Hotărârea nr. 158/2013

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.11.2013 – 30.11.2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea consolidare, extindere, supraetajare, S+ P+2 E, pe un teren proprietatea rinei TALMACIU ANDREEA , în suprafață de 308,Omp., situat în str.ELENA CUZA nr.33, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației pubiice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere,supraetajare S+ P+ 2 E, pe un teren situat în str. Elena Cuza nr.33.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persona fizica, in suprafața de 308,Omp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Loca! a!

sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 158/27.11.2014


IONESCU De-Juan De

' _ .. 1 V


Contrasemnează Secretarul Sectorul ui 4^