Hotărârea nr. 163/2013

Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui spatiu din Piata Progresul aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru desfasurarea activitatii Autorităţii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea extindere corp existent P+l E cu un corp nou, pe un teren proprietatea d-lui TUDOSE CONSTANTIN , în suprafață de 156,Omp., situat în str.DRUMEA RADULESCU nr.36, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice iocale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp existent P+l E cu un corp nou, pe un teren situat în str. Drumea Radulescu nr.36.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Loca! al sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IONESCU De-Juan De Decebal-Dan

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 163/27.11.2014

BOXA

BOXA

BOXA

BOXA

1 ■■■■■! !

LACTATE

LACTATE

LACTATE

LACTATE

50.5

50.6

50.7

50.8

8.1 m2

8.1 «i2

7.8 ^m2

8.1 m2

5.2 m2 ,

?

7

. _______'$$$/ __........

ir............

“ Hi