Hotărârea nr. 152/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea LOCUINTE Sp+P+4E, pe un teren proprietatea dlui. HALALAI TRAIAN FLORIN, în suprafaţă de 1494 mp. -lotul 2, situat în str. Drumul Binelui nr.8S

t    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și implementării Proiectului „OPORTUNITĂȚI PENTRU ADOLESCENȚI” la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;

-    Raportul comunal direcțiilor de specialitate nr. P.9/1176/17.11.2014;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Legea nr.272/2004 privind protecția Și promovarea drepturilor copilului, republicată, modificată Și completată ;

-    Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, republicată;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.„ f”, lit. „n„ și alin.4 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă derularea și implementarea Proiectului „Oportunități pentru Adolescenți” la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, proiect care face parte din Planul de activități în domeniul politicilor echitabile pentru adolescenți al UNICEF România, pentru anul 2014.

(2) Coordonarea, monitorizarea Și evaluarea activităților proiectului se va realiza de către Organizația Non-Guvemamentală „Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor ’ȚA.L.I.A.T.).

Art.2 Se împuternicește domnul Daniel BĂLUȚĂ, Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București să semneze documentele necesare în vederea derulării și implementării Proiectului „OPORTUNITĂȚI PENTRU ADOLESCENȚI” .

Art.3 (1) Pentru implementarea Proiectului „Oportunități pentru Adolescenți”, Sectorul 4 al Municipiului București va pune la dispoziție, cu titlu gratuit, un spațiu

adecvat, compus din 2 camere, situat în incinta Centrului de IițdWfcfl»4-SQ^i^lă -

■ O.

64233, situat în Municipiul București, Șos.Berceni nr. 12A. Sectorul 4. cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

(2) UNICEF România va asigura resursele financiare necesare în vederea amenajării spațiului pus la dispoziție de către Sectorul 4 al Municipiului București, inclusiv plata utilităților Și resursele necesare pentru organizarea activităților proiectului, în limitele bugetului avut la dispoziție.

Art.4 Primarului Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții Și Achiziții Publice, Direcția Economică Si Direcția Resurse Umane vor aduce la

e    7    r    f    5

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IONESCU De-Juan pe-Juan DecebaFDa^

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 152/27.11.2014