Hotărârea nr. 156/2013

Hotărâre privind crearea unei structuri specializate în vederea gestionării animalelor fără stăpân de pe teritoriul Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr. 57/31.10.2012, privind modificarea si completarea HCL nr. 75/ 26.05.2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeana de Investiții in vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.b), ale art.45 alin. (2), art.63, alin. (1), lit.e) si alin (4) lit.c), art. 81 alin. (2), lit. d), precum si ale art. 115, alin. (1), lit b), alin. (3) si alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. “f” si “g” si art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, precum si de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările si completările ulterioare;

In concordanta cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;


w' --fo

Potrivit prevederilor ari. 14, lit. (c) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

In concordanta cu prevederile art 41 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 (care inlocuieste art. 942) si următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de:

a)    expunerea de motive prezentata de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, in calitatea sa de inițiator;

b)    raportul de specialitate intocmit de Direcția de Investiții Și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, inregistrat subnr. 1136/27.11.2014;

Având in vedere ca Banca Europeana de Investirii si Municipiul București

- Sector 4 au semnat la data de 02.11.2012 un contract de finanțare (nr. 81.772(RO)) prin care Banca Europeana de Investirii acorda Municipiului București - Sector 4, in conformitate cu prevederile respectivului contract de finanțare, un imprumut in valoare de 26.884.986,63 euro;

Având in vedere ca Banca Europeana de Investiții a aprobat pentru Sectorul 4 al Municipiului București o noua finanțare externa rambursabila in suma totala de pana la 42.000.000 euro care va fi acordata prin incheierea mai multor contracte de finanțare distincte si in conformitate cu prevederile acestor contracte de finanțare agreate de Banca Europeana de Investiții si Municipiul București - Sector 4, cu respectarea limitelor de indatorare aplicabile Municipiului București - Sectorul 4;

Având in vedere prevederile Hotărârii nr. 3503/19.02.2014 emisa de

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale care avizeaza favorabil, ca Sectorul 4 al Municipiului București sa contracteze un imprumut (contract de finanțare) extern in valoare de 22.470.000 Euro;    /Zl'Zz ’

Având in vedere ca Banca Europeana de Investiții si Municipiul București - Sector 4 au semnat la data de 03.10.2014 un prim contract de finanțare (nr. 82.476(RO)) prin care Banca Europeana de Investiții acorda Municipiului București - Sector 4, in conformitate cu prevederile respectivului contract de finanțare, un imprumut in valoare de pana la 22.470.000 Euro din valoarea totala a noii finanțări rambursabile de pana la 42.000.000 Euro;

Având in vedere ca se intenționează semnarea mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) de către Banca Europeana de Investiții si Municipiul București - Sector 4 pana la valoarea totala a noii finanțări rambursabile de 42.000.000 Euro, in baza unor autorizări distincte ale Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale;

Si constatând necesitatea de a aduce modificări si completări la HCL nr. 57 / 31.10.2012, referitoare la obiectivul de investiții ce va fi finanțat din creditul extern,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea prevederilor Art. 2 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/ 31.10.2012, astfel: „Art. 2. - Se aproba modificarea prevederilor art. 1 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu următorul cuprins: «art. 1 Se aproba contractarea directa a unor finanțări rambursabile externe, in baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeana de Investiții, in valoare de pana la 75.000.000 euro, cu o perioada de valabilitate de pana la 20 ani, o perioada de gratie de pana la 4 ani si o perioada de valabilitate a tragerilor de pana la 4 ani, pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București in perioada 2011 - 2017. Valoarea fiecărui imprumut (contract de finanțare) distinct este stabilita la momentul negocierii si incheierii respectivului imprumut (contract de finanțare) in conformitate si cu autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.»”

Art. 2. Se aproba modificarea prevederilor Art. 3 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012, astfel:

„Art. 3 - Se aproba modificarea prevederilor art. 4.1 din Hoiaiaiea Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu următorul cuprins: /    x ' *c

«art. 4.1 Garantarea imprumuturilor (a fiecărui contract de finanțare) se face cu veniturile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București si/sau cu o garanție asupra conturilor (bancare si/sau de trezorerie) ale Sectorului 4 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului București garanteaza fiecare dintre Împrumuturi (fiecare contract de finanțare) este egal cu obligațiile de plata a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor si costurilor (estimate) aferente imprumutului (contractului de finanțare) respectiv.»”

Art. 3. Se aproba modificarea prevederilor Art. 4 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012, astfel:

„Art. 4 - Se aproba modificarea prevederilor art. 4.3 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu următorul cuprins:

«art 4.3. Se imputemiceste Primarul Sectorului 4 al Municipiului București sa semneze in numele si pentru Sectorul 4 al Municipiului București acordurile de garantare distincte ce se vor semna in legătură cu fiecare dintre împrumuturile (contractele de finanțare) distincte si sa semneze in numele si pentru Sectorul 4 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru fiecare împrumut (contract de finanțare distinct) si a acordului de garantare corespunzător si derulării imprumuturilor (contractelor de finanțare) distincte ce formează finanțarea rambursabila externa. » ”

Art. 4. Se aproba modificarea prevederilor Art. 5 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012, astfel:

„Art. 5 - Se aproba modificarea prevederilor art. 5 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu următorul cuprins:

«art. 5 Se imputemiceste Primarul Sectorului 4 al Municipiului București sa negocieze, pentru si in numele Sectorului 4 al Municipiului București, termenii si condițiile finanțării externe rambursabile, inclusiv ale fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct ce formează aceasta finanțare externa rambursabila, sa semneze fiecare împrumut (contract de finanțare) distinct si fiecare acord de garantare aferent ce urmeaza a se încheia cu Banca Europeana de Investiții, precum si orice alte modificări si completări convenite de către părțile contractante si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu incheierea si punerea in executare a imprumuturilor (contractelor de finanțare) distincte si a acordurilor de garantare aferente.»”

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Lpcataf •Sâctp'riilui 4 nr. 57/ 31.10,2012 raman nemodificate si se reconfirma valabilitatea acesteia?

Art. 6. Se revoca prevederile HCL Sector 4 nr. 124/ 30.09.2014 privind completarea HCL nr. 57/ 31.10.2012 legata de aprobarea contractării unui imprumut extern de la Banca Europeana de Investiții in vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe in Sectorul 4 al Municipiului București.

Art. 7. Secretarul Sectorului 4. Direcția Economica si Direcția de Investiții si Achiziții Publice vor duce la indeplinire prezenta hotarare conform competentelor.

Art. 8. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului Sectorului 4 al Municipiului București, in termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4, Prefectului Municipiului București si se aduce la cunoștința publica prin publicata in Monitorul Oficial al Municipiului București, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro

.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IONESCE Be-juan


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 156/27.11.2014

5

Anexa nr.l

ia HCLS4 nr. 156/ 26.09.2013

Regulamentul privind activitățile referitoare la capturarea, / transportul și predarea

în adăposturi specializate a animalelor fără stăpân care se află/circulă liber pe teritoriul Sectorului 4

Temeiul legal:

>    O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

>    Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

>    O.G.nr.47/2005 privind reglementările de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată si modificată prin Legea nr. 73/2006;

Scopul

Realizarea unui climat civilizat, de siguranță și mediu curat pe teritoriul Sectorului 4

Structura specializată în gestionarea animalelor fără stăpân va organiza Și desfășura activități specifice de capturare de pe domeniul public al Sectorului 4 a animalelor fără stăpân, transportarea și predarea acestora la adăposturi specializate.

1.    Sesizările telefonice și scrise cu privire la existența pe teritoriul Sectorului 4 a animalelor fără stăpân vor fi preluate și înregistrate în registrul de corespondență;

2.    Deplasările în teren se vor realiza urmare a planului de acțiune ce se va întocmi zilnic conform centralizării petițiilor ce fac referire la prezența animalelor fără stăpân în număr mare pe teritoriul Sectorului 4, precum și a comportamentului agresiv manifestat de aceștia;

3.    Deplasările în teren se vor face cu mașini - autoutilitare, dotate corespunzător, bine ventilate și care să asigure protecția animalelor împotriva intemperiilor naturii;

4.    în teritoriu se vor deplasa echipe de câte două persoane și șoferul mijlocului de transpot care vor purta obligatoriu echipament de protecție. Aceștia vor fi însoțiți de câte un polițist local din cadrul structurii de ordine publică;

5.    Mijlocul de transport va fi dotat cu cuști metalice, materiale și mijloace necesare desfășurării acestei activități, pentru transportul în condiții optime al animalelor fără stăpân capturate;

6.    în acțiunile de capturare a animalelor fără stăpân se va aplica un tratament adecvat acestora;

7.    Pentru capturarea animalelor fără stăpân se vor folosi dispozitive de prindere și imobilizare, care vor fi verificate din punct de vedere tehnic al funcționării la momentul plecării în teritoriu;

8.    Capturarea animalelor fără stăpân foarte agresive se va face prin utilizarea unei puști cu tranchilizant, care va fi dotată cu seringă cu tranchilizant, și sarbacana, cu accesoriile necesare;

9.    După capturare, animalul va fi introdus în cușca metalică aflată în mașina de transport prin folosirea unei metode care să reducă la minimum manipularea directă a animalului;

10.    Animalele se vor transporta în cuști individuale;

11.    Echipajul va verifica sistemul de închidere al cuștii în scopul evitării producerii unor posibile incidente în timpul transportului acestora către adăpostul specializat;

12.    Predarea animalelor fără stăpân la adăposturile specializate se va face în baza unui proces verbal de predare - primire;

13.    Pentru a se ține o evidență corectă a animalelor fără stăpân de pe teritoriul Sectorului 4, se va înființa un registru în care vor fi trecute datele privind acțiunile desfășurate în teren, zonele în care s-a acționat, numărul animalelor fără stăpân capturate și predate la adăposturile specializate, speciricându-se și tipul animalului capturat.

Președinte de ședință,

‘V-.

Ioan-Mircea MUNTEAN

Anexa nr.2

la HCLS4 nr. 156/26.09.2013

Dotări necesare desfășurării activității structurii specializate pentru gestionarea animalelor fără stăpân care se află/circulă liber pe teritoriul sectorului 4

DOTĂRI    VALORI ESTIMATE

Mijloace de transport adecvate

L Mașini - autoutilitare dotate corespunzător - 3 buc.--------------300.000 lei

Mijloace specifice necesare desfășurării activității

2.    Pușcă cu tranchilizante - 6 buc. -------------------------------------90.000 lei

3.    Dispozitiv de prindere și imobilizare pentru câini - 6 buc.------ 6.000 lei

4.    Seringi cu tranchilizant pentru pușcă - 3000 buc.------------------105.000    lei

5.    Tranchilizant + seringă - 2000 doze --------------------------------300.000    lei

6.    Sarbacana - 6 buc.-------------------------------------------------------5.000    lei

7.    Accesorii sarbacană ---------------------------------------------------- 30.000 lei

8.    Cuști metalice - 60 buc. -----------------------------------------------25.000    lei

9.    Echipament protecție - pentru 6 persoane----------------------------10.000    lei

10.    Alte materiale și dotări necesare ---------------------------------------25.000    lei

Total valori estimate ---------------— 896.000 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ioan^Mircfea MUNTEAN