Hotărârea nr. 137/2013

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 100/30.05.2013 privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 100/30.05.2013 privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Analizând expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 și raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, nr. 5810/12.08.2013

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

In conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. 2 și art. 81 alin. 4 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4, Nr. 100/30.05.2013, cu toate consecințele ce decurg din aceasta;

Art.2 - Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 29.08.2013.

Nr. 137/29.08.2013