Hotărârea nr. 138/2013

Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia d-lui POPESCU ALEXANDRU-LEONTE înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 280/ 27.08.2013.

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr. 281/29.08.2013;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit ”a” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului POPESCU Alexandru-Leonte, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

._Radu DRAGOMIRESCU


Nr. 138/29.08.2013