Hotărârea nr. 143/2013

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de IMOBIL S+P+1E-LOCUINTE COLECTIV, pe un teren proprietatea dnei. TANGULEA GEORGIANA, în suprafață de 1828,0 mp, situat în sos. OLTENIȚEI nr.394,

LOT 2 , sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12,2000 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiunea locuințe colective, pe un teren situat în Sos.Oltenitei nr.394.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana fizica, în suprafață de 1828,Omp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de

construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani . (2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Loca! al sectorului 4 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IONESCU De-Juan De-Juan Ă Decebal-Dan

Nr. 143/30.10.2014