Hotărârea nr. 172/2013

Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, pentru anul şcolar 2013-2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Georgc Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, pentru anul școlar 2013-2014

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum și Referatul de Specialitate nr.5332/25.11.2013, întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

A

In temeiul art.107 alin.(2) și (3) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională;

Ținând cont de Ordinul M.E.C.T.S. nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

în conformitate cu prevederile cuprinse în art.45 alin. (1) și art. 81 alin.(2) lit. j) și alin.(4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, pentru anul școlar 2013-2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 172/28/11.2013

ANEXA Ia

H.C.L.S. 4 Nr.172/28.11.2013

METODOLOGIA DE ACORDARE A GRANTURILOR PENTRU PREMIEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN DOMENIUL PERFORMANȚELOR ȘCOLARE

Pentru Consiliul Local al Sectorului 4, sprijinirea actului educațional (de formare și dezvoltare atât intelectuală, cât și fizică) din unitățile de învățământ locale este o prioritate în obiectivele sale prin atenția acordată gestionării capitolului „ învățământ" din bugetul de venituri și cheltuieli, dar și prin implicarea elevilor din Sectorul 4 în activități cultural artistice și proiecte educative care să lărgească orizonturile și să deschidă noi persepective asupra vieții comunității locale prin generarea de idei, atitudini, proiecte și asumarea responsabilității sociale. în vederea creării unui cadru adecvat atingerii pe termen lung a acestor obiective, Consiliul Local Sector 4 își propune stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi unităților de stat din Sectorul 4.

Granturile Consiliului Local Sector 4 se acordă tuturor unităților de învățământ de stat (grădinițe, școli gimnaziale sau licee), indiferent de tipul de învățământ (teoretic, vocațional sau tehnologic), care fac dovada unor rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, altele decât cele menționate la art.105, alin.(2), lit. (d), în sensul ordinului MECTS nr.5576/2011 (privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat).

Granturile se acordă din bugetul Consiliului Local Sector 4, cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (2) și (3) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea suplimentară.

Obiectivele ce se doresc a fi atinse prin acordarea acestor granturi sunt următoarele:

Obiective generale:

•    Identificarea nivelului performanțelor cadrelor didactice din ciclul preuniversitar în domeniile: activitate didactică, activitatea cu elevii (relații educaționale), cercetarea științifică, cunoașterea potențialului școlar al cadrelor în vederea dezvoltării politicilor instituționale;

•    Constituirea bazei de date care să fundamenteze deciziile de personal: selecție, recomandare;

•    Ameliorarea continuă a activității personalului didactic, prin furnizarea unui feed back evaluativ, asistarea cadrelor didactice în elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare profesională;

•    Identificarea direcțiilor de evoluție (dezvoltare) profesională și orientarea dezvoltării profesionale a personalului didactic, ca bază pentru elaborarea politicilor de dezvoltare instituțională și de personal ale unităților de învățământ preuniversitare;

•    Tratarea diferențiată a personalului didactic, în privința retribuirii, recompensării, perfecționării, acordării de responsabilități, pe baza rezultatelor obținute la anumite concursuri școlare și Ia olimpiade școlare (faza sector, municipiu, naționala si faza intenațională).

Obiective punctuale:

•    Creșterea cu un procent de 5 % a ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat pentru anul școlar 2013-2014 fața de anul școlar 2012-2013, pentru unitățile de învățământ care au avut rata de promovabilitate mai mică de 70% și menținerea ratei de promovabilitate pentru celelalte unități.

•    Corelarea într-un procent de 80% a notelor obținute de elev la disciplinele de la examenul de bacalaureat cu media din ultimul an de studiu la acea disciplină.

TIPURI DEGRANTURI

A. Pentru recompensarea performantelor individuale ale cadrelor didactice

din unitățile de învățământ.

Pentru olimpiadele școlare

Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice pentru rezultate deosebite obținute de către elevii acestora, la olimpiadele școlare care se află pe lista aprobată de Consiliul Local Sector 4.

Faza

olimpiadei

școlare

Premiul 1

Premiul II

Premiul III

Mențiune

Participare

internațională

14.000 lei

13.000 lei

12.000 lei

5000 lei

1000 lei

Națională

3.000 lei

2000 lei

1.600 lei

600 lei

Municipiu

600 lei

400 lei

200 lei

Sector

200 lei

100 iei

50 lei

Pentru concursurile școlare

Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice pentru premiile obținute de către elevii acestora, la concursurile cultural-artistice, sportive sau pe discipline, care se află pe lista aprobată de Consiliul Local Sector 4.

Faza

concursului

școlar

Premiul 1

Premiul II

Premiul III

Mențiune

Internațională

1000 lei

750 lei

500 lei

300lei

Sector

400 lei

300 lei

200 lei

OBSERVAȚII:

Dacă elevii cadrului didactic, care aplică pentru granturi școlare, obțin premii Ia toate fazele olimpiadelor/concursurilor școlare (sector, municipală, națională, internațională), grantul care se atribuie este cel corespunzător etapei superioare a olimpîadei/concursului școlar. De asemenea, cadrul didactic poate primi granturi pentru performanțele fiecărui copil aflat în pregătire, dar nu mai mult de 14.000 lei. în caz de depășire a acestei sume datorită numărului de performanțe realizate de copiii aflați în pregătire, se va considera că suma de 14,000 lei acoperă toate performanțele obținute.

Etapele evaluării

1.    în anul școlar 2013-2014 fiecare cadru didactic va completa o cerere tip pentru acordarea grantului pentru recompensarea performanțelor individuale obținute, la olimpiade și concursuri, cererea urmând să fie depusă Ea secretariatul unității de învățământ, pentru a fi avizată de Consiliul de Administrație ai acesteia, până la 15 august 2014.

2.    Cererea va fi însoțită de portofoliul personal al solicitantului, acesta constând în copii xerox ale diplomelor obținute de către elevii aflați sub îndrumarea acestuia la olimpiadele și concursurile școlare din anul școlar 2013 - 2014. Copiile vor fi autentificate, în conformitate cu originalul, de directorul unității de învățământ.

3.    Instituția de învățământ, prin director, va preda toate cererile cadrelor didactice, precum și portofoliile acestora, către Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, urmând ca acestea să fie analizate de către comisia mixtă în termen de 30 zile lucrătoare. Termenul final de predare de către instituția de învățământ către A.S.L.G. Sector 4, pentru documentațiile specificate anterior, este 25 august 2014.

B) Pentru recompensarea performantelor generale ale unității de învățământ.

Acest tip de recompensă se acordă diferențiat cadrelor didactice încadrate în unitățile de învățământ de pe raza sectorului 4, unități care îndeplinesc cumulativ toate condițiile următoare:

Procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat, pentru elevii care au finalizat cursurile de învățământ în același an cu examenul sa fie mai mare sau egal cu 80% pentru liceele teoretice și vocaționale;

Procentul de creștere a promovabilității examenului de bacalaureat, pentru elevii care au finalizat cursurile de învățământ în același an cu examenul sa fie de cel puțin 50% față de anul anterior, pentru liceele tehnologice.

Procentul de corelare, pe unitatea de învățământ, între notele obținute la examenul de bacalaureat și media generală obținută în ultimul an de studiu Ia disciplinele la care elevul a susținut examenul să fie de 80%, pentru toate tipurile de licee.

OBSERVAȚII:

Se iau în calcul doar disciplinele de bacalaureat la care se acorda note.

Nu se iau în calcul examenele de competențe.

Cadrele didactice care au % normă în unitatea de învățământ vor primi doar jumătate din suma prevăzută pentru recompensare.

Nu vor primi granturile menționate următoarele categorii de cadre didactice:

>    cu mai puțin de 1/2 normă în unitatea de învățământ;

>    cu mai puțin de 2 ani vechime în unitatea de învățământ;

>    încadrate în plata cu ora în unitatea de învățământ;

>    sancționate prin tăierea orelor în condica de prezență a cadrelor didactice;

>    care nu obțin calificativul anual „FOARTE BINE";

>    care predau discipline de bacalaureat, dar la examenul de bacalaureat nu a fost înscris niciun candidat din cei care au finalizat cursurile în anul curent.

Exemplu:

Pentru o unitate de învățământ în care 5 elevi susțin examenul de bacalaureat la 5 materii din 7 materii posibile.

Numărul total de note de la bacalaureat: 25

Numărul total de medii pentru care se verifica corelarea: 25

Numărul de corelări: 20

Procent de corelare 20/25 = 80%

*corelare - diferența intre nota de la bacalaureat la disciplina X si media din ultimul an școlar de studiu la disciplina X sa fie mai mare sau egal cu -1

Sumele acordate vor fi următoarele:

•    Cadre didactice care predau discipline de bacalaureat- 5000 lei (evaluate in note de Ia 1 la 10)

   Cadre didactice a căror discipline nu sunt incluse in programa de bacalaureat - 2000 lei

Etapele evaluării

1.    Fiecare unitate de invatamant va completa dosarele pentru acordarea grantului pentru recompensarea performanțelor generale ale unității de învățământ pana la 15 septembrie 2014;

2.    Solicitările pentru acordarea grantului cu privire la recompensarea performanțelor generale ale unității de învățământ vor fi depuse de către directorii unităților de invatamant Ia Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 în vederea analizării de către comisia mixtă până pe data de 1 octombrie, pentru anul școlar anterior.

Tipul de evaluare

Perioada evaluată este de 1 an școlar.

Portofoliile cadrelor didactice se vor realiza pe baza documentelor școlare în urma unui an întreg școlar (1 septembrie - 31 august).

Evaluatorii

Comisia mixtă este formată din 7 membri și anume: o un reprezentant al Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 4; o câte un reprezentant desemnat de Federația Sindicatelor Libere din

învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SP1RU HARET"; o 2 reprezentanți ai Consiliului Local Sector 4; o Primarul/Viceprimarul Sectorului 4;

o Director al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4.

Membrii în comisia mixtă pot fi persoane desemnate de titularii de drept.

Valorificarea rezultatelor evaluării

Din punct de vedere instituțional rezultatele evaluării obținute în vederea acordării de recompense ca urmare a rezultatelor obținute de către cadrele didactice pot servi la:

•    Informarea conducerii instituțiilor de învățământ preuniversitar și a inspectoratelor școlare, a comunității interesate despre potențialul didactic, științific, profesional și managerial al corpului didactic din cadrul instituției de învățământ preuniversitar.

•    Fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea planului operațional și strategic al instituției de învățământ preuniversitar.

•    Acordarea de recompense speciale cadrelor didactice cu contribuții notabile la formarea profesională a elevilor, dezvoltarea cunoașterii științifice de profil și dezvoltarea capacității instituționale.

•    Dezvoltarea unei baze de date utile politicilor de personal, menținerii, selecției și promovării personalului didactic.

•    Creșterea prestigiului instituției de învățământ unde funcționează cadrul didactic.

Din punct de vedere individual rezultatele evaluative obținute pot servi la:

•    Recunoașterea și aprecierea instituțională a eforturilor și performanțelor școlare realizate de fiecare cadru didactic.

•    Elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare și perfecționare profesională.

•    Creșterea gradului de responsabilizare față de propriile performanțe școlare.

Olimpiadele la nivel internațional, național, municipiu si sector vor fi recompensate cu cate un loc, respectiv: premiul 1, premiul 2 sau premiul 3. La olimpiadele - faza internaționala - va fi necesara parcurgerea tuturor etapelor anterioare (sector, municipiu, național). In condițiile in care olimpiada se desfasoara doar la nivel național, intr-o singura faza, este asimilata la faza pe sector.

Conform art.107, alin.3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare: „finanțarea suplimentară se realizează pe bază de contract încheiat între unitatea școlară și finanțator".

Consiliul Local al Sectorului 4 și Sectorul 4 al Municipiului București își rezervă dreptul de a aduce modificări și/sau completări prezentei metodologii, prin hotărâre de consiliu local.

OBSERVAȚII:

Anexa 1 - Lista olimpiadelor școlare Anexa 2 - Lista concursurilor școlare

Lista concursurilor și olimpiadelor școlare pentru obținerea granturilor se va actualiza în fiecare an școlar, până în luna decembrie sau ori de cate ori este cazul.

Se aprobă cheltuieli maxime de organizare pentru fiecare concurs/sectiune in cuantum de 600 lei din care:

>    200 lei pentru premii elevi;

>    300 Iei premii jurizare;

>    100 lei alte cheltuieli de concurs.

Criteriile de selecție pentru concursurile școlare sunt următoarele:

a)    număr de concurenți;

b)    inexistența unei olimpiade pe aceeași temă la categoria de vârstă la care se adresează concursul;

c)    numărul de etape ale concursului.

Pentru liceele vocaționale vor fi luate în considerare doar concursurile internaționale consacrate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

7

Nr.

Crt

Olimpiâda/concursul MEN

1

Olimpiada de astronomie si astrofizica

2

Olimpiada de biologie

3

Olimpiada de chimie

4

Olimpiada de fizica

5

Olimpiada de geografie

6

Olimpiada de informatica-gimnaziu

7

Olimpiada de informatica-liceu

8

Olimpiada de istorie

9

Olimpiada de lingvistica

10

Olimpiada de matematica- clasele VII-XII

11

Olimpiada de matematica - clasele V-VI

12

Olimpiada de pregătire sportiva teoretica

13

Olimpiada de științele pământului

14

Olimpiada de religie Alianța Evanghelica

15

Olimpiada de religie cultul catolic

16

Olimpiada de religie cultul ortodox seminarii si licee tehnologice

17

Olimpiada de religie cultul ortodox

18

Olimpiada de arte - arta actorului

19

Olimpiada de arte- arte vizuale,arhitectura si istoria artei

20

Olimpiada de arte - coregrafie

21

Olimpiada de arte- interpretare instrumentala III-VIII

22

Olimpiada de arte-interpretare vocala, instrumentala si studii teoretice muzicale

23

Olimpiada de limba engleza

24

Olimpiada de limba franceza

25

Olimpiada de limba germana moderna

26

Olimpiada de limba italiana

27

Olimpiada de limba neogreacă

28

Olimpiada de limba romana-gimnaziu

29

Olimpiada de limba romana- liceu

30

Olimpiada de limba rusa moderna

31

Olimpiada de limba spaniola

32

Olimpiada de limbi clasice-greaca

33

Olimpiada de limbi clasice-latina

34

Olimpiada de socio-umane- cultura civica

35

Olimpiada de socio-umane- economie

36

Olimpiada de socio-umane - educație civica

37

Olimpiada de socio-umane -logica,argumentare si comunicare

38

Olimpiada de socio-umane - psihologie

39

Olimpiada de socio-umane - sociologie

40

Olimpiada de tehnologia informației

41

Olimpiada de tehnologii - agricultura-cresterea animalelor

42

Olimpiada de tehnologii - agricultura-cultura plantelor

43

Olimpiada de tehnologii -construcții,instalații si lucrări publice

44

Olimpiada de tehnologii - economic, administrativ, comerț

45

Olimpiada de tehnologii - educație tehnologica

46

Olimpiada de tehnologii - electric, electrotehnic, electromecanic

47

Olimpiada de tehnologii - electronica, automatizări, telecomunicații

48

Olimpiada de tehnologii - fabricarea produselor din lemn

49

Olimpiada de tehnologii - industrie alimentara - analiza produselor alimentare

50

Olimpiada de tehnologii - industrie alimentara - industrie alimentara

51

Olimpiada de tehnologii - industrie textila si pielărie

52

Olimpiada de tehnologii - mecanica

53

Olimpiada de tehnologii - protecția mediului

54

Olimpiada de tehnologii - turism si alimentație

LISTA OLIMPIADELOR ȘCOLARE


Anexa nr.l la Metodologia de acordare a granturilor3

Anexa nr. 2 la Metodologia de acordare a granturilor

LISTA CONCURSURILOR ȘCOLARE

Lista concursurilor pentru învățământ preșcolar

Nr.crt.

Denumirea concursului

Nr. secțiuni

Loc de desfășurare

Organizator

Nr. premii

1

Mărțișoare, mărțișoare!

1

Grădinița „Mărțișor”

Grădinița

„Mărțișor”

3 premii

2

Astăzi e ziua ta, mamă!

1

Grădinița „Mărțișor”

Grădinița

„Mărțișor”

3 premii

3

Limba noastră-i o comoară

1

Grădinița Nr.62

Grădinița Nr.62

3 premii

4

ECOnOM de MIC

1

Grădinița „Dumbrava minunată”

Grădinița

„Dumbrava

minunată”

3 premii

5

ECOJucăria

1

Grădinița „Dumbrava minunată”

Grădinița

„Dumbrava

minunată”

3 premii

6

Din cartea de povești

1

Școala Gimnazială Nr.308- locație din Str.Izvorul Oltului 3

Școala Gimnazială

Nr.308 - locație din Str.Izvorul Oltului 3

3 premii

7

De Paști vine iepurașul

1

Școala Gimnazială Nr.308 - locație din Sos. Giurgiului 247

Școala Gimnazială

Nr.308 - locație din Sos. Giurgiului 247

3 premii

8

Festivalul mlădițelor de primăvară

1

Grădinița „Pisicile aristocrate”

Grădinița „Pisicile aristocrate”

3 premii

9

Matematica e prietena mea!

1

Grădinița „101 Dalmațiani”

Grădinița „101 Dalmațiani”

3 premii

10

Sfânta sărbătoare a Paștelui văzută prin ochi de copil!

1

Grădinița „Albă ca Zăpada și piticii”

Grădinița „Albă ca Zăpada și piticii”

3 premii

11

Happy day in Europe

1

Grădinița „Ciupercuța”

Grădinița

„Ciupercuța”

3 premii

12

Primăvară europeană!

1

Grădinița „Ciupercuța”

Grădinița

„Ciupercuța”

3 premii

13

Prietena noastră, pădurea!

1

Grădinița 243 „însir’te

mărgărite”

Grădinița 243 „însir’te mărgărite”

3 premii

14

Vreau să fiu erou de poveste!

1

Școala Gimnazială Nr.308 - locație din Izvorul Oltului, nr.3

Școala Gimnazială Nr.308 - locație din Izvorul, Oltului nr.3

3 premii

15

Ziua copilului e o zi magică!

1

Grădinița „Strop de rouă”

Grădinița „Strop de rouă”

3 premii

16

Cântul mândru românesc!

1

Grădinița „Floare albastră”

Grădinița „Floare albastră”

3 premii

17

Drag mi-e jocul românesc!

1

Grădinița „Floare albastră

Grădinița „Floare albastră

3 premii

18

„Preșcolarii talentați”

1

Grădinița Nr.225

Grădinița Nr.225

3 premii

19

Sunt copil de grădiniță. Concurs sportiv de triciclete

1

Grădinița „Panseluța” -locația din Str.Drumul Crețești 29-31

Grădinița „Panseluța” -locația din Str.Drumul Crețești 29-31

3 premii

20

Cupa 1 Iunie!

1

Școala Gimnazială Nr.190 - nivel preșcolar (sala de sport)

Școala Gimnazială Nr.190-nivel preșcolar (sala de sport)

3 premii

21

Din dansurile popoarelor

1

Grădinița nr, 4

Grădinița nr. 4

3 premii

22

Familia mea este cea mai frumoasă

1

Grădinița „Panseluța”

Grădinița

„Panseluța”

3 premii

23

Pe stradă, la pas fără nici-un necaz

1

Grădinița „Albă ca

Zăpada și piticii”

Grădinița „Albă ca Zăpada și piticii”

3 premii

24

Copilărie dar frumos

1

Grădinița „Mărțișor”

Grădinița

„Mărțișor”

3 premii

25

Portativul piticilor

1

Grădinița „Piticot”

Grădinița „Piticot”

3 premii

LISTA CONCURSURILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

NR.

CRT.

DENUMIRE

CONCURS

Nr. DE SECȚIUNI

LOCUL DE

DESFĂȘURARE

ORGANIZATOR

NR.DE

PREMII

1.

Pot. îmi doresc.sunt

campion

1

Școala

„Gimnazială„I.T eodoreanu’ ’

Școala

„Gimnazială„I.Teodoreanu’ ’

3

2.

Matex 79

1

Școala Gimnazială nr. 79

Școala Gimnazială nr. 79

3

3.

„Story Land”

1

Școala Gimnazială nr. 79

Școala Gimnazială nr. 79

3

4

Stop accidentelor

1

Școala Gimnazială „E.Racoviță”

Școala Gimnazială „E.Racoviță”

3

5.

Sănătos și voios

1

Școala Gimnazială „E.Racoviță”

Școala Gimnazială „E.Racoviță”

3

6.

Reciclez și creez

1

Școala Gimnazială nr. 97

Școala Gimnazială nr. 97

3

7.

Micii actori

1

Școala Gimnazială nr. 99

Școala Gimnazială nr. 99

3

8.

Lumină și culoare

1

Școala Gimnazială „E.Grigorescu”

Școala Gimnazială „E.Grigorescu”

3

9.

„Un sport nou o generație nouă”

1

Școala Gimnazială „E.Grigorescu”

Școala Gimnazială „E.Grigorescu”

3

10.

Bucuria lecturii

1

Școala Gimnazială „G.Bacovia’5

Școala Gimnazială „G.Bacovia’ ’

3

11.

Concurs național de creație literară „M.Peneș”

1

Școala Gimnazială nr 113

Școala Gimnazială nr. 113

3

12.

Concurs național al revistelor școlare

1

Școala Gimnazială nr. 119

Școala Gimnazială nr. 119

3

13.

„Micii șahiști”

1

Școala Gimnazială nr. 165

Școala Gimnazială nr. 165

3

14.

Țări Europene-Cultură generală

1

Școala Gimnazială nr. 190

Școala Gimnazială nr. 190

3

15

„Copil în UE sunt și eu”

1

Școala Gimnazială nr. 194

Școala Gimnazială nr. 194

3

16.

Tradiții și obiceiuri Primăvară -vară

1

Școala Gimnazială nr. 194

Școala Gimnazială nr, 194

3

17.

„Dance star”

1

Liceul de Coregrafie „F.Capsali”

Liceul de Coregrafie „F.Capsali”

3

18.

Kinder + Sport atletism

1

Colegiul Tehnic „Petru

Rareș”

Colegiul Tehnic „Petru Rareș”

3

19

Teatru pentru cei mici

1

Școala Gimnazială nr. 190

Școala Gimnazială nr. 190

3

20.

Poveștile

anotimpurilor ed.II

1

Școala Gimnazială nr. 190

Școala Gimnazială nr. 190

3

LISTA CONCURSURILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

NR.

CRT.

DENUMIRE

CONCURS

Nn DE SECȚIUNI

LOCUL DE

DESFĂȘURARE

ORGANIZATOR

NR.DE

PREMII

1.

„Je connais l’Europe en francais”

1

Școala Gimnazială nr.79

Școala Gimnazială nr.79

3

2.

„Științele în viața noastră”

1

Școala Gimnazială „E.Racoviță”

Școala Gimnazială „E.Racoviță”

3

3.

„Portretul dascălului în literatura’ ’

1

Școala Gimnazială „E.Racoviță”

Școala Gimnazială „E.Racoviță”

3

4.

„Mate 97”

1

Școala Gimnazială nr.97

Școala Gimnazială nr.97

3

5.

Limba română o provocare?

1

Școala Gimnazială nr.99

Școala Gimnazială nr.99

3

6.

„Primăvara

Origami”

1

Școala Gimnazială,,G-ral E.Grigorescu”

Școala Gimnazială,,G-ral E.Grigorescu”

3

7.

„Diferiți dar egali”

1

Școala Gimnazială„G-ral E.Grigorescu”

Școala Gimnazială„G-ral E.Grigorescu”

3

â ■■

8.

„Cultură și spiritualitate”

1

Școala

Gimnazială„G.Bacovia’ ’

Școala

Gimnazială„G.Bacovia’1

3

9.

„Micii sanitari”

1

Școala Gimnazială nr. 119

Școala Gimnazială nr. 119

3

10.

„Micii geografi”

1

Școala Gimnazială nr.165

Școala Gimnazială nr. 165

3

11.

Concurs de reviste școlare

1

Școala Gimnazială nr. 189

Școala Gimnazială nr. 189

3

12.

„Fairplay între artă și competiție”

1

Școala Gimnazială nr. 190

Școala Gimnazială nr. 190

3

13.

Noi și chimia

1

Școala Gimnazială nr. 190

Școala Gimnazială nr. 190

3

14.

„Diligența cu povești

1

Școala Gimnazială „M.Sorescu”

Școala Gimnazială „M.Sorescu”

3

15.

Personaje de poveste

1

Liceul de coregrafie „F.Capsali”

Liceul de coregrafie „F.Capsali”

3

16.

„Dance star”

1

Liceul de coregrafie „F.Capsali”

Liceul de coregrafie „F.Capsali”

3

17.

Știința in viata de zi cu zi

1

Lic. Romano- Catolic „Sf.Iosif’

Lic. Romano- Catolic „Sf.Iosif”

3

18

Cuvântul în imagini

1

Lic. Romano- Catolic „Sf.Iosif’

Lic. Romano- Catolic „Sf.Iosif’

3

19.

Călător în lumea cunoașterii

1

Școala Gimnazială nr. 189

Școala Gimnazială nr. 189

3

20.

Ștafeta copiilor Bucurie, istețime , sport

-Școala lui Piedone. Ștafeta copiilor

1

Colegiul Național,, M.Eminescu

Colegiul Național,,

M.Eminescu

3

LISTA CONCURSURILOR ȘCOLARE PENTRU învățământul secundar superior

NR.

CRT.

DENUMIRE

CONCURS

NR.DE

SECȚIUNI

LOCUL DE DESFĂȘURARE

ORGANIZATOR

NR.DE

PREMII

1.

Personalități și descoperiri în domeniul tehnic-

1

IX-X

Liceul Tehnologic de

Metrologie „T.Vuia”

Liceul Tehnologic de

Metrologie „T.Vuia”

3

2.

Pictură - icoane -

1

Liceul Tehnologic de

Metrologie „T.Vuia”

Liceul Tehnologic de

Metrologie „T.Vuia”

3

3.

Bucurie, istețime,sport -Școala lui Piedone

1

Colegiul Național ‘’M.Eminescu”

Colegiul Național ‘’M.Eminescu”

3

4

Experimentez, cunosc, aplic

1

Colegiul Național ‘’M.Eminescu”

Colegiul Național ‘’M.Eminescu”

3

5.

Aruncare de la 7m.

Și

Aruncări libere la coș

1

Colegiul Național „I.Creangă”

Colegiul Național „I.Creangă”

3

6.

Concurs muzică și creație artistică,, Backstage’ ’Educație muzicală,artistică și vizuală

1

Colegiul Național „I.Creangă”

Colegiul Național „I.Creangă”

3

7.

Aplicațiile fizicii în medicină

1

Colegiul Național ‘’Gheorghe Șincai”

Colegiul Național ‘’Gheorghe Șincai”

3

8.

Fii antreprenor de succes!Concurs de firme de exercițiu

1

Colegiul Național ‘’Gheorghe Șincai”

Colegiul Național ‘’Gheorghe Șincai”

3

9.

„Antiquitas”

1

Colegiul Național „Octav Onicescu’ ’

Colegiul Național „Octav Onicescu’ ’

3

10.

Concurs de jurnalism școlar

1

Colegiul Național „Octav Onicescu’ ’

Colegiul Național „Octav Onicescu”

3

11.

„Călători în Europa”

1

Liceul Tehnologic „M.Vulcănescu”

Liceul Tehnologic „M.Vulcănescu”

3

12.

„Comerțul și

produsele

tradiționale”

1

Liceul Tehnologic „M.Vulcănescu”

Liceul Tehnologic „M.Vulcănescu”

3

13.

Matematica aplicată în tehnică

1

Liceul Tehnologic Dacia

Liceul Tehnologic Dacia

3

14.

Concurs referate

Din creația Eminesciană”

1

Liceul Tehnologic Dacia

Liceul Tehnologic Dacia

3

15.

Concurs de muzică bizantină-Aghia

Trias

1

Seminarul Teologic Ortodox

Seminarul Teologic Ortodox

3

16.

Călătorie în tainele Sfintei Scripturi

1

Seminarul Teologic Ortodox

Seminarul Teologic Ortodox

3

17.

De la lume adunate

1

Colegiul Romano -Catolic „Sf.Iosif’

Colegiul Romano -Catolic „Sf.Iosif’

3

18

Să dăm viață personajelor biblice prin viața noastră

1

Colegiul Romano -Catolic „Sf.Iosif”

Colegiul Romano -Catolic „Sf.Iosif’

3 V, f

19.

Personalități și descoperiri în domeniul tehnic-

1

XI - XII

Liceul Tehnologic de

Metrologie „T.Vuia”

Liceul Tehnologic de

Metrologie „T.Vuia”

3

20.

Acordarea primului ajutor in caz de accident rutier

1

Liceul Tehnologic Dacia

Liceul Tehnologic Dacia

3

LISTA CONCURSURILOR ȘCOLARE PENTRU învățământul special

NR.

CRT.

DENUMIRE

CONCURS

NR.DE SECȚIUNI

LOCUL DE DESFĂȘURARE

ORGANIZATOR

NR.DE PREMII

1.

„Micii sanitari”-Concurs de acordare a primului ajutor

1

Școala Gimnazială nr.4

Școala Gimnazială nr.4

3

2.

„Folclorul copiilor” -Concurs cântece populare

1

Școala Gimnazială nr.4

Școala Gimnazială nr.4

3

3.

„Crosul școlilor speciale’ ’

1

Școala Gimnazială nr.4

Școala Gimnazială nr.4

3

4.

..Real și virtual în lumea copiilor cu CES” calculator

1

Școala Gimnazială nr.4

Școala Gimnazială nr.4

3

5.

Pictura Pascala -„Săptămâna patimilor în pictură’ ’

1

Școala Gimnazială nr.4

Școala Gimnazială nr.4

3

6.

„Datini la romani”

1

Școala Gimnazială

Specială”

Sf.Nicolae”

Școala Gimnazială Specială” Sf.Nicolae”

3

7.

Concurs de creație-eco animăluțe”

1

Școala Gimnazială

Specială”

Sf.Nicolae”

Școala Gimnazială Specială” Sf.Nicolae”

3

8.

„Găsește comoara”

1

Școala Gimnazială

Specială”

Sf.Nicolae”

Școala Gimnazială Specială” Sf.Nicolae”

3

9.

„ Ștafeta campionilor”

(pentru copii în cărucioare)

1

Școala Gimnazială Specială’ ’ Sf.Nicolae”

Școala Gimnazială

Specială’ ’ Sf.Nicolae’ ’

3

10.

„ Culoare și veseliei”

1

Școala Gimnazială Specială’ ’ Sf.Nicolae”

Școala Gimnazială Specială” Sf.Nicolae”

3

11.

„Turneul

campionilor”

1

Școala Gimnazială

Specială”

Sf.Nicolae”

Școala Gimnazială Specială” Sf.Nicolae”

3

12.

„Vedetă pentru o zi”

1

Școala Gimnazială Specială nr.3

Școala Gimnazială

Specială nr.3

3

1 0

„Ce facem în caz

de....?”

1

Școala Gimnazială Specială nr.3

Școala Gimnazială

Specială nr.3

3

14.

„Cupa prieteniei”

1

Școala Gimnazială Specială nr.3

Școala Gimnazială

Specială nr.3

3

15.

„Ne pregătim de carnaval”

1

Școala Gimnazială Specială nr.3

Școala Gimnazială

Specială nr.3

3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

*    »    9    7

13