Hotărârea nr. 151/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea CĂMIN STUDENŢESC S+D+P+8E, pe un teren proprietatea UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU, în suprafaţă de 5214,22 mp., situat în bd. Gheorghe Şincai nr. 16

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici a 5 blocuri din programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuințe in sectorul 4 al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București,precum si Referatul de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții publice - Serviciul Investiții nr. 797/20.11.2014.

Vazand rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind

finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantelor energetic a blocurilor de locuințe, cu completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă documentația tehnico-economica privind indicatorii caracteristici ai obiectivelor de investiții, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al

sectorului 4 din data de 27.11.2014.


Nr. 151/27.11.2014