Hotărârea nr. 149/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea LOCUINTA P+1E+M , pe un teren proprietatea dnei. DINU ANCA , în suprafaţă de 94,88 mp., situat în str. Baba Voica nr.3 , sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel, 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.4.1/6067 din data de 27.11.2014;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile :

-    art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată ;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:


• Bugetul local în sumă de 555 078 mii lei conform ane

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :

- Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole ;

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), în valoare de 555 078 mii lei

-    Anexa 3.1

-    Anexa 3.1.1

-    Anexa 3.1.2


-    capitol bugetar 51.02

-    cap.51.02.01

-cap.51.02.01.03 P


-    Anexa 3.2

-    Anexa 3.2.1

-    Anexa 3.2.2


-    capitol bugetar 67.02

-    cap.67.02.05

-    cap.67.02.03 P


-    Autoritati publice

-    Autorități executive și legislative

-    Primăria sector 4

-    Cultură recreere și religie

-    Servicii recreative și sportive -întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement PS 4

-    Anexa 3.3 Publică

-    Anexa 3.3.1

-    Anexa 3.3.2


- capitol bugetar 70.02


- Locuințe servicii și Dezvoltare


-    cap.70.02.03

-    cap.70.02.03.30


-    Locuințe, servicii și dezvoltare publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor


-    Anexa 3.4.

-    Anexa 3.4.1


- capitol bugetar 84.02 - Transporturi

cap.84,02.03    - Străzi

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului București, conform anexelor care fac parte integrantă din țrp^enta hotărâre :

- anexa nr.4    „Lista de investiții a Sectorului 4 ai Municipiului București „

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 149/27.11.2014

3