Hotărârea nr. 153/2013

Hotărâre privind infiintarea Centrului Multifunctional de Sanatate „Sfanta Ana” situat in str. Aliorului nr.6A

t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru continuarea derulării proiectului „îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta și/sau cu handicap, dependente si parțial dependente

din sectorul 4” în parteneriat cu Asociația Medicilor Rezidenți

Consiliul Local al sectorului 4;

Vazand referatul de specialitate nr.91/12.11.2014 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Ținând cont de prevederile art.l, alin.(l), art.8 și art.12 din Legea nr.17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

Luând în considerare prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 în temeiul art. III al OUG 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 11/30.01.2014 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 173 / 28.11.2013 privind continuarea derulării proiectului „îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta și/sau cu handicap, dependente si parțial dependente din sectorul 4, în colaborare cu Asociația Medicilor Rezidenți”;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu moficările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.L începând cu data prezentei se aprobă continuarea derulării proiectului pentru perioada ianuarie - aprilie 2015„îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta și/sau cu handicap dependente și parțial dependente din sectorul 4”, în ceea ce privește îngrijirea persoanelor cu handicap, cât și a persoanelor în vârstă, dependente sau parțial dependente de servicii socio - medicale, de pe raza sectorului 4 în parteneriat cu Asociația Medicilor Rezidenți..

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 să întocmească toate documentele necesare implementării, derulării si finanțării proiectului astfel denumit ..îngrijiri medico-sociale complexe pentru

persoane in vârsta si/sau cu handicap, dependente și parțial dependente din sectorul 4"

conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

x---    A

//    X V-

Art.3. Secretarul Sectorului 4. împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IONESCU De-Juan De-Jw I)ecebal-Danr


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 153/27.11.2014