Hotărârea nr. 174/2013

Hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații din incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru copii “MARIA SKLODOSKA CURIE” precum și stabilirea unei cote-parți alocate spitalului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Gcorge Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor spații din incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru copii “MARIA SKLODOSKA CURIE” precum și stabilirea

unei cote-parți alocate spitalului

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând în considerație Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4

nr.366/27.11.2013;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art.14 și 16 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile

proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. și

alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea spațiilor din incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”MARIA SKLODOWSKA CURIE”, iar contractul de închiriere va fi redactat și semnat de conducerea spitalului și va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului și necesităților acestuia.

Art. 2. Se aprobă încasarea cotei de 50% de către Spitalul Clinic de Urgență pentru copii "MARIA SKLODOWSKA CURIE” din contractele de închiriere, restul cotei obținut din închirierea spațiilor, se face venit la bugetul local.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Spitalul Clinic de Urgență pentru copii 'MARIA SKLODOWSKA CURIE”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 174/28.11.2013