Hotărârea nr. 150/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea SPAŢIU COMERCIAL P+1, pe un teren proprietatea dlui. COLAC ANDREI, în suprafaţă de 207,09 mp., situat în bd. Gheorghe Şincai nr. 2A, sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 pentru anul 2015

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 7704/19.11.2014 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 ;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4",

Ținând cont de prevederile art. 23 alin (4) și (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul de ocupare a funcțiilor publice al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 pentru anul 2015 conform Anexei care face parte integranta din prezenta ho tarare.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 si Directorul Executiv al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotarari, conform competentelor .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului

4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IONESCU De-Juan De-Juan Decebal-DaiContrasemnează Secretarul Sectorului 4

........    tgș


Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 150/27.11.2014