Hotărârea nr. 168/2013

Hotărîre privind aprobarea regulamentului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de

amenajare, intretinere si infrumusetare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4, precum si a caietului de sarcini si a contractului cadru de delegare a gestiunii

Având in vedere :

-    Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4

-    Raportul Direcției Investiții și Achiziții publice nr. 1578/05.11.2013,

-    Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-    Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002.

-    Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare

-    Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002

-    H.C.L.Sector 4 nr 111 din 04.07.2013 prin care se aproba delegarea gestiunii serviciului de administrare a adomeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si Înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4,

-    In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) si 125 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE :


Artl. Se aproba regulamentul cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4, conform Anexei 1.

Art2.Se aproba caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4, conform Anexei 2

Art.3. Se aproba contractul - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4, conform Anexei 3.

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achitiții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 07.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Daniel BĂTUTĂ

.................5

Nr. 168/07.11.2013

ANEXA

Ia HCLS4 nr.168/15.12.2014 , o

//

*


BURSE ȘCOLARE SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2014-2015


i’f


Nr.

Crt.

Unitatea de invatamant

Număr total de elev de ia cursurile cu frecventa

’ Nr. burse de performanta

Nr. burse de

merit cf. art. a)

Media

generala

2013/2014

Nr. burse dt merit cf. art 8 b)

Nr. burse dt merit cf. art 8 c)

Nr. burse

de studiu

Nr. burse de ajutor socta

Nr, burse de ajutor socla ocazional

Total - Burse

1

Școala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu”

814

1

11

5

80

3

100

2

Școala Gimnaziala "lenachiță Văcărescu"

309

1

1

6

66

2

76

3

Școala Gimnaziala nr. 79

1421

5

75

41

7

25

153

4

Școala Gimnaziala "Emil Racoviță"

726

3

2

3

2

7

60

77

5

Școala Gimnaziala nr.96

484

16

6

7

47

1

TI

6

Școala Gimnaziala nr.97

1560

24

53

10

1

6

34

128

7

Școala Gimnaziala “Avram

lancu"

963

11

16

13

31

71

8

Școala Gimnaziala nr.99

492

4

7

47

2

60

9

Școala Gimnaziala “General Eremia Grigorescu"

689

4

2

121

8

135

10

Școala Gimnaziala nr.108

274

5

7

17

1

30

11

Școala Gimnaziala "Serban-Voda"

578

2

9

20

89

8

128

12

Școala Gimnaziala "George Topârceanu"

460

4

21

59

9

93

13

Școala Gimnaziala "George Bacovia"

917

8

5

3

14

55

85

14

Școala Gimnaziala nr.113

1136

10

6

1

29

91

9

146

15

Școala Gimnaziala nr.119

996

4

5

18

61

3

91

16

Școala Gimnaziala "Mărțișor"

442

8

4

3

5

5

28

53

17

Școala Gimnaziala nr.129

1104

5

5

1

2

58

5

76

18

Școala Gimnaziala nr.133

857

16

53

1

70

19

Școala Gimnaziala nr.165

855

5

5

26

79

115

20

Școala Gimnaziala nr.189

595

3

13

9

1

15

75

11

127

21

Școala Gimnaziala nr.190

1758

3

39

2

12

23

79

22

Școala Gimnaziala nr.194

1589

2

22

14

3

35

76

23

Școala Gimnaziala nr.308

263

4

18

22

24

Colegiul Național “Mihai Eminescu” - liceu

703

6

27

10

29

1

73

Colegiul Național “Mihai Eminescu" - școala generala

681

2

11

7

28

5

53

25

Colegiul Național "Gheorghe Șincai"

1000

19

127

42

15

44

96

343

26

Colegiul Național “Ion Creangă"

936

14

86

23

9

32

24

188

27

Colegiul Național de

Arte "Dinu Lipaîti" - liceu

362

27

47

19

16

3

1

113

Colegiul Național de

Arte “Dinu Lipaîti” - școala generala

447

12

0

30

16

42

100

Liceul de Coregrafie "Floria Capsai" - liceu

81

12

2

1

1

16

Liceul de Coregrafie “Floria Capsai" - școala generala

106

1

4

5

10

29

Liceul Tehnologic "Mircea Vulcanescu”

800

6

22

137

165

30

Liceul Tehnologic de

Metrologie "Traian Vuia"

455

1

1

5

29

36

Colegiul Tehnic "Petru

Rareș" - liceu

570

1

10

32

43

Colegiul Tehnic “Petru Rareș" - școala generala

189

4

2

2

8

16

32

Colegiul Național "Octav

Onicesc”

899

5

15

3

29

33

130

10

225

33

Colegiul Tehnic "Miron

Nicolescu”

214

2

5

7

Nr.

Crt.

Unitatea de invatamant

Număr totaf de efev de ia cursurile cu frecventa

Nr. burse de performanta

Nr. burse de merit cf. art. 8

a)

Nr, burse de merit cf. art. 8 b)

Nr. burse de merit cf. art, 8 c)

Nr. burse

de studiu

Nr. burse de ajutor social

Nr. burse de ajutor social ocazional

Total

Burse

Media

generala

2013/2014

34

Liceul Tehnologic “Dacia"

273

10

10

35

Seminarul Teologic Ortodox

202

9

20

4

2

32

48

8

123

36

Liceul Teologic Adventist "Ștefan Demetrescu"

368

32

51

106

189

37

Liceul Teologic Penticostal "Emanuel"

144

6

15

13

34

38

Colegiul Romano Catolic "Sfântul losif" - liceu

197

3

13

16

1

31

9

73

Colegiul Romano Catolic “Sfântul losif" - școala generala

566

9

2

25

41

77

TOTAL SECTOR 4 (sem. 1)

27,234

231

685

237

72

601

2,048

88

3,962

> Burse de performanta

231 burse in cuantum de 500 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse de merit    - 994 burse încadrate astfel:

-    685 burse conform art. 8 1 it.a) in cuantum de 350 lei / luna timp de 5 luni

-    237 burse conform art. 8 lit.b) in cuantum de 350 lei / luna timp de 5 luni

-    72 burse conform art. 8 lit.c) in cuantum de 350 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse de studiu

601 burse in cuantum de 300 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse sociale

2048 burse in cuantum de 100 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse sociale ocazionale

88 burse in cuantum de 500 lei / an

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IONESCU De-Juan De-Juan z

.Ăi 7j/

Decebal-Dan /