Hotărârea nr. 139/2013

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 26.09.2013 – 26.10.2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor și indicatorilor tehnico-economiei aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare și extindere a două corpuri de

clădire Ia sediul Primăriei Sectorului 4 - București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 744/23.10.2014.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind

Finanțele Publice Locale și

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor aduce Ia indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


De-Juan De-Juan -Dan


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Radu DRAGOMIRESCU


Nr. 139/30.10.2014