Hotărârea nr. 167/2013

Hotărîre privind respingerea Regulamentului – cadru, a caietului de sarcini precum si a contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Regulamentului - cadru, a caietului de sarcini precum si a contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare

a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, Întreținere si înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4

Având in vedere :

-    Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4

-    Raportul Direcției Investiții și Achiziții publice nr. 1578/05.11,2013,

-    Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-    Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002.

-    Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

~ Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare

-    Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002

-    H.C.L.Sector 4 nr 111 din 04.07.2013 prin care se aproba delegarea gestiunii serviciului de administrare a adomeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, intretinere si infrumusetarea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4,

» In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) si 125 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE :


Articol unic - Se respinge Regulamentul - cadru, caietul de sarcini precum și Contractul - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare, întreținere si înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii din Sectorul 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 07.11.2013.

Nr. 167/07,11.2013