Hotărârea nr. 135/2013

Hotărâre privind delimitarea suprafetelor imobilelor ( constructii si teren) proprietatea privata a Municipiului Bucuresti aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind delimitarea suprafețelor imobilelor ( construcții si teren) proprietatea privata a Municipiului București aflate in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4

Vazand Referatul de Specialitate cu nr.l 17264/22.08.2013 al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului - Sector 4;

Având in vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând in considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 14/27.01.2005 de infiintare a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, ca instituție cu personalitate juridica, a Hotărârii Consiliului Local nr.l7/25.02.2010 privind preluarea in administrare a creselor de pe raza sectorului 4 de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 4, precum si a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.32/27.08.1998 privind transferul instituțiilor de ocrotire in subordinea Consiliului Local al sectorului 4;

Ținând seama de prevederile Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/13.03.1996 republicata;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(3) și art.81 alin.(2) lit.f), alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba delimitarea suprafețelor imobilelor (construcții si teren) situate in str. Mirea Mioara Luiza nr.lA, sector 4 - Centrul Social Multifuncțional „Degetica”; Aleea Tohani nr.l, bl.30, sector 4 - Centrul Social Multifuncțional „Scufița Roșie”; str.Aliorului nr.6A, sector 4; str.Aliorului 8A-Centrul de Zi „Eu si Prietenii Mei”; sector 4, str. Secuilor nr.9A - Centrul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii”; str.Stoian Militaru nr.84 - Centrul Social Multifinctional „Dumbrava Minunata”; Sos.Oltenitei nr.252-254 sector 4; aflate in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului-Sector 4, conform Anexelor 1-7 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se imputemiceste Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului-Sector 4, sa inteprinda toate demersurile necesare in vederea intabularii dreptului de proprietate, precum si a dreptului de administrare Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 asupra imobilelor prevăzute la art. 1 de mai sus.

Art.3. Secretarul Sectorului 4, impreuna cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.

■fgE’ȘEDI^TE DE ȘEDINȚA,

/Daniel SALUTA

■>Nr. 135/29.08.2013