Hotărârea nr. 14/2013

Hotărâre privind completarea art 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012, pentru modificarea şi completarea procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor comerciale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind completarea art 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012, pentru modificarea și completarea procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 privind necesitatea modificării si completării Procedurii privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor pentru închirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 934/25.01.2013;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998- privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prevederilor Codului Civil;

In temeiul H.G. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice si al H.C.G.M.B. nr. 75/2010- pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinație decât cea de locuința;

Ținând seama de prevederile H.G. 955/2004- privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

In baza H.C.L. nr. 58/2004 privind infiintarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

In conformitate cu prevederileart. 36 alin. art. 45 alin. (l),art. 81 alin. (2), lit. f) si art. 115 alin 1 lit.( b) din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aproba completarea art 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012 modificarea si completarea Procedurii privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor pentru închirierea spatiilor comerciale aflate în administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4; ” 5.3.Daca nici la a doua licitație nu sunt indeplinite condițiile prevăzute la art. 5.2. se va trece la derularea procedurii negociere directa după perioada de 10 zile de la data expirării termenului de soluționare a contestațiilor. Prețul de atribuire in cazul negocierii directe va fi prețul de pornire al licitației majorat cu un procent de 50%. ”

ART.2 Celelalte prevederi ale hotărârii raman neschimbate.

ART.3 Secretarul Sectorului 4 împreuna cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al

sectorului 4 din data=cte?31.01.2013.

^.OW'Aa^

•REȘEDINȚE DE ȘEDINȚA,


Nr. 14/31.01.2013