Hotărârea nr. 164/2013

Hotărâre privind respingerea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea inchidere terasa,pe un teren proprietatea SC DANYMAR COM 2002 SRL, în suprafață de 81,99mp., situat în ALEEA MOLDOVITA nr.3, bl.Cl, P, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru inchidere terasa, pe un teren situat în aleea Moldovita nr.3,bl.cl,ap.l,P..

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

1ONESCU De-Juan De DeciMi>aj-Dan J

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4


Nr. 164/27.11.2014