Hotărârea nr. 15/2013

Hotărâre privind completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 920/24.01.2013;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având in vedere dispozițiile art. 282 si art.283 din Legea nr. 571/2003- Codul Fiscal si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul H.G. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice si H.C.G.M.B. nr. 239/24.09.2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare;;

Ținând seama de prevederile art. 19 si art. 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

In conformitate cu prevederileart art. 45 alin. (l),art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aproba completarea Anexei H.C.L Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia, cu activitatile si tarifele prevăzute in Anexa la prezenta hotarare;

ART.2 Anexa face parte integranta din prezenta hotarare;

ART.3 Secretarul Sectorului 4 împreuna cu Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.


EDINTE DE ȘEDINȚĂ, diu-Dumitru ZARĂContrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 15/31.01.2013ANEXA

LAH.C.L.S4 nr. 15/31.01.2013

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE SI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC DAT IN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4

Nr.

crt.

Modul de utilizare a structurilor de vanzare si servicii prestate

U.M.

Taxa in lei

1.

Taxa pentru utilizarea domeniului piețelor cu mijloace publicitare

m.p

0.3

2.

Taxa pentru utilizarea domeniuiui piețelor pentru difuzare de reclama prin panouri tv

Spot

publicitar/luna

150


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,