Hotărârea nr. 142/2013

Hotărâre privind transmiterea către membrii Consiliului Local al Sectorului 4 a anexelor la proiectele de hotărâre propuse pe ordinea de zi în format electronic

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea imobil P+l E si concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui PETRENCIUC SORIN , în suprafață de 205,Omp si teren domeniul privat al mun.Bucuresti in suprafața de 270,0 mp, situat în STR.PICTOR ȘTEFAN DUMITRESCU nr.8A-10B, sector 4.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobilsi concesionare pentru teren situat în Str.Pictor Ștefan Dumîtrescu nr.8A-10B.

Art.2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana fizica in suprafața de 205,0 si proprietate domeniul privat al mun.Bucuresti in suprafața de 270,Omp.

Art.3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani .

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D, aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Loca! a! sectorului 4 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 142/30.10.2014De-juan