Hotărârea nr. 17/2013

Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Analizând Referatul de specialitate nr.IV/65/11.01.2013 întocmit de Serviciul Resurse

Umane, SSM,PSI,MC din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4;

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.

1668006/2012 și înregistrat la Direcția de Evidență a Persoanelor cu nr.IV/60/11.01.2013; Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) și ale art.81 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor

Sector 4 în conformitate cu prevederile anexei nr.l;

Art.2 Anexa nr.l face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Evidență a

Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.


^^Â^^țEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 17/31.01.2013