Hotărârea nr. 169/2013

Hotărîre privind trecerea imobilului în suprafaţă de 1401 m2 şi a terenului aferent, situat în incinta Colegiului Tehnic ,,Miron Nicolescu’’din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4 Bucureşti, din administrarea Administraţiei Şcolilor şi Liceelor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilului în suprafață de 1401 m2 și a terenului aferent, situat în incinta Colegiului Tehnic „Miron Nicolescu”din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4 București, din administrarea Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimărului Sectorului 4;

Ținând seama de Referatul de specialitate nr.5284/21.11.2013 întocmit de

Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare acordul Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic „Miron

Nicolescu”comunicat prin adresa nr.2798/11.11.2013;

Luând act de aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al

Municipiului București comunicat prin adresa nr.27383/19.11.2013;

Ținând seama de art.l 12 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (3) și art. 81 alin.(2) lit.„f”și alin.(4) din Legea

nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă transmiterea imobilului (parter + etaj), inclusiv terenul aferent, în suprafață de 1401 m2, aflat în incinta Colegiului Tehnic „Miron Nicolescu” din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4, București din administrarea Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4.

Art,2 Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în folosința Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”București, cu titlu gratuit - pe perioadă nedeterminată - a imobilului (parter + etaj) situat în B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4, București, având suprafața totală de 1401 m2 și a terenului aferent.

- în această locație își vor desfășura activitatea de învățământ facultățile din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Art.3 Preda rea-primi rea acestui imobil se va face prin proces-verbal încheiat între reprezentanții Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Art.4 Cheltuielile generate pentru folosința și întreținerea acestui spațiu vor fi suportate integral de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Art.5 Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor cuprinse la art.2 din prezenta, se împuternicește Viceprimarul Sectorului 4 să încheie un protocol de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

Art6 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”București vor duce la îndeplinire prezenta, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

Nr. 169/28.11.2013