Hotărârea nr. 171/2013

Hotărâre privind aprobarea servirii mesei de catre copiii scolarizati la Scoala Speciala „Sfantul Nicolae” din sectorul 4 la Centrul de Zi „Harap Alb” al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea servirii mesei de către copiii școlarizați la Școala Speciala „Sfanțul Nicolae” din sectorul 4 la Centrul de Zi „Harap Alb” al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4:

Luând in considerare Referatul de Specialitate cu nr.128189/11.11.2013 al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului - Sector 4;

Vazand expunerea de motive a Viceprimărului Sectorului 4, precum si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Având in vedere prevederile art.54 alin.(3) din Ordinul nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a invatamantului special si special integrat, precum si in baza art.l alin.(l) si alin.(2) lit.a), b), e) din Anexa 1 la H.G. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul cadru de organizare si funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba servirea mesei de către copiii școlarizați la Școala Speciala „Sfanțul Nicolae” din Sectorul 4 la Centrul de Zi „Harap Alb”al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, in perioada anului școlar, in conformitate cu planul de școlarizare al Inspectoratului Școlar al Municipiului București aprobat, variabil anual.

Art.2 Secretarul Sectorului 4, împreuna cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 precum si , Școala Speciala „Sfanțul Nicolae” din Sectorul 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei botarari, conform competentelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 171/28.11.2013