Hotărârea nr. 141/2013

Hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operatiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva funcțiunea de imobil servicii si locuire, pe un teren proprietatea dnei. DINU ANCA, în suprafață de 98,44mp. situat în str.Baba Voica nr.3 , sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune locuit pe un teren situat în Str.Baba Voica nr.3

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana fizica, în suprafață de 98,44mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani .

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 141/30.10.2014t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10Privind instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operațiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva D.G.I.T.L.S.4 a) Pentru persoanele care solicită eliberarea certificatului fiscal,

-cerere;

-actul de identitate-fotocopie și originalul pentru conformitate;

-    împuternicire conform preverilor art.18 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modficările și completările ulterioare;

-    chitanțele în original din care să rezulte achitarea taxei de 2 lei și taxa de urgență de 30/50 lei pentru eliberarea certificatului fiscal;

-    taxele vor fi achitate numerar la caseria D.G.I.T.L. S.4 .

-    pentru persoane juridice eliberarea in regim de urgenta se face doar dacă au depuse actele necesare pentru stabilirea datoriei reale (bilanț, balanța, etc)

bțpentru celelalte acte/operatiuni fiscale solicitate:

-cerere;

-actul de identitate - fotocopie și originalul pentru conformitate;

-    împuternicire conform prevederilor art. 18 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

-chitanța în original din care să rezulte achitarea taxelor pentru eliberarea documentelor solicitate;

-    taxele vor fi achitate numerar la caseria D.G.I.T.L, S.4.

Taxa de urgenta nu se aplica pentru:

-    efectuarea oricărei plăți a unui impozit/taxă datorat de contribuabil;

-    solicitările primite din partea unei instituții publice;

-    solicitările primite de la orice autoritate care a încheiat protocol de accesare online cu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

-    solicitările primite pentru eliberarea unei adeverințe necesare la primirea unui ajutor social;

-    solicitările primite din partea contribuabililor prin care se actualizează/completează date lipsă la un rol fiscal existent;

Pentru autoturismele ce se înmatriculează în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării în evidențele fiscale, taxa de urgență achitată se va restitui la solicitarea scrisă a proprietaridui pe bază de cerere ce va fi depusă la registratura D.G.I.T.L. S.4 însoțită de copie de pe C.I și certificat de înmatriculare.

In cazul certificatelor fiscale acestea se vor elibera în aceeași zi cu data înregistrării cererii la registratura D.G.I.T.L. S.4, iar în cazul celorlalte acte/operațiuni solicitate, acestea se vor efectua în maxim 5 zile lucrătoare.