Hotărârea nr. 170/2013

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.168/07.11.2013 privind aprobarea regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.168/07.11.2013 privind aprobarea regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumsețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 4, precum și a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare a gestiunii

Ținând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4,

Luând act de rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 168/07.11.2013;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.168/07.11.2013 privind aprobarea regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumsețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 4, precum și a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare a gestiunii.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Investiții și Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 170/28.11.2013