Hotărârea nr. 159/2013

Hotărâre privind inchirierea spatiilor aflate in administrarea Centrului Cultural pentru UNESCO “ Nicolae Bălcescu”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuințe colective S+P+l E pe un teren proprietatea d-lui PORFIR CONSTANTIN , în suprafață de 1277,Omp., situat în str.BOIAN nr.81, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective S+P+l E , pe un teren situat în str. Boian nr.81.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persona fizica, in suprafața de 1277,Omp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani .

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D, arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,țONESCU De-Jttan Decebaî'DaNr, 159/27.11.2014Anexa nr. 1

La HCLS4 nr. 159/31.10.2013

Spatiile disponibile, in vederea închirierii, aflate in administrarea Centrului Cultural pentru UNESCO

Nr.

crt.

Denumirea spațiului de închiriat

Suprafața/UM

Obs.

1

Sala mare de spectacole

154mp

2

Sala nr. 3 (fosta sala nr. 9)

34 mp

3

Sala nr. 6 (fosta sala nr. 2)

39 mp

4

Clădire anexa

40 mp

PREȘEDINTE DE

Ioan - Mircea Ml/Anexa nr. 2

La HCLS4 nr. 159/31.10.2013

Metodologia-cadru privind închirierea spatiilor aflate in administrarea Centrului Cultural pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”

In prezenta metodologie, prin spatii ale Centrului Cultural pentru UNESCO „Nicolae Balcescu” se inteleg: sălile de repetiții si sala mare de spectacole, precum si clădirea din curtea Centrului Cultural pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, in anumite perioade din timpul unui an, unei luni unei saptamani sau unei zile.

Spatiile Centrului Cultural nu pot fi date spre folosința altor persoane fizice autorizate sau juridice, prin contracte de concesionare, fiind admisa ca forma contractuala, inchirierea.

Propunerile făcute de către persoanele fizice si persoanele juridice care isi manifesta intenția de a inchiria spatiile, vor fi discutate in Consiliul de Administrație al Centrului Cultural.

închirierea spatiilor se poate face, in condițiile legii, numai in scopul desfășurării unor activitati ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1.    proiectul propus sa fie agreat de conducerea Centrului Cultural, respectiv Consiliul de Administrație

2.    oferă servicii ce răspund nemijlocit intereselor copiilor si profesorilor;

3.    aduc un plus de imagine prin spectacolele de teatru si prin alte evenimente;

4.    sunt aducătoare de venituri suplimentare pentru instituția noastra;

5.    prin conținut, nu Împiedica si nu contravin obiectivelor procesului instructiv-educativ si bunelor moravuri, nu promovează idei retrograde iredendiste sau naționalist -șovine;

6.    nu servesc unor interse politice.

Subinchirierea sau cedarea de către chiriași a spatiilor sau mijloacelor inchiriate sunt interzise.

închirierea spatiilor din cadrul Centrului Cultural se va efectua in condițiile legii, prin atribuire directa.

Chiria va fi stabilita la nivelul chiriilor practicate prin tarifele de baza, stabilite de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 268/2010.

Documentele pentru dosarul contractului sunt:

acte din care sa reiasa statutul locatarului, forma de organizare, act de identitate pentru PFA-uri;

acte care sa ateste profilul de activitate pe care urmeaza sa-1 desfasoare locatarul;

convocatorul comisiei de negociere; procesul verbal de negociere; contractul de închiriere;

La dosarul contractului vor fi atașate modalitățile de calcul privind consumul energiei electrice: contor de curent electric pentru clădirea anexa si calculul kwat-ilor/ora pentru sala mare si sălile de repetiții.

Anexa nr. 3


La HCLS4 nr..l59Z3filff:2«J3

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr._l_


l

s o i s

*. • . ' /

.    ?    O“>7 /'Z//

■    Z'Z

■'-'A ? r


1.    PĂRȚILE CONTRACTANTE

CENTRUL CULTURAL “N. BALCESCU” cu sediul in București, str.ll IUNIE, NR. 41 SECTOR 4 BUCUREȘTI, CUI 4266170, Cont lei IBAN RO47TREZ7045004XXX0O009O deschis la TREZORERIA SECTOR 4, reprezentata de Director CRISTIAN SOFRON, Sef Serviciu Economic Administrativ Cristina Vlasceanu, Consilier Juridic Sanda Matei, avand calitatea de Locator

Si

_ cu sediul social in București,

_,avand CUI_ si numărul de ordine in

regsitrul comerțului _reprezentat de_avand

calitatea de Locatar.

2.    OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Stabilirea drepturilor și obligațiilor celor două părți contractante în scopul închirierii spatiilor disponibile din cadrul si din curtea instituției situata in BUCUREȘTI, str.

11 iunie nr. 41, sector 4, cu destinația instituție publica.

Prezentul contract conferă locatarului numai un drept de folosința asupra spațiului închiriat, asa cum este el reglementat in dreptul comun.

3.    CONDIȚII PE PLATĂ ȘI TERMENE

Art. 2. Chiria este de_euro, platibila in lei la cursul zilei, conform

legislației in vigoare privind tarifele pe mp in funcție de delimitarea pe zona.

Art. 3. Perioada de închiriere este de .... ora/zi/an, începând cu data de

_, până la data de_, cu drept de prelungire prin act adițional,

cu acordul ambelor parti.

Art. 4. Chiria se va plăti pana în data de 25 a fiecărei luni si, după caz, eventuale daune aduse proprietarii închiriate pentru perioada derulării prezentului contract.

Art. 5. In caz contrar locatarul datoreaza penalitati de întârziere in cuantum de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere.

4.    OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6. Locatorul declară pe propria răspundere că are dreptul absolut de

închiriere.

Art. 7. Locatorul trebuie sa rezolve toate formalitățile necesare pentru predarea către locatar a spațiului, conform cerințelor legale.

Art. 8. Locatorul trebuie să respecte deplin drepturile locatarului.

5.    OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 9. Să preia spațiul destinat închirierii si sa nu-si modifice profilul activitatii pe

durata inchirierii spațiului,

Art. 10. Să nu folosească spațiul respectiv în scopuri contrare legilor române.

Art. 11. Să predea spațiul la sfârșitul perioadei pentru care s-a închiriat cu posesie

liberă, în starea inițială din momentul preluării, mai puțin uzura normală. în caz contrar, locatarul va plăti valoarea bunului deteriorat.

Locatarul trebuie să folosească cu bună-credință spațiul închiriat.

Dacă pe parcursul perioadei apar deteriorări ale acestuia ca urmare a folosinței

defectuoase, concretizate prin inundații, incendii, deteriorări ale bunurilor, altele decât uzura normală, modificări ale structurii sau destinației spațiului închiriat, locatarul va suporta întreaga valoare a pagubelor produse, conform celor de mai sus.

Art. 12. Locatarul nu are dreptul să subînchirieze, să cesioneze sau să gireze cu dreptul de folosință sau posesie unei terțe părți, proprietatea închiriată, fără primirea acceptului scris al locatorului.

Art. 13. Locatarul nu are dreptul să aducă modificări la structura de rezistență a imobilului și interiorului acesteia.

6.    CLAUZE FINALE

Art. 14. Denunțarea unilaterală a contractului de către LOCATOR/LOCATAR. în cazul neîndeplinirii uneia sau a mai multor obligații care îi revin

locatorului/locatarului, inclusiv condițiile de plată și termen, prezentul contract se reziliază.

în cazul în care locatarul depășește termenul de plată cu mai mult de 15 de zile

fata de scadenta, prin acordul exprimat al pârtilor, prezentul contract devine titlu executoriu in ce privește evacuarea locatarului, pentru ducerea sa la indeplinire nemaifiind nevoie de intervenția unei instanțe de judecata sau tribunal arbitrai.

7.    ALTE CLAUZE

Art. 15. Orice modificări aduse prezentului contract vor fi convenite de comun acord și vor fi făcute în scris prin act adițional.

Art. 16. Toate neînțelegerile care decurg sau sunt în legătură cu prezentul contract vor fi rezolvate prin înțelegerea directă dintre părți.

Art. 17. în cazul în care vor aparea probleme tehnice legate de instalațiile electrice, termice, contoare, locatarul are obligația să-l anunțe pe locator.

Art 18. Noi părțile, declaram ca inainte de semnarea prezentului contract, am citit personal conținutul acestuia, constatând ca acestea corespund voinței si condițiilor convenite de noi, drept pentru care semnam mai jos.

8.    DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII.

Art. 19. Prin voința expres exprimata a pârtilor, prezentul contract are valoare executorie deplina, pentru ducerea lui la indeplinire nemaifiind nevoie de intervenția vreunei instanțe de judecata sau tribunal arbitrai.

Semnat astăzi_în 2 exemplare, fiecare cu valoare de original.

Locator,

Locatar,


O.