Hotărârea nr. 166/2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.4.1/3521/05/11/2013;

Luând în considerare prevederile :

-    art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local în sumă de 496 015 mii Iei, conform anexei nr.l.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :    .:

- Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat ai unității adfriihistrat-teritoriale ;


-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și" subcapitole ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 496 015 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor :

-    Anexa 3    - 49.02. Buget local

-    Anexa 3.1    - capitol bugetar 51.02 -    Autoritati publice

-    Anexa 3.LI    - cap.51.02.01    -    Autoritati executive si legislative

-    Anexa 3.1.1.1    - cap.51.02.01.03P    -    D.G.I.T.L.;

-    Anexa 3.1.1.2    - cap.51.02.01.03    -    A.S.L.G.;

-    Anexa 3.1.1.3    - cap.51.02.01.03P    - Primăria Sector 4;

-    Anexa 3.2.    - capitolul bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale

- Anexa 3.2.1

- cap.54.02.05

- Anexa 3.2.2

- cap.54.02.10 D

- Anexa 3.3

- cap.55.02

- Anexa 3.4

- capitol bugetar 60.02

- Anexa 3.4.1

- cap.60.02.02

- Anexa 3.5

- capitol bugetar 61.02

- Anexa 3.5.1

- cap.61.02.03

- Anexa 3.5.2

-cap,61.02.03.04

- Anexa 3.5.3

- cap.61.02.05

- Anexa 3.6

- capitol bugetar 65.02

- Anexa 3.6.1

- cap.65.02.01

- Anexa 3.6.2

- cap.65.02.02

- Anexa 3.6.3.

- cap.65.02,03.01

- Anexa 3.6.4

- cap.65.02.03.02


-    Fond de rezervă bugetară

-    Direcția de Evidenta a Persoanelor

-    Dobânzi

-    Apărare

-    Centrul Militar

-    Ordine publică și siguranță națională

-    Ordine Publică

-    Poliția Locală Sector 4

-    Protecția civilă și protecția contra Incendiilor

A

-    învățământ total

-    centralizator

-    A.S.L.G. .

-ASLGfl V ’ •

rf    $    \    U

-    ASLG 2 - J ■/? ■/' i li


- Anexa 3.6.5

- cap.65.02.03 US 1

- Unități școlare

- Anexa 3.6.6

-cap.65.02.03 US 2

- Unități școlare

- Anexa 3.6.7.

- cap.65.02.04 US2

- Unități școlare

- Anexa 3.6.7.1

- cap.65.02.04.02. ASLG2 - Invatamant secundar superior

- Anexa 3.6.8

-cap.65.02.07.04

-ASLG

- Anexa 3.6.8.1

- cap.65.02.07. US4

- Unități școlare

- Anexa 3.7

- capitol bugetar 66.02

- Sănătate

- Anexa 3.7.1

- cap.66.02.06.03

- Unităti medico-sociale

- Anexa 3.8

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

- Anexa 3.8.1

- cap.67,02.03

- Servicii culturale

-Anexa 3.8.1.1

- cap.67.02.03.30

- Alte Servicii Culturale - Centrul

Cultural Nicolae Balcescu

-Anexa 3.8.2

- cap.67.02.05

- Servicii recreative și sportive

-Anexa 3.8.2.1

- cap.67.02.05.03 A

- Administrația Domeniului Public Sector 4

-Anexa 3.8.2.2

- cap.67.02.05.03 P

- întreținere grădini publice, parcuri, zone

Verzi

- Anexa 3.9

- capitol bugetar 68.02

- Asigurări și asistență socială

- Anexa 3.9.1

- cap.68.02. AS

- Asistență socială

- Anexa 3.9.2

- cap.68.02.05

- Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditate

- Anexa 3.9.2.1.

- cap.68.02.05.02

- Asistenta sociala in caz de invaliditate

- Anexa 3.9.3

- cap.68.02.AS.06

- Asistență socială pentru familie si copii

- Anexa 3.9.3.1

- cap.68.02.AS.06.01

- Asistență socială pentru familie si copii

- Anexa 3.9.4.

- cap.68.02.11.2

- Creșe

- Anexa 3.9.5

- cap.68.02.AS.15

- Ajutor social

- Anexa 3.9.5.1

-cap.68.02.AS.15.01

- Ajutor social

- Anexa 3.9.6

- cap.68.02.AS.50

- Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor

Anexa 3.9.7.

- cap.68.02.AS.06.56 SMIS 15803 - 68.02.AS.06.56.POR    ,

Anexa 3.9.8.

- cap.68.02.041

- Centrul de Îngrijire siAsistenla Spoiala \

- Anexa 3.10

- capitol bugetar 70.02

- Locuințe servicii și Dezvoltare Public

-Anexa 3.10.1

- cap 70.02.03

- Locuințe servicii și dezvoltare publică;

- Anexa 3.10.1.1

- cap 70.02.03.30

- Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

- Anexa 3.10.2

- cap.70.02.05

- Alimentare cu apă și amenajări

Hidrotehnice

-Anexa 3.10.2.1

- cap.70.02.05.01

- Alimentare cu apă

- Anexa 3.10.3

- cap.70.02.50

- Alte servicii în domeniile locuințelor,

serviciilor și dezvoltării comunale

- Anexa 3.11

- capitol bugetar 74.02

- Protecția Mediului

- Anexa 3.11.1

- cap 74.02.05

- Salubritate si gestiunea deșeurilor;

- Anexa 3.11,1.1

-cap 74.02.05.01

- Salubritate;

- Anexa 3.11.2

- cap.74.02.06

- Canalizare si tratarea apelor reziduale

- Anexa 3.12

- capitol bugeta 84.02

- Transporturi

- Anexa 3.12.1

- cap.84.02.03

- Transport rutier

- Anexa 3.12.1.1

- cap.84.02.03.03

- Străzi

-Anexa 3.9.8.1    - cap.68.02.12


- Subvenții de la BugetuJ Local


Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

-    Anexa 3.13    - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere și religie

-    Anexa 3.13.1    - cap.67.10.03.30    - Alte servicii culturale - Centrul Cultural

Nicolae Bălcescu

Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă

din prezenta hotărâre, din care :

-Anexa 3.14

- centralizator

- credite externe

- Anexa 3.14.1

- cap. 70.06

- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

- Anexa 3.14.2

- cap. 70.06.03

- Locuințe    7    .

- Anexa 3.14.3

-cap.70.06.03.01

- Dezvoltarea sistemului' de.locuințe ,


Art. 6. Se aprobă Listele de investiții aferente unităților aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    anexa nr. 4

-    anexa nr. 5

-    anexa nr. 6

-    anexa nr. 7

-    anexa nr. 8

-    anexa nr. 9

-    anexa nr, 10


„Lista de investiții a Sectorului 4 al Municipiului București” „Lista de investiții a D.G.I.T.L. Sector 4”

„Lista de investiții a Direcției de Evidenta a Persoanelor Sector 4” „Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4”

„Lista de investiții a Politiei Locale Sector 4”

„Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4” „Lista de investiții a Centrului Medico - Social Sf.Andrei „

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 07.11.2013.

PREȘEDINTE


ȘEDINȚĂ,:Nr. 166/07.11.2013
5