Hotărârea nr. 173/2013

Hotărâre privind derularea proiectului „Ingrijiri medico-sociale complexe pentru persoane in varsta, dependente si partial dependente din Sectorul 4”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind derularea proiectului „îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane in varsta, dependente si parțial dependente din Sectorul 4”

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate ni'. D/89/12.11.2013 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 și art.12 din din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice,

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Începând cu data 01.01.2014 se aprobă derularea proiectului, perioada ianuarie 2014 - decembrie 2014, „îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane in varsta, dependente si parțial dependente din sectorul 4”, proiect destinat persoanelor dependente sau parțial dependente cu probleme sociale de pe raza sectorului 4 care prezintă diferite afecțiuni medicale.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului „îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane in varsta, dependente si parțial dependente din sectorul 4”, potrivit Anexei 1.

Art.3. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 să întocmească toate documentele necesare implementării, derulării si finanțării proiectului „îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane in varsta, dependente si parțial dependente din sectorul 4”

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 173/28.11.2013

ANEXAI

BUGET


la HCL S4 NR.173/28.11.2013

Nr.

Titlu de cheltuiala

Unitate

Cost unitate

Cost

Taxe (TVA,

Contribuția

Contrib.’’F

Contribuție

Contribuție

crt.

total/luna

impozite,

DGASPC 4

AMR"(lei)

DGASPC 4(%)

"AMR"(%)

comisioane)

lei

1

Cheltuieli cu salariile

VIRAMENTE

Coordonator proiect

luna

200

200

59.7

0

200

0%

100%

Asistent medical 1

luna

200

200

59.7

0

200

0%

100%

Medic

luna

200

200

59.7

0

200

0%

100%

Contabil

luna

200

200

59.7

0

200

0%

100%

Subtotal Salarii

luna

800

238.8

0

800

Subtotal Salarii cu

taxe

luna

800

0

800

0.00%

100.00%

2

Cheltuieli materiale per beneficiar /160 beneficiari

buc

104.7625

16762

16761.6

0

100%

0%

3

consumabile -rechizite birou

luna

200

200

200

0

100%

0%

4

Cheltuieli de

transp.{ 3 auto)

buc

457.13

1371.4

1371.4

0

100%

0%

Subtotal cheltuieli

directe

18333.4

18333

800

100.00%

0.00%

Buget cheltuieli

lunare

19133,4

18333

800

95.82%

4.18%

Buget cheltuieli anuale

229600

220000

9600

95.82%

4.18%

lei /beneficiar /luna

119.583

114.583

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniel BĂLUTĂ