Hotărârea nr. 147/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea LOCUINTE COLECTIVE , pentru teren proprietatea SC ARMONIE INVESTITII SRL , în suprafaţă de 7597,0mp lot 1, situat în Intrarea Urcusului nr.23-27

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr. 388/23.10.2014;

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală;

Ținând cont de Hotărârea nr. 328/24.09.2014 a Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Biroul Național de Coordonare transmisă prin adresa nr. 1902/25.09.2014, înregistrată la Registratura Sectorului 4 al Municipiului București cu nr. 36297/29.09.2014;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit’Ti1” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Nu se aprobă încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului MIHALACHE Eugen- Costinel, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30,10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 147/30.10.2014Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU