Hotărârea nr. 148/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA UNIFAMILIALA, BIROURI SI SPATII COMERCIALE pe un teren proprietatea SC DOVA COM in suprafata de 381,88 mp, situat în Intrarea CIURULUI nr.18

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 iei. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.4.1/5462 din data de 04.11.2014;

Luând în considerare prevederile :

-    art.l9 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

A

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4. a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel :

• Bugetul local în sumă de 541.091 mii lei conform anexei nr.l.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :


- Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității adminh

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe

subcapitole ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli). în valoare de 541.091 mii lei


- Anexa 3.1

- capitol bugetar 51

- Anexa 3.1.1

- cap.51.02.01

- Anexa 3.1.2

-cap.51.02.01.03 D

- Anexa 3.1.3

-cap.51.02.01.03

- Anexa 3.1.4

-cap.51.02.01.03 P

- Anexa 3.2

- capitol bugetar 54

- Anexa 3.2.1

- cap.54.02.10

Anexa 3.3


.02 - Autoritati publice

-    Autorități executive și legislative

-    D.GI.T.L.

-    A.S.L.G.

-    Primăria sector 4

.02 - Alte servicii publice generale

-    Direcția de evidenta a persoanelor


capitol bugetar 55.02 - Dobânzi


-    Anexa 3.4

-    Anexa 3.4.1


-    capitol bugetar 61.02

-    cap.61.02.05


-    Ordine publică și siguranță națională

-    Protecție Civila


-    Anexa 3.5

-    Anexa 3.5.1

-    Anexa 3.5.2

-    Anexa 3.5,3.

-    Anexa 3.5.4

-    Anexa 3.5.5

-    Anexa 3.5.6

-    Anexa 3.5.7

-    Anexa 3.5.8

-    Anexa 3.5.9

-    Anexa 3.5.10


-    capitol bugetar 65.02

-    cap.65.02.01

-    cap.65.02.02

-    cap.65.02.03.01

-    cap.65.02.03.02

-    cap.65.02.03 US 1

-    cap.65.02.03 US 2

-    cap.65.02.04

-    cap.65.02.04 US2

-    cap.65.02.07.04

-    cap.65.02.07.04 US


-    învățământ total

-    centralizator -A.S.L.G

-    ASLG 1

-    ASLG 2

-    unități școlare

-    unități școlare

-    ASLG 2

-    unități școlare -ASLG

-    unități școlare


-    Anexa 3.6

-    Anexa 3.6.1


capitol bugetar 66.02 cap.66.02.06.03


-    Sanatate

-    Unitati medico sociale


-    Anexa 3.7

-    Anexa 3.7.1

-    Anexa 3.7.2


capitol bugetar 67.02 cap.67.02.05 cap.67.02.03 A

'4


- Anexa 3.7.3    - cap.67.02.03 P

•    Anexa 3.8

•    Anexa 3.8.1

•    Anexa 3.8.2

•    Anexa 3.8.3

■    Anexa 3.8.4

■    Anexa 3.8.5 Anexa 3.8.6 Anexa 3.8.7


capitol bugetar 68.02

cap.68.02.041

cap.68.02.12

cap.68.02. AS

cap.68.02.AS.06

cap.68.02.11.

cap.68.02.AS.05.02

cap.68.02.AS.50

Anexa 3.8.8    - cap.68.02.AS 15.01

-întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement PS 4

-    Asigurări și asistență socială

-    Centrul de îngrijire si Asistenta

-    Centrul Medico Social Sf. Andrei

-    Asistență socială

-    Asistență socială pentru familie și copii

-    Creșe

-    Asistenta Sociala in caz de Invaliditate

-    Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

-    Ajutor Social

- Anexa 3.9

Anexa 3.9.1


- capitol bugetar 84.02 - Transporturi cap.84.02.03.03    Străzi

-    anexa 4.    - cap.65.10

-    anexa 4.1.    - cap.65.10

-anexa 4.1.1    - cap. 65.10.03.01

-    anexa 4.1.1.1 - cap.65.10.03.02

-anexa4.2    - cap.65.10.04.01

-anexa4.2.1    - cap.65.10.04.02

-    anexa 4.3.    - cap.65.10.05 US

-    anexa 4.3.1 - cap.65.10.07.04

-    anexa 4.4    - cap.65.10


Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii.

-    Invatamant

-    Venituri

-    Invatamant Preșcolar

-    Invatamant primar

-    Invatamant Secundar Inferior

-    Invatamant Secundar Superior

-    Invatamant Postliceal

-    Invatamant Special

-    Cheltuieli

Art.5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finanțate integral din venituri proprii cap. - anexa 5.

- anexa 5.1    - cap, 70.10.50 - Direcția de Administrare a pletelor Sector 4

Art. 6. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hote

anexa nr.6    „Lista de investiții a Sectorului 4 al Mftmcigîului|h

• tocat


-    anexa nr. 7    „ Lista de investiții a D.E.P.”

-    anexa nr.8 ; 8.1    Lista de investiții a A.D.P. Sector 4

-    anexa nr. 9 ; 9.1; 9.2;

9.3;9.4;9.5;9.6;9.7;9.8;9.9;9.10;9.ll;9.12;9.13;9.14;9.15;9.16;9.18;9.19

- anexa nr. 10


„ Lista de investiții a ASLG Sector 4” „ Lista de investiții a D.G.I.T.L.”

- anexa nr. 11    „Lista de investiții a D.G.A.S.PC”

Art. 7. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

- Anexa 12 -

centralizator

- Credite externe

-Anexa 12.1

- cap. 70.06

- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

- Anexa 12.2

- cap. 70.06.03

- Locuințe

-Anexa 12.3

-cap.70.06.03.01

- Dezvoltarea sistemului de locuințe

Art. 8. Se aprobă virarea sumei de 15 000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art.9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 06.11.2014.

Nr. 148/06.11.20144