Hotărârea nr. 16/2013

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de Specialitate al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 933/25.01.2013;

Analizând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003;

în conformitate cu dispozițiile art. 45 alin (1) și art. 81 alin (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001,

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform Anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform Anexei 3 care face parte din prezenta hotărâre.

?lr£4.Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.

ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, ddiu-Dumitru ZARĂ


trjiNr. 16/31.01.2013Anexa nr.l LA H.C.L. Sector 4


/V/2,.    /3A «2/.W3


ORGANIGRAMA

DIRECȚIEI DE ADMINSTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4


TOTAL 79 DE POSTURINr. posturi conducere 9 Nr. posturi execuție 70Anexa nr. 3

La H.C.L. Sector 4 Nr. 16 din 31.01.2013

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1. In sectorul 4 administrarea si exploatarea piețelor si complexelor agroalimentare si a terenurilor referitoare la piețe sau complexe agroalimentare se face in conformitate cu prevederile art. 11, alin.2, lit. b din O.G. 71/ 2002, prin gestiune directa.

ART, 2. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 este serviciul public de interes local, specializat in domeniul administrării piețelor agroalimentare permanente si volante, a complexelor agroalimentare, cu personalitate juridica si finanțare extrabugetara, aflata sub autoritatea Consiliului Local Sector 4.

ART, 3. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 administrează piețele permanente si volante, complexele agroalimentare care funcționează in cadrul acestora pe teritoriul sectorului 4, precum si terenurile aferente si referitoare la piețele agroalimentare sau complexe agroalimentare, in mod direct si/ sau indirect prin asociere, inchiriere, concesiune de lucrări, parteneriat public si privat cu alte societari comerciale care au un obiect de activitate similar,in condițiile legii.

ART, 4. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 se ocupa de realizarea de P.U.Z. si P.U.D. precum si de obținerea autorizațiilor de construire in vederea modernizării piețelor, complexelor agroalimentare etc. existente pentru construirea de noi piețe sau complexe agroalimentare, astfel incat eficientizarea acestora sa fie la standarde civilizate si modeme cu respectarea prevederilor legale.

ART, 5. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 pentru piețele si complexele agroalimentare aflate in administrare directa, va obține autorizația de funcționare după obținerea avizelor legale: certificate de urbanism, autorizație de construcție, avizul autoritarii locale de sanatate publica, avizul politiei, al biroului de metrologie si al agenției teritoriale pentru protecția mediului, al inspectoratelor teritoriale de prevenire a incendiilor, avize pentru utilitari.

ART. 6. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 administrează domeniul public si privat al sectorului 4 cu specific de piața permanenta si volanta, complex agroalimentar, târguri oboare si bazare si cele pe care unneaza a se contrui noi piețe sau complexe agroalimentare transmise in administrare prin hotarari ale Consiliului General al Municipiului București sau Consiliului Local Sector 4 care sunt evidențiate distinct in documentele contabile.

ART. 7. Veniturile realizate din administrarea directa sau indirecta in sensul art. 3 si 6 se constituie venituri extrabugetare conform legii si se utilizează exlusiv de către Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4.

ART. 8. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 funcționează pe baza organigramei, statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare aprobata de Consiliul Local al Sectorului 4.

In limita numărului de posturi aprobat, Directorul instituției poate decide modificarea, cu acordul salariatilor, structura compartimentelor si transformarea posturilor.

CAP. II - DISPOZIȚII ORGANIZATORICE

ART. 9. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 este condusa de un director propus de Primar si numit de Consiliul Local al Sectorului 4, care isi exercita atribuțiile de serviciu in baza prezentului regulament, a Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 si a DispozitiilocRi'rinmîlui^ S ectorulu i 4 c u resp ectarea 1 egi sl atiei i n vi go are.


ART. 10. Directorul DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 este răspunzător de gestionarea patrimoniului, de activitatea economico-financiara, organizatorica si juridica si de eficientizarea acestei administrații si răspunde in fata Consiliului Local Sector 4 de execuția bugetului anual aprobat.

ART. 11. Directorul DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 Întocmește propuneri de modificare a statului de funcții si a organigramei. Angajeaza si atesta pe post personalul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform normelor legale in vigoare.

CAP. III - ACTIVITATEA DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4

ART. 12. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 Întocmește anual proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, in termenele stabilite de legislația in vigoare, prezentandu-le spre aprobare Consiliului Local Sector 4.

De asemenea prezintă spre aprobare, Consiliul Local al Sectorului 4, anual, execuția bugetara in vederea aprobării de către acesta.

ART 13. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 intocmeste anual programul de investiții si cel de intretinere al clădirilor, al instalațiilor tehnice existente in piețe, care va fi aprobat de Consiliul Local Sector 4, după avizarea prealabila a acestora de către Primarul Sectorului 4.

ART 14. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 este Împuternicita sa incheie, sa urmareasca si sa rezilieze contracte economice de Închiriere, de locatiune, asociere, concesiune si parteneriat public privat autorizat cu agenti economici sau persone fizice, in condițiile legii.

ART 15. Contractele forfetare pe termen limitat, din piețe, oboare, târguri, bazare pentru ocuparea tarabelor, platourilor, țarcurilor si altele asemenea se incheie numai in scopul comercializării produselor agroalimentare si a celorlalte produse similare si complementare, cu respectarea stricta a obiectului de activitate pentru care s-a acordat dreptul de folosința al spațiului.

ART. 16. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 va amplasa, va realiza si va


organiza piețele, respectând următoarele condiții:

a)    incadrarea piețelor din punct constructiv in planul urbanistic general;

b)    realizarea unui acces facil al populației spre si in piața;

c)    asigurarea legaturilor cu arterele principale de penetrație din zonele de producție;

d)    asigurarea de spațiu suficient pentru desfasurarea intregii activitati specifice piețelor;

e)    asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule, cu semnalizările corespunzătoare.

ART 17. Piețele vor funcționa in baza autorizației de funcționare eliberata de Primarul Sectorului 4. Funcționarea piețelor si complexelor agroalimentare, a târgurilor, balciurilor si oboarelor va fi

supravegheata de către Primarul Sectorului 4 conform legii.

ART. 18. Piețele vor fi dotate cu toate serviciile care facilitează desfasurarea activitatii in condiții optime, conform legilor in vigoare, dimensionate in funcție de numărul locurilor de vanzare si de tipul de piața.

ART 19. In oboare si in piețe mixte, in plus fata de prevederile alin. (8), se vor asigura spatii special amenajate pentru animalele suspecte de a fi bolnave si containere ermetice, din otel, pentru animalele moarte.

ART 20. Salubrizarea piețelor se va face zilnic si ori de cate ori este nevoie.

ART. 21. Boxele din hale, magazinele, unitățile prestatoare de servicii din incinta pieței pot fi date in administrare privata, prin licitație publica, pe baza de contract, conform legii.

Programul pieței va fi stabilit si va fi afișat vizibil in perimetrul administrativ ai pieței.

Orice utilizator al pieței va afișa datele de identificare a mărfurilor, a preturilor sL^tarif^ry

practicate la loc vizibil si pentru fiecare produs/ serviciu comercializat.

Activitățile de comerț si de prestări servicii in perimetrul piețelor se vor desfasura numai in spatiile afectate fiecărui comerciant/ prestator de servicii, fiind interzise vânzările si prestările de servicii pe suprafața cailor de circulație sau in parcari.

ART. 22. Regulamentul propriu de funcționare al fiecărei piețe va fi afișat in perimetrul biroului administrativ al acesteia.

Fiecare piața sau complex agroalimentar va funcționa in conformitate cu normele stabilite prin regulamente proprii ale piețelor, Întocmite in temeiul H.G.R. 348/ 2004 si aprobate prin Hotararea Consiliului Local. Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 va supraveghea si coordona realizarea acestui obiectiv

ART. 23. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 controlează in colaborare cu ceilalți factori responsabili si asigura in piețele agroalimentare, următoarele:

a)    respectarea hotărârilor elaborate de Consiliul Local Sector 4 si a dispozițiilor Primarului Sector 4 in domeniu;

b)    starea fizica corespunzătoare a tuturor dotărilor existente;

c)    deimlarea contractelor de prestări servicii;

d)    respectarea regulilor igienico-sanitare si de protecția mediului;

e)    executarea lucrărilor de intretinere si amenajarea patrimoniului in conformitate cu contractele incheiate;

f)    punerea la dispoziția agentilor economici pe baza de taxe ori tarife legale a spatiilor, tarabelor, cântarelor precum si a altor servicii speciale activitatii din piețe pentru obiectivele din regie proprie;

g)    buna funcționare a cântarelor, verificarea acestora precum si a greutăților din dotare la obiectivele de la lit. f);

h)    depunerea zilnica sau pe ture a sumelor incasate precum si întocmirea la timp a borderourilor de incasari si depunerea lor;

i)    repartizarea spatiilor la tarabe in ordinea sosirii producătorilor, in limita numărului de locuri posibile la obiectivul de la lit. f);

j)    informarea si indrumarea spre alte piețe a vânzătorilor fara loc de vanzare;

k)    desfasurarea unui comerț civilizat in piețe, târguri si oboare intervenind pentru pastrarea unor raporturi corecte intre producatori-vânzători-clienti;

l)    folosirea integrala a platourilor din piețe, confoim sectorizarilor, astfel ca desfacerea mărfurilor sa se realizeze pe grupuri omogene; la fiecare piața se va afișa schema de sectorizare a acestora;

m)    respectarea sectorizarii piețelor potrivit lucrărilor prestabilite;

n)    afișarea taxelor si tarifelor, asigurarea incasarii corecte a acestora pe baza de documente legale de la toti agenții economici care desfasoara activitatii de comerț in piețe;

o)    depistarea si sancționarea salariatilor incorecti, precum si a agentilor economici care se sustrag de la plata taxelor si tarifelor;

p)    sesizarea si sprijinirea Direcției sanitar-veterinara in exercitarea atribuțiilor ce le revin acestora;

q)    aplicarea masurilor dispuse de organele de inspecție si control in raport de competenta;

r)    masuri de protecția muncii de prevenire si stingere a incendiilor, ca si de evitare sau limitare a unor pagube ce s-ar produce asupra patrimoniului piețelor; interzicerea blocării cailor de acces din/ in piețe si de pe platoul acestora, cu ambalaje, mărfuri sau vehicule de orice fel;

s)    indepartarea din piața a agentilor economici care vând in spatii deschise băuturi alcoolice de orice fel sau substanțe chimico-toxice care pot contamina produsele alimentare;

t)    pastrarea curățeniei piețelor precum si buna funcționare a instalațiilor de apa, canal, electricitate;

u)    urmărirea cu strictete a respectării regulamentului de funcționare al piețelor agrg^tmeo^ațe, târgurilor, oboarelor, bazarelor etc. indiferent de statutul juridic al acestora.


CAP. IV - STRUCTURA ORGANIZATORICA A DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4

ART. 24. Conform Organigramei si a Statului de funcții aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sectorului 4 activitatea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 are in structura sa l (un) post de Director, î (un) post de director adjunct, 1 (un) post de director executiv adjunct, 3 (trei) servicii si 3 (trei) birouri după cum urmeaza:

1.    Biroul juridic, resurse umane, salarizare;

2.    Biroul licitații, achiziții, investirii

3.    Serviciul patrimoniu,investirii,licitații;

4.    Serviciul buget, financiar-contabilitate;

5.    Biroul de sudit public intern

6.    Serviciul administrare piețe.

ART. 25. Activitatea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 este condusa si coordonata de către Director care este ajutat de Director adjunct si de Director executiv adjunct, care aproba, respectiv avizeaza toate documentele emise in cadrul Direcției.

1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


10.

11.

12.


CAP. V - CONDUCEREA DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 CAP. V.l DIRECTORUL

ART. 26. Subordonare: Consiliului Local al Sectorului 4 si Primarului Sectorului 4 ART. 27. Atribuții:

Conduce, coordonează si indruma Întreaga activitate a Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4; Conform prezentului regulament asigura organizarea corespunzătoare a muncii, prin masuri de creștere a eficientei economice, prin crearea condițiilor de munca corespunzătoare pentru intreg personalul angajat;

Asigura realizarea atribuțiilor Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

Stabilește modul de lucru si de colaborare intre compartimente conform structurii organizatorice; Răspunde de asigurarea disciplinei financiare si contractuale prin compartimentele de specialitate; Propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4 bugetul de venituri si cheltuieli;

Asigura pastrarea integrității patrimoniului, intretinerea, conservarea si valorificarea eficienta a acestuia;

Aproba Regulamentul de Ordine Interioara si propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4 regulamentul propriu de funcționare al instituției si regulamentele de funcționare a piețelor;

Asigura activitatea de formare si perfecționare a salariatilor, urmărind pregătirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati in contextul schimbărilor ce in tei vin in obiectul sau de activitate potrivit cerințelor de modernizare a acestuia;

Asigura desfasurarea licitărilor in conformitate cu prevederile legale;

Coordonează si verifica calitatea lucrărilor efectuate de serviciile funcționale, urmărește creșterea prestațiilor realizate de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4;

îndeplinește si alte atribuții ce decurg din legislația in vigoare sau din hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4.

CAP. V. 2 DIRECTORUL ADJUNCT

ART. 28. Subordonare: Directorului ART. 29 Atribuții:

Urmărește buna executare a lucrărilor de intretinere, de utilizare raționala si evidenta instalațiilor aferente, celorlalte mijloace fixe si obiectelor de inventar ( autoturisme, centrale fermă


aer condițional, tablouri electrice) aflate in directa administrare a Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

2.    Face propuneri pentru rezilierea contractelor incheiate cu societățile comerciale, in cazul in care se constata ca acestea furnizează utilitati (apa, energie electrica, gaze) către terte persoane fizice sau juridice, fara acordul conducerii Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 sau in cazul depistării furtului de energie, apa, gaze;

3.    Urmărește derularea contractelor cu tertii contractau ti in vederea realizării intocmai si la timp a contractelor de lucrări;

4.    Urmărește si asigura condiții pentru desfasurarea unui comerț civilizat in piața;

5.    îndeplinește si alte activitati ce decurg ca urmare a delegării altor atribuții de către Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4.

CAP. V. 3. - DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT

ART. 30. Subordonare: Directorului ART. 31 -Atribuții:

1.    Conduce, coordonează, indruma si verifica Întreaga activitate a Biroului juridic, resurse umane, salarizare si Biroului licitații, achiziții, investiții, din cadrul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

2.    îndeplinește funcția de președinte al comisiilor de licitații, achiziții, concesiune, cat si a altor comisii numite prin decizia directorului;

3.    Coordonează si verifica calitatea lucrărilor efectuate de serviciile funcționale, urmărește creșterea prestațiilor realizate de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4.

4.    Avizează Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul propriu de funcționare al piețelor;

5.    Coordonează activitatea de formare si perfecționare a salariatilor, urmărind pregătirea specifica si reorientarea unor categorii de salariat! in contextul modificărilor intervenite in obiectul sau de activitate;

6.    Urmărește recuperarea creanțelor, obținerea titlurilor executorii si sprijină executarea acestora;

7.    Inainteaza șefilor de servicii, birouri ofertele de cursuri in vederea instruirii si formarii profesionale ale angajați lor;

8.    Participa la comisiile de specialitate din Primăria Sector 4 pentru susținerea proiectelor de hotarare;

9.    Stabilește sarcinile salariatilor din subordine si prioritățile in executarea acestor sarcini;

10.    Reprezintă instituția in relația cu autoritatile publice pentiu problemele de personal si desfasurarea licitațiilor in conformitate cu prevederile legale;

11.    Verifica ori de cate ori este nevoie legalitatea documentelor Întocmite de către serviciile subordonate;

12.    îndeplinește si alte activitati ce decurg ca urmare a delegării altor atribuții de către directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4.

CAP. VI. COMPARTIMENTELE INSTITUȚIEI

CAP. VI. 1. BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE, SALARIZARE

ART. 32. Subordonare: Directorului - Directorului executiv adjunct Art. 33. Atribuții:

1.    Întocmește si avizeaza deciziile emise de Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

2.    Exprima puncte de vedere in ceea ce privește aplicarea si interpretarea actelor normative, cazul luării unor masuri de către conducerea instituției sau Ja cererea solicitări privesc Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4.


3.    Exprima puncte de vedere cu privire la legalitatea prevederilor din proiectele de hotarari propuse spre adoptare Consiliului Local;

4.    Tine evidenta cronologica si pe domenii a actelor normative;

5.    Reprezintă in instanțele judecătorești de toate gradele Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4;

6.    întocmește proiectele de contracte si acte adiționale pentru compartimentele de specialitate;

7.    Urmărește recuperarea creanțelor, obținerea titlurilor executorii si sprijină executarea acestora;

8.    întocmește intampinari, răspunsuri la adrese si interogatorii, formulează apeluri, recursuri si redactează acțiuni judecătorești, face propuneri privind promovarea cailor ordinare si extraordinare de atac;

9.    Propune documentele, situațiile si informațiile cu regim secret de serviciu, organizând circuitul si pastrarea acestora;

10.    Avizează toate contractele Încheiate de Direcția de Administrare a Piețelor cu terte persoane juridice sau fizice;

11.    Participa cu personal de specialitate in compunerea comisiilor de: achiziții, investiții, licitații, concesiuni (in cazuri speciale cu aprobarea Consiliului Local Sector 4);

12.    Face propuneri pentru rezilierea contractelor de locatiune in cazul in care constata ca locatarul nu-si Îndeplinește obligațiile privind plata chiriei, a utilităților sau a altor prevederi contractuale;

13.    Verifica condicile de prezenta privind corelația intre datele inscrise in acestea si pontajele pentru acordarea orelor suplimentare;

14.    Asigura intocmirea documentelor necesare pentru:

-    angajarea personalului;

-    evidenta si prezenta personalului;

progamarea concediilor de odihna si evidenta efectuării lor;

-    rapoarte statistice;

-    evidenta personalului care beneficiază de alocații, sporuri, indemnizații si alte drepturi bănești; aplicarea sancțiunilor disciplinare si evidenta acestora conform Codului Muncii.

-    asigura intocmirea si prelungirea valabilitatii legitimațiilor de serviciu si urmărește recuperarea acestora la plecarea din instituție a salariatilor care au beneficiat de acestea;

-    completează si înregistrează Registrul de evidenta a salariatilor in format electronic;

Întocmește proiectul pentru statui de funcții al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 si-1 prezintă spre avizare Directorului executiv adjunct si spre aprobare Directorului;

15.    întocmește documentația pentru propunerile de modificare a structurii organizatorice, statul de funcții si de personal pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din instituție;

16.    Tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor fara plata si a concediilor de studii plătite sau nu;

17.    Eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat;

18.    Organizează acțiunea de recrutare si de selecție a persoanelor apte sa ocupe posturile vacante prin concurs sau examen;

19.    Propune forme de pregătire si perfecționare a personalului incadrat, si organizează aceasta activitate;

20.    Prezintă informări si rapoarte privind activitatea de personal;

21.    Participa la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara, a Regulamentului de Organizare si

Funcționare si a Contractului Colectiv de Munca al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

22.    Prezintă propuneri de organizare a atestării pe funcții si promovării personalului angajat;

23.    îndeplinește si alte atribuții specifice acestui compartiment sau dispuse de Directorul Direcției de

Administrare a Piețelor Sector 4;

CAP. VL2. BIROUL LICITAT!!, ACHIZIT


ART. 34. Subordonare: Directorului si Di reci om lui executiv ART. 35. Atribuții:

1.    întocmește programul anual de achiziții publice.

2.    întocmește documentațiile necesare procedurilor privind achizițiile de produse, servicii si lucrări, proceduri de atribuire, documentații de licitații pentru închirierea spatiilor comerciale cu respectarea legislației in vigoare;

3.    Organizează si urmărește procedurile privind achizițiile de produse, servicii si lucrări, proceduri de atribuire, pentru inchirierea spatiilor comerciale pe baza referatelor emise de Serviciul patrimoniu administrativ, cu respectarea legislației in vigoare;

4.    Pune la dispoziția comisiilor de selectare si de licitații documentația necesara;

5.    întocmește formalitățile legale privind achizițiile de produse, servicii si lucrări, proceduri de atribuire, documentații de licitații;

6.    întocmește nota de fundamentare pentru proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli, rectificările de buget ulterioare pe baza planului general de achiziții, servicii si investirii;

7.    întocmește contracte si instiinteaza serviciile implicate, prin note informative privind câștigătorii, ca urmare a licitațiilor si selecțiilor de oferte conform legislației in vigoare;

8.    întocmește si urmărește transmiterea scrisorilor de invitație pentru participarea la selecțiile de oferte in conformitate cu legislația in domeniul achizițiilor publice;

9.    îndeplinește si alte atribuții specifice domeniului sau de activitate sau dispuse de către conducerea instituției;

CAP. VI. 2 SERVICIUL PATRIMONIU ADMINISTRATIV

ART. 36. Subordonare: Directorului si Directorului adjunct ART. 37. Atribuții:

1.    Răspunde de buna executare a lucrărilor de intretinere, de utilizare raționala si evidenta, instalațiilor aferente, celorlalte mijloace fixe si obiectelor de inventar (autoturisme, centrale tennice, aparate de aer condiționat, tablouri electrice) aflate in directa administrare a Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

2.    Supraveghează efectuarea curățeniei in birourile Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

3.    Supraveghează intretinerea cailor de acces in cadrul instituției precum si deszăpezirea acestora,

4.    Face propuneri in vederea reparațiilor mobilierului, instalațiilor aferente si a celorlalte mijloace fixe ce aparțin Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

5.    Asigura aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, in clădirea in care funcționează Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4;

6.    Asigura aplicarea normelor de protecție a muncii conform legislației in vigoare;

7.    întocmește planul de evacuare in caz de incendiu si asigura instruirea personalului asupra regulilor generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor;

8.    Tine evidenta reviziilor si reparațiilor capitale ale mijloacelor de transport ale instituției;

9.    Răspunde de activitatea de registratura luând masuri pentiu asigurarea de condiții optime in ceea ce privește înregistrarea cronologica a tuturor documentelor primite si expediate;

10.    Asigura arhivarea in condiții bune a tuturor documentelor si actelor in conformitate cu prevederile in vigoare, luând masuri de asigurare a acestora;

11.    Eliberează foile de parcurs pentru autoturismele aflate in dotarea instituției (verificând întocmirea acestora conform legislației);

12.    întocmește necesarul de piese auto precum si reviziile tehnice ale autoturismelor;

13.    întocmește documente privind relația cu societățile de asigurări;

14.    întocmește Fisa Activității Zilnice a autoturismelor din dotare;

15.    Asigura încheierea contractelor pentiu: apa, gaze, energie electrica, salubritate si urmărește derularea acestor contracte, cat si PSI;

16.    Face propuneri pentru rezilierea contractelor Încheiate cu societățile comerciale, constata ca acestea furnizează utilitati (apa, energie electrica, gaze) către terte


juridice, far a acordul conducerii Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 sau in cazul depistării furtului de energie, apa, gaze;

17.    Asigura, intretine si menține in stare buna de funcționare rețeaua de IT si internet din instituție;

18.    întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de intretinere si uz gospodăresc, piese de schimb, rechizite de birou;

19.    Asigura întocmirea planului general de aprovizionare in baza referatelor emise de celelalte servicii si participa la intocmirea planului anual de achiziții;

20.    Urmărește consumurile de carburanți ale autovehiculelor din dotare pe baza bonurilor valorice de carburanți distribuite de Serviciul patrimoniu administrativ;

21.    Asigura seviciul de curierat ai instituției;

22.    Asigura citirea contoarelor pentru utilitati si repartizarea consumurilor, întocmind totodată tabele cu acestea pe care le inmaneaza Serviciului buget, financiar-contabilitate;

23.    Asigura derularea contractelor pentru utilitati: apa, gaze, energie electrica, cat si derularea contractelor de achiziție publica de servicii si furnizare de produse (telefonie fixa, mobila, internet, curățenie, paza, materiale cu caracter funcțional - consumabile, construcții etc.; servicii de intretinere, etc, indiferent de forma de achiziție;

24.    întocmește propunerile de angajare de cheltuieli, angajamente bugetare individuale - - globale avand in vedere actualizarea acestora la fiecare rectificare bugetara, întocmind si ordonantarile;

25.    Face propuneri pentru rezilierea contractelor Ia societățile comerciale in cazul in care acestea înregistrează debite la plata chiriei sau a utilităților, ori acestea nu au respectat anumite prevederi contractuale;

26.    Asigura tinerea evidentei patrimoniului propriu si a celui aflat in administrare;

27.    Răspunde de asigurarea inventarierii anuale a intregului patrimoniu;

28.    Participa la intocmirea planului general de aprovizionare;

29.    Urmărește derularea contractelor cu tertii contractanti in vederea realizării intocmai si la timp a contractelor de lucrări;

30.    Urmărește realizarea investițiilor instituției, in colaborare cu Serviciul buget, financiar-contabilitate;

31.    întocmește documentațiile necesare obținerii avizelor stipulate in Legea nr. 50/ 1991 republicata si modificata precum si alte acte normative (sanitar, sanitar-veterinare, pompieri, mediu, Primăria Sectorului 4 sau Primăria Municipiului București) si autorizațiilor de funcționare a piețelor;

32.    Propune programe de investiții;

33.    Urmărește si răspunde de respectarea documentațiilor de execuție conform autorizațiilor aprobate si a proiectelor, a termenelor si a recepției privind calitatea bunurilor;

34.    Acționează in vederea stabilirii patrimoniului la identificarea si evidențierea tuturor imobilelor si terenurilor aflate in administrare;

35.    Verifica regimul tehnic al imobilelor pe baza evidentelor existente (efectuarea măsurătorilor, identificarea poziției si mărimii suprafeței terenurilor pe destinații de folosința);

36.    Participa împreuna cu persoanele desemnate de conducere la recepția lucrărilor de investiții urmărind calitatea, funcționalitatea si respectarea prevederilor din documentațiile tehnico-economice.

37.    întocmește notele pentru demararea procedurilor de licitație a spatiilor comerciale;

38.    Face propuneri pentru rezilierea contractelor la societățile comerciale in cazul in care acestea modifica spațiul închiriat fara aprobările si avizele necesare;

39.    îndeplinește si alte atribuții specifice domeniului sau de activitate sau dispuse de conducerea instituției;

CAP. VI. 3. SERVICIUL BUGET, FINANCIAR-CONTABIf-----ART. 38. Subordonare: Directorului si Directorului Adjunct ART. 39. Atribuții:

1.    Exercita controlul financiar preventiv propriu conform O.G. 119/ 1999 si Legea 82/ 1991;

2.    Organizează si verifica Înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, in funcție de natura lor in conturile corespondente;

3.    Asigura o relație permanenta cu tertii asociati, respectiv persoanele fizice sau /si juridice parti ale contractelor de asociere sau concesionare;

4.    Verifica intocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale, prelucrarea si pastrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniala, in conformitate cu termenele stabilite;

5.    Verifica concordanta intre conturile inscrise in bilanț si datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situația reala a elementelor patrimoniale;

6.    Incaseaza sau plătește drepturile si obligațiile ce decurg din contractele economice;

7.    Urmărește modul de efectuare a incasarilor si plăților in numerar, stabilind reguli de operare si manipulare a mijloacelor bănești, conform reglementarilor in vigoare;

8.    Stabilește modalitatea de reevaluare a patrimoniului, precum si evidenta extracontabila a contului de amortizare a mijloacelor fixe;

9.    Asigura si răspunde de buna organizare si desfășurare a activitatii contabile de înregistrare si evidenta a valorilor materiale si bănești, intocmirea proiectului de buget, bilanț si execuția bugetara, executa si controlează cheltuielile conform bugetului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4 si asigura virarea obligațiilor salariale;

10.    Asigura respectarea obligațiilor ce deriva din actele normative cu caracter fiscal, stabilirea si varsarea la bugetul statului a tuturor taxelor si impozitelor precum si a altor obligații legale;

11.    Urmărește decontarea cu debitorii si creditorii, cat si recuperarea lipsurilor din gestiune;

12.    Exercita control permanent asupra operațiunilor efectuate de casier;

13.    îndeplinește toate atribuțiile cu caracter specific ce decurg din prevederile legale in domeniul financiar-contabil;

14.    întocmește proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli cat si rectificările ulterioare pe baza notei de fundamentare a tuturor serviciilor si birourilor;

15.    îndruma si urmărește activitatea membrilor comisiei de inventariere;

16.    îndeplinește si alte atribuții specifice domeniului sau de activitate, dispuse de conducerea instituției;

17.    In toata activitatea se conformează dispozițiilor exprese din Legea contabilității si aplica corect toate actele normative in materie (Legea nr. 82/ 1991).

CAPITOLUL VI .4. BIROUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

ART. 40. Subordonare: Directorului ART. 41. Atribuții:

1.    Efectuează activități de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control sunt transparente și sunt conforme cu normele de egalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

2.    Elaborează proiectul normelor metodologice de exercitare a activității de audit intern din cadrul ministerului;

3.    Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern și pe baza acestuia proiectul planului anual de audit intern;

4.    Efectuează activități de audit public intern asupra sistemelor de management financiar și control din instituție conform cu normele de legalitate regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

5.    Informează forurile competente despre recomandările neînsușite de către conducătorul unității auditate precum și despre consecințele acestora;

6.    Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

7.    Elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

i m ed i

v*


8.    In cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii raportează instituției și structurii de control abilitate;toC^

9.    Verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor instituției;

10.    Inițiază măsuri corective necesare în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză pentru reglementarea neconformităților constatate.

CAP. VI. 5. SERVICIUL ADMINISTRARE PIEȚE

ART. 42. Subordonare: Directorului si Directorului adjunct ART. 43. Atribuții:

1.    Pune la dispoziția comerciant!lor, pe baza de taxe, tarabe, cantare si greutati;

2.    Asigura condiții pentru desfasurarea unui comerț civilizat in piața;

3.    Verifica si coordonează activitatea de curățenie a piețelor ori de cate ori este nevoie sub directa indrumare a administratorilor de piețe;

4.    Asigura colectarea încasărilor zilnice de la producătorii agricoli si de la societățile comerciale care achita taxa forfetara zilnica si a taxei de rezervare lunara a tarabei;

5.    Asigura colectarea încasărilor zilnice a parcărilor aflate in administrarea instituției;

6.    Afiseaza taxele si tarifele si asigura încasarea corecta a lor pe baza de documente legale de la toti agenții economici care desfasoara acte de comerț in perimetrul pietei/complexului;

7.    Asigura si urmărește respectarea zonării pietei/complexului potrivit schiței de zonare aprobate;

8.    Asigura condiții si sprijin Direcției sanitar-veterinare, inspectorilor si organelor de control de specialitate in exercitarea atribuțiilor ce le revin;

9.    încheie si tine evidenta contractelor de locatiune, asociere si închiriere încheiate de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 cu tertii comercianti;

10.    întocmește contracte si acte adiționale la contractele de locatiune, asociere si închiriere pe care instituția le are in derulare cu agenții economici;

11.    Urmărește obținerea si reinoirea avizelor si autorizațiilor necesare desfășurării activitatii sezoniere (comercializare brazi, martisoare, miei) in piețele date in directa administrare a instituției si a celor eliberate de Biroul de Metrologie;

12.    Verifica modul in care agenții economici isi desfasoara activitatea in piețe;

13.    Verifica modul in care agenții economici respecta dispozițiile legale privind activitatea de comercializare a produselor si serviciilor in zonele publice;

14.    Verifica modul in care personalul de paza si cel de curățenie isi îndeplinesc atribuțiile de serviciu;

15.    întocmește rapoarte periodice si ori de cate ori este necesar asupra verificărilor efectuate, pe care le inainteaza conducerii;

16.    Face propuneri pentru rezilierea contractelor la societățile comerciale in cazul in care se constata incalcarea regulamentului pieței, transformarea locului de vanzare in depozit de marfa sau consumul de băuturi alcoolice de către salariatii sau reprezentanții societăților comerciale si crearea unor stări conflictuale in piețele aflate in administrare directa;

17.    Asigura ridicarea zilnica a gunoiului, maturarea pieței/ complexului si spalarea cu jet de apa sub presiune zilnic sau ori de cate ori este nevoie in funcție de sezon, curățenia permanenta a pieței/ complexului;

18.    Administratorii piețelor transmit zilnic către șeful serviciului rapoarte privind gradul de ocupare al tarabelor rezervate producătorilor agricoli;

19.    Prezintă zilnic situația încasărilor din piețe si a rezervărilor efectuate de producătorii agricoli;

20.    Asigura distribuirea înștiințărilor de plata privind debitele inregistrate de către S.C., A.F., P.F., prin personalul aflat in subordine;

21.    Verifica modul in care agenții economici isi desfasoara activitatea in piețe;

22.    Verifica modul în care agenții economici respecta dispozițiile legale privind activitatea de comercializare a produselor si serviciilor in zonele publice;

23.    întocmește înștiințările de plata la 30 de zile sau 60 de zile pe baza adreselor cu către Serviciului buget, financiar-contabilitate;

24.    întocmește înștiințările de plata pentru utilitati pe baza adreselor Serviciului patrimoniu administrativ;

25.    Urmărește incasarea sumelor aferente somațiilor si înștiințărilor de plata;

26.    întocmește diverse somații pentru nerespectarea clauzelor contractuale;

27.    Întocmește rapoarte periodice si ori de cate ori este necesar asupra verificărilor efectuate, pe care Ie inainteaza conducerii;

28.    Verifica modul in care sunt respectate clauzele contractuale la contractele de asociere in participatiune ce au ca obiect administrarea piețelor agroalimentare;

29.    Verifica prin sondaj contractele de inchiriere si de locatiune (acte adiționale) încheiate intre Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 si societățile comerciale;

30.    Verifica din dispoziția Directorului, prin sondaj, modul de colectare al taxelor de la producătorii agricoli si societățile care achita taxa forfetara zilnica;

31.    împreuna cu șeful Serviciului administrare piețe verifica periodic modul cum se derulează activitatea de comercializare a produselor si serviciilor in zonele publice;

32.    Nu permite sub nici o forma comercializarea produselor pe trotuare, pe jos sau pe caile de acces in piețe;

33.    Sprijină activitatea de control a organelor locale, centrale si de politie, precum si activitatea de prevenire a actelor antisociale in zonele aflate in administrarea institutei;

34.    îndeplinește si alte atribuții specifice domeniului sau de activitate, dispuse de conducerea instituției;

CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 44. Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare sunt obligatorii pentru salariatii Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4.

NOTA: La intocmirea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare s-a avut in vedere următoarele acte normative de baza:

•    LEGEA nr. 215/ 23 aprilie 2001 - Administrația Publica Locala, modificata si republicata;

•    LEGEA nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

•    HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

•    LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Republicata;

•    ORDONANȚA DE GUVERN nr, 71/ 2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

•    LEGEA nr. 3/ din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

•    LEGEA nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii;

•    LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilității;

•    LEGEA nr 500/ 2002 privind finanțele publice;

•    LEGEA 284/ 2010 privind salarizarea unitara a personalului bugetar;

•    O.U.G. 63/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

•    ORDONANȚA DE URGENTA A GUVERNULUI ni*. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;

•    HOTARAREA DE GUVERN nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

•    O.U.G. 228/ 2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative;

•    ORDONANȚA DE URGENTA nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;

•    NORMA METODOLOGICA din 14.02.2007 de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata prin Hotararea Guverni^'ț^^j^^ 14.02.2007;


•    H.C.G.M.B. nr. 239/ 24.09.2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activitatii in piețele agroalimentare din municipiul București;

•    H.C.G.M.B. nr. 51/ 06.03.2003 privind masuri de îmbunătățire a activitatii in piețele agroalimenlare din municipiul București;

•    H.C.G.M.B. nr. 75/10,05,2010privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 32/20,02,2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinație decât cea de locuința, aflate in administrarea C.G.M.B. precum si abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/ 2006 si Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/ 2006;

•    H.C.G.M.B. nr. 268/ 20010 pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 75/ 2010 precum si modificarea si completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/ 2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului București, precum si abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 si a Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/ 2006;

•    COD COMERCIAL;

o COD DE PROCEDURA CIVILA;

•    O.G. 119/ 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;

•    O.M.F.P. nr. 946/ 2005 privind aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial, modificata si completata de Ordinul 1389/ 2006

Orice acte normative, prezente sau ulterioare in domeniu de activitate al DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 vor fi respectate întocmai.


REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, , J0twiu-Dumitru ZARĂ

12