Hotărârea nr. 155/2013

Hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Sector 4 pentru Compartimentul Control Sanitar cu atribuţii referitoare la aplicarea măsurilor ce vizează asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare a animalelo

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alocarea creditelor bugetare necesare decontării cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Corului „Consonance” din cadrul Colegiului National de Arte „Dinu Lipatti” in Franța in perioada 6-16

decembrie 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 7861/25.11.2014 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 ;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In baza dispozițiilor art. 20 alin. (1) si art. 103 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) si lit. k) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aproba decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Corului „Consonance" de la Colegiul National de Arte „Dinu Lipatti” in Franța in perioada 6-16 decembrie 2014 in cadrul proiectului de colaborare cultural artistica cu Asociația MOCAPI si Conservatorul din Amiens .

Art. 2. Creditele bugetare necesare derulării proiectului cultural artistic menționat la art. 1 in cuantum de 30.000 Iei se vor aloca in bugetul Colegiului National de Arte „Dinu Lipatti” București.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 si Colegiul National de Arte „Dinu Lipatti” vor duce Ia Îndeplinire prevederile prezentei Hotarari, conform competentelor .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Loca! a! sectorului 4 din data de 27.11.2014.

Nr. 155/27.11.2014Anexa nr.l

Ia HCLS4 nr. 155/ 26.09.2013

Completarea atribuțiilor Compartimentului Conîrol âanita.r.dm? / cadrul Politiei Locale Sector 4    . • > ,

Compartimentul Control Sanitar este organizat și funcționează ca structură distinctă în cadrul Direcției Inspecție și Control din cadrul Poliției Locale Sector 4.

Atribuții;

1.    Compartimentul Control Sanitar verifică la fața locului și soluționează în limitele competențelor, sesizările referitoare la săvârșirea unor fapte îndreptate împotriva animalelor tară stăpân, altele decât cele cu caracter penal, precum și cazurile în care se aduce atingere normelor legale privind mediul înconjurător, sănătății și integrității fizice a persoanelor.

2.    în cazul faptelor penale, personalul din cadrul compartimentului întocmește procesul-verb al de constatare pe care îl înaintează reprezentanților Poliției Române în vederea continuării cercetărilor;

3.    Compartimentul Control Sanitar organizează și desfășoară activități specifice de ridicare de pe domeniul public al Sectorului 4 a animalelor fără stăpân, transportarea și cazarea acestora în adăposturi specializate;

4.    Compartimentul Control Sanitar inițiază și derulează programe de adopție a animalelor fără stăpân aflate în protecție temporară;

5.    Compartimentul Control Sanitar asigură ridicarea operativă a cadavrelor animalelor provenite din gospodăriile deținătorilor individuali și a celor găsite moarte pe teritoriul Sectorului 4, în cooperare cu S.C. „PROTAN” S.A., concesionară a acestei activități;

6.    Compartimentul Control Sanitar desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară socială, pentru animalele fără stăpân de pe raza Sectorului 4, prin intermediul unor centre de profil sanitar-veterinare;

7.    Compartimentul Control Sanitar va administra activitatea adăopstului pentru animalele fără stăpân, ce se va organiza la nivelul Sectorului 4;

8.    Compartimentul Control Sanitar organizează baza de date specifice domeniului, monitorizează și gestionează efectivele de animalele fără stăpân de pe teritoriul Sectorului 4, în vederea prevenirii apariției și răspândirii bolilor transmisibile de la animale la om, inclusiv pentru prevenirea cauzării de suferințe fizice și psihice;

9.    Compartimentul Control Sanitar desfășoară activități de popularizare a legislației în domeniu, campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice și derulează programe specifice domeniului protecției animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituții de profil;

10.    Compartimentul Control Sanitar propune Consiliului Local al Sectorului 4 adoptarea de hotărâri, vizând aplicarea de măsuri preventive și sancționatorii în domeniu;

11.    Compartimentul Control Sanitar constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii și hotărârilor de consiliu generai și local, în domeniul specific de activitate;

12.    Cazurile de încălcare a legislației în domeniu, aflate în competența de soluționare a altor organe abilitate, vor fi comunicate operativ acestora.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,