUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCURI, LOCURI DE JOACA CU: LUCRĂRI DE TEHNICO-EDILITARE EXTERIOARE NOTA : CONȚINE 27 PRETURI UNITARE

TOTAL: 670 PRETURI UNITAREI 0,144)

I.LUCRARI SPECIFICE ZONELOR VERZI(AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE)

NOTA : CONȚINE 73 PRETURI UNITAR

LISTA CU MATERIALUL SADITORContine :231 repere

A . întreținere, curățenie pe zone verzi: ( 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17)

1. Degajat teren de corpuri străine consta in parcurgerea suprafețelor de zone verzi (inclusiv garduri vii ), strângerea cu mana a corpurilor străine (harții, plasticuri, crengi si alte deșeuri) existente la suprafața sau puțin ingropate . Resturile adunate vor fi incarcate si transportate in aceeași zi la rampa de gunoi, indiferent de cantitatea de resturi rezultata. Nu se accepta ca resturile sa ramana strânse si netransportate pe motiv ca nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca OPERATORul sa dețină si un mijloc de transport de capacitate mai mica cu care sa poată face transportul si in asemenea situații.

Lucrarea se masoara la 100 mp, iar recepția se va face la 30% din suprafața,

deoarece se refera la zone verzi intretinute.

Prețul se va prezenta lei/100 mp

2.    Greblat agrotehnic lucrare care se executa in mod obligatoriu primavara(curatenia de primavara) si toamna (la caderea frunzelor) dar si in timpul anului când este necesar si consta in parcurgerea suprafețelor inierbate prin greblarea lor, adunarea gunoiului rezultat in grămezi, incărcatul si transportul acestuia in aceeași zi la rampa de gunoi.

Lucrarea se masoara la mp suprafață efectiv greblate.

Prețul se va prezenta lei/ mp

3.    Maturat alei si trotuare aferente zonelor verzi, maturat rigole se refera la scările, aleile, trotuarele din parcuri si scuaruri, locuri de joaca, amenajari precum si la alte suprafețe asfaltate amplasate in vecinatea zonelor verzi. Lucrarea consta in maturatul periodic al scărilor, aleilor si trotuarelor, adunatul in grămezi a gunoiului rezultat si evacuarea lui. Lucrarea de maturat se va executa si pe timp de iarna, când aleile sunt acoperite cu un strat de zapada afanata, pana la o grosime a stratului de zapada care permite execuția lucrării in acest mod.

Lucrarea se recepționează la 100 mp suprafa de alee maturata.

Prețul se va prezenta lei/100 mp

4.    Defrișarea suprafețelor împădurite cu tufișuri si arbuști cu diametru de pana Ia 6 cm

Taierea manuala sau mecanizata a tufișurilor, arbuștilor si arborilor subțiri cu diametru de pana la 6 cm si transportul materialul rezultat in afara zonei de lucru pe o distanta de pana la 20 metri, cu așezarea in grămezi, incărcatul si transportul acestuia in aceeași zi la rampa de gunoi.

Unitate de măsură : mp

5. Eliminarea lăstarilor emisi din tulpina si rădăcină (drajoni).

Lucrarea consta in taierea cu foarfecă sau alte unelte specifice (in funcție de vigoare) a drajonilor la arbori si taierea cu foarfecă a lăstarilor crescuți pe tulpina. Lucrarea se va executa cu grija, pentru a nu răni trunchiul arborelui. Aceasta lucrare cuprinde si evacuarea resturilor provenite din tăieri.

Unitatea de măsură este bucata de arbore la care se intervine cu lucrările de suprimare.

Prețul se va prezenta lei/buc

6-Curatat șanțuri si rigole de nămol si iarba.

Lucrarea consta in curatarea manuala a rigolelor de nămol, pământ si iarba cu unelte care sa permită degajarea de pamant sau alte depuneri care produc colmatarea acestora. Resturile rezultate in urma lucrării vor fi adunate in grămezi, incarcate si transportate in aceeași zi.

Lucrarea se masoara la metru liniar de rigola (Sânt) curatat.

Prețul se va prezenta lei/ml

7.    încărcat si transportat resturi vegetale, moloz si alte materiale.

Lucrarea se refera la incarcarea si transportul pământului steril rezultat in urma unor lucrări de refaceri, resturi vegetale si diverse materiale, precum si a unoi' depozitari clandestine de gunoi pe suprafețele de zone verzi. Materialele vor fi incarcate in mijloace de transport adecvate si vor fi descărcate la rampa de gunoi autorizata.

Pentru execuția lucrărilor prezentate mai sus, ofertantul va dispune de forța de munca adecvata, unelte si utilaje specifice.

Se masoara la metru cub de material transportat.

Pentru manipularea si evacuarea resturilor vegetale sau a gunoiului rezultat in urma activitatilor descrise se vor folosi in mod obligatoriu tomberoane pe roti, coșuri de nuiele sau saci de plastic. La recepția acestor lucrări nu se admite depozitarea resturilor de pe o zi pe alta.

Transportul resturilor rezultate din lucrările menționate in prezentul caiet de sarcini se va face obligatoriu la rampa de gunoi autorizata, cu mijloace prevăzute cu plasa protectoare pentru a evita imprastierea resturilor in timpul transportului

In acest scop operatorul va prezenta dovada ca deține contract sau convenție cu administratorul rampei, iar in situațiile de lucrări depuse spre decontare va prezenta si bonurile de predare la rampa a resturilor rezultate din lucrările efectuate (deșeuri).

Transportul resturilor rezultate din activitățile desfășurate pe zonele verzi se va face pe traseele stabilite de beneficiar, in acest sens executantul va solicita Primăriei autorizație pentru mijloacele cu care va efectua aceste lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/mc

8.    Decaparea terenurilor degradate in strat de 10 cm

Decaparea manuala sau mecanizata a terenurilor degradate in strat de 10 cm in vederea completării cu pamant vegetal de umplutura sau pentru aducerea la aceeași cota a terenurilor. Pamantul rezultat in urma acestei operații este transportat si depozitat la gropile de gunoi autorizate. Operația nu conține completarea cu pamant vegetal de umplutura.

Unitatea de măsură : mp

9.    Transplantat arbori sau arbuști

Săpătură manuala in jurul rădăcinii cu o lățime de 7 ori mai mare decât diametrul arborelui sau arbustului care se dorește a fi transplantat, cu crearea balotului de pamant. Montatea plasei pe balotul de pamant al arborelui sau arbustului. Transportarea arborelui sau arbustului la noul amplasament. Așezarea balotului in groapa (săpătură pentru noua groapa nu este inclusa in aceasta operație). Mocirlirea si umplerea cu pamant a gropii, udatul. Deasemenea se pot folosi orice tratamente si metode care sunt considerate necesare pentru ca arborele sa nu se usuce.

Unitate de măsură : buc

10. Vopsit arbori cu vopsea ecologica

Vopsirea arborilor de pe domeniul public cu vopsea ecologica. Vopsirea arborilor se va face de la cota 0 la cota de 150 cm. Vopseaua va fi intinsa uniform, cu pensula pe toata suprafața arborelui cuprinsa in aceste cote. Deasemenea operațiunea consta si in

eliminarea diverselor obiecte care sunt aplicate pe scoarța copacului.    ~'

Vopsirea se recepționează la bucata arbore; prețul conține si contravaloarea vopselei.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

11. Completare cu nisip / pietriș pentru nisipare, locuri de joaca, locuri pentru câini etc.

Operațiunea consta in transportul nisipului / pietrișului la zona de lucru si intinderea lui uniforma in spatiile ce se doresc a fi completate cu nisip / pietriș . Prețul conține si contravaloarea nisipului / pietrișului.

Unitate de măsură : mc

12. Igienizarea completa a suprafețelor acoperite cu nisip sau pietriș din locurile de joaca, nisipare, locurile pentru câini etc

Operațiunea consta in evacuarea completa a nisipului sau pietrișului existent din acea suprafața, si inlocuirea acestuia cu nisip sau pietriș nou.

Unitate de măsură : mc

13. Curatarea suprafețelor acoperite cu nisip sau pietriș din locurile de joaca, nisipare, locurile pentru câini, etc

Operațiunea consta in greblarea nisipului sau pietrișului din suprafața respectiva si intinderea lui uniforma, precum si evacuarea deșeurilor rezultate in urma greblării.

Unitate de măsură : mp

14. Spalarea suprafețelor antitrauma

Operațiunea consta in spalarea cu jet de apa si detergent a suprafețelor antitrauma. Prețul conține contravalorea apei si a detergentului adecvat.

Unitate de măsură : mp

15. Salubrizarea suprafețelor antitrauma

Operațiunea consta in maturarea cu ajutorul maturii a suprafețelor antitrauma si evacuarea la groapa de gunoi a deșeurilor rezultate.

Unitate de măsură : mp

16. Vidanjare coșuri de gunoi din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

Operația consta in golirea coșurilor de gunoi si evacuarea deșeurilor

Unitate de măsură : buc

17. înlocuit separator de suprafețe

înlocuirea separatoarelor de suprafețe distruse cu separatoare de suprafețe noi din plastic sau tabla cutata de diverse culori (culori stabilite de beneficiar)

Unitate de măsură : ml

B. înființare rabate flori si semanat gazon,rulou de gazon:(l8,19,20)

18.    Plantat flori anuale, bienale si perene in rabate, ronduri, jardiniere, stinarii.

- lucrarea se executa in teren deja pregătit prin mobilizare, maruntire si modelare iar in jardiniere a fost executată înlocuirea pământului;

•    transportul materialului in interiorul zonei de lucru;

•    repartizarea lui;

•    executarea alveolelor cu plantatorul;

•    plantarea răsadului;

•    tasarea pământului in jurul răsadului;

•    primul udat.

In ronduri plantarea se va face de la centru spre periferie. Se planteaza material corespunzător calitativ, valoarea acestuia platindu-se separat.

La finalizarea lucrării de plantat se va curata zona de lucru de resturi, iar gunoiul rezultat se va transporta imediat la rampa de gunoi.

Unitatea de măsură- 1QQ bucăți flori plantate iar lucrarea nu include valoarea răsadurilor.

Prețul se va prezenta in lei/lOObuc plantate

19.    Semanat gazon — lucrarea se executa in teren deja pregait prin mobilizare, maruntire, finisare si fertilizare, pe o adâncime de cel puțin 10 cm. Gazonarea sau refacerea suprafețelor gazonate, se va face cu tipul de gazon in funcție de amplasament (gazon sport, gazon umbra, gazon secetă etc.); la stabilirea tipului de gazon se vor lua in considerare condițiile pedoclimatice ale zonei si destinația spațiului verde (parcuri, locuri de joaca, scuaruri, teren de sport). Beneficiarul va indica tipul de gazon ce va fî utilizat iar cantitatea de samanta recomandata este de 40 -50 g/mp. Lucrarea cuprinde următoarele etape:

•    mobilizare pe o adâncime de cel puțin 10 cm, fertilizare, maruntire, finisare;

•    dozarea cantitatii de seminte/mp ; cantitatea recomandata (40-50 g/mp);

® transportul in interiorul zonei de lucru;

•    semanarea prin imprastiere cu mana sau cu mașina de semanat manevrata manual, jumătate din norma de samanta intr-un sens, cealalta jumătate distribuindu-se perpendicular pe prima direcție;

•    incorporarea semințelor in sol prin greblare cu grebla metalica (la semănatul manual) sau mecanizat

•    tasarea solului cu tăvălugul de mana sau mecanizat;

•    udat

Lucrarea se masoara la mp de suprafața semanata.

Prețul se va prezenta in lei/ mp.

Acesta lucrare va cuprinde prețul manoperei, material,transport,utilaje.

20.    Montat rulou de gazon — lucrarea se executa in teren deja pregait prin mobilizare, maruntire, finisare si fertilizare, pe o adâncime de cel puțin 10 cm . Lucrarea cuprinde următoarele etape:

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea suprafețelor de corpuri străine ;

•    nivelare suprafețe;

© procurare rulou de gazon ;

® montat rulou de gazon.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

C. Plantat trandafiri, gard viu pe un rând si pe doua rânduri, arbori si arbuști ornamentali cu rădăcină nuda, arbuști cu balot de pamant la rădăcină, arbori cu balot de pamant la rădăcină: (21,22,23,24)

Acest capitol cuprinde lucrări de plantații trandafiri, gard viu pe un rând si pe doua rânduri, arbuști si arbori cu balot la rădăcină sau cu rădăcină nuda. Ofertantii vor deține forța de munca si utilajele specifice (mijloace de transport si manipulare) executarea acestui gen de lucrări cu respectarea normativelor si prescripțiilor tehnice in vigoare in condițiile unei organizări raționale a muncii. De asemenea se vor respecta cu strictete normele tehnice prevăzute in normative pentru toate etapele tehnologice specifice lucrărilor de plantații:

• dimensiunea gropilor, șanțurilor, distanta de plantare, pregătirea materialului pentru plantare, respectiv fasonarea, mocirlitul, executarea farfuriei, fasonatul coroanei (unde este cazul), udat etc.

Recepția se face la bucata (număr de gropi sapate) pentru lucrările de plantat trandafiri, arbori si arbuști si la metru liniar pentru plantat gard viu.

Pentru trandafiri(21harbori22barbusti(23) prețul se va prezenta lei/buc

Pentru gard viu(24) prețul se va prezenta lei/ml

D. întreținere plantații de arbori si arbuști ornamentali, garduri vii, trandafiri, flori, gazon: (25,26,27,28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35,36,37,38,39) Operatorul este obligat sa dispună de personal calificat si de dotările specifice efectuării acestei activitati (unelte pentru executarea manuala sau utilaje si dispozitive pentru executarea mecanizata a intretinerii) precum si mijloace de transport pentru resturile vegetale rezultate. Pentru lucrările de tutorare si ancorare in prețul unitar al lucrării va fi inclus si prețul tutorilor, țărușilor, sfoara, sarma si alte materiale necesare.

25. Prăsit rabate flori, trandafiri,arbori, arbuști, garduri vii si mobilizat sol in jardiniere se face in scopul distrugerii crustei de la suprafața solului formată in urma ploilor sau a udatului, asigurandu-se astfel o buna aerisire la nivelul rădăcinilor, pătrunderea apei si distrugerea buruienilor. Se executa când pamantul este ușor umed, la adancimea de 6 — 8 cm, avandu-se grija sa nu se distrugă plantele existente. Se masoara la mp, iar resturile vegetale rezultate in urma acestei operațiuni se vor transporta obligatoriu in aceeași zi.

Lucrarea se masoara la 1 metru parat.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

26.    Plivit buruieni din rondouri, rabate flori,trandafiri, garduri vii, de lângă arborii si arbuștii din spatiile verzi si aliniamente - se executa manual după un udat sau după ploaie pentru a se evita scoaterea din pământ a plantelor odata cu buruienile.

Se va urmări ca buruienile sa fie smulse cu rădăcină cu tot si nu doar rupte de la suprafața solului; lucrarea se executa inainte ca buruienile sa sufoce plantele din jur.Lucrarea cuprinde inclusiv incarcatul si transportatul buruienilor in aceeași zi.

Se masoara la mp suprafața plivită.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

27.    Musuroit si dezmusuroit trandafiri lucraile se executa in mod obligatoriu toamna (musuroire) si primavara (dezmusuroire).

Toamna, pentru protejarea impotriva înghețului, o data cu Încetarea perioadei de vegetație se executa musuroitul bazei tulpinii, avand ca scop protejarea punctului de altoire.

înainte de a fi musuroiti sau ingropati, trandafirilor li se va face o sumara toaletare, care consta in scurtarea ramurilor prea lungi, inlaturarea ramurilor rupte sau uscate, usurindu-se astfel operația de musuroire.

Musuroirea consta in acoperirea ramurilor de la baza tufei cu pământ uscat si afinat, care să protejeze tufa la nivelul altoiului si a primilor 3-4 ochi; mușuroiul nu trebuie sa depaseasca 20-30cm inăltime. Pentru trandafirii altoiti in coroana se va executa protejarea punctului de altoire si a coroanei prin invelire (folosind materiale care sa protejeze de inghet), după o prealabila toaletare a acestora. Se recepționează la bucata de trandafir musuroit.

Primavara, după trecerea pericolului de inghet se executa dezmusuroitul, lucrare prin care se imprastie pământul adunat la baza tulpinii, uniformizandu-se suprafața.

Se receptioneza la 100 bucăți.

Prețul se va prezenta in lei/100 buc

28.    Taieri la trandafiri — prin această lucrare se urmărește o creștere si dezvoltare armonioasa si viguroasă a plantelor, o inflorire abundentă, regulata, de lunga durata, stimulandu-se formarea ramurilor de inflorire in anul următor si evitandu-se imbatrânirea prematura;

© tăierile se fac in perioada repausului vegetativ, in special primăvara toamna, inainte de intrarea In vegetație, executandu-se tăieri de ușurare, aerisire, curățire, tăieri de echilibrare si de reintinerire, in funcție de cerința fiecărei plante.

•    in perioada de vegetație se vor inlatura ramurile slabe, cele cu muguri florali nedezvoltati, lăstarii crescuți din sălbatic, precum si ramurile care cresc excesiv de viguros si capsulele cu sămânță.

•    tăierile se fac de care personal calificat, folosindu-se foarfeci speciale, pentru trandafiri, cu lama îngustă si dezinfectate pentru a nu transmite boli;

Lucrarea mai presupune strângerea ramurilor, a lăstarilor taiati, incarcarea in mijlocul de transport si transportul la rampa de gunoi in aceeași zi.

Se recepționează la 100 bucăți trandafir.

Prețul se va prezenta in lei/ 100 buc

29.    Tutorare arbori — această lucrare se executa in vederea susținerii puietilor de arbori;

•    dimensiunile tutorelui trebuie sa fie corespunzătoare ca diametru si inăltime dimensiunilor arborelui pe care il protejează si să fie aspectosi la vedere;

•    după alinierea si fixarea tutorilor, arborele va fi legat la tutore cu sfoara printr-o legătură sub forma cifrei opt;

Prețul lucrării va include si prețul tutorelui, sfoara sau alte materiale necesare.

Pe aliniamentele stradale, tutorarea se va executa folosindu-se 1-3 tutori, amplasați după caz sub formă de triunghi, susținuți cu ajutorul unor sipci sau individual.

Lucrarea se recepționează la 1 bucată arbore tutorat si include valoarea materialului.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

30.    Ane o rare arbori — este o lucrare care se executa in scopul susținerii tulpinii arborilor plantați cu balot la rădăcină.

Ancorarea se face folosindu-se 3 sârme al căror diametru variaza intre 2-4 mm, in funcție de talia arborelui. Aceste sârme sunt legate la intersecția ramurilor principale in cazul arborilor foiosi si de axul principal la conifere si apoi fixate in pamant cu ajutorul unor țăruși de lemn sau metal. Porțiunea de pe ramuri sau trunchi pe care se fixeaza sârmele se va proteja cu un manșon din pasla, panza de sac sau din cauciuc. Legarea sârmelor direct pe trunchi sau ramuri nu este permisa. In prețul manoperei se include prețul materialelor folosite.

Se recepționează la bucata arbore ancorat si include materialele folosite.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

31.    TransportuI, montarea, ancorarea si demontarea brazilor de Crăciun

este o lucrare care se executa cu ocazia sărbătorilor de iarna. Lucrarea cuprinde următoarele etape:

•    transportul de la locul de achiziție

•    amplasarea, montarea si ancorarea la locul stabilit (demontarea)

•    taierea brazilor si transportul materialului lemnos si a resturilor rezultate in urma realizării lucrărilor.

Unitatea de măsură lei/ora

Prețul se va prezenta in lei/ora.

32.    împodobirea si despodobirea brazilor de Crăciun

împodobirea brazilor cu ornamente (globuri si pachete)despodobirea după trecerea sărbătorilor;

Ornamentele vor fi puse la dispoziția operatorului de către beneficiar.

Unitatea de măsură lei/ora

Prețul se va prezenta in lei/ora.

33.    Refăcut farfurii Ia arbori

•    lucrarea se face la baza arborelui prin mobilizarea solului la adancimea de 5 cm cu cazmaua (sau sapa) si executarea farfuriei de forma circulara, care servește la menținerea apei, precum si a substanțelor cu care se face fertilizarea.

•    Dimensiunile farfuriei variaza in funcție de marimea arborelui si se recepționează la bucata.

•    Pentru alveolele arborilor din aliniamentele stradale lucrarea constă in mobilizarea solului la h = 5 cm pe toata suprafața alveolei.

Unitatea de măsură lei/buc

Prețul se va prezenta in lei/buc.

34.    Cosit iarba, buruieni si tundere gazon.

Cosirea ierbii si a buruienilor se poate face manual cu coasa, in locurile unde datorita configurației terenului nu se poate executa cositul mecanizat, impunandu-se uniformizarea suprafețelor cosite.

Tunderea gazonului din parcuri, scuaruri, se poate executa mecanizat

• cu mașini ce permit reglarea inaltimii de taiere, mentinand-o constanta

pe toata suprafața, ori de cate ori este nevoie.

© înainte de fiecare intervenție se va avea in vedere pregătirea mașinilor

prin reglarea organelor active de lucru, pentru executarea unor lucrări de calitate.

® Strângerea ierbii rezultate se va face imediat după cosit, urmând a fi transportată in aceeași zi la rampa de gunoi. Nu este permisa depozitarea grămezilor de iarba cosită pe zonele verzi.

Frecventa tunderilor, va fi stabilita de beneficiar prin programul de lucru.

Se masoara la mp.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

35.    Tuns gard viu, borduri, chenare si mozaicuri florale manual sau mecanizat pentru uniformizarea creșterilor

•    lucrarea se practica in vederea menținerii la o anumita inaltime a plantației de gard viu sau pentru a da o anumita forma chenarelor si bordurilor, in funcție de scopul pe care il au acestea decorativ sau utilitar.

® Se executa cu foarfecă de tuns gard viu sau mecanizat, prin taierea creșterilor anuale si menținerea lor la nivelul dorit; suprafețele realizate in urma tunderii trebuie sa fie fara valuri, drepte, la același nivel. Se vor evita tăierile prea severe, in lemn batran care vor conduce la formarea de goluri si degamisirea gardului viu.

Cu aceasta ocazie, se vor indepârta si lăstarii altor specii ce cresc printre lăstarii de gard viu. Lucrarea mai cuprinde:

-strângerea materialului taiat si evacuarea la marginea zonei de lucru; — incarcarea lui in mijloacele de transport specifice;

-transportul imediat la rampa de gunoi.

Se masoara la mp suprafața reala de formațiuni rezultate după tundere.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

36.    Desființat rabate flori — lucrarea cuprinde extragerea manuala a plantelor uscate, formarea grămezilor, incarcarea lor pana la mijlocul de transport si transportarea lor, precum si refacerea terenului prin nivelare si finisare.

Lucrarea se recepționează la 100 mp.

Prețul se va prezenta in lei/lOOmp.

37.    Tunderea ornamentala a arbuștilor

Tunderea manuala sau mecanizata astfel incat sa se asigure un aspect estetic, strângerea materialul taiat, depozitarea in grămezi in afara zonei de lucru la o distanta de maxim 20 metri, transportul reziduurilor la gropile de gunoi autorizate

Unitatea de măsură : buc

Udat plantații si suprafețe de rabate si peluze, sprituitul arborilor si arbustilor(ploaie artificiala) 38,39

Acest capitol cuprinde lucrări care necesita o dotare specifica cu utilaje pentru transportul si distribuirea apei (cisterne, fortune, dune de pulverizare, hidranti) la plantațiile de arbori, arbuști.

Metodele de udare, epocile, cantitatile de apa la o udare sunt stabilite in funcție de o serie de factori care trebuie cunoscut! si respectați de către OPERATOR: originea speciei si pretenția ei fata de umiditate, varsta arborilor si arbuștilor, volumul coroanei, starea de vegetație a plantei, natura solului (textura), expoziția terenului, temperatura aerului, umiditatea aerului, textura solului pe care este amplasata plantația.

Frecventa udărilor va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul, cu respectarea factorilor menționați. Aplicarea udărilor se va face numai cu acceptul beneficiarului, prin programarea lucrării in funcție de necesitați. Apa destinata udării va proveni din surse nepoluate, din rețeaua de apa potabila sau din apa de ploaie pentru evitarea conținutului de substanțe nocive si excesul de săruri. In acest sens beneficiarul va putea solicita ofertantului buletin de analiza al apei.

Lucrări de udare:

38.    udat plantații sau suprafețe cu furtunul de la cisterna - in prețul lucrării se va cuprinde: utilaj, transport, manopera si valoarea apei folosite =

se masoara la mc.

Prețul se va prezenta in lei/mc.

39.    udat suprafețe cu furtunul de la hidranti in prețul lucrării se va cuprinde numai manopera (intinderea furtunului, prinderea lui Ia sursa de apa ,apa, udarea si manevrarea furtunului, strângerea furtunului). Recepția lucrării se va face la 100 mp.

Lucrările de udare se vor executa fie dimineața devreme fie după orele amiezii, când nu exista pericolul insolatiei sau pe timp de noapte ori de cate ori este necesar.

Furtunul de udare va fi prevdzut cu duza de pulverizare a apei. Udarea se va face cu minim 10 1 apa/mp.

Prețul se va prezenta in lei/lOOmp.

E. Tăieri de corecție la arbuști si arbori si doborât arbori uscati: (40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52)

Sunt operații selective de scurtare si suprimare a lăstarilor si ramurilor. Tehnicile de taiere se bazeaza pe o serie de principii decurgând din reacția plantelor si care asigura controlul creșterii si evoluției habitusului plantelor.

Dirijarea creșterii speciilor lemnoase se face diferențiat, urmarindu-se in primii ani, prin tăieri, formarea coroanei inceputa in pepiniera, apoi reglarea creșterii infloririi prin tăieri de întreținere, iar către declinul arborilor, se va urmări, prin lucrările de taiere, regenerarea acestora. Cu cat intervențiile sunt mai drastice, cu atat este mai importanta corectitudinea acestora, mai ales când se operează pe lemn batran.

Lucrarea prevede:

40. Defrișare arbori si arbuști cu diametrul intre 6 si 15 cm indiferent de inaltime Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Taierea crengilor laterale. Defrișarea propriu-zisa a arborelui. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea defrișării in deplina siguranța

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora Obs. A) In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

41. Defrișare arbori si arbuști cu diametrul intre 15 si 30 cm indiferent de inaltime cu ajutorul PRB

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Poziționarea PRB si calarea in vederea defrișării propriu-zise a arborelui prin tăieri successive la diferite inaltimi. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A) In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale, responsabilitatea este in totalitate

a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

42. Defrișare arbori si arbuști cu diametrul intre 15 - 30 cm indiferent de inaltime cu ajutorul alpinistilor

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Defrișarea propriu-zisa a arborelui prin tăieri successive la diferite inaltimi. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A) In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B) In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc    a

43. Defrișare arbori si arbuști cu diametrul intre 30 si 60 cm indiferent de înălțime cu ajutorul PRB

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Poziționarea PRB si calarea in vederea defrișării propriu-zise a arborelui prin tăieri successive la diferite inaltimi. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

44. Defrișare arbori si arbuști cu diametrul intre 30 - 60 cm indiferent de înălțime cu ajutorul alpinistilor

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Defrișarea propriu-zisa a arborelui prin tăieri successive la diferite inaltimi. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Desemnea se pot efectua si alte operații necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

45.Defrisare arbori si arbuști cu diametrul peste 60 cm indiferent de înălțime cu ajutorul PRB

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Poziționarea PRB si calarea in vederea defrișării propriu-zise a arborelui prin tăieri successive la diferite inaltimi. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

46. Defrișare arbori si arbuști cu diametrul peste 60 cm indiferent de înălțime cu ajutorul alpinistilor

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Defrișarea propriu-zisa a arborelui prin tăieri successive la diferite inaltimi. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

47.Ridicare de coronament si eliminare ramuri uscate bazale indiferent de diametru si înălțime

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale cu drujba cu tija. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea defrișării arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

48.Toaletare arbori si arbuști cu inaltimea cuprinsa intre 6-10 metri cu ajutorul PRB

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Toaletarea propriu-zisa. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri

rezultate din prestație.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A) In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B) In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură: buc

49.ToaIetare arbori si arbuști cu inaltimea cuprinsa intre 6-10 metri cu ajutorul alpinistilor

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Toaletarea propriu-zisa. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal.Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Desemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea toaletarii arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

SO.Toaletare arbori si arbuști cu inaltimea cuprinsa intre 10 - 20 metri cu ajutorul PRB

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Toaletarea propriu-zisa. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea toaletarii arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

Sl.Toaletare arbori si arbuști cu inaltimea cuprinsa intre 10 - 20 metri cu ajutorul alpinistilor

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Toaletarea propriu-zisa. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea toaletarii arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

52.    Toaletare arbori si arbuști cu inaltimea peste 20 metri

Verificarea daca arborele sau arbustul corespunde cu avizul emis de autoritatea competenta. Toaletarea propriu-zisa. Incarcarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mare de 6 cm in autospeciala si transportarea acestuia la o locație specificata de beneficiar si predarea pe proces verbal. Transportarea materialului lemnos rezultat cu diametrul mai mic de 6 cm la groapa de gunoi precum si a altor deșeuri rezultate din prestație.

Deasemenea se pot efectua si alte operații necesare in vederea toaletarii arborelui in siguranța.

Tariful mai sus menționat se va mari cu 50% in cazul existentei diverselor cabluri in apropierea arborelui si indiferent de numărul acestora

Obs. A)    In acest tarif nu este conținuta si operația de scoaterea rădăcinilor

B)    In cazul in care in urma defrișării sunt rezultate pagube materiale,

responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar operația nu se confirma pana la remedierea acestor pagube.

Unitate de măsură : buc

F. Tratamente fitosanitare, erbicidare si fertilizări: (53, 54, 55)

Se va urmări in permanenta starea fitosanitara a plantațiilor dendrofloricole, intervenindu-se imediat ce se observa prezenta unor boli sau dăunători. Pornindu-se de la normele de protecție a plantelor, la recomandarea beneficiarului se vor executa tratamente fitosanitare sau erbicidari prin stropire sau prafuire, lucrări ce vor fi efectuate manual sau mecanic.

Lucrarea cuprinde:

prepararea amestecului de substanțe chimice si umplerea rezervorului:

executarea stropirii sau prafuirii prin acționarea manuala sau cu mijloace mecanice;

53.    Pentru suprafețele plantate cu flori, trandafiri, garduri vii sau pe zonele imburuienate, tratamentele (combatere boli, dăunători si buruieni) se vor executa manual cu pompe tip vermorel sau cu pompa tip "atomizor".

Unitatea de măsură este 100 mp si include si valoarea materialului.

Prețul se va prezenta in lei/lOOmp,

54.    Pentru arborii si arbuștii de pe aliniamente, parcuri, scuaruri, tratamentele se fac mecanizat prin stropiri (prafuiri) cu mașini specifice, cu pompa tip amortizor sau manual cu pompa.

Se recepționează la 1 bucata arbore sau arbust tratat si include si valoarea materialului.

Ofertantul va folosi la executarea acestor categorii de lucrări personal instruit pentru aplicarea lor (inclusiv cu Normele de Tehnica si Securitatea Muncii) si dotat cu echipament de protecție corespunzător. Pesticidele folosite vor fi indicate de beneficiar, care va asista la executarea

Acest capitol de lucrări va cuprinde atat prețul manoperei, cat si prețul substanțelor folosite.

Modul de aplicare, dozarea componentelor, momentul aplicării, calitatea intra in sarcina OPERATORului, care va răspunde de buna execuție a lucrărilor reflectata prin rezultatul tratamentului. Recepția lucrării se va realiza după apariția efectelor pozitive vizibile ale tratamentului (aceasta perioada variaza in funcție de produsul folosit). In cazul in care din vina OPERATORului tratamentul nu are efectul scontat, nu se va efectua recepția iar repetarea lucrării se va face pe cheltuiala OPERATORului.

Prețul se va prezenta in lei/buc

55. Administrarea manuală de îngrășăminte organice si chimice

Se face in scopul suplimentarii rezervelor solului in elemente nutritive si asigurării unui conținut optim de substanțe minerale, macro si micro elemente pentru nutriția plantelor.

Ingrasamintele organice (naturale) se aplica sub forma solida (după o prealabila uscare si maruntire), concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau a amestecului de pamant.

La administrarea îngrășămintelor chimice in perioada de vegetație se va evita contactul cu părțile aeriene ale plantei pentru a nu se produce arsuri. Modul de aplicare, dozarea componentelor, momentul aplicării, calitatea lucrării, intră in sarcina OPERATORului, care va răspunde de buna execuție a lucrării, reflectata prin rezultatul lucrării de fertilizare.

Prețul conține si prețul ingrasamantului chimic.

Prețul se va prezenta in lei/mp..

G. Deszăpezire alei aflate in parcuri, locuri de joaca si zone verzi amenajate

(56,57,58,59)

56.    Spart gheata de pe alei aflate in parcuri si zone verzi

Se interzice pe aceste alei combaterea crustei de gheata prin administrare de sare. Crusta de gheata formate se va inlatura prin spargere mecanica. Materialul rezultat va fî adunat in grămezi si transportat in aceeași zi la rampa de gunoi. Pentru zonele verzi in care nu este posibil accesul auto, materialul rezultat va fi imprastiat uniform pe zona verde adiacenta, fara a provoca ranirea sau distrugerea gardului viu sau a arborilor. Prețul lucrării va cuprinde incarcatul si transportul materialului rezultat. Lucrarea se va recepționa la mp.

Prețul se va prezenta in lei/mp,

57.    îndepărtarea manuala a zăpezii de pe aleijn parcuri, locuri de joaca si zone verzi amenajate

Operația consta in indepartarea manuala a zăpezii de pe alei in parcuri locuri de joaca si zone verzi amenajate, in scopul asigurării circulației persoanelor in condiții de siguranța . Materialul rezultat va fî adunat in grămezi si transportat in aceeași zi la rampa de gunoi. Pentru zonele verzi in care nu este posibil accesul auto, materialul rezultat va fî imprastiat uniform pe zona verde adiacenta, fara a

provoca ranirea sau distrugerea gardului viu sau a arborilor Prețul lucrării va cuprinde incarcatul si transportul materialului rezultat.

Prețul se va prezenta in lei/ mp.

58. Imprastiere manuala a materialului antiderapant de pe aleijn parcuri, locuri de joaca si zone verzi amenajate

Operația consta in imprastierea manuala a materialului antiderapant de pe alei in parcuri locuri de joaca si zone verzi amenajate, in scopul asigurării circulației persoanelor in condiții de siguranța. Prețul conține si materialul antiderapant.

Prețul se va prezenta in lei/ mp.

59 .încărcat, transport si depozitat zapada de pe aleijn parcuri, locuri de joaca si zone verzi amenajate

Operația consta in incarcarea, transportul si depozitarea zăpezii de pe alei in parcuri locuri de joaca si zone verzi amenajate, in scopul asigurării circulației persoanelor in condiții de siguranța.

Prețul se va prezenta in lei/ mc.

H. Lucrări de pregătire a terenului pentru amenajarea de zone verzi: (60,61,62,63,64,65,66,67,68)

60.    Mobilizare teren in vederea plantarii si semanari arbuști, flori, gazon)

Lucrarea consta in următoarele operații:

•    saparea si intoarcerea solului cu cazmaua pana la adancimea de 20-30 cm, in funcție de situația terenului respectiv;

•    maruntirea bulgarilor;

•    nivelarea prin treceri repetate;

•    finisarea prin modelarea suprafeței ce urmeaza a fi plantata (inclusiv marginile).

Se masoara la mp suprafața lucrata.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

61.    Asternere pamant vegetal pe teren orizontal sau in panta in vederea amenajării

Lucrarea este necesara pentru infîintarea de zone verzi, pe terenuri virane sau dezafectate de construcții, strat vegetal consolidat sau pe terenuri lipsite de structura, care necesita aport de pamant vegetal in vederea infiintarii unor plantarii de arbori, arbuști, garduri vii, rabate de flori sau pentru infîintarea, respectiv refacerea de gazon.

Pamantul vegetal va trebui sa indeplineasca condițiile optime in ceea ce privește textura, structura, pH-ul, sa provină din locuri nepoluate, din orizontul fertil al solului, rezultat din decopertari.

Lucrarea consta in:

•    extragerea pământului vegetal din depozite, sau gropi de imprumut; incarcarea in mijlocul de transport;

•    transportul pământului;

® descărcarea pământului la locul destinat amenajdrii;

•    transportul pământului in interiorul zonei de lucru cu roaba sau targa;

•    imprastierea pământului din grămezi cu lopata;

•    uniformizarea, nivelarea si finisarea stratului de paimant cu grebla , scoaterea bulgarilor care nu pot fi fragmentați, bolovani sau alte

corpuri străine si evacuarea lor.

Prețul include si prețul materialului fpamantul).

Prețul se va prezenta in iei/ mc.

62.MuIcirea solului

Pentru reducerea gradului de imburuienare, menținerea umidității solului si pentru creerea unui aspect plăcut al zonelor verzi se procedează la aplicarea unui strat de muici (format din scoarța de copac tratata termic). Stratul de muici se așeza pe terenul curat de buruieni sau alte corpuri străine.

Unitatea de măsură este la mp suprafața acoperita de muici aplicat si cuprinde si prețul

materialului.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

63.    Amenajat teren cu spărtură de marmura

Aducerea terenului la starea inițiala cu stabilirea planeitatii. Montat suprafața de separație a pamanatului de spărtură de marmura (din pisla, cauciuc etc). Fixarea cu tarusi de lemn a suprafeței de separație. întinderea uniforma a spărturii de marmura pe intreaga suprafața. Evacuarea la groapa de gunoi a deșeurilor rezultate.

Prețul conține si toate materialele necesare refacerii terenului (suprafața de separație, tarusi, spărtură de marmura)

Unitate de măsură : kg

64.    Amenajat teren cu lespezi de piatra

Aducerea suprafeței la starea inițiala cu stabilirea planeitatii. Turnat sapa uscata pe suprafața unde vor fi așezate lespezile de piatra, ținând cont de dimensiunile si formele lespezilor. Amplasarea lespezilor de piatra pe sapa uscata.

Prețul conține si toate materialele necesare refacerii terenului (sapa uscata, lespezi de piatra)

Unitate de măsură : kg

(65, 66). Extras cioate arbori - consta in saparea in jurul coletului arborelui, taierea rădăcinilor, extragerea si transportarea cioatelor. In toate cazurile, amplasamentul va fi curatat de resturi iar materialul se va transporta la rampa de gunoi in aceasi zi.

65.    Extras cioate arbori cu diametrul 10 cm - 30 cm

66.    Extras cioate arbori cu diametrul > 30 cm

Lucrarea se masoara la 1 bucata cioata extrasa.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

67.    Săpătură mecanica urmata de nivelarea terenului- lucrarea consta in executarea mecanizata a săpăturii in grosime de 10-30 cm, după caz, cu impingerea pământului sapat si umplerea golurilor, strângerea in grămezi a surplusului de pamant rezultat din săpătură si nivelarea terenului.

Se masoara la 100 mp suprafața lucrata.

Prețul se va prezenta in lei/lOOmp.

68.    Drascalit alei — lucrarea consta in razuirea, incarcarea si

transportul pamintului sau altor materiale de pe alei, trotuare, scări in vederea curățirii acestora. Transportul materialului rezultat se va face in aceeași zi.

Lucrarea se recepționează la 100 mp suprafața curatata.

Prețul se va prezenta in lei/lOOmp.

I. Lucrări    de plantare si întreținere a    jardinierelor amplasate pe

la fațadele instituțiilor din Sectorul 4: (69,70,71,72,73)

69.    Plantarea florilor in jardiniere. Lucrarea cuprinde asezarea/schimbarea amestecului de pământ in/din jardiniere si plantarea propriu-zisa a florilor. Jardinierele si plantele vor fi asigurate de către operator.

Se recepționează la 1 bucata jardiniere iar prețul plantelor separat.

Prețul se va prezenta in iei/buc

70.    Amplasarea suportilor cu jardiniere pe stâlpi si demontarea jardinierelor Ia sfirsit de sezon. Lucrarea cuprinde amplasarea suportilor pe stâlpi si a jardinierelor in suporți. Suportii vor fi asigurați de către beneficiar. La sfirsit de sezon (in funcție de condițiile meteo) jardinierele von fi demontate in vederea depozitarii si păstrării acestora pe timp de iarna.Receptia se va face la bucata suport cu jardiniere amplasate. Prețul se va prezenta in lei/buc.

71.    întreținere prin udare jardiniere.

Lucrarea cuprinde udarea jardinierelor cu utilaje adecvate, apa folosită va fî inclusa in prețul lucrării.

Recepția se face la bucata jardiniere udata.

Prețul se va prezenta in lei/buc

72.    întreținere jardiniere prin fertilizare, tratamente fîtosanitare, plivit, indepartarea florilor si frunzelor uscate si mobilizat sol. Lucrarea cuprinde fertilizarea, plivitul, mobilizarea solului si tratamentele fîtosanitare periodice, in funcție de starea de vegetație si fitosanitara a plantelor si de condițiile meteo. Materialele folosite pentru fertilizare si tratamente fitosanitare vor fi cele indicate de către Institutul Teritorial de Protecția Plantelor si vor fi incluse in prețul lucrării. Recepția se va face la bucata jardiniere.

73.    Depozitarea si păstrarea jardinierelor pe timpul iernii. Lucrarea consta in transportul si depozitarea jardinierelor pe timp de iarna (sere încălzite) si asigurarea tuturor lucrărilor necesare pentru aceasta perioada (udat, tratamente fitosanitare, fertilizări, ciupit, plivit, inlocuirea plantelor distruse etc.). Lucrarea se recepționează la bucata jardiniere cu plante intretinute in sezonul rece. Prețul se va prezenta in lei/buc.

J.LISTA CU MATERIALUL SADITOR CE FACE OBIECTUL OFERTARII.Contine :231 repere

Se va oferta conform reperelor de mai jos pentru materialul dendro-floricol ce va fî utilizat in activitatile de amenajare a spatiilor verzi.Materialul propus spre plantare trebuie sa fie sănătos,viguros ,cu aspect plăcut si insotit de documente fito-sanitare.Materialele ce nu îndeplinesc condițiile de mai jos vor fi respinse de la plantare.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

Arbori $i arbuști :contine 112 repere

Denumire Științifica

Denumire Populara

Mari

me

cm

Ambai

are

Nr.

crt

ACER PLATANOIDES    PALTIN-de câmp

250-

300

R.N.

1

8-10

R.N.

2

12-14

R.N.

3

16-18

R.N.

4

ACER PSEUDOPLANTANUS PALTIN-de munte

200-

250

R.N.

5

8-10

R.N.

6

10-12

R.N.

7

ACER SACCHARINUM    ARTAR-argintiu

200-

250

R.N.

8

250-

300

R.N.

9

6-8

R.N.

10

12-14

R.N.

11

14-16

R.N.

12

ALBIZIA JULIBR1SSIN

ALBITIA

60-80

KF,K

M51

13

AUCUBA JAPONICA "VARIEGATA"

AUCUBA

40-60

KM 51

14

BERBERIS ATROPURPUREA

DRACILA

40-50

KM2L

15

BETULA PENDULA    MESTEACĂN

175-

200

balot

16

200-

250

balot

17

250-

300

Balot

18

BUDDLEJA DAVEDII    LILIAC DE VARA

40-60

KM 51

19

80-100

KM 51

20

BUXUS SEMPERVIRENS    BUXUS;CIMISIR

30-40

KF 21

21

40-60

FL

22

CAMPSIS RADICANS

TROMPETA

100-

125

KF;K

M31

23

CARAGANA ARBORESCENS

CARAGANA

40-60

KF21

24

CATALPA BIGNONIOIDES

CATALPA

200-

250

R.N.

25

CATALPA

BIGNONIOIDES"NANA"

CATALPA-glob

200

R.N.

26

CHANOMELES JAPONICA

GUTUI -ornam.japonez

40-60

KF21

27

CORNUS ALBA

CORN-flori albe-crem

80-100

KF21

28

CORNUS SANGUINEA

CORN-sanger

80-100

KF2I

29

COTINUS

COGGYGRLVROYAL

PURPLE"

SCUMPIE-fr.rosu purpuriu

40-60

KF21

30

COTONEASTER

HORISONTALIS

COTONEASTER-târâtor

40-60

KF 21

31

CRATAEGUS MONOGYNA

PADUCEL

60-80

KF 21

32

DEUTZIA SCABRA "CODSALL PINK"

DEUTZIA-flori roz

60-80

KF 51

33

ELAEAGNUS

ANGUSTOFOLIA

SALCIOARA

60-80

KF 21

34

EUONYMUS FORTUNEI "EMERALD'N GOLD"

SALBA-de japonia, fr. Galbene

30-40

KM 51

35

FORSYTHIA X INTERMEDIA

FORSTTHIA

60-80

KF21

36

FRAXINUS

ANGUSTIFOLIA"RAYWOOD"

FRASIN RAYWOOD

6-8

R.N.

37

FRAXINUS EXCELSIOR

"PENDULA"    FRASIN -lujeri penduli

150-

200

R.N.

38

200/+

R.N.

39

HEDERA HELIX

IEDERA

40-60

KF 21

40

tUBISCUS SYRIACUS

TRANDAFIR DE CHINA

60-80

KF 21

41

JASMINUM NUDIFLORUM

IASMIN

40-60

KF21

42

KERRIA JAPONICA "PLENIFLORA"

KERIA

60-80

KM 51

43

KOELREUTERIA

PANICULATA    COELREUTERIA-flori galbene

200-

250

R.N.

44

6-8

R.N.

45

LABURNUM ANAGYROIDES

SALCAM-galben

40-60

KF 21

46

LAVANDULA

ANGUSTIFOLIA

LEVANTICA

30-40

KM 51

47

LAVANDULA

ANGUSTIFOLIA"HIDCOTE"

LEVANTICA

10-20

KM 21

48

LINGUSTRUM

OVALIFOLIUM    LEMN CAINESC-fr.eliptic ovate

40-60

R.N.

49

60-80

KF 21

50

LONICERA JAPONICA

"HALLIANA"    CAPRIFOI JAPONEZ

80-100

KF 21

51

100-

125

KF21

52

LONICERA NITIDA

"ELEGANT"    CAPRIFOI

20-30

KM 21

53

30-40

KM 21

54

LONICERA X

TELLMANNIANA    CAPRIFOI UNGURESC

80-100

KM 21

55

100-

125

KM 21

56

MAGNOLIA SUSAN

MAGNOLIE-flori roz

150-

175

KM

401

57

MARONIA AQUIFOLIUM

MAHONIE

20-30

KF21

58

MALUS "ROYALTY"    MAR ornam,fr. Roșii

175-

200

R.N.

59

200-

250

R.N.

60

6-8

R.N.

61

MORUS ALBA "FEGYVERKIANA"

DUD- alb, coroana globuloasa

175-

200

KM

201

62

MORUS ALBA "PENDULA" DUD- alb, ramuri pendente

100-

150

KF121

63

150-

200

KF 121

64

PARTHENOCYSSUS

QUINQUEFOLIA

VITA salbatica

100-

125

KF 51

65

PARTHENOCYSSUS

TRICUSPIDATA"VEITCHII"

VITA japoneza, ventuze aderente

20-40

KM 21

66

PENNISETUM

ALOPECUROIDES

PENNISETUM

40-60

KM 21

67

POPULUS ALBA

PLOP-alb

200-

250

R.N.

68

POPULUS NIGRA TTALICA

PLOP-negru

200-

250

KF 81

69

POTENTILLA FRUTICOSA

"GOLDFINGER"    POTENTILLA-floarea galbena

20-30

KF2I

70

30-40

KM 51

71

PRUNUS CERASIFERA "PENDULA"

PRUN-decorativ,ramuri pendente

150-

200

KM

121

72

PRUNUS LAUROCERASUS "OTTO LUYKEN"

MALIN-decorativ floare alba

40-60

KM 51

73

PRUNUS X YEDOENSIS

"MOERHEIMI"

CIRES-ornamental,creștere pendenta

8-10

KM

201

74

PYRACANTHA COCONEA "KASAN"

PIRACANTA-fructe roșii

40-60

KF 21

75

PYRACANTHA H.

"MOHAWE"

PIRACANTA-fructe rosii-portocalii

40-60

KF 21

76

PYRACANTHA H. "ORANGE GLOW"

PIRACANTA-fructe portocalii

40-60

KF21

77

PYRACANTHA H. "RED

COLUMN"

PIRACANTA-fructe portocalii

40-60

KF 21

78

PYRUS COMMUNIS "BEECH

HILL"

PAR-ornam. Columnar

8-10

KM

201

79

ROBINA PSEUDOACACIA    SALCAM-subrotunda,ramuri fara spini

14-16

R.N.

80

“UMBRACULIFERA”

14-16

KM

401

81

ROȘA SP:

TRANDAFIR-floribunda

40-60

KM 51

82

SANTOLINA

CHAMAECYPARISSUS

SATOLINA-argintiu

30-40

KM 51

83

SOPHORA JAPONICA    SALCAM -japonez

200-

250

R.N.

84

8-10

R.N.

85

SORBUS AUCUPARIA

SCORU S-pas aresc

175-

200

R.N.

86

SPIRAEA JAPONICA    SPIREA-japoneza flori roșiatice

20-40

KF21

87

40-60

KF21

88

SPIRAEA XVANHOUTTEI SPIREA-fr.rombie ovate

40-60

R.N.

89

40-60

KF 21

90

60-80

KF21

91

SYMPHORICARPOS ALBUȘ CARMAZ-

40-60

R.N.

92

40-60

KF 21

93

60-80

KL 21

94

SYRINGA VULGARIS    |tILIAC

40-60

KF 21

95

TAMARIX TETRANDA    TAMARIX

40-60

R.N.

96

60-80

KF 21

97

TILIA AMERICANA "NOVA" |tEI-

80-10

KM

121

98

Denumire Științifica

Denumire Populara

Mari

me

cm

Ambal

are

TILIA CORDATA    TEI-cu fr. Mica

150-

200

R.N.

99

200-

250

R.N.

100

TILIA PLATYPHYLLOS    TEI-cu fr. Mare

175-

200

R.N.

101

200-

250

R.N.

102

TILIA TOMENTOSA    TEI-argintiu

175-

200

R.N.

103

200-

250

R.N.

104

ULMUS PUMILA" PUSZTA" ULMA-decamp

200-

250

R.N.

105

6-8

R.N.

106

VIBURNUM OPULUS "ROSEUM"

CALINTloria albe -roz

60-80

KF 51

107

VINCA MAJOR "VARIEGATA"

VINCA

40-60

KM 21

108

VINCA MINOR

VINCA-mica

20-40

KF 21

109

WEIGELA FLORIDA

"ALEXANDRA"    VEIGELIA-fr. Purpurii

20-40

KM 21

108

40-60

KM 51

109

WEIGELA FLORIDA "NANA PURPUREA"

VEIGELIApitic ,-fr. Purpurii

20-40

KM 21

110

WISTERIA SINENSIS

GLICINA-

80-100

KM 31

111

YUCCA FILAMENTOSA

YUCCA

30-40

KF 51

112

CONIFERE :contine 95 de repere

Nr.

mc

cm

are

crt

ABIES CONCOLOR    BRAD ARGINTIU

80-100

Balot

1

100-

125

Balot

2

125-

150

Balot

3

150-

175

Balot

4

175-

200

Balot

5

200-

225

Balot

6

ABIES KOREANA

BRAD-conuri cilindrice albăstrui

125-

150

balot

7

ABIES NORDMANNIANA    BRAD de caucas

100-

125

balot

8

125-

150

balot

9

150-

175

balot

10

175-

200

balot

11

200-

225

balot

12

CEDRUS ATLANTICA

CEDRUS-coroana cu creștere piramidala

30-50

G 16

13

CEDRUS ATLANTICA

CEDRUS-coroana cu creștere piramidala

100-

125

balot

14

CHAMAECYPARIS LAWS. "ALUMIGOLD"

CHIPAROS-fr. Aurii

100-

125

balot

15

CHAMAECYPARIS LAWS.

"BLUE SURPRISE"    CHIPAROS-fr. Argintii

60-80

balot

16

80-100

balot

17

CHAMAECYPARIS LAWS.

"COLUMNARIS"    CHIPAROS-fr. Argintii

100-

125

balot

18

125-

150

balot

19

CHAMAECYPARIS LAWS.

"ELLWOODir    CHIPAROS-fr.albastrui matasoase

80-100

balot

20

100-

125

balot

21

125-

150

balot

22

CHAMAECYPARIS LAWS.

"ELLWOOD’S GOLD”    CHIPAROS-fr. Aurii

60-80

balot

23

80-100

balot

24

CHAMAECYPARIS LAWS.

"GLOBUS"    CHIPAROS-forma globulara

40-60

balot

25

60-80

balot

26

CHAMAECYPARIS LAWS.

"PELT'S BLUE"    CHIAROS-forma piramidala

100-

125

balot

27

125-

150

balot

28

150-

175

balot

29

CHAMAECYPARIS LAWS.

"POTTENI"    CHIPAROS-forma piramidala,fr.matasoase

100-

125

balot

30

125-

150

balot

31

CHAMAECYPARIS LAWS.

"STARDUST"    CHIPAROS-fr.aurii

80-100

balot

32

100-

125

balot

33

125-

150

balot

34

GINKG6 BILOBA    GINKGO

60-80

KF51

35

150-

175

balot

36

JUNIPERUS COMMUNIS    IENUPAR-fr. verde cenușiu

125-

balot

37

"HIBERNICA"

150

150-

175

balot

38

JUNIPIERUS SABINA

IENUPAR-coroana taratoare

100-

125

KM

251

39

JUNIPERUS SABINA "BLAUE DANUBE"

IENUPĂR- fr. Gri-albastrui

100-

125

KM

251

40

JUNIPERUS SP-TUNS

IENUPAR-trunchiul tuns(copacel)

50/+

KM

251

41

JUNIPERUS SCOPULORUM

"MONGLOW"    IENUPAR-forma piramidala,fr.argîntii

100-

125

balot

42

125-

150

balot

43

JUNIPERUS VIRGINIANA "BLUE ARROW"

IEN UPAR-fr .argintii

125-

150

balot

44

JUNIPERUS VIRGINIANA "HETZ"

IENUPAR-cu coroana taratoare

100-

125

KM

251

45

JUNIPERUS VIRGINIANA "SKYROCKET"

lENUPAR-tip, fr-verzi albăstrui

175-

200

balot

46

PICEA GLAUCA "CONICA" MOLID CANADIAN-forma conica

60-80

balot

47

80-100

balot

48

100-

125

balot

49

30-40

G 15

50

PICEAPUNGENS "GLAUCA" MOLID ARGINTIU-intepator

80-100

KM

251

51

100-

125

balot

52

125-

150

balot

53

150-

175

balot

54

175-

200

balot

55

200/+

balot

56

30-40

Ghivec

i

57

TAXUS MEDIA "HICKSII"    TISA-coIumnara

80-100

balot

58

100-

125

Balot

59

100-

125

KF40

60

TAXUS BACCATA

TISA

100-

125

balot

61

THUJA OCCIDENT AL1S

"COLUMNA"    TUIA-columnara

100-

125

balot

62

125-

150

balot

63

150-

175

balot

64

175-

200

balot

65

200-

225

balot

66

225-

250

balot

67

THUJA OCCIDENTALIS "DANICA"

TULA-talie mica forma globulara

40-50

balot

68

THUJA OCCIDENTALIS

"GLOBOSA"    TUIA-forma globulara

40-50

balot

69

60-80

balot

70

THUJA OCCIDENTALIS

"GOLDEN GLOBE"    TUIA-forma globulara, frunze aurii

30-40

KF 121

71

60-80

balot

72

THUJA OCCIDENTALIS

"HOLMSTRUP"    TUIA-columnara, forma conica

100-

125

balot

73

125-

150

balot

74

150-

175

balot

75

175-

200

balot

76

THUJA OCCIDENTALÎS "GLOBOSA"

TUIA-forma globulara

40-60

balot

77

60-80

balot

78

THUJA OCCIDENTALÎS "LORI"

TUIA-pt. gard viu

125-

150

balot

79

150-

175

balot

80

175-

200

balot

81

THUJA OCCIDENTALÎS "LITTLE CHAMPION"

TUIA-forma globulara

40-60

KM

121

82

60-80

KM

20/301

83

THUJA OCCIDENTALÎS "SMARAGD"

TUIA- forma conica, fr.verde

60-80

balot

84

80-100

balot

85

100-

125

balot

86

125-

150

balot

87

150-

175

balot

88

175-

200

balot

89

200-

225

balot

90

225-

250

balot

91

THUJA OCCIDENTALÎS "WAGNERI"

TUIA-colurrtnara, ovala

100-

125

balot

92

125-

150

balot

93

THUJA OCCIDENTALÎS "WOODWARDII"

TUIA-globulara

40-60

balot

94

60-80

balot

95

Nota:

K.M.-container cu perete solid 8-10,6-8=circumferinta tulpinii masurat la 1m

K,F.-conîainer cu perete folie R.N.-radacina nuda

FLORI ANUALE PT. PARCURI SI GRĂDINI: 24 REPERE

DENUMIRE

Diametru

Preț

unita

r

Nr.crt

Ghiveci

Cu

TVA

Rasnduii/buc 9REPERE

s

8

1

Fanseluta mixt

09

1

Cineraria maritima

7x7

2

Begonia tuberhibrida

019-cu agatator

3

Celosia

09

4

Gazania

09

5

Tagetes erecta

09

6

Tagetes patula

09

7

Salvia splendens

09

8

Portulaca

09

9

Butași 4 REPERE

Petunia curgătoare bătute

019-cu agatator

10

Petunia curgătoare simple

019-cu agatator

11

Begonia tuberhibrida

012

12

Begonia semperflorens

09

13

3REPERE

Petunia grandiflora

09

14

Impaticns wallcriana

09

15

Dbalia variabilis

010

16

8REPERE

Muscate Zonale

012

17

Muscate Zonale

010

18

Muscate Curgătoare bătute

012

19

Muscate Curgătoare bătute

019-cu agatator

20

Muscate Curgătoare simple

019-cu agatator

21

Muscate Curgătoare simple

012

22

Trandafir(roșu,roz,alb)

Rădăcină nuda h 30 CM

23

Trandafir (roșu,roz,alb)

împachetat h 50 CM

24

II.LUCRARI DE AMENAJARI SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCUR,

LOCURI DE JOACA CU ELEMENTE DE MOBILIER STRADAL

A. LOCURI DE JOACA

NOTA : CONȚINE 56 PRETURI UNITARE CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

(1)    Spatiile de joaca sunt necesare pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea imaginației, sociabilității, dezvoltării fizice si a abilităților de coordonare motorie.

(2)    Acesta trebuie sa se integreze armonios in peisajul urban, sa fie un loc de relaxare pentru adulții care însoțesc copii.

(3)    MaterialeIe din care vor fi confecționate echipamentele dejoacă trebuie sa corespunda domeniului de utilizare conform destinației produselor, sa fie stabilite prin standardele de produs sau norme tehnice de ramura privind materiile prime, materialele să fie autorizate pentru astfel de utilizatori.

(4)    Condițiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească produsele, vizează tipodimensiuni:

-dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permită utilizarea lor facila in condiții de siguranța și să aibă aspect fizic plăcut:

-calitatea materialelor utilizate sa confere rezistenta, siguranța in exploatare, rezistenta la impact si uzura, rezistenta climatica, cerințele privind mediul cum ar fi potențialul de reciclare, elasticitatea, rotunjimea muchiilor, îmbinările sa fie conform STAS-urilor in materie;

(5)    Materialele utilizate vor fi: lemn de rușinoase, otel, cauciuc sintetic, polietilenă, frasin, cablu de otel imbracat in polietilena. Condițiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate vor fi cele prevăzute de către standarde, avandu-se in vedere:

- suprafețele de joaca mai vaste, cum ar fi corpurile de alunecare sa fie executate din polietilena ;

-suprafețele de lemn trebuie sa fie plane si curate, sa nu prezinte zgaraieturi, ondulări, lipsa de material, sa reziste la acțiunea factorilor de mediu;

-treptele de scara si panourile trebuie executate din lemn de esența tare;

-componentele de joaca moi, cum ar fi scaunele pentru leagăne sa fie din cauciuc stabilizat si rezistent UV;

-prelucrările metalice trebuie sa fie executate astfel incat reperele vizibile prelucrate sa nu prezinte asperități;

(6)    Toate șuruburile folosite in ansamblari vor fi cu piulițe autoblocante si vor fi prevăzute cu sisteme de strângere cu chei speciale, pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate.

(7)    Capetele elementelor de ansamblare vor fi incastrate in elementele structurilor utilizate, pentru prevenirea accidentelor si după caz, vor fi protejate cu elemente speciale din material plastic.

(8)    Toboganele vor fi realizate din fibră de sticlă combinată cu poliester acoperite cu un gel special de protecție si vor fi construite in maniera de accelerare in zona de plecare si de încetinire in zona de final.

(9)    Plasele de catarat vor fi confecționate din otel imbracat intr-un strat de polietilena sub forma unei frânghii, nodurile fiind acoperite de elemente de plastic unite cu șuruburi de metal pentru garantarea protejării mâinilor.

(10)    Asamblarea componentelor pieselor de mobilier si echipamentelor de joaca trebuie realizata fara joc, pentru a asigura rigiditatea ansamblului si pentru a nu prezenta zgomote si pericol de accidente in timpul exploatării.

(11)    Fixarea stâlpilor se va face print-un picior metalic cu diametrul de minim 6 cm care să prevină contactul direct cu solul asigurând o distantă de minim 85 mm între stâlp și sol, pentru a evita putrezirea si deteriorarea lemnului.

(12)    Aparatele si mobilierul trebuie sa fie stabile când sunt așezate in plan orizontal.

(13)    -Echipamenteîe de joacă,nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului,materialelor sau manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a funizorului și vor funcționa în condiții normale cu respectarea standardelor europene în vigoare.

(14)    Ansamblurile dejoacă vor fi executate confom cerințelor de securitate prevăzute în prescripțiile tehnice PT R 19/2002 și a standardelor în vigoare: SR EN 1176/1-7/2002-Echipamentele pentru spații dejoacă, SR EN 1177/2002-Acoperiri ale suprafețelor spațiilor dejoacă. Părțile proeminente ale șuruburilor situate în părțile accesibile echipamentelor vor fi acoperite conform SR EN 11/2002.

CARACTERISTICI TEHNICE

Echipament 1.

Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.

Aparat complex dejoacă format din: tobogan fabricat din lemn laminat; acoperiș fabricat din lemn laminat; tub de trecere fabricat din polietilenă; poduleț de trecere fabricat din lemn laminat și lemn de rășinoase; 3 platforme fabricate din lemn stratificat în trei straturi; 2 scărițe cu părțile laterale fabricate din lemn laminat și treptele din lemn de rășinoase; 4 parapeți laterali; stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=310-350cm 1=230-25 Ocm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 2

Destinat grupei de vârsta 0.6 - 6 ani.

Leagăn format din: 2 stâlpi fabricați din lemn de esență rășinoasă; bară orizontală fabricată din oțel vopsit in diferite culori ;scăunel cu protecție anticădere, fabricat din cauciuc cu inserție metalică fixat de bara verticală cu frânghii cu inserție metalică;Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.Stâlpii vor fi fixați în beton la o adâncime minimă de 80-85 cm.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=180-200cm 1=30-5 Ocm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 3

Destinat grupei de varsta 3~1 Oani.

Element de legănat compus din: șezut având forma unui peștișor fabricat din lemn stratificat și laminat pe exterior și vopsit în diverse culori, șezutul va fi balansat pe arc fabricat din oțel.

Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime minimă de 50-55 cm.In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru a asigura protecția necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=70-75cm 1 =25-3Ocm H =80-85cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 4

Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.

Element de legănat compus din: șezut având forma unei rățuște fabricat din lemn stratificat și laminat pe exterior, vopsit în diverse culori, șezutul va fi balansat pe arc fabricat din oțel.Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime minimă de 50-55 cm.In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru a asigura protecția necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=75-80cm l=25-30cm ,H=80-85 cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 5

Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.

Element de legănat compus dinfșezut având forma unei pisicuțe fabricat din lemn stratificat și laminat pe exterior, vopsit în diverse culori; șezutul va fi balansat pe arc fabricat din oțel.Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime minimă de 50-55 cm.In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru a asigura protecția necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului :L=75-80cm,l =25-30cm,H=80-85cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 6

Destinat grupei de vârsta 3-10 ani

Element de legănat compus din:- șezut având forma unui căluț fabricat dinlemn stratificat și laminat

34

pe exterior, vopsit în diverse culori; șezutul va fi balansat pe arc fabricat din oțel,

Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime minimă de 50-55 cm,în jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru a asigura protecția necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului:L=75-80cm,l = 25-30 cm ,H =80-85 cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 7

Destinat grupei de vârsta 1-10 ani

„Groapă" de nisip delimitată cu elemente de cauciuc Modul de fiaxare în pământ se face prin bolțuri fabricate din oțel galvanizat. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=300-330cm

1 =200-225cm ,H =30-55 cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 8

Destinat grupei de vârsta 4-14 ani

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces pentru tobogan fabricată din lemn laminat; 2 acoperișuri fabricate din lemn laminat; 3 platforme de înălțimi diferite fabricate din lemn de rășinoase; sistem de acces în formă de zig zag fabricat din cablu din polietilenă cu inserție metalică si 2 balustrade din lemn de rășinoase; punte de legătură în formă de V fabricată din cablu din polietilenă cu inserție metalică având diverse culori și 2 balustrade de susține fabricate din lemn de rășinoase; sistem de cățărat cu mâinile alcătuit din 2 bare orizontale și 2 stâlpi de susținere orizontali fabricați din lemn de rășinoase; stâlpii de susținere a sistemului sa aibă diametrul intre 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă;Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52=55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=650-665cm, l=760-775cm, H=410-420cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 9

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Balansoar pentru stat în picioare format din: bârnă de balansat pentru stat în picioare fabricată din lemn de rășinoase; 2 stâlpi de susținere fabricați din lemn de rășinoase; 3 sisteme de sprijin fabricate din oțel vopsit în diferiteculori; 2 cauciucuri de amortizare în timpul balansatului;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea

impactului cu solul.Sistemul de fixare se va face prin fundație de beton la o adâncime de 70-75cm,Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului:

L=380-395cm, 1= 80-85cm ,H=120-150cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 10

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan fabricată din lemn laminat; 3 parapeți fabricați

din lemn de rășinoase; plasa de cățărat fabricată din cablu din polietilenă cu inserție metalică; rampă curbă de acces fabricată din lemn de rășinoase; podeț suspendat cu balustrade fabricat din lemn de rășinoase; perete de cățărat fabricat din lemn laminat cu prize pentru mâini și picioare fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; sistem de acces format din 2 trepte fabricate din oțel inoxidabil; scăriță de acces cu balustrade de siguranță fabricată din lemn de rășinoase; stâlpii de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului:

L=950-965cm

l=475~485cm H= 375-380 cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 11

Destinat grupei de vârsta 3-14 ani.

Echipament de rotit cu locuri de șezut pentru minim 10 persoane cu diamentrul cuprins intre 195-205 cm format din: parte fixă, centrală pe post de masă de sprijin și antrenare în vederea rotirii și o parte mobilă prevăzută cu grilaj de protecție și posturi de șezut. Accesul se face doar pe o singură intrare. Echipamentul de rotit va fi fabricat din oțel inoxidabil, iar locurile pentru șezut, fabricate din lemn laminat;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=200-210c 1= 200-210cm

H=75-85 cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 12

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poiiester; rampă de acces pentra tobogan fabricate din lemn laminat si o placă dreaptă de acces fabricată din lemn de rășinoase; scăriță de acces fabricată din lemn de rășinoase; perete de cățărat fabricat din lemn laminat cu prize pentru mâini și picioare fabricate din fibră de sticlă combinată cu poiiester; spirală de acces fabricată din oțel inoxidabil; plasa de acces fabricată din cablu de plastic cu inserție metalică, rama fabricată din lemn de rășinoase; stâlpii de susținere cu diametrul de 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.Fixarea stâlpilor se va prin-fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=620-625cm

l=420~430cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 13

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Element de balansat format din: bârnă pentru balansat fabricată din lemn de rășinoase; 2 stâlpi de susținere fabricați din lemn de rășinoase; 4 elemente de sprijin fabricate din oțel vopsite în diferite culori; 2 cauciucuri pentru amortizarea șocurilor;

Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurai echipamentului pentra diminuarea impactului cu solul Sistemul de fixare se va face prin fundație de beton la o adâncime de minim 80-85 cm,Dimensiunile

-U 36

in plan aproximative ale echipamentului: L=400-41 Ocm

l=60-75cm H=90-95 cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 14

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan spiral cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poiiester; rampă de acces la tobogan fabricată din lemn laminat; 3 scărițe de acces fabricate din lemn de rășinoase și oțel-inoxidabil; sistem-de cățărat cu mâinile fabricat din lemn de rășinoase prevăzut cu mânere de prindere fabricate din cablu de oțel îmbrăcat în plastic; podeț mișcător fabricat din lemn de rășinoase și lanțuri de susținere fabricate din oțel galvanizat având zala mai mica de 9 mm; tub de trecere cu 4 gemulețe pentru lumină fabricat din fibră sticlă combinată cu poiiester; pod suspendat fabricat din lemn de rășinoase; panou de cățărat fabricat din lemn laminat, prizele de prindere fabricate din fibră de sticlă combinată cu poiiester; spirală de acces fabricată din oțel inoxidabil; 4 turnulețe cu acoperiș fabricat din lemn laminat; 6 parapet! fabricați din lemn de rășinoase; stâlpii de susținere cu diametrul intre 14-16 cm sunt fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=I060-1075cm,1=765-775cm, H=440-465 cm .Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 15

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani

Element de legănat compus din: 4 stâlpi de susținere fabricați din lemn de rășinoase cu diametrul intre 16-18 cm; bârnă orizontală pentru fixarea șezuturilor fabricată din lemn de rășinoase; 2 elemente de fixare a bârnei orizontale fabricate din oțel galvanizat; 2 scăunele fabricate din cauciuc cu inserție metalică, fixate pe bârna orizontală cu lanț fabricat din oțel galvanizat, zala lanțului va avea diametrul mai mic de 9 mm .Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=300~315cm l=310-320cm ,H=250-260 cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 16

Destinat grupei de vârsta 3-12-ani

Leagăn compus din: 4 stâlpi de susținere fabricați din lemn de rășinoase cu diametrul intre 16-18 cm; bârnă orizontală pentru fixarea șezuturilor fabricată din lemn de rășinoase; 2 elemente de fixare a băniei orizontale fabricate din oțel galvanizat; șezut în formă de cuib de pasăre cu diametrul de 120-125 cm fabricat din; oțel .galvanizat, cablu din polietilenă cu inserție metalică. Fixarea stâlpilor se va face la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=300cm, 1=31 Ocm, H=250cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurai echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Masă rotundă pentru tenis pentru patru persoane cu diametru cuprins intre

240-255 cm, fabricată din din fibră de sticlă combinată cu poliester; 4 seturi

de fileu fabricate din oțel inoxidabil.Sistemul de fixare se face prin patru picioare fabricate din beton. Dimensiuni Ie in plan aproximative ale echipamentului: 240-245 x 80-85 cm(LxH). Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 18

O masă dreptunghiulară pentru tenis pentru maxim patru persoane, fabricată din fibră de sticlă combinată cu poliester; un fileu fabricat din oțel inoxidabil Sistemul de fixare se face prin două picioare fabricate din beton. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=275-285cm,l=150-165cm ,H-90-95 cm.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 19

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Leagăn format din: 3 stâlpi curbi pentru susținere fabricați din oțel galvanizat; bară orizontală fabricată din oțel galvanizat; șezut sub forma de cuib de pasăre cu diametrul intre 120425 cm fabricat din oțel galvanizat fixat de bara orizontala cu 4 cabluri din polietilenă cu inserție metalică; scăunel fabricat din cauciuc cu inserție metalică fixat pe bara orizontală cu lanț fabricat din oțel galvanizat, zala lanțului va avea diametrul mai mic de 9 mm. Fixarea stâlpilor în pamant se va face pe fundație de beton la o adâncime cuprinsa intre 75-85 cm..

Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L-470-485cm

1-120-135cm H= 240-25 5cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 20

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani

Aparat complex format dintr-un tobogan cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces Ia tobogan fabncată din lemn laminat; 6 parapeți din lemn laminat; scăriță de acces fabricată din lemn de rășinoase, treptele fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățărat cu mâinile fabricat din lemn de rășinoase, mânerele de prindere fabricate din cablu metalic acoperit cu plastic; platformă oblică de acces fabricată din lemn de rășinoase; 3 turnulețe acoperite fabricate din lemn de rășinoase; platformă descoperită; un tub de legătură cu patru gemulețe pentru lumină fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; podeț suspendat fabricat din lemn de rășinoase și oțel galvanizat; scăriță de acces fabricată din lemn de rășinoase cu balustrade de prindere fabricate din lemn de rășinoase; podeț de legătură fabricat din cablu metalic îmbrăcat în plastic; 16 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă.Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L-l 136-1175cm,l=946-1015cm H=420-435 cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Echipament 21

Aparat complex format din: tobogan spiral cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; tobogan cu înălțimea de minim 110 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; tobogan cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; 3 rampe de acces la tobogane fabricate din lemn laminat; 4 sisteme de acces formate din două trepte fabricate din lemn de rășinoase și oțel inoxidabil; podeț suspendat cu balustrade fabricat din lemn de rășinoase; rampă curbă de acces fabricată din lemn de rășinoase; bârnă de acces fabricată din cablu din plastic cu inserție metalică, balustradele fabricate din lemn de rășinoase; perete de cățărat fabricat din lemn laminat, care conține prize pentru mâini și picioare fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; acoperiș hexagonal fabricat din lemn de rășinoase; 14 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă.Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=I 110-1155cm,l=875-905cm , H-430-455 cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul

echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 22

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan fabricată din lemn laminat; 2 parapeți din lemn laminat; sistem de cățărat cu mâinile fabricat din lemn de rășinoase, mânerele fabricate din metal îmbrăcat în plastic; plasă de cățărat, rama fabricată din lemn de rășinoase, plasa fabricată din polietilenă cu inserție metalică; spirală de acces fabricată din oțel inoxidabil; 2 parapeți de cățărat cu înălțimi diferite fabricați din lemn laminat, prizele de prindere fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; scăriță de acces mișcătoare cu balustrade de prindere fabricate din lemn de rășinoase și oțel galvanizat; rampă oblică de acces fabricată din lemn de rășinoase; 2 scărițe fabricate din lemn de rășinoase, treptele fabricate din oțel inoxidabil; 2 turnulețe acoperite fabricate din lemn de rășinoase, acoperișul fabricat din lemn laminat; 2 platforme descoperite; plasă de acces fabricată din cablu metalic îmbrăcat în plastic; 16 stâlpi de susținere cu diametrul intre 1446 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă.Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=1255-1296cm,I=635~675cm, H=440-465cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 23

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 110 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces pentru tobogan fabricată din lemn laminat; scăriță cu balustradă fabricată din lemn de rășinoase; acoperiș fabricat din lemn de rășinoase impregnat; panou de cățărat fabricat din lemn laminat, cu prize de prindere fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; podeț de acces fabricat din lemn de rășinoase și cablu metalic îmbrăcat în polietilenă; 6 stâlpi de susținere cu diametrul de 1446 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă.Fixarea stâlpilor se va prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=490-515cm,1=3 30-3 5 5cm ,H=330-355cm.Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Pom rotativ cu sfori fabricate din polietilenă cu inserție metalică, stâlpul de susținere fabricat din aluminiu cu lungimea intre 400-425 cm.Sistemul se va fixa in fundație de beton de minim 70-85 cm.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=270-295cm,l=275-295cm ,H-335-355cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 25

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Element de legănat balansat compus din: arc, șezut pentru două persoane

având forma unui ursuleț, fabricat din polietilenă, elementele de sprijin pentru

picior fabricate din lemn de rășinoase, elementele de prindere cu mâna

fabricate din polietilenă; arcul va fi fabricat din oțel.

Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație prefabricată la o adâncime de 50-55 cm.In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=114-120cm,l=35-45cm, H=70~75cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 26

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Aparat complex dejoacă format din: tobogan cu înălțimea de minim 110 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; intrare la tobogan fabricată din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; 2 parapeti fabricați din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; barieră de siguranță din oțel inoxidabil; turnuleț acoperit, acoperișul fabricat din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; platformă descoperită cu înălțimea de 58 cm din lemn de rășinoase; bârnă de legătură între platforma descoperită și turnuleț; scăriță de acces pe platforma decoperită cu treptele fabricate din oțel inoxidabil; 6 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. -Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L~500-525cm,l-159~165cm,H=274-295cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 27

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Aparat complex dejoacă format din: tobogan cu înălțimea de minim 110 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; intrare Ia tobogan fabricată din lemn laminat; 2 parapeți fabricați din lemn laminat; turnuleț acoperit fabricat din lemn de rășinoase; platformă descoperită cu înălțimea de 58 cm din lemn de rășinoase; scăriță de legătură între platforma descoperită și turnuleț din lemn de rășinoase; treptele fabricate din oțel inoxidabil; 6 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă.Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=500-525cm, l=187-195cm, H-273-295cm. Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.

Aparat complex dejoacă format din: tobogan fabricat din lemn; platformă fabricată din lemn stratificat cu trei straturi; rampă de cățărat cu marginile fabricate din din lemn laminat, „treptele” fabricate din lemn de rășinoase; scăriță de acces fabricată din lemn laminat; panou dejoacă sub formă de pom fabricat din din lemn laminat; spirală dejoacă fabricată din oțel inoxidabil; 3 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă cu diametrul intre 12-14 cm.Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de52-55cm.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: h=203-215cm, 1=145-465 cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 29

Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.

Aparat complex dejoacă format din: tobogan fabricat din lemn laminat;acoperiș fabricat din lemn laminat; tub de trecere fabricat din polietilenă; 2 platforme fabricate din lemn stratificat cu trei straturi; rampă de cățărat fabricat din lemn laminat; scăriță de acces din lemn laminat; parapet lateral fabricat din oțel inoxidabil; spirală dejoacă fabricată din oțel inoxidabil; 5stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă cu diametral de minim 12-14 cm.

Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm, Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=255-285cm , 1=170-195cm Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 30

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Sistem de cățărat hexagonal format din: panou de cățărat din lemn laminat cu elementele de prindere fabricate din fibră de sticlă combinată cu poliester; 2 bare verticale pentru cățărat fabricate din oțel;

spalier de cățărat compus din 6 bare orizontale fabricate din lemn de rășinoase; 2 bare orizontale pentru echilibristică cu înălțimi diferite fabricate din oțel vopsit în diferite culori; o plasă de cățărat fabricată din cablu metalic acoperit cu polietilenă; bârnă orizontală care leagă partea de sus a plasei de cățărat cu partea de sus a sistemului de cățărat format din 2 bare verticale; 6 stâlpi de susținere cu diametrul intre 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă.

Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aprioximative ale echipamentului: L=270-295cm

l=244-265cm H=270-285 cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 31

Destinat grupei de vârsta 6-14 ani.

Sistem de cățărat octogonal cu înălțimea de 450-465 cm format din: sfori de cățărat din polietilenă cu inserție metalică, stâlpul de susținere fabricat din aluminiu cu lungimea 535-555 cm. .Sistemul se va fixa in fundații de beton de 100-115 cm. dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului:

1100-1125 x 450-465 cm.Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; bară de „pompier" pentru cățărat din oțel inoxidabile; 2 turnulețe acoperite, cu acoperișul fabricat din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; 5 platforme descoperite cu diferite înălțimi; 8 parapeți din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; podeț mișcător de legătură, balustradele fabricate din oțel inoxidabil, baza podețului fabricată din lemn de rășinoase; plasă de cățărat din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 2 bări orizontale cu înălțimi diferite fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățărat cu mâinile tip scăriță verticală și orizontală cu treptele din oțel inoxidabil; 3 măsuțe dejoacă fixate pe stâlpii de susținere fabricate din lemn stratificat cu trei straturi in diverse culori; 24 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=679-695cm, l=760-785cm, H~379-395cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuareaa impactului cu solul.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; bară de „pompier" pentru cățărat din oțel inoxidabile; 2 turnulețe acoperite, cu acoperișul fabricat din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; 5 platforme descoperite cu diferite înălțimi; 8 parapeți din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; podeț mișcător de legătură, balustradele fabricate din oțel inoxidabil, baza podețului fabricată din lemn de rășinoase; plasă de cățărat din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 2 bări orizontale cu înălțimi diferite fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățărat cu mâinile tip scăriță verticală și orizontală cu treptele din oțel inoxidabil; 3 măsuțe dejoacă fixate pe stâlpii de susținere fabricate din lemn stratificat cu trei straturi in diverse culori; 24 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=679-695cm,l=760-785cm ,H=379»395cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuareaa impactului cu solul Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; bară de „pompier" pentru cățărat din oțel inoxidabile; 2 turnulețe acoperite, cu acoperișul fabricat din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; 5 platforme descoperite cu diferite înălțimi; 8 parapeți din lemn stratificat cu trei straturi laminat pe exterior; podeț mișcător de legătură, balustradele fabricate din oțel inoxidabil, baza podețului fabricată din lemn de rășinoase; plasă de cățărat din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 2 bări orizontale cu înălțimi diferite fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățărat cu mâinile tip scăriță verticală și orizontală cu treptele din oțel inoxidabil; 3 măsuțe dejoacă fixate pe stâlpii de susținere fabricate din lemn stratificat cu trei straturi in diverse culori; 24 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=679-695cm, l=760-785cm H=379-395cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 33

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Aparat complex format din: 1 tobogan cu înălțimea de minim 190 cm din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan din lemn laminat; 3 bariere de siguranță din oțel inoxidabil; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; plasă de cățărat pentru acces din cablu metalic acoperit cu polietilenă; scăriță mișcătoare de acces fabricată din oțel galvanizat și lemnde rășinoase;

spirală de acces din oțel inoxidabil; turnuleț acoperit din lemn de rășinoase; 2 platforme descoperite cu înălțimi diferite; 2 bârne de acces de pe fiecare platformă pe turnulețul acoperit din lemn de rășinoase; 11 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă.

Fixarea stâlpilor se va tace tac e prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm.

Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L-620-635cm

I-620~635cm H-400-425 cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru

diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 34

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Navă eșuată formată din partea din față a unei nave fabricată din lemn de rășinoase; catargul fabricat din lemn de rășinoase, conține o plasă de cățărat din cablu metalic acoperit cu polietilenă, un butoi din lemn de esență tare; terminalul unei nave fabricată din lemn de rășinoase, conține un catarg din lemn de rășinoase, scăriță de acces fabricată din lemn de frasin și lemn de rășinoase, cârmă din lemn laminat; 18 stâlpi de susținere cu diametral de 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă.

Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm, Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L= 759-785cm 1-694-715cm ,H=361-385cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 35

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.

Aparat complex de joacă format din: 2 subansamble: în formă de vaporaș care conține un turnuleț acoperit cu acoperiș oblic fabricat din lemn de rășinoase, platformă descoperită, 2 parapeți din lemn laminat, cu diferite modele și culori, plasă din cablu de oțel acoperit cu polietilenă de acces la turnulețul acoperit, partea din față a vaporașului fabricată din lemn de rășinoase și cablu de metal acoperit cu polietilenă; subansamblu sub formă de far cu acoperiș hexagonal sau pătrat fabricat din lemn laminat și lemn de rășinoase, 3 parapeți din lemn laminat de diferite culori, tobogan cu înălțimea de minima de 190 cm din din fibră de sticlă combinată cu poliester, rampă de acces la tobogan din lemn laminat, rampă curbă de acces din lemn de rășinoase, spirală de acces din oțel inoxidabil; subansamblele vor fi conectate printr-o bârnă ondulată din cablu de oțel acoperit cu plastic fixată cu ajutorul unei bare orizontală din lemn de rășinoase care leagă cele două subansamble; 14 stâlpi de susținere cu diametrul de minim 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton Ia o adâncime de 52-55

cm .Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=1015-1045cm,l-639-685cm, H=462-485cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 36

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Aparat complex dejoacă având forma unei nave format din: tobogan cu inaltimea de minim 145 cm din din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan din lemn laminat; cârmă din lemn laminat; ancoră din lemn laminat; plasă mare de cățărat din cablu de metal acoperit cu polietilenă; pod mișcător cu două balustrade de acces pe punte din lemn de rășinoase și din oțel galvanizat; plasă mică de cățărat din cablu de metal acoperit cu polietilenă; catarg din lemn de rășinoase; partea din față a navei este formată din plasă de cățărat din cablu metalic acoperit cu polietilenă; structura de ansamblu a navei este din lemn de esență rășinoasă; 20 stâlpi de susținere cu diametrul de 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton Ia o adâncime de 52-55 cm.Dimensiunile in plan aproximative ale , echipamentului: L=1 047-1095cm, l=753-795cm H=400-415cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 37

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Aparat complex dejoacă având forma unui submarin, format din : plasă de cățărat pentru acces pe partea din față a submarinului; scăriță de acces metalică cu o balustrată în parte din spate a submarinului; punte de legătură între partea din față și partea din spate având forma piramidală; scăriță de acces de pe partea din spate pe punde cu două balustrade; cârmă din lemn laminat; hartă a întregii lumi; elice din lemn laminat; diferite elemente dejoacă amplasate pe submarin; structura de ansamblu a submarinului este fabricată din lemn de rășinoase.

Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=970-995cm

l-406-435cm ,H~294~325cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru

diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 38

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.

Aparat complex- de joaca având forma unui far, format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampa de acces la tobogan din lemn laminat; 7 parapeți din lemn laminat acoperiș pătrat cu două hublouri; rampă de acces din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 4 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă cu diametral de 14-16 cm.Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in pian aproximative ale echipamentului: L=444-465cm,l=134-155cm ,11=410-435cm 325cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 39

Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.

Aparat complex format din: 1 tobogan cu înălțimea de minim 190 cm fabricat din fibră de sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan din lemn laminat; 6 parapeți din lemn de rășinoase; 3 turnulețe acoperite, 2 acoperișuri pătrate din lemn laminat și un acoperiș oblic din lemn de rășinoase; 2 turnulețe descoperite; rampă de acces sub formă de zig zag din cablu metalic acoperit cu plastic și lemn de rășinoase; 2 scărițe de acces din lemn de rășinoase, treptele din oțel inoxidabil; tunel spiral din cablu metalic acoperit cu polietilenă; punte de trecere pe diagonală din cablu metalic acoperit cu polietilenă și lemn de rășinoase; bârnă de trecere între un turnuleț cu acoperiș pătrat și turnulețul cu acoperiș oblic; rampă de acces sub formă de T din lemn de rășinoase și cablu metalic acoperit cu polietilenă; rampă curbă de acces la un turnuleț cu acoperișul pătrat; 20 stâlpi de susținere cu diametrul de 14-16 cm fabricați din lemn de esență rășinoasă.Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului:L=1000-1055cm, l=754-805cm ,H=454-475cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Aparat complex format din: tobogan cu înălțimea de minim 145 cm din fibră de "sticlă combinată cu poliester; rampă de acces la tobogan din lemn laminat; rampă oblică de acces din lemn de rășinoase; bară de „pompier" pentru cățărat din oțel inoxidabile; 2 turnulețe acoperite, cu acoperișul fabricat din lemn de - —rășinoase; 5 platforme descoperite cu diferite înălțimi; 8 parapet! din lemn laminat; podeț mișcător de legătură, balustradele fabricate din oțel inoxidabil,

baza podețului fabricată din lemn de rășinoase; plasă de cățărat din cablu metalic acoperit cu polietilenă; 2 bări orizontale cu înălțimi diferite fabricate din oțel inoxidabil; sistem de cățărat cu mâinile tip scăriță verticală și orizontală cu treptele din oțel inoxidabil; 3 măsuțe dejoacă fixate pe stâlpii de susținere fabricate din lemn stratificat cu trei straturi cu diverse culori; 24 stâlpi de susținere fabricați din lemn de esență rășinoasă. Fixarea stâlpilor se va face prin fundație de beton la o adâncime de 52-55 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=759-805cm; l=694~725cm ,H=36i~385cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 41

Rampă cu circuit închis cu înălțimea de minim 150 cm, in ambele capete va avea o plasă de protecție având înălțimea de minim 104 cm, structura rampei va fi din țeava rectangulară de 30 x 30 mm din oțel galvanizat. Suprafața de rulare va fi din fibră de sticlă combinată cu poliester.

Grosimea suprafeței de rulare va fi de minim 7-9 mm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=920-935cm

1=360-3 85cm, H=256-285cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 42

Rampă cu circuit închis cu înălțimea de 182 cm. In ambele capete va avea o

plasă de protecție având înălțimea de 104 cm.

Structura rampei va fi din țeava rectangulară de 30 x 30 mm din oțel

galvanizat. Suprafața de rulare va fi din fibră de sticlă combinată cu poliester

acoperite cu un gel special de protecție. Grosimea suprafeței de rulare va fi de

minim 7 mm.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=1000cm

l=360cm H=286cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 43

Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.

Element de legănat - balansat pe arc având forma unei bărcuțe, bărcuta fabricata din polietilenă de diferite culori; arcul va fi fabricat din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm,

In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentra a asigura protecția necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=100-115cm,l=98-105cm, H=286~295cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.

Element de legănat format din: arc având forma unei broscuțe țestoase,

broscuța fabricat din polietilenă de diferite culori; arcul va fi fabricat din oțel

Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o

adâncime minimă de 50-55 cm,în jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentra astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=80-85cm,l=40-45cm ,H=70-75cm

Prețul se va exprima in lei/complex dejoaca

Echipament 45

Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.

Element de legănat având forma unui avion compus din: corpul fabricat din polietilenă de diferite culori; arc fabricat din oțel.Fixarea elementului de legănat se va face printr-o fundație la o adâncimeminimă de 50-55 cm.In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentra a asigura protecția necesară.

Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=85-90cm,l=75-80cm, H=70-75cm Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 46

Destinat grupei de vârsta 3-10 ani,

Element de legănat pentra trei persoane compus din : 3 corpuri având forma unor gandăcei fabricați din otel vopsit in diferite culori, cele trei suprafețe de șezut sunt fabricate din polietilenă de diferite culori; arc fabricat din oțel.Fixarea elementului de legănat va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm.In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentra a asigura protecția necesară. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului; L= 105-110cm, 1=95-1 OOcm , H=70-75cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 47

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Element de legănat de stat în picioare pentru trei persoane compus din: corpul având forma unei steluțe fabricată din lemn laminat prevăzut cu mânere de sprijin fabricate din otel vopsit în diferite culori; 3 arcuri fabricate din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm.

In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară, Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=330-345cm,l=310-320cm, H=140~145cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.

Element de legănat având forma unui elefant compus din: corpul fabricat din lemn de rășinoase, prevăzut cu mânere de sprijin fabricate din lemn de rășinoase, șezutul va fi fabricat din lemn de rășinoase; 3 arcuri fabricate din otel.Fixarea elementului de legănat balansat se va face prîntr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm.In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=350-360cm,l-130-140cm ,H=120-125cm

Prețul se va exprima in lei/complex dejoaca

Echipament 49

Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.

Element de legănat având forma unui delfin compus din: 2 corpuri fabricate

din lemn prevăzute cu mânere de sprijin fabricate din lemn de rășinoase,șezutul va fi fabricat din lemn de rășinoase; 4 arcuri vor fi fabricate din oțel. Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm .In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția necesară. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=350~360cm,i=130-I40cm ,H=120-125cm Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 50

Destinat grupei de vârsta 5-14 ani.

Element de legănat pentru sânt având forma unei floricele fabricată din lemn

stratificat în trei straturi prevăzut cu 3 arcuri fabricate din oțel.Fixarea elementului de legănat balansat se va face printr-o fundație la o adâncime minimă de 50-55 cm.In jurul echipamentului se va monta un cauciuc special pentru astfel de echipamente, pentru a asigura protecția

necesară.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L-100-1 lOcmJ^O-l OOcm , H=25-35cm

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 51

Destinat grupei de vârsta 5-14 ani.

Element de legănat format din: 3 stâlpi pentru suporturi fabricați din otel

galvanizat vopsit in diferite culori și 4 bare curbate pentru sprijin cu mâinile

fabricate din oțel inoxidabil; 2 suprafețe curbe de stat în picioare fabricate din

cauciuc sprijinite pe 2 lanțuri fabricate din oțel galvanizat; 4 sisteme de fixare

fabricate din otel inoxidabil.Fixarea atâlpilor in pamant se va face pe fundație de beton la o adâncime de 65-85 cm.Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=590-605cm, 1=904-9 05cm, H=260-275cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Piatra pentru cățărat fabricată din fibră de sticlă combinată cu poliester.

Fixarea se va face prin fundație de beton la o adâncime de 55-60 cm. Dimensiunile in plan aproximative ale echipamentului: L=210-225cm, 1-130-155cm,H=450-455cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

Echipament 53

Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.

Element de legănat format din: rama semicirculara fabricata din otel vopsit

prin electroliza in diferite culori; șezut sub forma de cuib de pasăre cu

diametrul intre 120-425 cm fabricat din oțel galvanizat si cablu din polietilenă

cu inserție metalică; șezutul va fi fixat pe ramă cu ajutorai a 3 cabluri de otel

imbrăcate in polietilenă.Fixarea ramei in pamant se va face pe fundație de beton ia o adâncime de 65-85 cm.Dimensiuni le in plan aproximative ale echipamentului: L=470-485cm,l=405-415cm ,H=320-330cm Dale de cauciuc sau cauciuc turnat in jurul echipamentului pentru diminuarea impactului cu solul.

Prețul se va exprima in lei/complex de joaca

54. Manopera înlocuire elemente componente ale aparatelor de joaca / fitness

Elementele ce urmeaza a fi inlocuite vor fi puse la dispoziție de către beneficiar. La fiecare comanda beneficiar va comunica timpul necesar înlocuirii elementului respectiv conform normelor. Unitate de măsură : ora

55.Verificare tehnica a aparatelor de joaca / fitnes amplasate pe domeniul

public.

Verificarea consta in inspectarea aparatului, a vedea daca acesta corespunde cerințelor tehnice de securitate privind echipamentele si instalațiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distracții si spatiilor de joaca • PT R19 - 2002. La sfârșitul inspecției se va comunica beneficiarului daca aparatul corespunde prescriptilor tehnice, iar daca nu, se vor comunica motivele. Rezultate vor fi transmise pe baza unui proces verbal de constatare.

Unitate de măsură : buc

56.1ntretinerea elementelor mobile ale aparatelor de joaca / fitness

Operația consta in gresarea elementelor in mișcare de la aparatele de joaca si fitness Unitate de măsură : buc

H.    LUCRARI DE AMENAJARI SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCUR,

LOCURI DE JOACA CU ELEMENTE DE MOBILIER STRADAL '

B. MOBILIER STRADAL NOTA : CONȚINE 79 PRETURI UNITARE

I.    Banei din beton

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurare si montare banei prefabricate din beton armat;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc .

2. Structura din lemn pentru banei din beton

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

•    confecționarea sau procurarea elementelor de prindere (confecție metalica) ;

•    confecționarea sau procurarea structurii de lemn

•    montarea structurii de lemn si a elementelor de prindere ;

•    verificarea dimensiunilor structurilor de lemn ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

3.    Montat banei cu structura metalica si confecție din lemn

© procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui;

•    turnarea betonului in fundație ;

© procurare si montare structura metalica banca;

•    procurare si montare confecție lemn (inclusiv elementele de prindere)

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc .

4.    Execuție mana curenta din otel

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurare si montare confecțiilor metalice pentru realizare mana curenta;

© aplicarea unui strat de protecție (grund);

© vopsirea cu doua straturi de vopsea.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/kg.

5. Execuție mana curenta din inox

• procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

• procurare si montare confecțiilor metalice din inox pentru realizare mana curenta;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/kg.

6. Execuție mana curenta din fier forjat

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

precum si a forței de munca necesare ;

•    procurare si montare confecțiilor metalice pentru realizare mana curenta ;

•    aplicarea unui strat de protecție (grund) ;

® vopsirea cu doua straturi de vopsea.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/kg.

7.    Execuție mana curenta din lemn

• procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

precum si a forței de munca necesare ;

® procurare mana curenta din lemn, inclusiv elementele de prindere ;

® montaj mana curenta din lemn .

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml,

8.    Execuție stâlpi din lemn pentru pergole

•    procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;

precum si a forței de munca necesare

•    executat săpătură;

•    preparare sau procurare si transport beton

•    turnare beton in fundații;

•    procurat si montat confecția metalica pentru montarea stâlpilor;

•    procurarea si montarea stâlpilor din lemn;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

9.    Executie stâlpi metalici pentru pergole

® procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;

precum si a forței de munca necesare ® executat săpătură;

•    preparare sau procurare si transport beton

•    turnare beton in fundații;

® procurat si montat confecția metalica pentru montarea stâlpilor;

•    procurarea si montarea stâlpilor metalici;

•    vopsirea anticoroziva a stâlpilor.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc

10.    Execuție stâlpi metalici placați cu lemn pentru pergole

•    procurarea materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,precum si a forței de munca necesare

•    executat săpătură;

•    preparare sau procurare si transport beton

•    turnare beton in fundații;

•    procurat si montat confecția metalica pentru montarea stâlpilor;

® procurare si montare stâlpilor metalici;

•    vopsirea anticoroziva a stâlpilor.

•    procurarea sipcilor de lemn, a elementelor de prindere si montarea lor ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de

lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

11.    Execuție structura lemn pentru acoperire pergole

•    procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    confecționarea sau procurarea elementelor de prindere (confecție metalica);

® confecționarea sau procurarea si montarea structurilor de lemn ;

® verificarea dimensiunilor structurilor de lemn ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc

12.    Montat gard din fier forjat

•    procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,precum si a forței de munca necesare;

® procurare panouri gard

® montat panouri gard ;

•    vopsire gard

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

13.    Elemente arhitectonice (statui)

•    procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si afortei de munca necesare;

•    săpătură pentru fundație ;

© cofrare fundație si soclu ;

•    confecționat si montat armaturi in fundație si soclu ;

® preparare sau procurare,transport si turnare beton in fundație si soclu ;

•    procurarea si montarea elementelor arhitectonice ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări Prețul se va prezenta in lei/buc.

14.    Lucrări de montaj bolarzi beton

•    procurarea, transportul bolarzilor din beton;

•    pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

•    montarea bolarzilor ;

____. •............

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

15.    Lucrari de montaj bolarzi metal

•    procurarea, transportul bolarzilor metalici;

•    pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

•    montarea bolarzilor;

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

16.    Lucrări de montaj bolarzi din piatra naturala

•    procurarea, transportul bolarzilor din piatra naturala;

•    pregătirea terenului unde se vor monta bolarzii

•    montarea bolarzilor;

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

17.    Lucrari de montaj banei din beton

•    procurarea, transportul băncilor din beton cu L= 2,00 m, 1 - 0,50 m, h = 0,50m;

•    pregătirea terenului unde se vor monta băncile

•    montarea băncilor cu ajutorul unei automacara;

•    montarea elementelor din lemn pentru șezut

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

18.    Montat steag / înlocuire steag

Montare steag pe catargele amplasate pe domeniul public sau privat al Muncipiului București de pe raza administrativa sectorului 4. Menționam ca accesul la catarge ce poate face cu autospeciala tip PRB, catargele avand o inaltime de maxim 15 m. In cazul in care pe catarg exista steag existent deteriorat acesta va fi demontat si Înlocuit. Steagul deteriorat va fi predat pe process verbal Direcției Administrative din cadrul Primăriei Sector 4

Prețul operației nu conține prețul steagului propriu-zis

Unitate de măsură : buc

19.Montat banre

Montarea banerelor se va efectua pe domeniu public sau privat al Municipiului București de pe raza administrativa â sectorului 4, cu ajutorul autospecialelor tip PRB sau a alpinistilor. Montarea se va efecua pe stâlpi sau clădiri. Prețul va conține elementele de ancorare a banerelor (cordelina - 2 buc x aprox. 10 ml) fara contravalorea banerului. Unitate de măsură : buc

20.Demontat banere

Demontarea banerelor se va efectua pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza admnistrativa a sectorului 4, cu ajutorul autospecialelor tip PRB sau a alpinistilor. Demontarea se va efectua pentru banerele montate pe stâlpi sau cladiri.Banerele si materialele de ancorare recuperate vor fi predate pe baza de process verbal direcției Administrative din cadrul Primăriei Sector 4.

Unitate de măsură : buc

21. Amenajare pardoseli antitrauma (tartan) pe fundație de beton

® Sapare manuala

•    Compactare cu vibrator autopropulsor

•    Astemere strat agregat natural (balast)

•    Fundație beton ciment la străzi alei si platforme carosabile

•    Preparare beton B200

•    Confecționat armaturi

•    Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundații izolate

•    Confect. armaturi fasonare bare pentru fundații ® Montare pardoseli antitrauma

® încărcat materiale

•    Transport materiale Unitate de măsură : mp

22.    Amenajare pardoseli antitrauma (tartan)

® Corecții strat suport

•    Montare pardoseli din materiale plastice cu dale flexibile din PVC ® Transport materiale

•    Incarcarea materialelor Unitate de măsură : mp

23.    Repararea suprafețelor antitrauma turnate

Operațiunea consta in decuparea suprafețelor antitrauma turnate degradate, completarea daca este cazul cu balastru, compactarea acestuia, si turnarea noii suprafețe antitrauma. Culoarea suprafeței va fi identica cu cea care a fost decupata, iar suprafața refăcută va avea același nivel cu cea adiacenta. Deseurile rezultate vor fi evacuate la o groapa de gunoi autorizata.

Unitate de măsură : mp

24.    Repararea suprafețelor antitrauma din placi

Operatiuna consta in scoaterea plăcilor degradate, completarea cu balastru daca este cazul si compactarea acestuia si amplasarea noilor placi de suprafața antitrauma. Culoarea si dimensiunile plăcilor noi vor fi indentice cu cele a plăcilor înlocuite, iar noile placi vor fi la același nivel cu plăcile adiacente. Deseurile rezultate vor fi evacuate la o groapa de gunoi autorizata.

Unitate de măsură : mp

25.    Montat corturi

Operația consta in transportul cortului de la locul de păstrare la locurile de amplasare, indicate de beneficiar (distanta nu este mai mare de 5 km). Punerea pe poziție, montarea, ancorarea. Corturile sunt standard, 4 fete, si dimensiune 3x3.

Unitate de măsură : buc

26.Demontat corturi

Operația consta in demontarea cortului si transportul acestuia in locul indicat de beneficiar (distanta nu este mai mare de 5 km) si predarea acestuia pe proces verbal reprezentantului beneficiarului.

Unitate de măsură : buc

27.Reparatie suprafața din beton aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor, locurilor pentru colectarea gunoiului.

Transportul materialelor necesare in zona de lucru. Taierea suprafeței deteriorate pentru obținerea unei forme regulate, spargerea acesteia, evacuarea si transportul deșeurilor rezultate. Completarea si compactarea cu balastru a fundației existente si turnarea betonului la fata. Betonul va fi de aceeași clasa cu cel existent.

Prețul conține si contravaloarea materialelor folosite precum si a transporturile aferente. Unitate de măsură : mp

28.Reparatie suprafața din pavele aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor, locurilor pentru colectarea gunoiului.

Transportul materiarelor necesare. Extragerea pavelelor deteriorate si evacuarea acestora. Complectarea stratului de baza cu nisip si montarea noilor pavele. Pavelele noi vor fi de același model si culoare cu cele existente.

Prețul conține si contravaloarea materialelor folosite precum si a transporturile aferente. Unitate de măsură : mp

29.    Reparatie suprafața din beton amprentat aflat in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor, locurilor pentru colectarea gunoiului.

Transportul materialelor necesare in zona de lucru. Taierea suprafeței deteriorate pentru obținerea unei forme regulate, spargerea acesteia, evacuarea si transportul deșeurilor rezultate. Completarea si compactarea cu balastru a fundației existente, turnarea betonului la fata si amprentarea acestuia. Betonul va fi de aceeași clasa cu cel existent si aceeași culoare

Prețul conține si contravaloarea materialelor folosite precum si a transporturile aferente. Unitate de măsură : mp

30.    Reparatie zidărie din cărămidă

Desfacere cărămizi din zona afectata si curatarea zonei. Completarea cu cărămizi si zidirea acestora pentru aducerea la starea inițiala. Vopsirea zonei reparate cu aceeași culoare. Evacuarea deșeurilor rezultate.

Prețul conține si contravalorea materialelor folosite precum si transporturile aferente. Unitate de măsură : mc

31.Reparație zidărie din beton

Spargerea zonei afectate pentru a o aduce la o forma regulata, cofrarea zonei ce urmeaza a fi turnata, turnare beton, decofrare si evacuare deșeuri.

Prețul conține si contravaloarea materialelor folosite precum si a transporturilor aferente. Unitate de măsură : mc 32.1nlocuire borduri mari deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor si a spatiilor de depozitare a gunoaielor.

Scoaterea bordurilor deteriorate, crearea patului de beton semiumed, montarea bordurilor noi si rostuirea acestora. Evacuarea deșeurilor rezultate.

Prețul conține si contravaloarea materialelor folosite precum si a transporturilor aferente. Unitate de măsură : ml 33.1nlocuire borduri mici deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor si a spatiilor de depozitare a gunoaielor.

Scoaterea bordurilor deteriorate, crearea patului de beton semiumed, montarea bordurilor noi si rostuirea acestora. Evacuarea deșeurilor rezultate.

Prețul conține si contravaloarea materialelor folosite precum si a transporturilor aferente. Unitate de măsură : ml

34.    Vopsit / lăcuit suprafețe pe elemente de construcție.

Curățirea suprafețelor in vederea aplicării vopselei / lacului si aplicarea uniforma a vopselei / lacului adecvat suprafeței in doua straturi. Evacuarea eventualelor deșeurilor rezultate. Culoarea vopselei este aleasa de beneficiar.

Prețul conține si contravaloarea materialelor

Unitate de măsură : mp

35.    Vopsit borduri cu vopsea rutiera

Curățirea bordurilor in vederea aplicării vopselei rutiere si aplicarea uniforma a vopselei in doua straturi. Culoarea vopselei este aleasa de beneficiar.

Prețul conține si contravaloarea materialelor.

Unitate de măsură : mp

36.Reparatii / inlocuiri elemente din lemn deteriorate la pergole, banei, jardiniere, suporți coșuri, elemente protecție arbori etc

Scoaterea elementului deteriorat, confecționarea unui nou element si montarea acestuia. Culoarea si esența lemnului sunt identince cu a celui inlocuit. Prețul conține si contravaloarea materialelor.

Unitate de măsură : mc

37.Reparatii / inlocuri elemente de metal deteriorate la banei, coșuri de gunoi etc

Scoaterea elementului degradat, confecționarea / procurarea unui nou element identic si montarea acestuia. Prețul conține si contravaloarea materialelor.

Unitate de măsură : buc

38.Montat coșuri de gunoi fara picior

Operația consta in montarea coșurilor de gunoi fara picior pe elemente de susținere deja existente in zona spatiilor verzi, parcuri, locuri de joaca, amenajari.

Coșul de gunoi va fi din polietilena de inalta densitate,cu capacitatea de 55 litri si va fi format din 2 componente detașabile: capac si cos colector. Este prevăzut cu sistem de inchidere cu cheie si cu găuri pentru scurgerea apei. Golirea se va realiza prin detașarea coșului    colector,    de    capac.

Materialul este rezistent la : raze ultraviolete, temperaturi ridicate : +50 0 C, temperaturi scăzute - 35 ° C, coroziunea substanțelor chimice.

Sistemul de prindere este format din doua benzi metalice (coliere), tratate împotriva coroziunii.

Culoarea coșului va fi verde.

Coșurile de gunoi vor fi personalizate prin aplicarea prin orice metode a însemnului “PRIMĂRIA SECTOR 4”

Unitate de măsură : buc

39.Lucrari de montaj cos gunoi inclusiv suportul (dala) din beton

procurarea, transportul elementului din beton (dala suport din beton) de forma octogonala cu latura = 0,23 m si a elementelor din lemn pentru coșul de gunoi; pregătirea terenului unde se vor monta suportii

•    executarea fundației din beton C8/10 cu D=0,80 m si h=0,15 m

•    montarea suportilor din beton si fixarea cu șuruburi;

° montarea coșului de gunoi din elemente din lemn

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

40.Montat stâlpi de protecție

Operația consta in montarea in beton sau asfalt a stâlpilor de protecție in locațiile specificate de beneficiar. Stâlpii vor fi conform modelului anexat. Prețul conține si contravaloarea stâlpului precum si evacuarea deșeurilor rezultate.

Unitate de măsură : buc

41.Montat stâlpi de protecție recuperați

Operația consta in montarea in beton sau asfalt a stâlpilor de protecție recuperați in locațiile specificate de beneficiar si evacuarea deșeurilor rezultate. Stâlpii vor fi puși la dispoziție de beneficiar. Prețul nu conține si contravaloarea stâlpului.

Unitate de măsură : buc

42.Montat gard metalic recuperat

Saparea gropilor de fundație pentru stâlpi gard 30x30x20 cm, fixarea in gropile de fundație a stâlpilor cu beton BC 75, montarea panoului de gard pe stâlp, prin sudura si vopsirea sudurilor efectuate. Evacuarea deșeurilor rezultate. Gardul trebuie sa respecte aliniamentul gardului existent. Panourile vor fi puse la dispoziție de beneficiar.

Prețul nu conține contravalorea panourilor ci doar materialele si transportul aferent operației solicitate.

Unitate de măsură: ml

43.Vopsire gard metalic existent

Curățirea / spalarea suprafețelor in vederea aplicării vopselei, vopsirea suprafețelor in doua straturi.

Unitate de măsură : ml

44.Spalare gard

Spalarea gardului metalic cu furtunul sub presiune Unitate de măsură : ml

45.Demontare gard metalic existent

Taierea / separarea panourilor de gard existent, spargerea betonului din fundația stâlpului evacuarea deșeurilor si transportul panoului recuperat in locul menționat de beneficiar precum si predarea pe baza de proces verbal.

Unitate de măsură : ml

46. Reparat gard metalic

Repararea panourilor de gard metalic prin sudarea elementelor desprinse si indreptarea elementelor indoite.

Unitate de măsură : ml

47.Montat gard metalic bordurat

Saparea gropilor de fundație pentru stâlpi gard 30x30x20 cm, fixarea in gropile de fundație a stâlpilor de beton (Bc 75), montarea panourilor de gard pe stâlp prin sudura si

vopsirea sudurilor efectuate. Evacuarea deșeurilor provenite din executarea operației. Procurarea / confecționară panourilor de gard conform modelului atașat.

Prețul include materialele, panoul si transporturile aferente.

Descriere gard din plasa bordurată

Panourile de gard din plasa bordurată vor fi noi, nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor, manoperei, transportului sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni ale furnizorului. Panourile de gard metalic din plasa bordurată, din sarma zincata, vor arata conform schiței anexate. Dimensiunile panourilor vor fi de 2500 x 900, cu diametrul sârmei zincate, de 5mm. Plasa bordurată din sarma zincata este montata pe un stâlp metalic, din țeava patrata 40x30x2 mm., cu inaltimea de 1200 mm, din care 300 mm pentru fixare in pamant. Partea superioara a panoului va fi protejata cu o platbanda de 20 x 2,5 -3 mm, cu lungime de 2500 mm. Stâlpii si platbanda vor fi grunduite cu vopsea email, de culoare neagra.

Deasemenea, partea de sus a stâlpului se va inchide printr-un capac cu dimensiunile 40x30 mm.

Pentru gardul din plasa bordurată, vor fi depuse si certificatele de calitate, cat si agrementele tehnice pentru panouri plasa bordurată. Lipsa acestor certificate sau a agrementelor, duce la descalificarea candidatului.

1    - platbanda 20 x 2.5- 3mm - vopsita culoare neagra

2    - plasa panou bordurat zincat:

L^2500mm

H= 900mm

Grosime sarma 5 mm

3    - Stâlp 40x 30x 3 mm - vopsit culoare neagra Unitate de măsură : ml

48.Reparat gard metalic bordurat

Repararea gardului metalic bordurat prin sudarea elementelor desprinse si indreptarea elementelor indoite/vandalizate. In cazul in care este necesar se vor rebetona si stâlpii de susținere in vederea alinierii gardului pe verticala si orizontala.

Prețul conține toate materialele necesare executării operației precum si evacuarea eventualelor deșeuri.

Unitate de măsură : ml

49.Demontat gard metalic bordurat

Demontarea gardului metalic bordurat prin separarea panourilor de plasa sudata de stâlpi, curatarea stâlpilor si pregătirea acestor elemente in vederea remontării ulterioare si se vor preda beneficiarului pe baza de proces verbal. Cele deteriorate vor fî deasemenea predate beneficiarului pe baza de proces verbal.

Unitate de măsură : ml

50.1nlocuire panou plasa bordurată

înlocuirea panourilor de plasa distruse / vandalizate. Prețul conține si prețul plasei de gard.

Unitate de măsură : ml

Sl.Inlocuirea stâlpilor de gard

înlocuirea stâlpilor de gard distruși cu alții identici si montarea acestora. Prețul conține si prețul stâlpului nou precum si evacuarea eventualelor deșeuri.

Unitate de măsură : buc

52.Vopsit platbanda si stâlp gard metalic bordurat

Vopsirea platbandei si a stâlpului in doua straturi. Unitate de măsură : ml

53.Vopsire / Iacuire elemente din lemn

Operația consta in pregătirea suprafețelor de lemn in vederea vopsirii / lacuirii, vopsirea / lacuirea uniforma in doua straturi. Culorile vor fi alese de beneficiar.

Unitate de măsură : mp

54.Vopsirea elementelor din fier (suporți banei)

Operația consta in pregătirea suprafețelor ce urmeaza a fi vopsite, vopsirea lor uniforma in doua straturi in culorile alese de beneficiar.

Unitate de măsură : buc

SS.Montat panouri avertizoare

Operația consta in confecționarea / achizitonarea de panouri avertizoare, montarea acestora in beton sau pamant. Inaltimea stâlpului de susținere a panoului va fi de 2 metri, iar panoul va fi de 20 x 20 cm din tabla. înscrisurile de pe panou si culorile vor fi stabilite de către beneficiar inainte de montare.

Unitate de măsură : buc

56. Demontat banca

Operația consta in demontarea băncilor de pe domeniul public si predarea acestora in starea in care erau inainte de demontare beneficiarului. Evacuarea eventualelor deșeuri. Unitate de măsură : buc

57. Demontat cos gunoi

Operația consta in demontarea coșurilor de gunoi de pe domeniul public si predarea acestora in starea in care erau inainte de demontare beneficiarului. Evacuarea eventualelor deșeuri.

Unitate de măsură : buc

58.Confectionat panouri afîsaj

Operația consta in confecționare panourilor de afîsaj conform schiței de mai jos.

Stâlpii vor fi din metal iar sistemul de prindere al panoului va fi executat astfel fixarea acestuia in beton sau asfalt sa nu deterioreze foarte mult suprafața.

Stâlpii vor fi vopsiți in doua straturi in culoarea neagra iar suprafața de afișare va fi vopsita in doua straturi in culoarea albastra.

Unitate de măsură : buc

59.Montat panouri de afîsaj

Operația consta in montarea panourilor de afîsaj in locațiile specificate de beneficiar fara deteriorarea suprafețelor pe care sunt montate. In cazul deteriorării la montaj suprafețelor acestea vor fî refăcute gratuit de OPERATOR.

Unitate de măsură : buc

60.Demontat panouri de afîsaj

Operația consta in demontarea panourilor de afîsaj din locațiile specificate de beneficiar si predarea acestora pe baza de proces verbal reprezentanților beneficiarului. Operația include si refacerea suprafelelor deteriorate in cazul in care acestea exista.

Unitate de măsură : buc

61.Reparație panou afîsaj

Operația consta in reconditionarea panoului astfel incat sa fie adus la starea inițiala. Unitate de măsură : buc

62.1nlocuire plasa împletitura sfoara din zona terenurilor de sport

Operația consta in verificarea plaselor de protecție terenuri sport / porților de fotbal / terenurilor de volei / terenurilor de baschet / terenurilor de tenis amplasate pe domeniul public al sectorului si înlocuirea suprefetelor rupte sau deteriorate .

Unitate de măsură : 1 mp

63Jnlocuire plasa împletitura sirma din zona terenurilor de sport

Operația consta in verificarea plaselor de protecție terenuri sport / porților de fotbal / terenurilor de volei / terenurilor de baschet / terenurilor de tenis amplasate pe domeniul public al sectorului si inlocuirea suprefetelor rupte sau deteriorate .

Unitate de măsură : 1 mp

64.    Executie gradena zidărie si lemn / ml h=0,40 m

Operația constă în execuție gradena zidărie si lemn, Ia locațiile stabilite de beneficiar.

Se vor executa următoarele operațiuni:

•    Săpătură manuala in spatii întinse

•    Turnat beton B150 ® Zidărie de cărămidă

•    Lăcuit zidărie cu lac de exterior

•    Confecționat si montat gradena

•    încărcat materiale

•    Transport Unitate de măsură : ml

65.    Executie zidărie din cărămidă/ mc

Operația constă în execuție zidărie din cărămidă, la locațiile stabilite de beneficiar.

Se vor executa următoarele operațiuni:

Execuție zidărie din cărămidă

Incarcarea si transportul materialelor

Unitate de măsură : mc

66.    Zidărie din beton pentru protejarea taluzului

Operația constă în realizarea zidăriei din beton pentru protejarea taluzului la locațiile stabilite de beneficiar.

Se vor executa următoarele operațiuni:

® Săpătură de pamant

•    Turnare beton armat la construcții

•    Betoane de ciment

© Montare armaturi din otel beton D<18mm in fundații © Confecționare armaturi fasonare bare pt. fundații

•    Cofraje pt. beton in pereți, diafragme

•    Transport rutier al betonului

Unitate de măsură : mc

67.    Confecționat si montat mobilier lemn (pergole, jardiniere, trafoare, elemente de ancorat arbori, foisoare, etc.)

Operația consta in:

•    procurarea, materialelor, utilajelor echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    confecționarea sau procurarea elementelor de prindere (confecție metalica);

© confecționarea sau procurarea si montarea structurilor de lemn ;

@ verificarea dimensiunilor structurilor de lemn ;

© lacuirea si vopsirea uniforma a structurilor de lemn in doua straturi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc

68.    Curatenie parcari -

Operația consta in degajarea terenului de corpuri străine, încărcare si transportat reziduuri la groapa de gunoi.

Prețul se va prezenta in lei/mp

69.    Marcare cu vopsea a locurilor de parcare

Operația consta in vopsirea locurilor de parcare in doua straturi cu vopsea clorcauciuc. Prețul se va prezenta in lei/ buc.

70.    Montat indicator parcare

Operația consta in : transport indicator parcare, săpături in spatii limitate-fundatie, preparare beton Bl00, transport beton, turnare veton, montare indicator parcare.

Prețul se va prezenta in lei/ buc.

71.    Tarif închiriere automacara 16 tone si deserventi

Automacaraua va fi echipata in vederea ridicării garajelor sau a diferitelor construcții ilegale ce urmeaza a fi dezafectate. In tariful de inchiriere va fi inclus si prețul șoferului si a legatorilor de sarcini. Automacaraua va avea toate avizele necesare funcționarii. Unitate de măsură : lei / ora

72.Tarif inchiriere automacara 16 tone si deserventi

Automacaraua va fi echipata in vederea ridicării garajelor sau a diferitelor construcții ilegale ce urmeaza a fi dezafectate. In tariful de inchiriere va fi inclus si prețul șoferului si a legatorilor de sarcini. Automacaraua va avea toate avizele necesare funcționarii. Unitate de măsură : lei / km

73.Tarif închiriere autobasculanta 16 tone cu deservent

Autobasculanta va fi complet funcționala si va avea toate avizele de funcționare. Unitate de măsură: lei / km

74.Tarif inchiriere utilaj pentru spargerea platformelor betonate / asfaltate cu deservent

Utilajul va fi echipat in vederea spargerii platformelor betonate / asfaltate cu grosimea de maxim 30 cm si va fi complet funcțional.

Unitate de măsură : lei / ora

75.Tarif inchiriere încărcător frontal tip BOBCAT cu deservent

Utilajul va fi complet funcțional si va avea toate avizele de funcționare. Unitate de măsură : lei / ora

76.Tarif inchiriere încărcător frontal tip Wolîa cu deservent

Utilajul va fi complet funcțional si va avea toate avizele de funcționare. Unitate de măsură : lei / ora

77.Tarif inchiriere încărcător frontal tip buldoexcavator pe roti cu deservent

Utilajul va fi complet funcționa si va avea toate avizele de funcționare.

Unitate de măsură : lei / ora

78.Tarif inchirier e muncitor necalificat

Muncitorul va avea incheiat contract de munca valabil cu operatorul, cu toate obligațiile ce decurg de aici. Deasemenea instructajul pentru protecția muncii si PSI vine in sarcina operatorului. Toate daunele provocate de muncitor vor cadea in obligația operatorului. Unitate de măsură :lei / ora

79. Vidanjare, desfundare, decolmatare, curatare, transbordare

Operația consta in vidanjare, desfundare, decolmatare, curatare, transbordare, in deplina siguranța a apelor meteorice, pe arterele necanalizate, dai’ in situații de urgenta pe orice artera de pe raza sectorului 4, in conformitate cu normele si normativele in vigoare. Unitate de măsură :lei / ora

IH.LUCRARI PE AMENAJARI SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCUR,

LOCURI DE JOACA CU FÂNTÂNI ARTEZIENE

NOTA : CONȚINE 135 PRETURI UNITARE

1.    Lucrari de montare elemente arhitectonice din piatra naturala cu adeziv.

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    pregătire strat beton de ciment in vederea montării elementelor arhitectonice;

•    procurarea adezivului;

© procurarea si transportul elementelor arhitectonice;

® montarea elementelor arhitectonice;

•    curatarea rosturilor si chituirea lor cu chit special de rosturi.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ buc,

2.    Lucrari de montare dale din piatra compozita din roci calcaroase cu adeziv (mortar).

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    pregătire strat beton de ciment in vederea montării dalelor;

•    procurarea adezivului;

© procurarea si transportul dalelor;

© montarea dalelor;

•    curatarea rosturilor si chituirea lor cu chit special de rosturi.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ mp ,

3.    Cofrare elemente din beton cu forme deosebite

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor;

® procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor ;

@ verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi;

® curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp ,

4.    Tumare beton colorat 02/15 (B200) in elemente din beton

® procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare;

® preparare beton sau procurarea si transportul lui;

•    procurare, transport colorant (gri sau negru)

•    adaugare colorant in beton

•    turnare beton;

® protejarea betonului pe perioada Întăririi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc.

5.    Turnare beton C16/20 (B250) în elemente din beton colorat

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare;

•    preparare beton sau procurarea si transportul lui;

•    turnare beton;

•    procurare, transport colorant (gri sau negru)

® adaugare colorant in beton

•    protejarea betonului pe perioada Întăririi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc

6.    Turnare beton C18/22.5 (B300) in elemente din beton colorat

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare;

® preparare beton sau procurarea si transportul lui;

•    turnare beton;

•    procurare, transport colorant (gri sau negru)

® adaugare colorant in beton

® protejarea betonului pe perioada întăririi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc.

7.    Turnare beton C20/25 (B350) in elemente din beton colorat

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare;

•    preparare beton sau procurarea si transportul lui;

•    turnare beton;

® procurare, transport colorant (gri sau negru)

•    adaugare colorant in beton

•    protejarea betonului pe perioada intaririi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc.

8.    Protejare cu rasina epoxidica transparenta

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurarea si transportul rășinii;

® pregătirea suprafețelor ce trebuie protejate;

•    realizarea protecției cu rasina epoxidica;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

9.    Strat de piatra sparta Ia construcții

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a foitei de munca necesare ;

•    curatarea suprafeței

® procurarea, transportul si astemerea pietrei sparte ;

•    umezirea si compactarea pana se obține gradul de compactare prescris ;

® corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare ;

® luarea probelor si verificarea testelor necesare Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc

10.    Placare elemente construcții cu placi de granit

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea suprafețelor;

® prepararea sau procurarea,transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

•    procurare si montare placi granit;

•    procurarea chitului si chituirea rosturilor;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

11.    Placare elemente construcții cu placi de andezit

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

® curățirea suprafețelor;

© prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

® procurare si montare placi andezit;

•    procurarea chitului si chituirea rosturilor;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

12.    Placare elemente construcții cu placi de gresie (de exterior)

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

® curățirea suprafețelor;

•    prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

® procurarea si montarea plăcilor de gresie;

® procurarea chitului si chituirea rosturilor;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

13.    Placare elemente construcții cu placi de travertin

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    curățirea suprafețelor;

•    prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

•    procurarea si montarea plăcilor de travertin;

•    procurarea chitului si chituirea rosturilor;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

14.    PIacare elemente construcții cu placi de marmura

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    curățirea suprafețelor;

® prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortalului de ciment; ® procurarea si montarea plăcilor de marmura;

•    chituire rosturi.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

lS.Sapatura manuala in spatii limitate

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    marcarea suprafeței pe care se vor executa lucrările de săpătură;

•    executarea săpăturii, incarnarea pământului si transportul la groapa de gunoi ecologica;

® executarea sprijinirilor;

® curățirea zonei de lucru;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări Prețul se va prezenta in lei/mc.

ELECTRICE FÂNTÂNI

16.    Camin vizitare pentru tragere cabluri

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    executare săpătură, inclusiv sprijinirile necesare

•    evacuare excedent pamant in zonele de depozitare

•    construcția căminului din zidărie (0,80 m x 0,80m x0,80 m) conform proiectului, inclusiv rama si capac

•    vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, din care unul din miniu.

•    realizarea umpluturilor cu material local

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

17.    Cămin vizitare pentru tragere cabluri

® procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum 65

si a forței de munca necesare ;

•    executare săpătură, inclusiv sprijinirile necesare

•    evacuare excedent pamant in zonele de depozitare

•    montajul căminului (cameretei) prefabricat, conform proiectului, inclusiv rama si capac

•    vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, din care unul din miniu.

•    realizarea umpluturilor cu material local

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

18.    Procurare, montare proiector cu LED de 35 W multicolor, realizat din inox, iluminare pana la 10 m înălțime, alimentare 24VDC,controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etanș

® procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurarea si transportul la amplasament a proiectorului © montarea proiectorului

© efectuare proba

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

19.    Procurare, montare proiector cu LED 155R/G/Y/W multicolor, realizat din inox, alimentare AC24V-S, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etanș.

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

® procurarea si transportul la amplasament a proiectorului

•    montarea proiectorului

•    efectuare proba

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

20.    Procurare, montare proiector cu LED de 35W-70W multicolor,

realizat din inox, iluminare pana la 7,50 m inaltime, concentric se poate monta duza Cornet, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etanș

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

® procurarea si transportul la amplasament a proiectorului ® montarea proiectorului

•    efectuare proba

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

21.    Procurare, montare proiector cu LED de 20W multicolor, realizat din inox si bronz, iluminare pana la 2,50 m inaltime, concentric se poate monta duza Cornet, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor,

electronica integrata, se poate monta in pavaj, complet etanș

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

© procurarea si transportul la amplasament a proiectorului ® montarea proiectorului

•    efectuare proba

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

22.    Procurare, montare proiector cu halogen de 50W-75W, alimentare 12VDC

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurarea si transportul la amplasament a proiectorului

•    montarea proiectorului ® efectuare proba

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

23.    Cabluri YC 4x1,5 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul) ;

® execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

® procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

© astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    incercarea cablurilor de energie electrica

® umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

24.    Cabluri CYYF 3x1,5 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul) ;

•    execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

© procurare si montare cabluri;

© etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    încercarea cablurilor de energie electrica

•    umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

® curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

25.    Cabluri YC 2x1,5 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat);

© evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

© execuția sprijinirilor daca este cazul);

•    execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

© procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

® procurare si montare cabluri;

® etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    încercarea cablurilor de energie electrica

© umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

© curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

26.    Cabluri YC 2x1,0 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© trasarea șanțurilor pentru cabluri;

© saparea santurilor(manual sau mecanizat);

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

© execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

® procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

® astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

® încercarea cablurilor de energie electrica

® umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

27.    Cabluri YC 12x1,0 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    trasarea șanțurilor pentru cabluri;

•    saparea santurilor(manual sau mecanizat);

® evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

•    execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

® procurare si montare cabluri;

® etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție ® astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

® încercarea cablurilor de energie electrica

® umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

28.    Cabhiri YC 4x0,5 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat);

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

•    execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

® procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    încercarea cablurilor de energie electrica

® umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

© curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

29.Cabluri CYYF 2x2,5 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, ? precum si a forței de munca necesara;

•    trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat);

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

•    execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

® procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    Încercarea cablurilor de energie electrica

® umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

® curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări Prețul se va prezenta in lei/ml.

30.    CabIuri CYABY 4x2,5 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;

® evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

® execuția sprijinirilor daca este cazul);

•    patului de nisip pentru pozare a cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

® procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    incercarea cablurilor de energie electrica

•    umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

31.    Cabluri CYABY 3x1,5 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat);

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

•    execuția patului de nisip pentru pozare a cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

® procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    încercarea cablurilor de energie electrica

•    umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

32.    Cabluri de comanda DMX cable pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

•    execuția patului de nisip pentru pozare a cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

•    procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    încercarea cablurilor de energie electrica

•    umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

® curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

33.    Cabluri CYYF 3x4 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® trasarea șanțurilor pentru cabluri;

© saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;

© evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

® execuția patului de nisip pentru pozare a cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip IPEY 20 ;

© procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    incercarea cablurilor de energie electrica

•    umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive.linisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

34.    Cabluri    CYABYF 5x4 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente

automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat);

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

® execuția sprijinirilor daca este cazul);

© execuția patului de nisip pentru pozare a cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip PVCG 50 ;

® procurare si montare cabluri;

© etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    asternerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

© incercarea cablurilor de energie electrica

® umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

35.    CabIuri CYABYF 5x16 pentru rețeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

•    execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

•    procurare si montare tuburi protecție cabluri tip PVCG 63 ;

•    procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

© incercarea cablurilor de energie electrica

•    umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

36.    CabIuri YC 3x2,5+lxl,5 pentru rețeaua de alimentare fântâni si echipamente automatizare fântâni

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat) ;

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

© execuția sprijinirilor daca este cazul);

® execuția patului de nisip pentru pozare cabluri ;

® procurare si montare tuburi protecție cabluri tip PVCG 63 ;

® procurare si montare cabluri;

•    etansarea spațiului dintre cablu si țeava de protecție

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    incercarea cablurilor de energie electrica

•    umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

•    curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

37.    Procurare, montare doze etanșe junction box IP 65

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a dozelor

•    montarea dozelor

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

38.    Procurare, montare doze etanșe junction box IP 68

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

•    procurarea si transportul la amplasament a dozelor

•    montarea dozelor

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc ,.

39.    Procurare, montare regulator electronic nivel apa

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a regulatorului electronic ® montarea regulatorului electronic

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

40.    Procurare, montare valva solenoidala magnetica 1” 24V

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

@ procurarea si transportul la amplasament a valvei

•    montarea valvei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

41.    Procurare, montare valva solenoidala magnetica 1” AC36V

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a valvei

•    montarea valvei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de’ lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

42.    Procurare, montare valva solenoidala magnetica Dn80 AC220V

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a valvei

•    montarea valvei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

43.    Procurare, montare senzor nivel apa

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a dozelor © montarea dozelor

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

44.    Procurare, montare electrod suplimentar senzor de nivel

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament electrodului © montarea electrodului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

45.    Procurare, montare senzor vânt

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a senzorului de vânt

•    montarea senzorului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

46,Procurare, montare convertizor frecventa 7,5 Kw

@ procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a convertizorului

•    montarea convertizorului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

47.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi - 14,20kW; Cs = 0,6; Pa=8,50kW; îc=13,4A sau echivalent(inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

® montarea tabloului « incercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

48.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 14,01kW; Cs = 0,6; Pa=8,40kW; Ic=13,2A sau echivalent(inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

•    montarea tabloului

•    incercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

49.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 33kW ; Cs = 0,6; Pa=19,75kW ; Ic=31A sau echivalent (inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

•    montarea tabloului

® incercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

50.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 15,40kW; Cs = 0,6; Pa=9,25kW; Ic=14,5A sau echivalent(inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

•    montarea tabloului

•    Încercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

51.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 12,40kW; Cs = 0,6; Pa=7,40kW; Ic=ll,65A sau echivalent(inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

•    montarea tabloului

•    încercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

52.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici -Pi = 12kW ; Cs = 0,6 ; Pa=7,20kW; Ic=ll,3A sau echivalent(inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

® montarea tabloului ® încercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

53.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici » Pi = 13,20kW; Cs = 0,6; Pa=8kW; Ic=12,5A sau echivalent(inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

•    montarea tabloului

•    încercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

54.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici -Pi = 13,50kW; Cs ~ 0,6; Pa=8,10kW; Ic=12,7A sau echivalent(inclusiv automat programabil)

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

•    montarea tabloului

•    încercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

55.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi “ 10,2kW; Cs = 0,6; Pa=6,12kW; Ic=9,61A sau echivalent (inclusiv automat programabil)

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

•    montarea tabloului

® incercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

56.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici

-    Pi = 17,50kW ; Cs - 0,6; Pa=10,6OkW; Ic=16,49A sau echivalent (inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

•    montarea tabloului

•    incercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

57.    Procurare, montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici

-    Pi = 15kW; Cs = 0,6 ; Pa~9kW; Ic=14,3A sau echivalent (inclusiv automat programabil)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tabloului, inclusiv a automatului programabil

® montarea tabloului

•    incercare tablou electric

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

58.    Procurare, executare priza de impamantare

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a platbandei de otel zincat OL-Zn 40x4 mm, a electrozilor de impamantare precum si a materialelor auxiliare

® executare priza impamantare

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

HIDRAULICE

59.    Procurare, montare conducte PVC D-110 mm

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reducții

•    pozarea conductelor si a elementelor de legătură (coturi, teuri, etc)

•    efectuarea probei de etanșeitate

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml .

60.    Procurare, montare conducte PVC D=125 mm

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reducții

® pozarea conductelor si a elementelor de legătură (coturi, teuri, etc)

® efectuarea probei de etanșeitate

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml .

dl.Procurare, montare conducte PP-R verde Dn-50 mm (De-63)imbinate prin sudura

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a conductelor, inclusiv coturi, teuri, mufe, reducții

© pozarea conductelor si a elementelor de legătură (coturi, teuri, etc)

© efectuarea probei de etanșeitate

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml .

62.    Procurare, montare conducte PP-R verde Dn=80 mm (De=90) îmbinate prin sudura

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a conductelor, inclusiv coturi, teuri, mufe, reducții

© pozarea conductelor si a elementelor de legătură (coturi, teuri, etc)

© efectuarea probei de etanșeitate

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml .

63.    Procurare, montare conducta inox 11/2”

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe,

reducții

•    pozarea conductelor si a elementelor de legătură (coturi, teuri, etc)

•    efectuarea probei de etanșeitate

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml .

64.    Procurare, montare conducta inox 11/4 n

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reducții

•    pozarea conductelor si a elementelor de legătură (coturi, teuri, etc)

® efectuarea probei de etanșeitate

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml .

65.    Procurare, montare conducta inox 4"

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a conductelor inclusiv coturi, teuri, mufe, reducții

© pozarea conductelor si a elementelor de legătură (coturi, teuri, etc)

® efectuarea probei de etanșeitate

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml .

66.    Procurare, montare duza jet Cornet 10-14 T sau echivalent

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a duzei

•    montarea duzei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

67.    Procurare, montare duza jet Lava 60-10E sau echivalent

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a duzei ® montarea duzei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

68.    Procurare, montare duza jet Schaumsprudîer 55-10E sau echivalent

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a duzei ® montarea duzei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

69.    Procurare, montare duza jet Foam Nozzle 1” sau echivalent

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

a procurarea si transportul la amplasament a duzei

•    montarea duzei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fî incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

70.    Procurare, montare duza jet Cascade 90 T sau echivalent

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a duzei

•    montarea duzei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

71.    Procurare, montare duza jet Cascade 70 T sau echivalent

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a duzei

•    montarea duzei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

72.    Procurare, montare duza jet Geyeser 40 T sau echivalent

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a duzei ® montarea duzei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

73.    Procurare, montare piesa de trecere din bronz, prin beton

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a piesei de trecere

•    montarea piesei de trecere

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

74.    Procurare, montare piesa de trecere din plastic, prin beton

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a piesei de trecere

•    montarea piesei de trecere

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

75.    Procurare, montare electrovana on/off pentru duza MW 1 24-V sau echivalent

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a electrovanei © montarea electrovanei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

76.    Procurare, montare valva de echilibrare hidraulica

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a valvei

•    montarea valvei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de' lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

77.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 40; alimentare trifazata sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a pompei © montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

78.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 50; alimentare trifazata sau echivalenta

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

79.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 5,5 kW ; Dn 100 ; alimentare trifazata sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a pompei © montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

80.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,5 kW ; Dn 50; alimentare trifazata sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

81.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 7,5 kW ; Dn 100 ; alimentare trifazata sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a pompei © montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

82.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW; Dn 65 ; alimentare trifazata sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a pompei © montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

83.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii centrifugala de 2,2 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

84.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii USPH523D sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

® procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

85.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 130W, alimentare 230 VAC, controlata prin protocol DMX sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

86.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 50 ;alimentare trifazata sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a pompei © montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

87.    Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de" lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

88.    Procurare, montare pompa submersibila AC380 50Hz; alimentare trifazata sau echivalenta

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

89.    Procurare, montare distribuitor conducte DN 80 cu 8 ieșiri sau echivalent

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului

•    montarea distribuitorului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

90.    Procurare, montare distribuitor conducte DN 100 cu 8 ieșiri

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

•    procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului © montarea distribuitorului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

91.    Procurare, montare distribuitor conducte DN 125 cu 8 ieșiri

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului

•    montarea distribuitorului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

92.    Procurare, montare distribuitor conducte DN 150 cu 8 ieșiri

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului

•    montarea distribuitorului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc ,

93.    Procurare, montare distribuitor conducte DN 150 cu 6 ieșiri

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a distribuitorului ® montarea distribuitorului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc ,

94.    Procurare, montare cutie conexiuni (1 intrare si 2 ieșiri)

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

® procurarea si transportul la amplasament a cutiei conexiuni ® montarea cutiei de conexiuni

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc .

95.    Procurare, montare robinet D=25

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a robinetului ® montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

96.    Procurare, montare robinet serviciu D=50

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a robinetului ® montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

97.    Procurare, montare robinet serviciu D=63

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a robinetului

•    montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

98.    Procurare, montare robinet serviciu D-75

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, , precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a robinetului

•    montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

99.    Procurare, montare robinet serviciu 0=90

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a robinetului

•    montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

100.    Procurare, montare robinet presiune Dn=10O

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

•    procurarea si transportul la amplasament a robinetului ® montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc .

101.    Procurare,montare pompa basa complet echipata 0,5 kW, G-0-15 mc/h H=0-21 m sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc ,

102.    Procurare, montare pompa filtrare 0,5 kW sau echivalenta

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a pompei © montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

103.    Procurare, montare unitate filtrare Q=6 mc/h

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a unitatii de filtrare ® montarea unitatii de filtrare

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

104.    Procurare, montare unitate filtrare Q=9 mc/h

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

•    procurarea si transportul la amplasament a unitatii de filtrare

•    montarea unitatii de filtrare

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

105.    Procurare, montare unitate filtrare Q=12 mc/h

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul Ia amplasament a unitatii de filtrare ® montarea unitatii de filtrare

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

106.    Procurare, montare manometru

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

® procurarea si transportul la amplasament a manometrului ® montarea manometrului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

107.    Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 50 (2 4’)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a supapei ® montarea supapei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc,

108.    Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 65 (2 1/24 ’)

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a supapei

•    montarea supapei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

109.    Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 100 (4 °)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport,precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a supapei

•    montarea supapei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc .

110.    Procurare, montare supapa de sens cu arc Dn 40 (11/2 ”)

® procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a supapei

•    montarea supapei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc ,

111.    Procurare, montare filtru Y

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a filtrului

•    montarea filtrului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

112.    Procurare, montare contor de apa

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a contorului ® montarea contorului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

113.    Procurare, montare electrovana pt. alimentare cu apa 1

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a electrovanei

•    montarea electrovanei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

114.    Procurare, montare sistem de control si reglare pHZCl

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a sistemului de control si reglare ® montarea sistemului de control si reglare

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

115.    Procurare, montare pompa peristaltica (41/h)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a pompei ® montarea pompei

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

116.    Procurare, montare tanc compact de dozaj

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a tancului de dozaj

•    montarea tancului de dozaj

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

117.    Procurare, montare gura de aspirație

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a gurii de aspirație ® montarea gurii de aspirație

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

118.    Procurare, montare gura preaplin recirculare

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a gurii de preaplin recirculare

•    montarea gurii de preaplin recirculare

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

119.    Procurare, montare gura preaplin si alimentare

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a gurii de preaplin si alimentare

•    montarea gurii de preaplin si alimentare

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

120.    Procurare,montare sorb de aspirație cu filtru SF350/350/125E

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a sorbului de aspirație

•    montarea sorbului de aspirație

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

121.    Procurare, montare sorb de aspirație cu filtru SF350/185/80/100E

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

•    procurarea si transportul la amplasament a sorbului de aspirație

•    montarea sorbului de aspirație

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

122.    Procurare, montare sorb de aspirație cu filtru SF20O/250/25E

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a sorbului de aspirație

•    montarea sorbului de aspirație

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc .

123.    Procurare, montare sorb de aspirație cu filtru SF600/280/150/200E

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a sorbului de aspirație

•    montarea sorbului de aspirație

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

124.    Procurare, montare robinet de golire, D-l/2”

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a robinetului ® montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

125.    Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=40 (11/2”)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a robinetului

•    montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

126.    Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=50 (2”)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® procurarea si transportul la amplasament a robinetului ® montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

127.    Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=65 (2 1/2”)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a robinetului ® montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

128.    Procurare, montare robinet fluture cu flanse, Bn=10O (4”)

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a robinetului

•    montarea robinetului

Toate operațiile specifice acestor lucrări fî incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

129.    Procurare, montare mufa mixta de compresiune 63x2"FI

•    procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

•    montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

130.    Procurare, montare sifon pardoseala D=63

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a sistemului sifonului de pardoseala

•    montarea sifonului de pardoseala

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

131.    Procurare,montare sistem indicator de nivel WSS 200-3/5+ZE 2000-1

© procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

© procurarea si transportul la amplasament a tuturor pieselor sistemului © montarea sistemului indicator de nivel

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc.

132.    Punerea in funcțiune a fântânilor si a bazinelor

Operațiunile care vor fi executate sunt următoarele :

© Repararea si vospirea bazinelor © Curatarea, bazinului, a orificiilor pentru ajutaje;

® întreținerea, igienizarea stafiei de pompare;

© întreținerea (vopsirea, curatarea) chepengurilor de acces, a capacelor gurilor de aerisire;

© Curatarea pompelor de depuneri calcaroase;

•    Verificarea funcționarii corecte a pompelor;

•    Verificarea funcționarii corecte a electromotorului;

•    Montarea lămpilor electrice;

© Curatarea si montarea filtrelor (sorbului) in bazine;

•    închidere orificii de golire pompe;

© Verificarea instalației electrice;

•    Proba de funcționare cu apa tara ajutaje pentru curatarea instalației hidraulice;

© Montarea ajutajelor;

•    Reglarea jeturilor de apa la ajutaje;

© Verificarea funcționarii sondei de nivel;

© Proba de funcționare in regim normal;

© Verificarea etanseitatii instalației;

© Orice alte operații pentru punerea in funcțiune in bune condiții.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

133.    Trecerea in conservare a fântânilor si a bazinelor

Operațiunile care vor fî executate sunt unnatoarele:

© Golirea bazinului;

•    Golirea instalației hidraulice;

•    Deconectarea instalației electrice de alimentare a pompelor ( din tabloul electric al statiei);

•    Demontarea ajutajelor din bazine sj depozitarea lor pe baza de proces verbal la achizitor

© Demontarea lămpilor electrice si depozitarea lor pe baza de process verbal la achizitor

•    Modificarea instalației electrice pentru iluminatul de iama

© Verificarea periodica si ocazionala a funcționarii pompei din basa;

© Izolarea capetelor de conducte ce ramau deschise in fantana;

© Orice alte operații pentru trecerea in conservare in bune condiții.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

134.    întreținerea fântânilor si a bazinelor

întreținerea fântânilor si a bazinelor se executa incepand cu data punerii in funcțiune a lor si pana la data trecerii in conservare . Operațiunile care vor fi executate sunt următoarele: Instalația electriea

•    inlocuire becuri arse;

® verificarea periodica a stării pompelor (etansare, zgomot);

•    reglarea automatului programabil care asigura temporizarea regimului de funcționare;

•    verificarea funcționarii sondei de nivel(unde este cazul) Instalația hidraulica

•    curatarea filtrelor de aspirație

•    curatarea ajutajelor;

•    reglarea jeturilor de apa la ajutaje;

© curatarea bazinelor;

© tratarea chimica a apei pentru prevenirea formarii algelor si pentru asigurarea calitatii apei;

•    intretinerea, igienizarea stațiilor de pompare;

•    verificarea etanșeității instalației hidraulice;

•    acționarea robinetilor pentru ruperea depunerilor de calcar;

Prețul se va prezenta in lei/buc.

135.    Supravegherea fântânilor si a bazinelor

Supravegherea fântânilor si a bazinelor se efectuează zilnic intre orele 8:00 - 22:00 (incepand cu data punerii in funcțiune si pana la trecerea in conservare cu excepția zilelor in care se efectuează intretinerea). Operația consta in verficarea bunei funcționarii a fântânilor si intervenția pentru reglare acolo unde este cazul. Rezultatele verificării se consemnează intr-o nota de constatare care v-a fi contrasemnată de BENEFICIAR.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

IV.LUCRARI DE AMENAJARI SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCUR,

LOCURI PE JOACA CU LUCRĂRI PE IRIGAȚII

NOTA : CONȚINE 30 PRETURI UNITARE

L sistem de irigații cu asigurarea unui debit de apa de 10 mc/h

a)    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

b)    executarea săpăturilor pentru pozarea conductelor, a hidrantilor si acaminelor

c)    procurarea si pozarea conductelor din polietilena PEID PE80, SDR 21, PN6 si imbinarea lor

d)    procurare si montare fitinguri de conexiune (niplu filetat, niplu filetat reductor,reducție

FI-FE, garnituri de imbinare, imbinare la 90° FE 2“ )

e)    procurare si montare fitinguri cu montare prin compresiune sau electrofuziune (cot compresiune 90°, dop compresiune, mufa compresiune, mufa redusa compresiune, racord compresiune tip FE, teu compresiune egal, teu compresiune redus, teu compresiune-derivatie FE)

f)    procurare si montare cămine din PEID (rotunde cu D=15,2 cm, H= 23,3 cm; rotunde cu 25 cm, 26,5 cm, rectangulare 50x36x31 cm)

g)    procurare si montare hidrant! de gradina (Hidrant de apa FI, TA, bronz; cheie pentru hidrant apa, 3/4”, bronz; adaptor pentru furtun hidrant apa, 3/A, bronz; șurub pentagonal antifurt)

h)    procurarea si montarea electrovanelor(2”, FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit) si a ccesoriilor necesare (solenoid 9 V PGA; regulator de presiune pentru electrovalvele 2” 0

i)    procurarea si montarea aspersoarelor nerotative ( sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 10 cm; sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 30 cm; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 15° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 23° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 26°)

j)    procurarea si montarea aspersoarelor rotative (sprinklere rotative, de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze, reglabil 40-360° sau 360° inapoi/inaite; sprinklere rotative de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze 360° , rotativa ; set de duze cu raza fixa 7,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 9,10 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 10,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° )

k)    procurare si montare materiale auxiliare si accesorii pentru aspersoare ( cot FE !4”x racord țeava Swing Pipe; cot FE 3/4”x racord țeava Swing Pipe; racord anti-vandalism FI-FE, %”x 1/2”)

l)    procurare si montare elemente statie de pompare ( set de pompe cu pompe verticale 3x5,5 kw, cu invertor de frecventa si panou de comanda; filtru cu autocuratare pentru sita de absorbtie-cu flansa 6”)

m)    procurare si montare cabluri electrice pentru semnal de comanda irigații si conectori electrici ( cablu îngropat bifilar pentru alimentarea cu energie electrica si

decodarea adresei 2x2,5 mm; conectori electrici - 24V cu rasina max. 3 fire x 2,5 mm (max.30V), impermeabil)

n)    procurare si montare sistem centralizat de control si accesorii (software PC; PC Pentium 4 cu monitor LCD si software instalat, interfața PC pentru conectare cablu de comanda de 24 Vca)

o)    procurare si montare piese de intregire a mecanismului de comanda (senzor activ de ploaie, set de protecție impotriva descărcărilor electrice pentru interfața PC, set de protecție impotriva descărcărilor electrice pentru cablul de semnal, decodor 1 adresa / 1 solenoid; decodor 4 adrese /1 solenoid)

p)    procurare si montare componente auxiliare ale sistemului de irigații ( robineti cu bila si mâner tip FI-FI 3”, robineti din fonta DN150, banda de teflon 12 mm x 10 ml, banda avertizare apa)

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml

2. sistem de irigații cu asigurarea unui debit de apa de 20 mc/h

a) procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

b)    executarea săpăturilor pentru pozarea conductelor, a hidrantilor si acaminelor

c)    procurarea si pozarea conductelor din polietilena PEID PE80, SDR 21, PN6 si îmbinarea lor

d)    procurare si montare fitinguri de conexiune (niplu filetat, niplu filetat reductor,reducție

FI-FE, garnituri de imbinare, îmbinare la 90° FE 2“)

e)    procurare si montare fitinguri cu montare prin compresiune sau electrofuziune (cot compresiune 90° , dop compresiune, mufa compresiune, mufa redusa compresiune, racord compresiune tip FE, teu compresiune egal, teu compresiune redus, teu compresiune-derivatie FE)

f)    procurare si montare cămine din PEID (rotunde cu D=15,2 cm, H= 23,3 cm; rotunde cu D= 25 cm, H- 26,5 cm, rectangulare 50x36x31 cm)

g)    procurare si montare hidranti de gradina (Hidrant de apa FI, bronz; cheie pentru hidrant apa, bronz; adaptor pentru furtun hidrant apa, 3/?’, bronz; șurub pentagonal antifurt)

h)    procurarea si montarea electrovanelor(2”, FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit) si a ccesoriilor necesare (solenoid 9 V PGA; regulator de presiune pentru electrovalvele 2” 0

i)    procurarea si montarea aspersoarelor nerotative ( sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 10 cm; sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 30 cm; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 15° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 23° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 26°)

j)    procurarea si montarea aspersoarelor rotative (sprinklere rotative, de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze, reglabil 40-360° sau 360° inapoi/inaite; sprinklere rotative de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze 360° , rotativa ; set de duze cu raza fixa 7,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 9,10 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 10,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° )

k)    procurare si montare materiale auxiliare si accesorii pentru aspersoare ( cot FE lA”x racord țeava Swing Pipe; cot FE 3/4”x racord țeava Swing Pipe; racord anti-vandalism FI-FE, 3/4”x 1/2”)

l)    procurare si montare elemente statie de pompare ( set de pompe cu pompe verticale 3x5,5 kw, cu invertor de frecventa si panou de comanda; filtru cu autocuratare pentru sita de absorbtie-cu flansa 6”)

m)    procurare si montare cabluri electrice pentru semnal de comanda irigații si conectori electrici ( cablu ingropat bifilar pentru alimentarea cu energie electrica si decodarea adresei 2x2,5 mm; conectori electrici - 24V cu rasina max. 3 fire x 2,5 mm

(max.30V), impermeabil)

n)    procurare si montare sistem centralizat de control si accesorii (software PC; PC Pentium 4 cu monitor LCD si software instalat, interfața PC pentru conectare cablu de comanda de 24 Vca)

o)    procurare si montare piese de Întregire a mecanismului de comanda (senzor activ de ploaie, set de protecție impotriva descărcărilor electrice pentru interfața PC, set de protecție impotriva descărcărilor electrice pentru cablul de semnal, decodor 1 adresa / 1 solenoid; decodor 4 adrese /1 solenoid)

p)    procurare si montare componente auxiliare ale sistemului de irigații ( robineti cu bila si mâner tip FI-FI 3”, robineti din fonta DN150, banda de teflon 12 mm x 10 ml, banda avertizare apa)

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml

3. sistem de irigații cu asigurarea unui debit de apa de 40 mc/h

a)    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

b)    executarea săpăturilor pentru pozarea conductelor, a hidrantilor si acaminelor

c)    procurarea si pozarea conductelor din polietilena PEID PE80, SDR 21, PN6 si imbinarea lor

d)    procurare si montare fitinguri de conexiune (niplu filetat, niplu filetat reductor,reducție

FI-FE, garnituri de îmbinare, îmbinare la 90° FE 2“)

e)    procurare si montare fitinguri cu montare prin compresiune sau electrofuziune (cot compresiune 90° , dop compresiune, mufa compresiune, mufa redusa compresiune, racord compresiune tip FE, teu compresiune egal, teu compresiune redus, teu compresiune-derivatie FE)

f)    procurare si montare cămine din PEID (rotunde cu D=15,2 cm, 23,3 cm; rotunde cu D= 25 cm, H= 26,5 cm, rectangulare 50x36x31 cm)

g)    procurare si montare hidranti de gradina (Hidrant de apa FI, bronz; cheie pentru hidrant apa, bronz; adaptor pentru furtun hidrant apa, bronz; șurub pentagonal antifurt)

h)    procurarea si montarea electrovanelor(2”, FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit) si a ccesoriilor necesare (solenoid 9 V PGA; regulator de presiune pentru electrovalvele 2” 0

i)    procurarea si montarea aspersoarelor nerotative ( sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 10 cm; sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 30 cm; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 15° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 23° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 26°)

j)    procurarea si montarea aspersoarelor rotative (sprinklere rotative, de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze, reglabil 40-360° sau 360° inapoi/inaite; sprinklere rotative de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze 360° , rotativa ; set de duze cu raza fixa 7,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 9,10 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 10,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° )

k)    procurare si montare materiale auxiliare si accesorii pentru aspersoare ( cot FE Î6”x racord țeava Swing Pipe; cot FE 3/4”x racord țeava Swing Pipe; racord anti-vandalism FI-FE, Yf’x 1/2” )

l)    procurare si montare elemente statie de pompare ( set de pompe cu pompe verticale 3x5,5 kw, cu invertor de frecventa si panou de comanda; filtru cu autocuratare pentru sita de absorbtie-cu flansa 6”)

m)    procurare si montare cabluri electrice pentru semnal de comanda irigații si conectori electrici ( cablu ingropat bifilar pentru alimentarea cu energie electrica si decodarea adresei 2x2,5 mm; conectori electrici - 24V cu rasina max. 3 fire x 2,5 mm(max.30V), impermeabil)

n)    procurare si montare sistem centralizat de control si accesorii (software PC; PC Pentium 4 cu monitor LCD si software instalat, interfața PC pentru conectare cablu de comanda de 24 Vca)

o)    procurare si montare piese de intregire a mecanismului de comanda (senzor activ de ploaie, set de protecție împotriva descărcărilor electrice pentru interfața PC, set de protecție impotriva descărcărilor electrice pentru cablul de semnal, decodor 1 adresa / 1 solenoid; decodor 4 adrese /1 solenoid)

p)    procurare si montare componente auxiliare ale sistemului de irigații ( robineti cu bila si mâner tip FI-FI 3”, robineti din fonta DN150, banda de teflon 12 mm x 10 ml, banda avertizare apa)

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml

4. sistem de irigații cu asigurarea unui debit de apa de 60 mc/h

a)    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

b)    executarea săpăturilor pentru pozarea conductelor, a hidrantilor si acaminelor

c)    procurarea si pozarea conductelor din polietilena PEID PE80, SDR 21, PN6 si îmbinarea lor

d)    procurare si montare fitinguri de conexiune (niplu filetat, niplu filetat reductor,reducție

FI-FE, garnituri de îmbinare, îmbinare la 90° FE 2“ )

e)    procurare si montare fitinguri cu montare prin compresiune sau electrofuziune (cot compresiune 90° , dop compresiune, mufa compresiune, mufa redusa compresiune, racord compresiune tip FE, teu compresiune egal, teu compresiune redus, teu compresiune-derivatie FE)

f)    procurare si montare cămine din PEID (rotunde cu DM5.2 cm, 23,3 cm; rotunde cu D= 25 cm, 26,5 cm, rectangulare 50x36x31 cm)

g)    procurare si montare hidranti de gradina (Hidrant de apa FI, bronz; cheie pentru hidrant apa, bronz; adaptor pentru furtun hidrant apa, bronz; șurub pentagonaî antifurt)

h)    procurarea si montarea electrovanelor(2”, FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit) si a ccesoriilor necesare (solenoid 9 V PGA; regulator de presiune pentru electrovalvele 2” 0

i)    procurarea si montarea aspersoarelor nerotative ( sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 10 cm; sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 30 cm; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 15° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 23° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 26°)

j)    procurarea si montarea aspersoarelor rotative (sprinklere rotative, de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze, reglabil 40-360° sau 360° inapoi/inaite; sprinklere rotative de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze 360°, rotativa ; set de duze cu raza fixa 7,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 9,10 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 10,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° )

k)    procurare si montare materiale auxiliare si accesorii pentru aspersoare ( cot FE Y^’x racord țeava Swing Pipe; cot FE 3/4”x racord țeava Swing Pipe; racord anti-vandalism FI-FE, Yf’x 1/2”)

l)    procurare si montare elemente statie de pompare ( set de pompe cu pompe verticale 3x5,5 kw, cu invertor de frecventa si panou de comanda; filtru cu autocuratare pentru sita de absorbtie-cu flansa 6”)

m)    procurare si montare cabluri electrice pentru semnal de comanda irigații si conectori electrici ( cablu ingropat bifilar pentru alimentarea cu energie electrica si decodarea adresei 2x2,5 mm; conectori electrici - 24V cu rasina max. 3 fire x 2,5 mm(max.30V), impermeabil)

n)    procurare si montare sistem centralizat de control si accesorii (software PC; PC Pentium 4 cu monitor LCD si software instalat, interfața PC pentru conectare cablu de comanda de 24 Vca)

o)    procurare si montare piese de intregire a mecanismului de comanda (senzor activ de ploaie, set de protecție Împotriva descărcărilor electrice pentru interfața PC, set de protecție impotriva descărcărilor electrice pentru cablul de semnal, decodor 1 adresa / 1 solenoid; decodor 4 adrese /1 solenoid)

p)    procurare si montare componente auxiliare ale sistemului de irigații ( robinet! cu bila si mâner tip FI-FI 3”, robineti din fonta DN150, banda de teflon 12 mm x 10 ml, banda avertizare apa)

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml

S.sistem de irigații cu asigurarea unui debit de apa de 70 mc/h

a) procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara ;

b)    executarea săpăturilor pentru pozarea conductelor, a hidrantilor si acaminelor

c)    procurarea si pozarea conductelor din polietilena PEID PE80, SDR 21, PN6 si

îmbinarea lor

d)    procurare si montare fitinguri de conexiune (niplu filetat, niplu filetat reductor,reducție

FI-FE, garnituri de îmbinare, îmbinare la 90° FE 2“ )

e)    procurare si montare fitinguri cu montare prin compresiune sau electrofuziune (cot compresiune 90°, dop compresiune, mufa compresiune, mufa redusa compresiune, racord compresiune tip FE, teu compresiune egal, teu compresiune redus, teu compresiune-derivatie FE )

f)    procurare si montare cămine din PEID (rotunde cu D=15,2 cm, H= 23,3 cm; rotunde cu D= 25 cm, 26,5 cm, rectangulare 50x36x31 cm)

g)    procurare si montare hidranti de gradina (Hidrant de apa FI, bronz; cheie pentru hidrant apa, bronz; adaptor pentru furtun hidrant apa, bronz; șurub pentagonal antifurt)

h)    procurarea si montarea electrovanelor(2”, FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit) si a ccesoriilor necesare (solenoid 9 V PGA; regulator de presiune pentru electrovalvele 2” 0

i)    procurarea si montarea aspersoarelor nerotative ( sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 10 cm; sprinklere cu pulverizare nerotative, cu supapa de reținere pentru diferite nivele si cu regulator de presiune-inaltime 30 cm; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° ai unghiului de dispersie cu traiectorie 15° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 23° ; duze pentru sprinklerele cu pulverizare nerotative cu control 0-360° al unghiului de dispersie cu traiectorie 26°)

j)    procurarea si montarea aspersoarelor rotative ( sprinklere rotative, de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze, reglabil 40-360° sau 360° inapoi/inaite; sprinklere rotative de capacitate medie 4,6-16,8 m a duzelor, inaltime 10 cm cu set de duze 360° , rotativa ; set de duze cu raza fixa 7,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 9,10 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° ; set de duze cu raza fixa 10,60 m, pentru sectoare de 90°, 120°, 180°, si 360° )

k)    procurare si montare materiale auxiliare si accesorii pentru aspersoare ( cot FE !4”x racord țeava Swing Pipe; cot FE 3/4”x racord țeava Swing Pipe; racord anti-vandalism FI-FE, %”x 1/2” )

l)    procurare si montare elemente stafie de pompare ( set de pompe cu pompe verticale 3x5,5 kw, cu invertor de frecventa si panou de comanda; filtru cu autocuratare pentru sita de absorbtie-cu flansa 6”)

m)    procurare si montare cabluri electrice pentru semnal de comanda irigații si conectori electrici ( cablu îngropat bifilar pentru alimentarea cu energie electrica si decodarea adresei 2x2,5 mm; conectori electrici - 24V cu rasina max. 3 fire x 2,5 mm(max.30V), impermeabil)

n)    procurare si montare sistem centralizat de control si accesorii (software PC; PC Pentium 4 cu monitor LCD si software instalat, interfața PC pentru conectare cablu de comanda de 24 Vca)

o)    procurare si montare piese de întregire a mecanismului de comanda (senzor activ de ploaie, set de protecție împotriva descărcărilor electrice pentru interfața PC, set de protecție împotriva descărcărilor electrice pentru cablul de semnal, decodor 1 adresa / 1 solenoid; decodor 4 adrese /1 solenoid)

p)    procurare si montare componente auxiliare ale sistemului de irigații ( robineti cu bila si mâner tip FI-FI 3”, robineti din fonta DN150, banda de teflon 12 mm x 10 ml,

banda avertizare apa)

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml 6.Subtraversare instalație de aspersoare/ ml

Aceasta prestație consta in execuția operației de subtraversare in cadrul lucrărilor de execuție a instalațiilor de aspersoare, executandu-se următoarele operații: execuție șanțuri, montare țeava, incarcat materiale si transport materiale.

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml

7.1nlocuit țeava sistem aspersoare Dn20-32

Saparea sântului, scoaterea țevii deteriorate, înlocuirea acesteia cu o țeava noua identica si aducerea terenului la starea inițiala. Probarea instalației de aspersoare pentru a demonstra funcționalitatea acesteia in paramentri optimi.

Unitate de măsură : ml

8.înlocuit țeava sistem aspersoare Dn 40-110

Saparea sântului, scoaterea țevii deteriorate, înlocuirea acesteia cu o țeava noua identica si aducerea terenului la starea inițiala. Probarea instalației de aspersoare pentru a demonstra funcționalitatea acesteia in paramentri optimi.

Unitate de măsură : ml

9.1nlocuire aspersor defect Z deteriorate / vandalizat

înlocuirea aspersorului deteriorat / defect cu un aspersor nou identic. Probarea instalației pentru a demonstra funcționalitatea acesteia in parametri optimi.

Unitate de măsură : buc

lO.Punerea in funcțiune a instalației de aspersoare

Operația consta in verificarea instalației si punerea sub presiune a acesteia.Reglarea aspersoarelor astfel incat sa se realizeze udatul pe întreaga suprafața. Deasemenea este inclusa si remedierea eventualelor defecțiuni întâlnite. Operația se va executa o singura data pe an.

Unitate de măsură : 100 ml

ll.Trecerea in conservare a instalației de aspersoare

Operația consta in golirea totala de apa a instalației in vederea prevenirii înghețului. Operația va fi executa o singura data pe an .

Unitate de măsură : 100 ml

H.Inlocuire programatoare

Operația consta in înlocuirea programatoarelor defecte / furate cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in paramentri optimi Unitate de măsură : buc

13.înlocuire baterii programatoare

Operația consta in înlocuirea bateriilor de la instalațiile de aspersoare si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametri optimi.

..... . .......

Unitate de măsură : buc

14.1nlocuire electrovane

Operația consta in înlocuirea electrovanelor defecte de la instalațiile de aspersoare si probarea instalației in vederea constatării functonarii in parametri optimi Unitate de măsură : buc

15JnIocuire duza aspersoare

Operația consta in înlocuirea duzelor deteriorate/furate de la instalațiile de aspersoare si probarea instalației in vederea constării funcționarii in parametri optimi Unitate de măsură : buc

16.Verificat si reglat aspersoare

Operația consta in reglarea si verificarea aspersoarelor din cadrul unei instalații in vederea udării întregii suprafețe.

Unitate de măsură : ora / 1QQQ ml 17. ÎNLOCUIRE solenoid

Operația consta in : înlocuirea solenoidului deteriorat / defect cu unul identic si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură : buc.

18.INLOCUIRE COT

Operația consta in : înlocuire cot deteriorat / defect cu unul identic si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură : buc.

19.INLOCUIRE NIPLU

Operația consta in : înlocuire niplu deteriorat / defect cu unul identic si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură : buc.

20.INLOCUIRE REDUCȚIE

Operația consta in : înlocuire reducție deteriorata / defecta cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi. Unitatea de măsură : buc.

21.ÎNLOCUIRE MUFA

Operația consta in : înlocuire mufa deteriorata / defecta cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură : buc.

22.INLOCUIRE TEU

Operația consta in : înlocuire teu deteriorat / defect cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură : buc.

23.INLOCUIRE BRIDA BRANSARE

Operația consta in : înlocuire brida bransare deteriorata / defecta cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură : buc.

24.SAPAT SÂNT PENTRU ÎNLOCUIRE PIESE

Operația consta in : sapat sânt pentru inlocuire piese deteriorate / defecte cu unele identice .

Unitatea de măsură : ml

25. ÎNLOCUIRE MUFA CONECTOR

Operația consta in : inlocuire mufa conector deteriorat / defect cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură: buc.

26. ÎNLOCUIRE CĂMINE ELECTROVANE

Operația consta in : inlocuire cămine electrovane deteriorate / defecte cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi. Unitatea de măsură : buc.

27. CURATAT ELECTROVANE

Operația consta in : curatat electrovane in vederea funcționarii in parametrii optimi ai instalației de aspersoare si probarea instalației.

Unitatea de măsură : buc.

28. ÎNLOCUIT ȚEAVA 6 16

Saparea sântului, scoaterea țevii deteriorate, înlocuirea acesteia cu o țeava noua identica si aducerea terenului la starea inițiala. Probarea instalației de aspersoare pentru a demonstra funcționalitatea acesteia in paramentri optimi.

Unitatea de măsură : ml.

29. ÎNLOCUIT PIPA PORTFURTUN

Operația consta in : inlocuire pipa portfurtun deteriorata / defecta cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură: buc.

30. ÎNLOCUIT ROBINET

Operația consta in : inlocuire robinet deteriorat / defect cu unele identice si probarea instalației in vederea constatării funcționarii in parametrii optimi.

Unitatea de măsură : buc,

V.LUCRARI DE AMENAJARI SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCUR,

LOCURI PE JOACA CU LUCARARI DE AMANAJARE SI REPARARE ALEI DE

ACCES IN PARCURI,MINIPARCURI,LOCURI PE JOACA

NOTA : CONȚINE 30 PRETURI UNITARE

l.Decapare sistem rutier

•    delimitarea zonelor ce urmeaza a se decapa ;

® procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vii;

® strângerea molozului in grămezi;

100

•    incarcarea si transportul molozului la groapa de gunoi ecologica;

•    curățirea terenului.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări Prețul se va prezenta in lei/mp

2.Frezare îmbrăcăminte sistem rutier

® delimitarea zonelor ce urmeaza a se freza;

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    ff ezarea pe adancimea necesara;

•    incarcarea materialului rezultat din ffezare si transportul acestuia la groapa de gunoi ecologica;

•    curățirea terenului

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

S.Sapatura manuala

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    marcarea suprafeței pe care se vor executa lucrările de săpătură;

® executarea săpăturii, incarcarea pământului si transportul la groapa de gunoi ecologica;

•    curățirea zonei de lucru;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări Prețul se va prezenta in lei/mc

4.Sapatura mecanizata

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum

si a forței de munca necesare ;

® marcarea suprafeței pe care se vor executa lucrările de săpătură;

® executarea săpăturii, incarcarea pământului si transportul la groapa de gunoi

ecologica;

•    curățirea zonei de lucru;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări Prețul se va prezenta in lei/mc

5. Spargere beton

•    delimitarea zonelor degradate;

•    spargere si desfacere îmbrăcăminte din beton;

•    strângerea molozului in grămezi;

•    incarcarea, transportul rezidurilor ;

® curățirea amplasamentului.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări Prețul se va prezenta in lei / mp.

6.Pregatire pat drum (nivelare si compactare)

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

precum si a forței de munca necesare ;

® nivelarea patului drumului;

•    udarea pana la obținerea umidității optime de compactare ;

® compactarea;

•    luarea probelor si efectuarea testelor;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/mp

7. Strat de nisip

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    curatarea suprafeței

® procurarea,transportul si asternerea nisipului;

® umezirea si compactarea;

® corectarea neregularitatiior suprafeței inainte si după compactare;

® luarea probelor si verificarea testelor necesare;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/mc

8. Strat de balast

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

® curatarea suprafeței

•    procurarea, transportul si asternerea balastului;

•    umezirea si compactarea pana se obține gradul de compactare prescris ;

•    corectarea neregularitatiior suprafeței inainte si după compactare ;

® luarea probelor si verificarea testelor necesare

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc.

9.    Turnare beton ciment C8/10 (B150)

® procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    prepararea betonului sau aprovizionarea lui;

•    transportul la punctul de lucru ;

•    verificarea si curățirea fundației;

•    turnarea betonului C8/10 ;

® compactarea betonului;

•    verificarea si corectarea suprafeței si a oricărei denivelări ce depășește tolerantele admisibile

® protejarea betonului proaspăt turnat;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc.

10.    Turnare beton ciment 02/15 (B200)

• procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

precum si a forței de munca necesare ;

•    prepararea betonului sau aprovizionarea lui;

•    transportul la punctul de lucru ;

•    verificarea si curățirea fundației;

® turnarea betonului CI2/15 ;

•    compactarea betonului;

•    verificarea si corectarea suprafeței si a oricărei denivelări ce depășește tolerantele

admisibile

•    protejarea betonului proaspăt turnat;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc,

11.    Asternere beton asfaltic BA8 - 4 cm

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea, spalarea si uscarea stratului suport;

•    aprovizionarea cu materiale si prepararea emulsiei sau aprovizionarea ei;

•    astemerea peliculei de amorsare ;

•    așteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulației;

•    prepararea betonului asfaltic sau aprovizionarea si transportul lui la punctul de lucru;

•    asternerea betonului asfaltic BA8 si compactarea;

® verificarea grosimii stratului si corectarea cotelor;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

12.    Asternere binder de criblura BAD25 (pentru reprofilare)

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea, spalarea si uscarea stratului suport;

•    aprovizionarea cu materiale si prepararea emulsiei sau aprovizionarea ei;

•    asternerea peliculei de amorsare ;

•    așteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulației;

•    prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea si transportul lui la punctul de lucru ; -

•    astemerea betonului asfaltic deschis (BAD25) si compactarea;

•    verificarea suprafețelor si corectarea cotelor

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/to

13. Asternere mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MASF 16 - 4 cm

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea, spalarea si uscarea stratului suport;

•    aprovizionarea cu materiale si prepararea emulsiei sau aprovizionarea ei;

•    asternerea peliculei de amorsare ;

•    așteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulației;

•    prepararea mixturii asfaltice MASF16 sau aprovizionarea si transportul ei la punctul de lucru;

•    asternerea mixturii asfaltice (MASF16) si compactarea;

•    verificarea suprafețelor si corectarea cotelor

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

14. Asternere beton asfaltic BAI6 - 4 cm

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea, spalarea si uscarea stratului suport;

® aprovizionarea cu materiale si prepararea emulsiei sau aprovizionarea ei;

•    asternerea peliculei de amorsare ;

•    așteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulației;

® prepararea betonului asfaltic de uzura sau aprovizionarea si transportul lui la punctul de lucru;

•    asternerea betonului asfaltic (BA 16) si compactarea ;

•    verificarea suprafețelor si corectarea cotelor

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

15.    Desfacere borduri 20x25 cm

® procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare pentru demontarea bordurilor ;

® demontarea bordurilor;

® spargerea fundației existente ;

® strângerea, incarcarea si transportul molozului la groapa de gunoi ecologica ;

•    curățirea amplasamentului.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

16.    Desfacere borduri 10x15 cm

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare pentru demontarea bordurilor ;

•    demontarea bordurilor;

•    spargerea fundației existente ;

•    strângerea, incarcarea si transportul molozului la groapa de gunoi ecologica;

•    curățirea amplasamentului.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

17.    Montare borduri din beton 20x25 cm pe fundație de beton C8/10

® procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    săpătură pentru fundație in conformitate cu desenele de execuție ;

© evacuarea din zona a pământului sapat ;

•    verificarea cotei proiectate la săpătură ;

•    prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui;

® turnarea betonului in fundație ;

© procurarea si montarea bordurilor

® prepararea mortarului de ciment si rostuirea bordurilor.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

18.    Montare borduri din beton 10x15 cm pe fundație de beton C8/10

® procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

® săpătură pentru fundație in conformitate cu desenele de execuție ;

•    evacuarea din zona a pământului sapat ;

•    verificarea cotei proiectate la săpătură;

•    prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui;

© turnarea betonului in fundație ;

•    procurarea si montarea bordurilor

•    prepararea mortarului de ciment si rostuirea bordurilor.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

19.    Montare borduri din granit 20x25 cm pe fundație de beton C8/10

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    săpătură pentru fundație in conformitate cu desenele de execuție ;

© evacuarea din zona a pământului sapat ;

© verificarea cotei proiectate la săpătură;

•    prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui;

© turnarea betonului in fundație ;

•    procurarea si montarea bordurilor

© prepararea mortarului de ciment si rostuirea bordurilor.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

20.    Montare borduri din granit 10x15 cm pe fundație de beton C8/10

© procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    săpătură pentru fundație in conformitate cu desenele de execuție ;

•    evacuarea din zona a pământului sapat ;

© verificarea cotei proiectate la săpătură ;

© prepararea betonului sau aprovizionarea si transportul lui;

© turnarea betonului in fundație ;

© procurarea si montarea bordurilor

•    prepararea mortarului de ciment si rostuirea bordurilor.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

21.    Turnare beton de ciment rutier BcR 3,5

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

precum si a forței de munca necesare ;

•    prepararea betonului sau aprovizionarea lui;

•    transportul la punctul de lucru ;

•    verificarea si curățirea fundației;

® turnarea betonului BcR3,5 ;

•    compactarea betonului;

•    verificarea si corectarea suprafeței si a oricărei denivelări ce depășește tolerantele admisibile

•    protejarea betonului proaspăt turnat;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări Prețul se va prezenta in lei/mc.

22.    Turnare beton de ciment C20/25 (B350)

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

precum si a forței de munca necesare ;

•    prepararea betonului sau aprovizionarea lui;

® transportul la punctul de lucru ;

•    turnarea betonului C20/25 ;

•    compactarea betonului;

•    verificarea si corectarea suprafeței si a oricărei denivelări ce depășește tolerantele admisibile

® protejarea betonului proaspăt turnat;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc.

23.    Pavaj cu pavele din beton pe un strat de 5 cm de sapa

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

® preparare sapa sau aprovizionarea si transportul ei la punctul de lucru ;

® asternerea stratului de sapa;

•    procurare si montare pavele ;

•    curățirea rosturilor si suflarea cu aer sub presiune ® preparare mortar de ciment si chituire rosturi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

24.    Pavaj cu pavele din granit pe un strat de 3 cm de sapa

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    preparare sapa sau aprovizionarea si transportul ei la punctul de lucru;

® asternerea stratului de sapa;

•    procurarea si transportul pavelelor din granit

•    sortarea pavelor si montarea lor ;

® rectificarea denivelărilor;

•    curățirea rosturilor si suflarea cu aer sub presiune ;

•    preparare mortar de ciment si chituire rosturi.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

25.    Pavaj cu pavele din andezit pe un strat de 3 cm de sapa

© procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    preparare sapa sau aprovizionarea si transportul ei la punctul de lucru;

•    astemerea stratului de sapa ;

© procurarea si transportul pavelelor din andezit ® sortarea pavelor si montarea lor ;

•    rectificarea denivelărilor;

•    curățirea rosturilor si suflarea cu aer sub presiune ;

•    preparare mortar de ciment si chituire rosturi.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

26.    Pavaj cu pavele din granit montate pe un strat de nisip

© procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurarea,transportul si asternerea stratului de nisip ;

® nivelarea si compactarea lui

•    procurarea si transportul pavelelor din granit

•    sortarea pavelor, așezarea lor si fixarea prin baterea cu ciocanul;

•    baterea la uscat cu maiul;

•    rectificarea denivelărilor

•    curățirea rosturilor si suflarea cu aer sub presiune ;

•    imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si Împingerea lui cu peria in rosturi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/mp.

27.Desfacere refacere pavaj pe nisip, cu pavele recuperate

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

transport,

precum si a forței de munca necesara;

•    desfacerea pavajelor din piatra naturala © sortarea si curatarea pavelelor

® incarcarea molozului si transportul lui la groapa de gunoi ecologica ;

•    procurarea,transportul si astemerea stratului de nisip ;

•    nivelarea si compactarea lui

® montarea pavelelor pe stratul de nisip si fixarea lor prin batere cu ciocanul;

•    baterea la uscat cu maiul;

•    rectificarea denivelărilor

•    curățirea rosturilor si suflarea cu aer sub presiune ;

•    imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si Împingerea lui cu peria

in rosturi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

28.    Pavaj ecologic

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurarea,transportul si astemerea stratului de nisip ;

® nivelarea si compactarea lui

•    procurarea si transportul pavelelor ecologice ;

•    sortarea pavelor, așezarea lor si fixarea prin baterea cu ciocanul;

•    baterea la uscat cu maiul;

® rectificarea denivelărilor

•    curățirea rosturilor si suflarea cu aer sub presiune ;

•    imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi;

® asternerea unui strat pamant si impingerea lui cu peria in locașurile pavajului; Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

29.    Dale din beton (spalat) 50x50x8 montate pe nisip

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurare, transport si asternere nisip (5 cm);

•    procurare, transport si montare dale din beton;

•    curatare rosturi;

•    umplere rosturi cu nisip ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări .Prețul se va prezenta in lei/mp.

30.    Lucrări de asternere asfalt colorat

•    procurarea sau prepararea si transportul asfaltului;

°    curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor;

•    astemerea asfaltului,

•    verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / to.

VIXUCRARI DE AMENAJARI SPATII VERZI, PARCURI,' MINIPARCUR, LOCURI DE JOACA CU LUCRĂRI DE SEMNALIZARE RUTIERE

NOTA : CONȚINE 9 PRETURI UNITARE

1. Semnalizare rutiera pe timpul excutiei lucrărilor

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    realizarea tuturor lucrărilor privind semnalizarea verticala, marcajul orizontal, semnalele luminoase, balize si bariere folosite ca masuri temporare pentru protejarea particpantilor la trafic in conformitate cu „Normele metodologice privind condițiile de inchidere a circulației,a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si pentru protejarea drumului” aprobate cu ordin de către Ministerul de Interne cu nr. 112/04.04.2000 si Ministerul Transporturilor cu nr.411/08.06.2000

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/km

2.SemnaIizare verticala - montare indicator triunghi pe stâlp

© procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    procurarea materialelor si transportul de la furnizor la locul de punere in opera

•    trasarea si saparea gropii de fundație

•    fixarea stâlpului

•    procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

•    fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc

3.Semnalizare verticala - montare indicator patrat pe stâlp

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    procurarea materialelor si transportul de la furnizor la locul de punere in opera

•    trasarea si saparea gropii de fundație

•    fixarea stâlpului

•    procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

•    fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc

4.SemnaIizare verticala - montare indicator cerc pe stâlp

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    procurarea materialelor si transportul de Ia furnizor la locul de punere in opera

•    trasarea si saparea gropii de fundație

•    fixarea stâlpului

® procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

•    fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc

5.SemnaIizare verticala - montare indicator romb pe stâlp

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    procurarea materialelor si transportul de la furnizor la locul de punere in opera

•    trasarea si saparea gropii de fundație

•    fixarea stâlpului

© procurarea sau prepararea si turnarea betonului in groapa

•    fixarea indicatorului pe stâlp

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc

b.Realizare a marcajelor rutiere transversale cu vopsea pe baza de solvent organic

-    grosimea peliculei de 400 microni

© procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    pregătirea suprafeței pe care se executa premarcajul (curatarea corespunzătoare pentru eliminarea oricăror reziduri, deșeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier)

•    execuția premarcajului;

•    verificarea corectitudinii execuției premarcajului;

•    curatarea si uscarea suprafețelor ;

•    execuția marcajului rutier;

•    aplicarea microbilelor sau bilelor mari de sticla pe vopseaua uda ;

•    verificarea execuției marcajelor rutiere ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/mp

7,Realizare a marcajelor rutiere longitudinale cu vopsea pe baza de solvent organic

-    grosimea peliculei de 400 micron

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare

•    pregătirea suprafeței pe care se executa premarcajul (curatarea corespunzătoare pentru eliminare oricăror reziduri, deșeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier)

•    execuția premarcajului;

•    verificarea corectitudinii execuției premarcajului;

•    curatarea si uscarea suprafețelor ;

•    execuția marcajului rutier ;

•    aplicarea microbilelor sau bilelor mari de sticla pe vopseaua uda ;

•    verificarea execuției marcajelor rutiere ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/km

8.    ReaIizare a marcajelor rutiere transversale cu vopsea termoplastica aplicata Ia cald - grosimea peliculei de 4000 microni

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum

si a forței de munca necesare

•    pregătirea suprafeței pe care se executa premarcajul (curatarea corespunzătoare pentru eliminarea oricăror reziduri, deșeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier)

•    execuția premarcajului;

•    verificarea corectitudinii execuției premarcajului;

® curatarea si uscarea suprafețelor ;

•    execuția marcajului rutier sub forma de pelicula continua;

•    verificarea execuției marcajelor rutiere ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/mp

9.    Realizare a marcajelor rutiere longitudinale cu vopsea termoplastica aplicata la cald - grosimea peliculei de 4000 microni

•    procurarea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum

si a forței de munca

•    pregătirea suprafeței pe care se executa premarcajul (curatarea corespunzătoare

pentru eliminarea oricăror reziduri, deșeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier)

® execuția premarcajului;

•    verificarea corectitudinii execuției premarcajului;

•    curatarea si uscarea suprafețelor;

•    execuția marcajului rutier sub forma de pelicula continua;

•    verificarea execuției marcajelor rutiere ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/km

VILLUCRARI DE AMENAJARI SPATII VERZI, PARCURI, MINIPARCUR, LOCURI DE JOACA CU LUCRĂRI DE TEHNICO-EDILITARE EXTERIOARE

NOTA : CONȚINE 26 PRETURI UNITARE

I.Stalpi pentru iluminatul exterior, inclusiv corpurile de iluminat

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    trasarea gropilor pentru stâlpi;

•    efectuarea săpăturii de pamant pentru gropi;

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui ia groapa de gunoi ecologica;

•    execuția sprijinirilor (daca este cazul) ;

•    preparare sau procurare si transport beton pentru fundație stâlp ;

•    turnare beton in fundații;

•    procurarea stâlpilor si transportul lor la locul punerii in opera;

•    montarea stâlpilor;

•    verificarea topografica a verticalității stâlpilor si a cotelor ;

•    umplutura de pamant cu udare si compactare in straturi in jurul stâlpului;

•    procurarea corpurilor de iluminat

•    echiparea stâlpilor cu corpuri de iluminat;

•    echiparea stâlpilor cu console, izolatori, separatori, descarcatori, după caz ;

•    asigurarea masurilor de protecția muncii;

•    probe, testări si punere in funcțiune.

® curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/buc

2.    Cabluri pentru rețeaua de iluminat exterior

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

® trasarea șanțurilor pentru cabluri;

® saparea santurilor(manual sau mecanizat);

•    evacuarea materialului provenit din săpătură si transportul lui intr-un depozit acceptat;

•    execuția sprijinirilor daca este cazul);

® execuția patului de pozare a cablurilor din nisip ;

© procurare si montare cabluri;

•    astemerea unui strat de protecție nisip si a unei folii de avertizare ;

•    umplerea șanțurilor cu pamant in straturi succesive,finisarea si compactarea acestora;

® curățirea zonei de lucru.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml.

3.    Cămine de vizitare pentru canalizare pluviala

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    executare săpătură, inclusiv sprijinirile necesare

•    evacuare excedent pamant in zonele de depozitare

•    procurarea materialelor necesare pentru realizarea căminului si construcția acestuia conform proiectului, inclusiv scări sau trepte si rama cu capac cu Dn = 600 mm

•    realizarea umpluturilor cu material local

•    vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, din care unul din miniu.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

4.    Piesa de trecere etanșa a conductelor prin cămin

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si montarea piesei de trecere etanșa a conductelor prin cămin

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

5.    Ridicare la cota cămine

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    spargere si desfacere sistem rutier;

•    taiere rost (desfacere guler cămin);

•    desfacere capac si rama

•    demolare porțiuni deteriorate ;

•    incarcare, transportul reziduurilor si taxa groapa de gunoi ecologica;

•    refacere porțiuni deteriorate ;

•    aducere la cota cu prefabricate sau zidărie ;

•    iremontare capace cămine (capac refolosibil);

® refacere sistem rutier ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc

6. Guri de scurgere

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesara;

•    executare săpătură, inclusiv sprijinirile necesare

•    evacuare excedent pamant in zonele de depozitare

•    procurarea materialelor pentru realizarea gurilor de scurgere si construcția acestora conform proiectului, inclusiv rama si gratar

•    procurarea si montarea piesei speciale de legătură beton ~ PVC, pentru racordul gurii de scurgere la căminul de vizitare

® vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, din care unul din miniu.f) realizarea umpluturilor cu material local

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

Prețul se va prezenta in lei/buc.

7.Racord PVC - KG cu D=200 x 4,5 mm pentru racordarea gurii de scurgere Ia căminul de vizitare

•    procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport,

precum si a forței de munca necesara;

•    procurarea si transportul la amplasament a conductelor cu D=200

•    pozarea conductelor si imbinarea lor

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml

8.    Banda (grila) de semnalizare pentru canalizare

® procurare si transport la amplasament banda de semnalizare ® montare banda de semnalizare

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/ml

9.    TABLOURI ELECTRICE - FURNIZARE, ASAMBLARE, VERIFICARE, CONECTARE, TESTE DE ASAMBLARE- TABLOU GENERAL TGD

•    furnizarea panoului electric dotat conform specificațiilor de funcționare;

® transportarea Ia locul de montare;

•    executarea orificiilor în pereți și montarea diblurilor și a elementelor de fixare;

•    montarea clemelor pentru cabluri și izolare;

•    pregătirea bornelor;

® verificarea dispozitivului electric să corespundă cu panoul;

© montarea panoului;

•    montarea dispozitivelor și echipamentelor

•    testarea circuitelor;

© conectarea bornelor de intrare / ieșire în panou;

© conectarea conductorului de protecție.

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / BUC

ÎO.TABLOURI ELECTRICE - FURNIZARE, ASAMBLARE, VERIFICARE, CONECTARE, TESTE DE ASAMBLARE- TABLOU GENERAL DE SIGURANȚA TGSSIG

•    furnizarea panoului electric dotat conform specificațiilor de funcționare;

© transportarea la locul de montare;

© executarea orificiilor în pereți și montarea diblurilor și a elementelor de fixare;

© montarea clemelor pentru cabluri și izolare;

•    pregătirea bornelor;

•    verificarea dispozitivului electric să corespundă cu panoul;

•    montarea panoului;

•    montarea dispozitivelor și echipamentelor © testarea circuitelor;

© conectarea bornelor de intrare / ieșire în panou;

•    conectarea conductorului de protecție.

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / BUC.

ll.TABLOURI ELECTRICE - FURNIZARE, ASAMBLARE, VERIFICARE, CONECTARE, TESTE DE ASAMBLARE- TABLOU VENTILAȚII TV

•    furnizarea panoului electric dotat conform specificațiilor de funcționare;

© transportarea la locul de montare;

•    executarea orificiilor în pereți și montarea diblurilor și a elementelor de fixare;

•    montarea clemelor pentru cabluri și izolare;

•    pregătirea bornelor;

•    verificarea dispozitivului electric să corespundă cu panoul;

© montarea panoului;

© montarea dispozitivelor și echipamentelor

•    testarea circuitelor;

•    conectarea bornelor de intrare / ieșire în panou;

•    conectarea conductorului de protecție.

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / buc.

12.    TABLOURI ELECTRICE - FURNIZARE, ASAMBLARE, VERIFICARE, CONECTARE, TESTE DE ASAMBLARE - TABLOU ILUMINAT TIL

•    furnizarea panoului electric dotat conform specificațiilor de funcționare;

© transportarea la locul de montare;

© executarea orificiilor în pereți și montarea diblurilor și a elementelor de fixare;

© montarea clemelor pentru cabluri și izolare;

© pregătirea bornelor;

•    verificarea dispozitivului electric să corespundă cu panoul;

© montarea panoului;

•    montarea dispozitivelor și echipamentelor

•    testarea circuitelor;

•    conectarea bornelor de intrare / ieșire în panou;

© conectarea conductorului de protecție.

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / buc.

13.    TABLOURI ELECTRICE - FURNIZARE, ASAMBLARE, VERIFICARE, CONECTARE, TESTE DE ASAMBLARE - TABLOU ILUMINAT DE SIGURANȚA TILSIG

•    furnizarea panoului electric dotat conform specificațiilor de funcționare;

© transportarea la locul de montare;

© executarea orificiilor în pereți și montarea diblurilor și a elementelor de fixare;

® montarea clemelor pentru cabluri și izolare;

•    pregătirea bornelor;

•    verificarea dispozitivului electric să corespundă cu panoul;

© montarea panoului;

© montarea dispozitivelor și echipamentelor

•    testarea circuitelor;

® conectarea bornelor de intrare / ieșire în panou;

© conectarea conductorului de protecție.

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / buc.

14.    TABLOURI ELECTRICE - FURNIZARE, ASAMBLARE, VERIFICARE, CONECTARE, TESTE DE ASAMBLARE - TABLOU POMPE INCENDIU TPI

•    furnizarea panoului electric dotat conform specificațiilor de funcționare;

® transportarea la locul de montare;

•    executarea orificiilor în pereți și montarea diblurilor și a elementelor de fixare;

® montarea clemelor pentru cabluri și izolare;

•    pregătirea bornelor;

•    verificarea dispozitivului electric să corespundă cu panoul;

•    montarea panoului;

•    montarea dispozitivelor și echipamentelor

•    testarea circuitelor;

® conectarea bornelor de intrare / ieșire în panou;

•    conectarea conductorului de protecție.

Toate operațiile specifice acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / buc.

15.    TABLOURI ELECTRICE - FURNIZARE, ASAMBLARE, VERIFICARE, CONECTARE, TESTE DE ASAMBLARE - TABLOU DEGIVRARE RAMPE TRA

® furnizarea panoului electric dotat conform specificațiilor de funcționare;

® transportarea la locul de montare;

•    executarea orificiilor în pereți și montarea diblurilor și a elementelor de fixare;

•    montarea clemelor pentru cabluri și izolare;

•    pregătirea bornelor;

•    verificarea dispozitivului electric să corespundă cu panoul;

•    montarea panoului;

® montarea dispozitivelor și echipamentelor

•    testarea circuitelor;

•    conectarea bornelor de intrare / ieșire în panou;

® conectarea conductorului de protecție.

Toate operațiile specifice'acestor lucrări fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / buc.

16.    Armare platforme cu plasa STM

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport,

•    precum si a forței de munca necesare ;;

® procurare si montare plasa STM

•    execuția îmbinărilor intre plase, inclusiv materialele necesare ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/kg.

17. Armare elemente din beton

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a forței de munca necesare ;

•    procurarea, transportul si manipularea otelului beton si a materialelor de montaj ;

© fasonarea barelor;

© montarea armaturilor;

« execuția imbinarilor intre bare

•    verificare poziției barelor.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/kg.

18.    Cofrare elemente din beton

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transpor precum si a forței de munca necesare ;

•    confecționarea, montarea si demontarea cofrajelor ;

® procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor ;

© verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor coffate si efectuarea eventualelor corecturi;

•    curatarea si depozitarea in șantier a materialelor recuperate.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

19.    Turnare beton 05/20 (B250) in elemente din beton

•    procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport

•    precum si a forței de munca necesare;

® preparare beton sau procurarea si transportul lui;

•    turnare beton;

® protejarea betonului pe perioada intaririi;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mc

20.    Placare elemente construcții cu placi de granit

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea suprafețelor;

•    prepararea sau procurarea,transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

® procurare si montare placi granit;

•    procurarea chitului si chituirea rosturilor ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

21.    Placare elemente construcții cu placi de andezit

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea suprafețelor;

•    prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

•    procurare si montare placi andezit;

© procurarea chitului si chituirea rosturilor ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

22.    Placare elemente construcții cu placi de gresie (de exterior)

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transpor precum si a forței de munca necesare

•    curățirea suprafețelor;

•    prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

•    procurarea si montarea plăcilor de gresie;

® procurarea chitului si chituirea rosturilor ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

23.    Placare elemente construcții cu placi de travertin

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare

® curățirea suprafețelor;

•    prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

© procurarea si montarea plăcilor de travertin;

•    procurarea chitului si chituirea rosturilor ;

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

24.Placare elemente construcții cu placi de marmura

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare

•    curățirea suprafețelor;

•    prepararea sau procurarea, transportul si punerea in opera a mortarului de ciment;

© procurarea si montarea plăcilor de marmura;

© chituire rosturi.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp

25.    Tencuieli exterioare speciale

•    procurarea, materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

transport

precum si a forței de munca necesare ;

•    curățirea si spalare pereți;

® prepararea sau aprovizionarea si transportul mortarului de ciment

•    executat tencuiala;

® finisarea suprafețelor

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei/mp.

26.    GRUP ELECTROGEN 300KVA

•    puterea nominala : 300kVA ;

•    factor de putere : 0,8

•    tensiunea de ieșire: 3x400/230±10% V

® frecventa de ieșire : 50±0,5

•    numărul de faze: 3

•    furnizare grup electrogen;

® transportarea la locul de montare;

•    pregătirea platformei de beton;

•    descărcarea, pregătirea unității pentru montaresi punerea pe poziție;

© montarea elementelor de fixare;

•    executarea conexiunilor electrice și conectarea la instalație;

•    teste si punere in funcțiune.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / buc.

CAPITOLUL III

Condiții de exploatare a serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement a zonelor verzi din platformele de joaca pentru copii, parcuri, miniparcuri,etc, din sectorul 4

3.1.Condiții tehnice

ART. 1

(l)Serviciul public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement a zonelor verzi din platformele de joaca pentru copii, parcuri, miniparcuri,etc,din sectorul 4, trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice flecarei activități.

ART.8

(l)Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregătirea tehnica a ofertantului, trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement a zonelor verzi din platformele de joaca pentru copii, parcuri, miniparcuri,etc, din sectorul 4.

ART. 9

Utilajele prezentate trebuie menținute in stare tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

3.2. Obiective de exploatare

ART.10

(l)Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement a zonelor verzi din platformele de joaca pentru copii, parcuri, miniparcuri,etc, din sectorul 4 sunt:

a)    imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor

b)    promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare a zonelor verzi

c)    dezvoltarea durabila a serviului de amenajare si intretinere zone verzi

d)    protecția mediului inconjurător cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

(A) Program de investiții din surse proprii al operatorului economic

(1)    Operatorul economic va realiza investiții in valoare de cel puțin 50.ooo lei

(2)    Termen maxim de realizare a investiției : 180 zile de la data inițierii realizării investiției.

(3)    Obiectul investiției consta in construirea unei sere pentru producerea materialului saditor, necesar activitatii serviciului.

(B)Indicatori de performanta.

A

(l)In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul economic căruia i se încredințează gestiunea activitatilor de administrare si exploatare a zonelor verzi si de agrement a zonelor verzi din platformele de joaca pentru copii, parcuri, miniparcuri,etc, din sectorul 4 trebuie să asigure:

a)    gestiunea activitatilor de administrare, exploatare, amenajare si intretinere spatii verzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, conform prevederilor contractuale;

b)    înregistrarea reclamațiilor, sesizărilor și soluționarea acestora;

cjaccesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

•    modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

•    calității și eficienței serviciului fumizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în prezentul regulament de serviciu;

° modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune a spatiilor verzi încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

•    modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de amenajare si intretinere spatii verzi care au ca scop imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4;

» stadiului de realizare a lucrărilor;

° modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

B.l. Indicatori de performanță generali ce trebuie urmăriți sunt următorii:

Nr

Indicatori de performanta generali

Trimestrial    Total

I

II

III

IV | An

LI.

calitatea activitatilor prestate    :

a.numărului de reclamatii * privind degradările in spațiu verde locuri de joaca parcuri,miniparcuri

355

220

150

355

220

150

355

220

150

355

220

150

1420

880

600

b.numărul de constatări de nerespectare    a    calității

serviciului,    constatat    de

autoritățile administrației publice locale

spațiu verde locuri de joaca parcuri,miniparcuri

150

50

50

150

50

50

150

50

50

150

50

50

600

200-

200

c.numărul de reclamații privind gradul de asigurare în execuție

125

125

125

125

500

d.numărul de reclamații și notificări justificate si rezolvate de la punctele a), b) și c) cu grad minim de dificultate în maxim 3 zile lucratoare;

300

300

300

300

1200

e. numărului de reclamații și notificări justificate rezolvate de la punctele a), b) și c) cu grad sporit de dificultate în maxim 5 zile lucrătoare.

150

150

150

150

600

1.2

răspunsuri Ia solicitările scrise ale utilizatorilor sau a autorității contractante

a. numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu •    răspunsul

operatorului

300

300

300

300

1200

b. procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

100

100

100

100

400

* Daca beneficiarul, in urma verificărilor, constata ca este culpa operatorului.

B.2. Indicatori de performanta garantați:

Nr

Indicatori de performanta generali

Trimestrial

Total

I

II

III

IV | An

2.1.

indicatori de performanta a căror nerespecatre atrage penalitati conform programului de delegare a gestiunii

a.    valoarea    despăgubirilor

acordate de operator in cazul deteriorării imputabile lui a infrastructurii utilizatorului

b.    valoarea    despăgubirilor

acordate de operator pentru nerespectarea termenelor de execuție

2.2.

Gradul de îndeplinire a planului d valoric)

e lucrări aprobat(fizic si

a.    Totalul fondurilor alocate aprobat prin BVC

b.    Valoare lucrări realizate

c.    Raportul dintre a) si b)

d.    Respectarea termenelor prevăzute de realizare a lucrărilor

e.    Procent de încadrare    a

lucrărilor în termenele de realizare prevăzute

2.3.

Gradul de asumare a calitatii lucrărilor executate

2.4.

Gradul de îndeplinire a termenelor de execuție

2.5

Gradul de respectare a lucrărilor in termenul de garanție

(2)Indicatorii de performanta prevazuti in prezenta se vor respecta in efectuarea serviciului de amenajare si Întreținere spatii verzi,locuri de joaca,parcuri,miniparcuri, de pe raza Consiliului Local Sector 4.

(3)Lunar, trimestrial, Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Local Sector 4 vor verifica respectarea indicatorilor de performanta.

3.3 Cantitati de lucru

ART.ll

(l)Se va intretine si amenaja intreaga suprafața de zona verde aferenta Întregului sector.

(2)    Alte detalii cu privire la fiecare amplasament de zona verde se vor prezenta operatorului la inceperea lucrărilor.

(3)    Incarcatul si transportul resturilor vegetale se va face cu un vehicul adecvat, pana la asigurarea condițiilor optime de circulație rutiera si pietonala.

3.4. Programe de execuție

ART.12

(l)Programele de lucru lunare, efectuate de operator in baza comenzii scrise a beneficiarului, privind intretinerea si amenajarea zonelor verzi vor fi supuse aprobării organelor autoritarii publice locale pana la sfârșitul fiecărei luni pentru luna următoare si se vor pune in aplicare sub directa coordonare prin Primăria Sectorului 4.

(2)Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor specifice privind intretinerea amenajarea zonelor verzi si va trebui respectat cu strictete.

ART. 13

(l)In prima urgenta vor fi efectuate lucrări de degajat terenuri de corpuri străine pe zonele verzi din zonele centrale aferente fiecărui cartier.

ART. 14

(l)Operatorul serviciului trebuie sa fie integral pregătit de intervenție directa cu utilaje, unelte si materiale, forța de munca.

ART.15

(l)Dotarea cu utilaje, unelte si personal trebuie sa acopere intreaga gama de lucrări ce urmeaza sa fie executate conform programului aprobat.

ART.16

(l)Operatorul serviciului va lua toate masurile, in funcție de prognozele meteorologice, pentru a interveni imediat sau in cel mai scurt timp posibil, la realizarea lucrărilor conform programului stabilit.

3.5. Programul prestației

ART.17

(l)Programul prestației va avea in vedere ca suprafețele de zona verde cuprinse in program sa fie zilnic in stare de curățenie si sa execute toate lucrările solicitate, in funcție de sezon si de condițiile meteorologice.

3.6.    Dotări cu personal si utilaje

ART.18

(l)Operatorul isi va dimensiona personalul, parcul auto al utilajelor si al echipamentelor, in funcție de volumul de lucrări estimate, avand in vedere suprafețele de zone verzi cuprinse in programul de prestații sa fie zilnic in stare de curățenie prin executarea tuturor lucrărilor necesare in scopul obținerii si menținerii calitatii cerute.

3.7.    Tehnologii

ART. 19

(l)Operatorul va prezenta in documentația de oferta concepția proprie privind modalitatea de organizare si funcționare a prestării de intretinere si amenajare a zonelor verzi.

3.8.    Obiective de ordin economic

ART.20

(1)    Serviciul public de administrare, exploatare, amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi din platformele de joaca pentru copii, etc. va urmări sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pe perioada de derulare a contractului si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

(2)    Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legate.

ART.21

(1)Ajustarea preDurilor unitare se va aplica după primul an de activitate in conformitate cu precizările din instrucțiunile pentru ofertanti.

ART.22

(l)Modificarea tarifului se va face in situații de schimbare semnificativa a echilibrului contractului si va fi aprobata de care Consiliul Local al Sectorului 4.

3.9 Obiective de mediu

ART.23

(l)Pe perioada derulării contractului operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente.

La nivel european, la 11 ianuarie 2004, Comisia Europeană a adoptat Comunicatul COM(2004)60 „Către o strategie tematică asupra Mediului înconjurător Urban“ care

definește ideile Comisiei referitoare la Strategia Tematică asupra Mediului înconjurător Urban care a fost adoptată în Decembrie 2005.

Comunicatul identifică problemele cu care se confruntă zonele urbane ale Europei, concentrându-se pe 4 teme prioritare:

-    managementul mediului înconjurător în zonele urbane, abordează probleme cum ar fi roiul ONG-urilor și a societății civile în planificarea locală, noi sisteme administrative:

-    transportul urban se referă, printre altele, la problema managementului transportului, la tendințele generale în evoluția traficului;

-    construcția durabilă vizează baza legală privind normativele de construcție, eficiența în utilizarea energiei și resurselor etc.;

-    degisn-ul urban privește, de exemplu, problema spațiilor verzi, relațiile dintre centrul orașelor și suburbii, starea clădirilor cu caracter istoric.

Strategia tematică asupra mediului înconjurător în zonele urbane este una dintre acțiunile cheie subliniate în Al Șaselea Program de Acțiune privind Mediul.

Convențiile internaționale la care România este parte și anume:

-    Conveția internațională privind protecția vegetației, Roma 6.12.1951;

-    Conveția privind protecția peisajelor europene, Florența 2000.

Ca răspuns la problemele urbanizării contemporane, la nivel comunitar a fost elaborată Stategia tematică pentru mediul urban (2006), în baza celui de-al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu, principalul document programatic în acest domeniu al Uniunii Europene. Documentul urmărește îmbunătățirea performanțelor de mediu la nivelul orașelor europene. Obiectivul strategiei este de a sprijini statele membre, precum și autoritățile locale și regionale în implementarea politicilor și legislației de mediu.

Serviciul de administrare a domeniului public si privat este reglementat din punct de vedere legal de următoarele acte normative:

Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificările si completările ulterioare

Ordonanța de Urgenta nr. 71/2002 - privind organizarea si funcționarea serviciilor -publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Legea nr. 195/2006 -Legea cadru a descentralizării;

H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor de utilitati publice ;

H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadrul de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Modalitatea de delegare a gestiunii .Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale este reglementat prin OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea servciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003. Prin HG nr. 955/2004 s-a adoptat regulamentul cadru de organizare Și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

Cerințe minime:

(1)    Certificat valabil ISO 9001 sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, care confirma implementarea si menținerea unui sistem de management al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul achiziției. In cazul unei asociații, aceasta condiție trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte; copie conform cu originalul(,certificatul) in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor

(2)    Certificat valabil ISO 14001 sau alt certificat echivalent, emise de organisme independente, care confirma implementarea si menținerea unuisistem de management de mediu, emis de organisme naționale sau Internationale acreditate.

Ofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme naționale sau internaționale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu al firmelor ofertante.

în cazul unei asociații, aceasta condiție trebuie îndeplinita de toti asociații.

Autoritatea contractanta se raportează la:

-standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde e uropene sau Internationale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitara ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractanta accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL IV

Sarcinile autoritatii administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investițiilor

ART.24

(1)    Finantarea investițiilor se asigura din următoarele surse:

a)    , fonduri proprii ale operatorului si/sau beneficiarului

b)    . fonduri puse la dispoziție de către acționari

c)    . credite bancare obținute de operatori

d)    . contribuția de capital privat a operatorului

e)    . alte surse

(2)    Investitiile efectuate de către operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciului de administrare, exploatare, amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, etc., se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului.

(3)    Investitiile străine in serviciul public de administrare, exploatare, amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, etc., beneficiază si de toate facilitățile legale in vigoare in momentul încheierii contractului.Facilitatile obținute se vor menționa in contract si vor fi valabile pe perioada stabilita la încheierea acestuia.

(4)    Investitiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorului raman in

proprietatea acestora pe perioada derulării si pana la incetarea contractului când revin beneficiarului.

CAPITOLUL V Durata delegării de gestiune

ART.25

(1)    Durata Contractului este de minim 5 ani, începând de la data semnării acestuia.

(2)    ContractuI poate fi prelungit, prin acordul de voință al părților, cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, caz in care vor încheia un act adițional cu cel puțin 3 luni înainte de încetarea acestuia sau până la amortizarea investițiilor efectuate de Beneficiar și obținerea de profit.

Redeventa

ART.26

(1)    RedevenDa anuală care se va plăti de către Operator Beneficiarului se constituie într-un procent de 0,1 %, aplicat asupra profitului realizat de către Operator din exploatarea serviciilor/investițiilor ce fac obiectul prezentului contract și plătită periodic de către Operator Beneficiarului în schimbul exploatării serviciilor către terți raportată la prezentul contract.

(2)    RedevenOa se va plăti până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul financiar precedent.

(S)Redeventa minima este de 10.000 de Euro/anual

CAPITOLUL VI

Sancțiuni

ART.27

(1) Beneficiarul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Operatorul se obligă să plătească cu titlu de clauză penală Beneficiarului o sumă egală cu valoarea redevenței anuale, la care se vor adăuga investițiile realizate de către Operator din surse proprii conform caietului de sarcini precum și obligația acestuia să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în prezentul Contract, până ia preluarea acesteia de către Beneficiar, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării Contractului, în următoarele cazuri:

a)    Operatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 60 zile termenele convenite în Contract;

b)    Operatorul nu respectă termenul de maxim 180 de zile de la inițierea realizării investitei cu mai mult de 15 zile;

c)    Operatorul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 6 luni, deși a fost notificat în acest sens de Beneficiar.

d)    Dacă Operatorul, îndeplinește programul de lucrări lunar în procent mai mic de 90% din volumul lucrărilor, 3 luni consecutiv;

e)    Dacă pe parcursul desfășurării Contractului apar mai mult de cinci întârzieri privind plata redevenței datorate de Operator;

f)    în cazul în care împotriva Operatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau a falimentului;

g)    Dacă Operatorului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

h)    Cumularea penalităților pentru neîndeplinirea obligației de plată a redevenței până la o sumă echivalentă cu 10 % din cuantumul redevenței anuale;

(2)    Nerespectarea de către părțile Contractante a obligațiilor Contractuale prevăzute, atrage răspunderea Contractuală a părții în culpă.

(3)    Neexecutarea la timp sau neexecutarea corespunzătoare de către Operator a obligațiilor, a indicatorilor de performanță, ale condițiilor de execuție, a termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plată etc. asumate prin prezentul Contract și prin caietul de sarcini se penalizează astfel:

a)    Pentru întârzierea în prestarea serviciilor de administrare si intretinere a spatiilor verzi,aflate în administrarea Consiliul Local 4, se plătește o penalitate de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lunară achitată de către Beneficiar, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor de către Operator;

b)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Beneficiarului să aplice Operatorului penalități în cuantum de 0,01% pe zi din plata restantă.

c)    Plațile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul sumelor restante;

d)    Nerespectarea nivelului de servicii si a indicatorilor de performanta prevăzut în caietul de sarcini dă dreptul Beneficiarului de a aplica penalități Operatorului în cuantumurile prevăzute în Caietul de sarcini.

A

(4)    In situația în care Beneficiarul întârzie îndeplinirea obligației de plată a sumelor datorate Operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul de scadență, Operatorul va avea dreptul să solicite Beneficiarului penalități în cuantum de 0,01% pe zi din valoarea plăților restante.

A

(5)    In cazul executării unor lucrări necorespunzătoare calitativ, sau care nu respectă documentația tehnică, Operatorul are obligația să remedieze lucrările respective până la aducerea acestora la nivelul tehnic și calitativ necesar, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de întârziere cauzată de o astfel de situație se vor calcula penalități de întârziere de 0,01% pe zi

(6)    Sumele datorate de Operator vor putea fi deduse de Beneficiar din oricare alte sume pe care Beneficiarul le-ar datora Operatorului în baza prezentului Contract, fără ca Operatorul să poata invoca vreo excepție sau alt drept de prioritate cu privire la sumele respective.

CAPITOLUL VII

Cuantumul garanțiilor datorate de operator

ART.28

(l)Cuantumul garanției de buna execuție -

garanția de bună execuție se constituie in suma fixa de 300 000 lei, care se va depune în contul deschis pe numele Beneficiarului la Trezoreria Sectorului 4 în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului care se va restitui la data încetării contractului în termen de 30 de zile de la reglarea plăților Și penalităților . Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului

ART.29

(l)Pentru participarea la licitație se depune o garanție de participare de 300.000 RON

CAPITOLUL VIII

Clauze referitoare Ia încetarea contractului

ART.30

(1)    Contractul încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite prin Contract, dacă părțile nu convin în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

b)    prin acordul scris al părților;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Beneficiarului, în baza unor documente justificative prezentate de către Operator;

d)    în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

(2)    La încetarea, din orice cauză, a Contractului, bunurile ce au fost utilizate de Operator în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează: bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit, după caz, și libere de orice sarcini Beneficiarului, la încetarea Contractului, inclusiv investiția realizată din surse proprii ale Operatorului;

(3)    încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ART. 32

(1)    Conditiile prevăzute in Caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitației deschise pentru delegarea gestiunii serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si Întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii, etc .

(2)    Ofertantul poate oferi si alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu.

ART. 33

(l)Caietul de sarcini se folosește impreuna cu regulamentul de organizare si funcționare, precum si cu contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si întreținerea zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii ,etc. pe raza sectorului 4.

131

Anexa nr. 3 la H.C.L

MODEL CONTRACT

delegare de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în exploatarea serviciului public de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii, parcuri, miniparcuri pe raza Sectorul 4 (prin gestiune indirecta)

PREAMBUL

în temeiul prevederilor:

-    O.G. nr. 71 din 29/08/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare în vigoare;

-    H.G. nr. 955 din 15/06/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-    Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică Și regimul juridic al acesteia;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.21 5/2001 - Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

-    H.C.L.4 nr........................../.....................

s-a încheiat prezentul Contract cu respectarea următoarelor termene £i

condiții: CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE.

1.între Primăria Sectorului 4, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în................................,

Str..............., Cod Fiscal ............, Cont nr ., deschis la Trezoreria........................,

legal reprezentat prin Primar domnul ............................, în calitate de Beneficiar, pe o

parte, (denumit în cele ce urmează "Beneficiarul”)

2.S. C._______, în

calitate de Operator, pe de altă parte, (denumit în cele ce urmează "Operatorul”), în prezentul Contract Beneficiarul Și Operatorul sunt numiți în mod colectiv „Părțile" Și în mod individual „Partea".

CAPITOLUL H - DEFINIȚII.

Art. 1 - în prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    Contract - reprezintă prezentul Contract și toate Anexele sale;

b.    Beneficiar și Operator - Părțile Contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

c.    prețul Contractului - prețul plătibil Operatorului de către Beneficiar, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate;

d.    redevența - suma de bani constituită din profitul realizat de către Operator din exploatarea serviciilor/investițiilor ce fac obiectul prezentului contract și plătită periodic de către Operator

Beneficiarului în schimbul exploatării serviciilor către terți raportata la prezentul contract.

e. servicii - serviciile publice de administrare, exploatare, amenajare și întreținere a spatiilor verzi ce cuprind activitățile a căror prestare fac obiectul prezentului Contract;

f forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, mai presus de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea ti prevăzut la momentul încheierii Contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerată forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din Părți;

h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

bunuri de retur - bunurile de retur reprezintă acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit pentru administrarea și exploatarea de către Operator, inclusiv cele realizate pe durata Contractului, în scopul îndeplinirii obiectivelor și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații, Beneficiarului

CAPITOLUL III - INTERPRETARE.

Art. 2în prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art 3 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CAPITOLUL IV - OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 4 Obiectul Contractului îl constituie delegarea de gestiune a serviciului public de administrare, exploatare, amenajare si întreținere a zonelor verzi si de agrement, a zonelor verzi aferente platformelor de joaca pentru copii,parcuri,miniparcuri pe raza Sectorul 4 (prin gestiune indirecta), în conformitate cu obiectivele Beneficiarului.

Art 5 Servicii de administrare a domeniului public care au ca scop imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor, cum ar fi, dar fără a se limita la:

a)    Executarea lucrărilor de administrare,exploatare,reparare și întreținere a spatiior verzi cu respectarea procedurilor tehnice de execuție descrise in regulamentul serviciului si in caietul de sarcini;

b)    Verificarea stării tehnice a tuturor spatiilor verzi aflate în administrarea Consilului Local Sector 4, identificarea, localizarea și remedierea operativă a degradărilor;

c)    Amenajarea, organizarea, administrarea si exploatarea unui program de investiții din surse proprii ale operatorului economic;

d)    Amenajarea la nivelul spatiilor verzi a echipamentelor de mobilier stradal,fântâni arteziene,etc;

Art6. Descrierea în totalitate a obiectului Contractului și condițiile delegării sunt stabilite în caietulde sarcin si regulament, care fac parte integrantă din prezentul Contract și pe care Operatorul îl acceptă integrai.

Art 7. Caietul de sarcini si regulamentul serviciului au caracter obligatoriu, clauzele sale completând u-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

CAPITOLUL V - SCOPUL CONTRACTULUI. OBIECTIVELE BENEFICIARULUI.

Art. 8. Obiectivele Beneficiarului sunt:

a)    administrarea, exploatarea, amenajarea și întreținerea spatiilor verzi,locuri de joaca, parcuri, miniparcuri, aflate în administrarea sa;

b)    cresterea gradului gradului de confort a utilizatorilor;

cjimbunatatirea condițiilor de mediu;

d) prestarea serviciului in regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități;

ejdezvoltarea durabilă a serviciilor;

fjîmbunătăDirea condiD iilor in parcuri, miniparcuri și alte spații.

gjechiparea spatiilor verzi cu elemente de mobilier stradal

h) construirea si exploatarea programului de investiții din surse proprii al operatorului economic

CAPITOLUL VI - BUNURILE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI PROCEDURA PRIN CARE SE VA REALIZA TRANSFERUL ACESTORA.

Art. 9. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de Operatorul în derularea Contractului sunt următoarele: ajbunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului, inclusiv investiDiile realizate pe durata Contractului, în scopul exclusiv al îndeplinirii obiectivelor Contractului și care, la încetarea acestuia indiferent de cauză sau modalitate, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile Di libere de orice sarcini sau obliga□ ii, Beneficiarului. Bunurile de retur transmise cu titlu gratuit în administrarea și exploatarea de Operator sunt prevăzute în anexele la prezentul Contract.

Art 10. Transferul bunurilor de retur:

de la Beneficiar către Operator se va efectua pe bază de process - verbal de predare-primire care va constitui anexa la prezentul Contract. In procesul verbal de predare primire se vor face observații cu privire la starea tehnica a fiecărui bun. Acestea vor fi insotite de imagini foto pentru fiecare bun in parte.

Art. 11 La încetarea Contractului, din orice cauză, Operatorul este obligat să restituie, libere de orice sarcină, bunurile de retur ce fac obiectul prezentului Contract. Investițiile realizate vor reveni în proprietatea Beneficiarului în cazul încetării contractului din vina Operatorului, fără costuri pentru Beneficiar. în cazul încetării contractului din vina Beneficiarului, investițiile realizate de Operator vor reveni în proprietatea Beneficiarului, în urma despăgubirii Operatorului.

Art. 12 Transferul bunurilor de retur la încetarea Contractului, de la Operator la Beneficiar se va face în baza unui proces-verbal de predare primire care va constitui anexa la prezentul

Contract. In procesul verbal de predare-primire, se vor face observații cu privire la starea tehnica a fiecărui bun. în cazul în care Beneficiarul nu a emis Operatorului comanda pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, bunurile de retur vor fi predate în starea de fapt de Ia momentul restituirii. Acestea vor fi insotite de imagini foto pentru fiecare bun in parte.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII GENERALE.

Art. 13. Documentele menUionate mai jos sunt anexe la Contract Di fac parte integrantă din

acesta:

-caietul de sarcini;

-regulamentul serviciului;

-procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor de retur de Ia Beneficiar ia Operator, care con Eline inventarul bunurilor proprietate publică aferente contractului;

-indicatorii minimali de performantă Oi de evaluare a serviciilor publice ce fac obiectul prezentului contract;

-oferta financiară(lista cu preturile unitare si valoarea redeventei), propunerea tehnică Di graficul de execuție;

-programul de investiții din surse proprii al operatorului

Art. 14.(1) Consiliul Local Sector 4, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor Di a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de întreținere și reparare a spatiilor verzi precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciului public de administrarea, amenajarea și întreținerea spatiilor verzi aflate în administrarea Consiliul Local Sector 4, de către Operator astfel:

a)    respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Operator;

b)    calitatea serviciilor prestate/furnizate de operator;

c)    respectarea parametrilor serviciilor furnizate/prestate în baza prezentului Contract;

d)    respectarea modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare a infrastructurii edilitar-stradale aferente serviciilor de întreținere și reparare a spatiilor verzi, încredințat prin Contract;

e)    respectarea preturilor/tarifelor pentru serviciile de administrare, întreținere și reparare a spatiilor verzi, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, inclusiv echiparea spatiilor verzi cu elemente de mobilier stradal/elemente de siguranța circulației.

(2)    Se vor respecta standardele, normativele, în vigoare la data încheierii

Contractului, precum și actele normative privind protecția mediului și sănătatea publică.

(3)    Beneficiarul monitorizează modul de respectare a obligațiilor stabilite în

Contract, în special cu privire la:

-    respectarea indicatorilor de performanță;

-    structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de către Operator;

-    asigurarea protecției utilizatorilor și exploatarea eficientă a bunului public afectat acestui serviciu.

(4)    Operatorul se va adapta în permanență la calitatea și cantitățile solicitate de Beneficiar, la condițiile legislației în vigoare și va respecta în permanență standardele și normativele în vigoare din domeniul activităților cuprinse în serviciile de administrare a domeniului public care au ca scop creșterea condițiilor de viata ale cetățenilor aflate în administrarea Consiliul Local Sector 4 .

(5)    Pe întreaga durata a Contractului, riscurile de exploatare, vor fi preluate în totalitate de către Operator.

(6)    Operatorul economic are obligația de a respecta in totalitate prevederile din caietul de sarcini.

(7)    Nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini da dreptul autoritatii contractante la aplicarea de sancțiuni si solicitare de daune conform caietului de sarcini.

CAPITOLUL VIII - DURATA CONTRACTULUI.

Art. 15.(1) Durata Contractului este de minim 5 ani, începând de la data semnării acestuia.

(2)    Contractul poate fi prelungit, prin acordul de voință al părților, cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, caz in care vor încheia un act adițional cu cel puțin 3 luni înainte de încetarea acestuia sau până la amortizarea investițiilor efectuate de Beneficiar și obținerea de profit.

(3)    Pe întreaga durată a Contractului se interzice Operatorului subcontractarea serviciilor publice ce fac obiectul prezentului Contract, fara acordul scris al Beneficiarului.

(4)    în situația în care Beneficiarul nu dorește prelungirea Contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris Operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual. CAPITOLUL IX - REDEVENTA. PLATA REDEVENTEI.

Art 16. (l)Redevența anuală care se va plăti de către Operator Beneficiarului se constituie într-

un procent de....................%, aplicat asupra profitului realizat de către Operator din exploatarea

serviciilor/investițiilor ce fac obiectul prezentului contract și plătită periodic de către Operator Beneficiarului în schimbul exploatării serviciilor către terți raportată la prezentul contract.

(2)    Redevența se va plăti până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul financiar precedent.

(3)    Redeventa minima este 10.000 de Euro/anual

CAPITOLUL X - TARIFE, MODALITATI DE PLATA, DECONTAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE.

Art. 17 Beneficiarul va achita lunar, contravaloarea prestației efectuate de Operator și confirmate de Beneficiar, în contul Operatorului, în baza proceselor-verbale de recepție lunare acceptate de Beneficiar fără obiecțiuni.

Art. 18 Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea facturilor lunare, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturilor, sub condiția ca acestea să fie întocmite conform dispozițiilor menționate la art. 19

Art. 19 Beneficiarul va efectua plata către Operator, lunar, pe baza facturii, însoțită de situația de plată lunară, deviz de lucrări și de procesul verbal de recepție lunar, acceptat de Beneficiar, pentru prestarea serviciului. Factura va fi emisă numai după semnarea fără obiecțiuni de către Beneficiar a procesului-verbal de recepQie aferent. Facturile care nu corespund proceselor-verbale de recepQie lunare vor fi refuzate Ia plată. Semnarea proceselor verbale de recepție parțială se va efectua conform Caietului de sarcini, după caz.

Art. 20 PreLlul activităților ce fac obiectul prezentului Contract, decontat de Beneficiar, este el stabilit la data încheierii Contractului, conform ofertei financiare, anexă la prezentul Contract. PreQul prestării activitatilor se va deconta pe baza prețurilor unitare conform ofertei financiare.

Art. 21 în valoarea tarifelor Operatorul iși asumă acoperirea completă a tuturor costurilor legate de aceste prestații.

Art 22(l)Aj ustarea tarifelor se va face numai cu aprobarea Consiliul Local Sector 4, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare.

(2)    Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a spatiilor verzi, se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar- stradale, precum și profitul Operatorului.

Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili conform prevederilor legale.

Aplicarea de către Operator a prețurilor și tarifelor aprobate conform prevederilor de mai sus este obligatorie.

(3)    Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    asigurarea fumizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliul local prin caietul de sarcini, regulamentul serviciilor și prin contractul de delegare a gestiunii.

b)    realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

c)    asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public, afectate serviciilor de administrare a domeniului public.

(4)    Ajustarea prețurilor unitare se va aplica după primul an de activitate in conformitate cu precizările din instrucțiunile pentru ofertanti si caietul de sarcini.

Art. 23 Facturarea se face, în baza tarifelor aprobate potrivit prevederilor contractuale.

Art 24 Facturile se decontează prin mijloacele de decontare specifice.

CAPITOLUL XI-DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Drepturile Operatorului:

Art 25. Operatorul are următoarele drepturi:

(1)    de a administra și exploata, în mod direct conform riscurilor si răspunderilor asumate, bunurile, activitățile și serviciile de administrare și întreținere a spatiilor verzi, ce fac obiectul prezentului contract.

(2)    de a încasa, lunar, după fiecare operațiune efectuată contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora și tarifului aprobat de Beneficiar, tarif determinat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

(3)    de a iniția de comun acord modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, prin acte adiționale;

(4)    să propună Beneficiarului ajustarea periodică a prețurilor Și tarifelor în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

5) de a i se asigura echilibrul Contractual pe durata Contractului.

Obliga □ iile Operatorului:

Art 26. Operatorul are următoarele obligații:

(1)    să obțină de ia autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce face obiectul prezentului Contract;

(2)    să respecte regulamentul serviciului precum și toate angajamentele și obligațiile asumate prin prezentul Contract precum și pe cele prevăzute în caietul de sarcini parte integrantă din prezentul Contract si regulamentul serviciului;

(3)    să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu Beneficiarul și graficul de execuție a lucrărilor;

(4)    să respecte toate obligațiile și indicatorii de performanță stabiliți prin licențe, ’ autorizații, prin studiul de fundamentare, prin caietul de sarcini și prin prezentul Contract, si din propunerea tehnica si financiara;

(5)    să furnizeze Beneficiarului, informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării evaluării funcționarii și dezvoltării serviciului de administrare și întreținere a spatiilor verzi, aflate în administrarea Consiliul Local Sector 4, în conformitate cu clauzele Contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

(6)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

(7)    să presteze serviciile de administrare și întreținere aspatiilor verzi, conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

(8)    să nu subcontracteze, închirieze sau subdelege serviciul sau bunurile ce fac obiectul prezentului Contract și să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin Contract, fără acordul scris al Beneficiarului;

(9)    să plătească redevența, la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în Contract;

(10)    să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

(11)    să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor;

(12)    să predea Beneficiarului la încetarea Contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la activitățile efectuate;

(13)    operatorul este obligat să nu constituie garanții reale asupra bunurilor menționate ia art. 9 pe toată durata derulării Contractului;

(14)    să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciului public (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranța în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea bunului);

(15)    în cazul în care Operatorul sesizează existența sau posibilitatea apariției unei cauze de natură să conducă ia imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de îndată acest fapt Beneficiarului;

(16)    în cazul în care intervin împrejurări care, deși neimputabile Operatorului, pot determina modificări în graficul de execuție, Operatorul este obligat să continue

exploatarea activității de prestare a serviciului în noile condiții stabilite de Beneficiar, fără a putea solicita încetarea Contractului;

(17)    să înceapă lucrările numai după primirea ordinului de lucru emis în scris de Beneficiar;

(18)    să întocmească împreună cu Beneficiarul, graficele de execuție a serviciilor care fac obiectul contractului;

(19)    să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare pt materialele utilizate, după caz;

(20)    să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării prestației;

(21)    să asigure exploatarea în regim de continuitate și de permanență a bunurilor care fac obiectul Contractului, potrivit obiectivului stabilit de către Beneficiar;

(22)    să iși asigure in termen de 10 zile de la semnarea contractului dotarea tehnică și utilajele la care s-a angajat prin ofertă și să dispună de personalul calificar aferent prestării serviciilor;

(23)    în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, Operatorul este obligat să anunțe de îndată Beneficiarul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite;

(24)    să încheie Contracte cu Operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea și îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitatea de administrare a domeniului public, dacă e cazul;

(25)    Operatorul iși va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, în funcție de volumul de lucrări estimate, având în vedere că suprafața spatiilor verzi să fie zilnic în stare optimă de funcționare și întreținută prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare - în funcție de anotimp - în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor caietului de sarcini;

(26)    să întocmească săptămânal și lunar procese-verbale de constatare a stării tehnice a spatiilor verzi aflate în administrarea Consiliul Local Sector 4. în cazul în care identifică degradarea unei spațiu verde, Operatorul are obligația de a demara lucrările de remediere de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la identificarea degradării sau de la notificarea degradării de către Beneficiar;

(27)    La încetarea Contractului din orice motiv, Operatorul este obligat să restituie

Beneficiarului, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în baza unui proces verbal de predare-primire în care se va consemna starea în care au fost preluate. Această obligație nu necesită îndeplinirea niciunei alte formalități din partea Beneficiarului. în cazul în care Beneficiarul nu a emis Operatorului comanda pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract; bunurile de retur vor fi predate în starea de fapt de la momentul restituirii. Acestea vor fi insotite de imagini foto pentru fiecare bun in parte. în caz de refuz de predare a bunurilor ce fac obiectul prezentului Contract, în sarcina Operatorului se vor aplica penalități în cuantum de 0,01%/zi de întârziere, calculate la valoarea actualizată a bunurilor nerestituite până la îndeplinirea obligației de predare;

(28)    să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați;

Obligațiile privind protecția mediului:

Art. 26(1) Operatorul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului, precum ți cele derivate din activitățile conexe serviciului.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, Operatorul va conveni cu acestea un program de conformare, cu termene scadente de realizare, care vor fi aduse la cunoțti nța Beneficiarul ui prin grija Operatorului. Obligațiile privind realizarea programului de investiții.

Art 27 Operatorul se obligă să realizeze un program de investiții din surse proprii în

cuantum_lei RON/ euro cu TVA Ia cursul de schimb valutar afișat de BNR

valabil în data de

: 1 EURO = lei., ce au în vedere dezvoltarea serviciilor publice ce fac obiectul Contractului, rezultate din caietul de sarcini, investiții care cad exclusiv în sarcina Operatorului.

Art. 28 Durata maximă pentru inițierea investițiilor este de 180 de zile de la semnarea prezentului Contract.

Art. 29 Beneficiarul este de acord să îi acorde sprijin Operatorului să efectueze orice demersuri pentru a obține întreaga documentație aferentă investiției, cheltuielile aferente fiind în sarcina Operatorului.

Art. 30 La finalizarea investiției anterior menționate, se vor transmite către Beneficiar și toate drepturile rezultând din avize, acorduri, autorizații sau alte acte emise de autoritățile competente sau încheiate de Operator în legătura cu investiția ce face obiectul prezentului Contract, excepție făcând situația în care Contractul încetează înaintea finalizării investiției. în această situație, toate drepturile menționate anterior se vor transmite la data incetării Contractului. Investiția astfel realizată, de către Operator, reprezintă un bun de retur, aflat în proprietatea deplină a Beneficiarului, acesta putând exercita orice drepturi cu privire la construcția edificată după momentul încetării prezentului Contract. în cazul încetării contractului din vina Beneficiarului, investițiile realizate până în acel moment de către Operator vor reveni în proprietatea Beneficiarului, în urma despăgubirii Operatorului.

Art. 31.Operatorul va avea dreptul de folosință și exploatare, pe toată durata derulării prezentului Contract, începând cu data încheierii proceselor-verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale, care va constata îndeplinirea exactă și în totalitate a obligațiilor asumate de către Operator cu privire la investiții.

Art. 32 Operatorul este obligat să folosească bunurile ce fac obiectul prezentului Contract, inclusiv investiția realizată, conform destinației stabilite prin Contract și să obțină toate avizele necesare prevăzute de lege și de actele normative în vigoare.

Drepturile Beneficiarului:

Art 33.Beneficiarul are următoarele drepturi:

(1)    .de a inspecta bunurile ce fac obiectul serviciului public, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin desfășurarea serviciilor publice ce fac obiectul Contractului, verificând respectarea obligațiilor asumate prin Contract;

(2)    de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a

obligațiilor contractuale,calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Operatorului. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale;

(3) de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, după caz;

(4)    de a coordona execuția lucrărilor în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a Consiliul Local 4 și de amenajare a teritoriului;

(5)    de a aproba documentațiile tehnice privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de administrare a domeniului public, respectiv de întreținere spatii verzi, aflate în administrarea Consiliul Local 4;

(6)    de a realiza activitati de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de întreținere și reparare a spatiilor verzi, aflate în administrarea Consiliul Local 4;

(8)    de a finanța realizarea de lucrări necesare administrării serviciilor de întreținere și reparare a spatiilor verzi aflate în administrarea Consiliul Local 4 ce fac obiectul prezentului Contract;

(9)    . de a întocmi programe de lucrări, care vor conține toate elementele necesare desfășurării activității, inclusiv operațiunile și termenele de îndeplinire a acestora, grafice ce vor fi însușite de către Operator;

(10)    . să sancționeze Operatorul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

(11) .    să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de Operator.

Obligațiile Beneficiarului:

Art. 34 Beneficiarul are următoarele obligații:

(1)    să achite lunar contravaloarea serviciilor de administrare și întreținere prestate de către Operator în baza prezentului Contract;

(2)    să achite tarifele unitare prevăzute în oferta financiară Anexa la prezentul Contract, în baza situațiilor de lucrări acceptate de către Beneficiar;

(3)    să predea la data intrării în vigoare a Contractului toate bunurile, aferente întregii activități, ce se vor exploata de către Operator, cu inventarul existent, libere de sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare ce constituie anexă la prezentul Contract;

(4)    să sprijine Operatorul cu privire la autorizarea lucrărilor ce fac obiectul delegării de gestiune, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

(5)    să convină cu Operatorul asupra întocmirii graficului de execuție a lucrărilor;

(6)    să desemneze reprezentantul pentru urmărirea execuției lucrărilor;

(7)    să verifice reclamațiile primite, să le aducă la cunoștința Operatorului;

(8)    să ia act de sesizările Operatorului asupra oricăror anomalii sau disfuncții care împiedică prestația și să asigure acestuia condiții de desfășurare;

(9)    să nu-1 tulbure pe Operator în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract;

(10)    de a finanța realizarea de lucrări necesare administrării serviciilor de întreținere și reparare a spatiilor verzi aflate în administrarea Consiliul Local 4 ce fac obiectul prezentului Contract;

(11) să notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natură sa aducă atingere drepturilor acestuia.

CAPITOLUL XII - CANTITATEA ȘI CALITATEA SERVICIILOR, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ.

Art. 35.îndicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de sarcini care face parte integrantă din prezentul Contract.

Art. 36.1ndicatorii de performanță care stabilesc condițiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea serviciului de administrare și întreținere a spatiilor verzi, aflate în administrarea Consiliul Local 4 sunt inclusiv dar fără a se limita la:

a)    calitatea și eficiența serviciilor prestate;

b)    răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau ale Beneficiarului;

c)    menținerea unor relații echitabile între Operator și Beneficiar prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei Părți;

d)    soluționarea reclamațiilor Beneficiarului referitoare Ia serviciul prestat;

e)    creșterea gradului de siguranță rutieră.

Art. 37 Cantitățile lunare de lucrări rezultate din activitățile prestate în baza prezentul ui Contract vor fi confirmate de către Beneficiar prin situații de lucrări lunare.

Art. 38 Programul prestației se va stabili de Beneficiar și va avea în vedere ca întreaga suprafață a Spatiilor verzi, cuprinsă în anexe să fie zilnic în stare de funcționare prin executarea tuturor lucrărilor necesare.

Art. 39 Programul lunar de lucrări se va face având în vedere cantitățile de lucrări și frecvența menționată în caietul de sarcini.

CAPITOLUL XIII - VERIFICĂRI, RECEPȚII, CONDIȚII FINANCIARE, GARANȚII

Art. 40 Beneficiarul și Operatorul vor verifica împreună, zilnic sau ori de câte ori este necesar, modul de efectuare a prestației de către Operator, iar constatările făcute în timpul verificărilor se vor consemna într-un proces-verbal de recepție privind calitatea prestației și cantitățile de lucrări efectuate, semnat de către ambele Părți.

Art. 41 Recepția la terminarea lucrărilor se va face lunar la sfârșitul perioadei de execuție, iar recepția finală se va face în maxim 15 zile înainte de expirarea garanției de buna execuție.

Art. 42 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract și din caietul de sarcini. Părțile au obligația de a notifica, în scris, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

Art. 43 în rapoartele de constatare Părțile vor consemna și modul de rezolvare de către Operator a sesizărilor primite de la Beneficiar.

Art 44 Operatorul va pune zilnic la dispoziția Beneficiarului un autovehicul pentru verificarea Spatiilor verzi.

Art. 45 La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele prevăzute anterior , precum și cuantumul de îndeplinire a obligațiilor de către Operator exprimat în procente de la 1% - 100%.

Art. 46(1) Operatorul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție . în acest sens, Operatorul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Beneficiarului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

(2)    în mod regulat și cel puțin o dată pe an, Operatorul va comunica Beneficiarului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Beneficiarului. Operatorul se obligă sa-1 informeze pe Beneficiar despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Operatorul va informa Beneficiarul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător;

(3)    Oricând consideră că este necesar, Beneficiarul poate recomanda Operatorului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

Art. 47 (l)Daunele, costurile și pretențiile inițiate de terțe părți și formulate împotriva Operatorului, dacă sunt confirmate și de către Beneficiar, vor fi remediate și/sau suportate de către Operator.

(2) Daunele, costurile și pretențiile inițiate de Autoritatea contractanta împotriva Operatorului sunt cele din instrucțiuni pentru ofertanti si caietul de sarcini.

Art. 48 (l)Decontarea lucrărilor efectuate se va face conform mijloacelor legale specifice în baza unei situații de plată și pe baza proceselor-verbale de recepție, care se încheie lunar între Beneficiar și Operator.

(2)    Achizitorul va efectua plata către executant in intervalul 24-31 ale lunii, in maxim 30 de zile de la data semnării compartimentului de specialitate a documentelor justificative necesare decontării pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pe fiecare spațiu verde in parte, conform facturii emise de executant in baza situației de lucrări executate.

(3)    Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situații de lucrări întocmite respectând prevederile caietului de sarcini, astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

Art 49Modelul proceselor-verbale lunare care vor fi încheiate între părți, va fi stabilit de către Beneficiar astfel încât să cuprindă toate datele necesare. Aceste modele vor putea fi modificate pe parcursul derulării Contractului de către Beneficiar pentru a cuprinde orice alte date necesare nespecificate în acesta. Procesele-verbale vor cuprinde ca bază:

-    cantitățile de lucrări executate;

-    respectarea graficelor de timp;

-    corespondența calității lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;

-deficiențele și întârzierile constatate și termenele de remediere a acestora.

Art 50 Garanția de buna execuție a lucrărilor aferente serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract se constituie după cum urmeaza:

Operatorul va constitui o garanție de bună execuție în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului, după cum urmează:

-o garanție de bună execuție pentru serviciul de întreținere și administrare în valoare de 300.000

lei, care se va depune în contul deschis pe numele Beneficiarului la Trezoreria................................

în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului care se va restitui la data încetării contractului în termen de 30 de zile de la reglarea plăților și penalităților.

Garanția se depune de către Operator în contul deschis pe numele Beneficiarului Ia

Trezoreria.........................................................., dobânzile aferente revenind Operatorului. Din

această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate Beneficiarului de către Operator în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Beneficiarul se obligă să elibereze garanția pentru participarea la licitație și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce Operatorul a făcut dovada deschiderii contului de garanție de bună execuție și a constituirii garanției de bună execuție .

CAPITOLUL XIV - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 51 (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite prin Contract, dacă părțile nu convin în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

b)    prin acordul scris al părților;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către

Beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Beneficiarului, în baza unor documente justificative prezentate de către Operator;

d)    în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

Art. 52 La încetarea, din orice cauză, a Contractului, bunurile ce au fost utilizate de Operator în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează: bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit, după caz, și libere de orice sarcini Beneficiarului, la încetarea Contractului, inclusiv investiția realizată din surse proprii ale Operatorului;

Art. 53 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

CAPITOLUL XV - REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 54 Prezentul Contract poate înceta prin reziliere, pentru culpa Beneficiarului, printr-o notificare transmisă cu 45 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Beneficiarul nu onorează plata facturilor pentru o perioadă mai mare de 90 de zile de la termenul scadent și să solicite despegubiri în condițiile legii.

Art. 55 Beneficiarul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Operatorul se obligă să plătească cu titlu de clauză penală Beneficiarului o sumă egală cu valoarea redevenței anuale, la

care se vor adăuga investițiile realizate de către Operator din surse proprii conform caietului de sarcini precum și obligația acestuia să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în prezentul Contract, până la preluarea acesteia de către Beneficiar, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării Contractului, în următoarele cazuri:

a)    Operatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 60 zile termenele convenite în Contract;

b)    Operatorul nu respectă termenul de maxim 180 de zile de la inițierea realizării investitei cu mai mult de 15 zile;

a)    Operatorul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 6 luni, deși a fost notificat în acest sens de Beneficiar;

b)    Dacă Operatorul, îndeplinește programul de lucrări lunar în procent mai mic de 90% din volumul lucrărilor, 3 luni consecutiv;

c)    Dacă pe parcursul desfășurării Contractului apar mai mult de cinci întârzieri privind plata redevenței datorate de Operator;

d)    în cazul în care împotriva Operatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau a falimentului;

g)    Dacă Operatorului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

h)    Cumularea penalităților pentru neîndeplinirea obligației de plată a redevenței până la o sumă echivalentă cu 10 % din cuantumul redevenței anuale;

i)    Dacă Operatorul subcontractează în tot sau în parte serviciile ce fac obiectul prezentului

Contract, fără acordul Beneficiarului.

Art. 56 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

CAPITOLUL XVI ~ RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.

Art. 57 Nerespectarea de către părțile Contractante a obligațiilor Contractuale prevăzute în prezentul Contract, atrage răspunderea Contractuală a părții în culpă.

Art. 58 Ne executare a la timp sau neexecutarea corespunzătoare de către Operator a obligațiilor, a indicatorilor de performanță, ale condițiilor de execuție, a termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plată etc. asumate prin prezentul Contract și prin caietul de sarcini se penalizează astfel:

(1)    Pentru întârzierea în prestarea serviciilor de administrare si întreținere a spatiilor verzi,aflate în administrarea Consiliul Local 4, se plătește o penalitate de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lunară achitată de către Beneficiar, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor de către Operator;

(2)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul Beneficiarului să aplice Operatorului penalități în cuantum de 0,01% pe zi din plata restantă.

(3)    Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul sumelor restante;

(4)    Nerespectarea nivelului de servicii si a indicatorilor de performanta prevăzut în caietul de sarcini dă dreptul Beneficiarului de a aplica penalități Operatorului în cuantumurile prevăzute în Caietul de sarcini.

Art.59 în situația în care Beneficiarul întârzie îndeplinirea obligației de plată a sumelor datorate Operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul de scadență, Operatorul va avea dreptul să solicite Beneficiarului penalități în cuantum de 0,01% pe zi din valoarea plăților restante.

Art. 60 în cazul executării unor lucrări necorespunzătoare calitativ, sau care nu respectă documentația tehnică, Operatorul are obligația să remedieze lucrările respective până la aducerea acestora la nivelul tehnic și calitativ necesar, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de întârziere cauzată de o astfel de situație se vor calcula penalități de întârziere de 0,01% pe zi

Sumele datorate de Operator vor putea fi deduse de Beneficiar din oricare alte sume pe care Beneficiarul le-ar datora Operatorului în baza prezentului Contract, fără ca Operatorul să poata invoca vreo excepție sau alt drept de prioritate cu privire la sumele respective.

CAPITOLUL XVII - LITIGII.

Art. 61 Beneficiarul și Operatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

Art. 62 în situația în care părțile nu soluționează pe cale amiabilă neînțelegerile ivite din Contract, orice divergențe sau neînțelegeri apărute în legătură cu prezentul Contract sau referitoare la încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sau la încălcarea sau nulitatea oricărei prevederi a acestui Contract vor fi soluționate de către instanța competentă.

CAPITOLUL XVIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 63 Forța majoră este constatată de o autoritate competenta.

Art. 64 Forța majoră exonerează Părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 65 îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 66 în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, Operatorul va anunța de îndată Beneficiarul și va lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 67 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune interese.

Art. 68Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Art. 69 Orice riscuri datorate unor evenimente de forță majoră sunt în sarcina Operatorului pe toată durata derulării prezentului Contract, în limita valorii polițelor de asigurare încheiate de acesta.

CAPITOLUL XIX CLAUZE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI

CONTRACTUAL

Art 70 (1) în situația în care, independent de Operator și de voința sa, de prevederi iegale noi, constrângeri tehnice de orice natură sau, în generai, evenimente grave și neprevăzute, datorate sau nu Beneficiarului, alterează echilibrul economico-financiar al furnizării serviciilor și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările de prețuri, Părțile convin să renegocieze termenii și condițiile Contractului, în urma notificării scrise provenind de la oricare dintre Părți, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizării serviciilor care fac obiectul prezentului Contract.

(2)In acest caz, Părțile se angajează sa depună toate diligențele pentru a ajunge la o înțelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract în termen de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute în alineatul precedent. Acest termen poate fi prelungit cu încă atât o singură dată, la cererea oricăreia dintre Părți.

CAPITOLUL XX- COMUNICĂRI

Art. 71 Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 72 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Art. 73 (l)în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

(2)    în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

(3)    Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considerau primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

Art. 74 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate,prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAPITOLUL XXI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 75 (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin acte adiționale încheiate între Părțile Contractante.

(2) Prin derogare de la prevederile alin 1, Beneficiarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

Art. 76 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului.

Art. 77 Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

Art. 78 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în

principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

Art 79 Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Operator.

Art. 80 Detalierea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract și modalitatea de execuție a acestora se regăsesc în caietul de sarcini, anexă la prezentul Contract.

Art. 81 Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini și legislația în vigoare, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în .... exemplare de o valoare egală, din care ... exemplare pentru Beneficiar și un exemplar pentru Operator.