Hotărârea nr. 165/2013

Hotărâre privind respingerea Regulamentului – cadru, a caietului de sarcini precum si a contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activitatile de amenajare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dnl George Coșbue nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.4.1/6858 din data de 12/12/2014

Luând în considerare prevederile :

-    art. 19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată ;

XX

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr.215/' 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel :

• Bugetul local în sumă 567 640 mii lei conform anexei nr.l

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :

-    Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

- Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), în valoare de 567 640 mii lei.

- Anexa 3.1

- capitol bugetar 51.02

- Autoritati publice

- Anexa 3.1.1

- cap.51.02.01

- Autorități executive și legislative

- Anexa 3.1.2

-cap.51.02.01.03 D

- D.G.I.T.L.

- Anexa 3.1.3

-cap.51.02.01.03

- A.S.L.G.

- Anexa 3.1.4

-cap.51.02.01.03 P

- Primăria sector 4

- Anexa 3.2

- capitol bugetar 54.02

- Alte servicii publice generale

-Anexa 3.2.1 -

cap.54.02.10

Direcția de evidenta a persoanelor

- Anexa 3.2.2 -

cap.54.02.50

Alte Servicii Publice Generale

- Anexa 3.3

- capitol bugetar 55.02 - Dobânzi

-    Anexa 3.4

-    Anexa 3.4.1

-    Anexa 3.4.2

-    Anexa 3.5

-    Anexa 3.5.1

-    Anexa 3.5.2

-    Anexa 3.5.3.

-    Anexa 3.5.4

-    Anexa 3.5.5

-    Anexa 3.5.6

-    Anexa 3.5.7

-    Anexa 3.5.8

-    Anexa 3.5.9

-    Anexa 3.5.10


-    capitol bugetar 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

-    cap.61.02.03    - Ordine Publică

-    cap.61.02.03.04    - Poliția Locală Sector 4

-    capitol bugetar 65.02

-    cap.65.02.01

-    cap.65.02.02

-    cap.65.02.03.01

-    cap.65.02.03.02

-    cap.65.02.03 US 1

-    cap.65.02.03 US 2

-    cap.65.02.04

-    cap.65.02.04 US2

-    cap.65.02.07.04

-    cap.65.02.07.04 US

-    învățământ total

-    centralizator

-    A.S.L.G.

-    ASLG 1

-    ASLG 2

-    Unități școlare

-    Unități școlare

-    ASLG 2


........

Unități școh- Anexa 3.6

- capitol bugetar 66.02

- Sanatate

- Anexa 3.6.1

- cap.66.02.06.03

- Unitati medico sociale Sf. Andrei

- Anexa 3.7

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

- Anexa 3.7.1

- cap.67.02.03

- Servicii culturale

- Anexa 3.7.2

- cap.67.02.03.30

- Centrul Cultural Nicolae Balcescu

- Anexa 3.7.3

- cap.67.02.05

- Servicii recreative și sportive

- Anexa 3.7.4

- cap.67.02.03 A

-Administrația Domeniului Public Sector 4

- Anexa 3.7.5

- cap.67.02.03 P

-întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement PS 4

- Anexa 3.8

- capitol bugetar 68.02

- Asigurări și asistență socială

- Anexa 3.8.1

- cap.68.02.041

- Centrul de îngrijire si Asistenta

- Anexa 3.8.2

- cap.68.02.12

- Centrul Medico Social Sf. Andrei

- Anexa 3.8.3

- cap.68.02. AS

- Asistență socială

- Anexa 3.8.4

- cap.68.02.11.

- Creșe

- Anexa 3.8.5

- cap.68.02.AS.50

- Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociala

- Anexa 3.8.6

- cap.68.02.06.01

- Asistență socială pentru familie și copii

- Anexa 3.8.7

- cap.68.02.15.01

- Ajutor Social

- Anexa 3.8.8

- cap.68.02.05.02

- Asistenta Sociala in caz de Invaliditate

- Anexa 3.9

- capitol bugetar 70.02

- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

- Anexa 3.9.1

- cap.70.02.03

- Locuințe, servicii și dezvoltare publică

- Anexa 3.9.2

- cap.70.02.03.30

- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 3.10.

- capitol bugetar 74.02

- Protecția Mediului

- Anexa 3.11

- capitol bugetar 84.02

- Transporturi

- Anexa 3.11.1

- cap.84.02.03

- Transport Rutier

- Anexa 3.11.2

- cap.84.02.03.03

- Străzi

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii conform anexei nr.4

- anexa 4. 1

- eap.65.10

- Invatamant

- anexa 4.1.1

- cap. 65.10.03.01

- Invatamant Preșcolar

- anexa 4.2

- cap.65.10.04.01

A

- învățământ Secundar inferior - Cheltuieli

- anexa 4.3.

- cap.65.10.

- Venituri

- anexa 4.3,1

-cap.65.10.03.01

- Invatamant Preșcolar

- anexa 4.4

- cap.65.10.04.01

- învățământ Secundar Inferior - Venituri

-anexa 5.    -cap.68.10


- Asigurări și asistenta sociala


- anexa 5.1    - eap.68.10.12    - Centrul Medico Social Sf.Andrei

Art.5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finanțate integral

din venituri proprii cap. - anexa 6.

Art. 6. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr.7    „Lista de investiții a Sectorului 4 al Municipiului București „

-    anexa nr. 8    „ Lista de investiții a Politiei Locale Sector 4”

-    anexa nr.9;9.1 ;9.2;9.3;9.4;9.5;9.6 „ Lista de investiții a ASLG Sector 4”

-    anexa nr. 10    „ Lista de investiții a Direcției de Administrare a Piețelor”

-    anexa nr. 11    “Lista de investiții a Centrului Medico-Social Sf.Andrei”

Art. 7. Se aprobă virarea sumei de 5.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IONESCU De-Juan I Decebal-Dan

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU


Nr. 165/15.12.2014