Hotărârea nr. 145/2013

Hotărâre privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, care vor funcţiona ca ordonatori terţiari de credite

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de Desființare parțiala construcție existenta, extindere si supraetajare construcție, pe un teren proprietatea d-lui UNGUREANU CEZAR, în suprafață de 289,0 mp. situat în str.soldat ION CIOCODEICA nr.l2B , sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenestî;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE;

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiunea desființare parțiala construcție existenta,extindere si supraetajare construcție pe un teren situat în Str.soldat Ion Ciocodeica nr,12B

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 145/30.10.2014

Anexa nr. 1

Ia HCLS4 nr. 145/26.09.2013

REȚEAUA

unităților de invatamant preuniversitare de stat din Sectorul 4 ordonatori terțiari de credite

NR.

CR

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

1

Școala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu"

Str. Costila nr.2

2

Școala Gimnaziala "Ienachiță Văcar eseu"

Cal. Șerban Vodă nr.62-64

3

Școala Gimnaziala nr. 79

Str. Cuza-Vodă nr.51

4

Școala Gimnaziala "Emil Racoviță"

Str. Emil Racoviță nr.l

5

Școala Gimnaziala nr.96

Str. Rezonanței nr.2

6

Școala Gimnaziala nr.97

Str. Viorele nr.7

7

Școala Gimnaziala "Avram lăncii"

Str. Stupilor nr.l

8

Școala Gimnaziala nr.99

Str. Huedin nr.l3

9

Școala Gimnaziala "General Eremia Grigorescu"

Str. Cpt. Eremia Pop eseu nr. 27

10

Școala Gimnaziala nr.108

Str. Vatra Domei nr.8

11

Școala Gimnaziala "Serban-Voda ”

Str. Petre Tutea nr.3

12

Școala Gimnaziala "George Topârceanu ’’

Str. Argeșelu nr.6

13

Școala Gimnaziala "George Bacovia"

Str. Stoian Militam nr.72

14

Școala Gimnaziala nr. 113

Str. Parincea nr.4

15

Școala Gimnaziala nr.l 19

Str. Almașul Mic nr.4

16

Școala Gimnaziala "Mărțișor"

Str. Mărțișor nr.39

17

Școala Gimnaziala nr. 129

Str. Izvorul Crișului nr.6

18

Școala Gimnaziala nr.l33

Str. Stânjeneilor nr. 3

19

Școala Gimnaziala nr.l65

Aleea Slătioara nr.8

20

Școala Gimnaziala nr.l89

Al. Ciceunr.12

21

Școala Gimnaziala nr.l90

Str. Serg. Nițu Vasile nr.l6

22

Școala Gimnaziala nr.l94

B-dul Alexandru Obregia nr.3A

23

Școala Gimnaziala nr.308

Str. Râul Șoimului nr.8

24

Grădiniță nr.224

Str. Gramont nr.25

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, li țoân-Mi'rcea MUNTEAN