Hotărârea nr. 146/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea CONCESIONARE TEREN IN VEDEREA EXTINDERII UNEI PARCARI ACOPERITE, pe un teren proprietatea d-lui NEACSU LAZAR

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea imobil S+P+2E+M , pe un teren proprietatea PANA IULIANA SI PATRUT MARIAN NICOLAE, în suprafață de 661,7 mp., situat în STR. POȘTALIONULUI nr.53-55

LOT 5 SI LOT 8, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE;

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil pe un teren situat în STR. POȘTALIONULUI NR.53-55 lot 5 si lot 8.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

De-Juan De-Juan :ebal-Dan


Contrasemnează Secretarul Sectorului


Nr. 146/30.10.2014