Hotărârea nr. 132/2013

Hotărâre privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru inchirerea spatiilor comerciale aflate in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor pentru inchirerea spatiilor comerciale aflate in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4,

Consiliul Local al Sectorului 4

Analizând Expunerea de motive a Viceprimărului Sectorului 4, precum si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 5878/ 21.08.2013;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având in vedere dispozițiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica si a

prevederilor Codului civil;

In temeiul H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice;

In temeiul H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea regulamentului cadru privind organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

In baza H.C.L. nr.58/2004 privind Înființarea Direcției de Admnistrare a Piețelor Sector 4; Ținând seama de prevederile H.C.G.M.B. nr. 268/29.10.2010 pentru abrogarea Hotărârii

C.G.M.B. nr. 75/2010, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința aflate in administrarea Consiliului General al Muncipiului București, precum si abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 si Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin.l, art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Procedura privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor pentru inchirerea spatiilor comerciale aflate in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform anexei nr. 1.

Art.2. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art3. De la data aprobării prezentei se abroga prevederile H.C.L.S.4 nr.50/31.10.2012.

Art. 4. Secretarul Sectorului 4 împreuna cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


ÎOMIRESCL


Nr. 132/29.08.2013

Anexa nt


4 / ur,.-trM9.t \. î.... ta H.C, I. A. 4-n r.,.s


•M


DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR4: \Wi


APROB,

DIRECTOMWSEftâ> FLORESC1


CAIET DE SARCINIPRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI......................

IN SUPRAFAȚA DE.........MP, AVAND DESTINAȚIA DE

............................... SITUAT IN PIAȚA.............................. AFLAT

IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN ADMINISTRAREA DIRECTA A DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A

PIEȚELOR SECTORULUI 4


PROCEDURA

privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spatiilor aflate in administrarea

DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4

CAIET DE SARCINI

Cap. I - INFORMAȚII GENERALE

Cap. II - CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Cap. III - PREȚUL DE PORNIRE SI PASUL

Cap. IV - CALIFICAREA OFERTELOR

Cap. V - DESFASURAREA LICITAȚIEI

Cap. VI - ADJUDECAREA SI SEMNAREA CONTRACTULUI

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

Anexa A- Cererea de includere pe lista ofertantilor Anexa B - Declarație privind eligibilitatea Anexa C - Model cadru - contract locatiune    J

Anexa D - Certificatele constatatoare ce trebuie prezenfâte Anexa E-Schița spațiului scos la licitație    /

Anexa F - Cerere eliberare adeverința lipsa litigii Sector 4

//X

Z

tA--- ' ’ -

VVyVo

’; V’S 5

■ ■ I -• a ■

i i-t

. '•> -7 5"

A' v..

>r,v’ '*’* /

•    <. 1 > ■■Capitolul I

INFORMAȚII GENERALE

1.1. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

Denumire: Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 Cod Fiscal- 17090008 Adresa: Sos. Giurgiului nr. 109 A, Sector 4 Cont: R060TREZ7045028XXX003409, Trezoreria sector 4 Cont: ROI 1TREZ7045006XXX003451 - contul de garanții pentru licitat ti deschis la

Trezoreria sector 4.

1.2.    BAZA LEGALA

-    H.G. 348/2004 - privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone

publice;

-    Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publica ;

-    H.G. nr. 955/2004 - privind aprobarea regulamentului cadru privind organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local:

-    H.C.G.M.B nr.268/29.10.2010 pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 757010 precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, precum si abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006;

-    H.C.L.S. 4 nr. 62/25.09.2008 - pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinație decât cea de locuința aflate in administrarea directa a Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

1.3.    TIPUL PROCEDURII

Licitație publica deschisa, cu strigare.

1.4.    OBIECTUL PROCEDURII

Spațiul supus licitației publice deschise cu strigare, are nr....... suprafața de .............. mp si

destinația......................... fiind amplasat conform Anexei E.

1.5.    PERIOADA ÎNCHIRIERII

Durata contractului de inchiriere va fi de 5 (cinci) ani, in conformitate cu prevederile art. 1784 alin. (3) din Codul civil;

Capitolul II

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

2.1. Au dreptul sa participe la licitație agenții economici care îndeplinesc cumulam minatoarele condiții:

-    nu înregistrează datorii bugetare restante, indiferent de natura acestora(inclusiv penalizări de întârziere si / sau dobânzi);

-    nu înregistrează debite restante către Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 la data depunerii documentației de participare;

-    nu au ca reprezentant! in structura lor organizatorica administratori ce au făcut parte din societari comerciale care la rândul lor înregistrează debite/se afla in litigiu cu Direcția de Administrare Piețelor Sector 4;

-    nu se afla in litigiu cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 / Sectorul 4 pentru debite

restante;


- nu se afla.su b inocenta prevederilor art. 7.3. din prezentul Caiet de sarcini.


\ \ A p

r îAsi

2.2.    Poate participa ia licitație orice agent economic, cu condiția îndepliniri! obligațiilor statuate pnn prezentul caiet de sarcini.

2.3.    Agenții economici pot sa achiziționeze caiete de sarcini pentru mat multe spatii, dar, nu pot participa la licitație decât pentru maximum doua spatii din aceeași locație.

2.4.    In vederea participării la licitație se va depune o garanție de participare in valoare de 5000 Lei. Garanția de participare va ft depusa la casieria Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 sau in

contul de garanții pentru licitații nr. R011TREZ7045006XXX003451, deschis la Trezoreria Sector 4 Contravaloarea caietului de sarcini la licitație este de 50 LEI.

2.5.    Garanția de participare se va restitui in cazul neadjudecarîi spațiului licitat, in termen de (cinci) zile lucratoare de la data desfășurării licitației, in baza cererii scrise înregistrata la sediul autoritam contractante, formulata în acest sens de ofertantul necastigator.

Capitolul III

PREȚUL DE PORNIRE SI PASUL

3.1.    Prețul de pornire al licitației este de ........ euro/luna si este calculat conform Hoiaiam Consiliul

General al Municipiului București nr. 268/2010 privind tarifele pentru utilizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința.

3.2.    Pasul de licitație va fi de 10 euro si se va respecta Ea fiecare strigare.

3.3.    Pretul care Stabilește oferta castigatoare, urmeaza a fi plătit lunar, in lei, la cursul de schimb al B.N.R. din data facturării.

Capitolul IV

CALIFICAREA OFERTANTILOR

4.1. Pentru a putea participa la licitație, reprezentanții legali sau împuternici ti i agentilor economici, vor depune un dosar (de incopciat) care sa conțină, in mod obligatoriu, următoarele documente

IN COPIE:

a.    actul constitutiv al agentului economic;

b.    actele adiționale la actul constitutiv, daca este cazul;

c.    certificatul unic de înregistrare;

d.    chitanța emisa de casieria autoritatii contractante pentru încasarea contravalorii Caietului de

sarcini

e.    chitanta/dovada de plata pentru depunerea contravalorii garanției de participare la licitație;

f.    actul de identitate al reprezentantului legal.

IN ORIGINAL;

sarcini);


a.


cererea de includere pe lista ofertantilor (conform formularului din Anexa A la caietul de

b.    declarație pe propria răspundere (conform formularului din Anexa B ta caietul de sarcini);

c.    certificatele de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata de la sediul social al ofertantului(mentîonate in Anexa D)- in termen de valabilitate la data depunerii dosarului.

d.    certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lunga Tribunalul unde isi are sediul ofertantul - in termen de valabilitate la data depunerii dosarului

e.    Adeverința emisa de Direcția Juridica din cadrul Sectorului 4 din care sa reiasa lti nu suni in litigiu cu acesta.

4.2.    Lipsa din dosarul ofertantului a oricăruia dintre documentele menționate la pct. 4.1, respectiv menționarea vreunei datorii bugetare restante, in oricare dintre certificatele solicitate depuse (menționate in Anexa D), va atrage respingerea dosarului de participare la licitație si, pe cale de consecința, descalificarea ofertantului.

4.3.    Documentele șolichațe a fi depuse in original, vor putea fi depuse si in copie legalizata,

4.4.    In cazul in^c^e^ferțarifuhpu se prezintă la data si ora stabilite pentru desfasurarea licitației publice deschise cu strigare;'acesta va ff'descali ficat.


>'<W

4.5. Dosarele cuprinzând documentația de participare vor putea fi depuse la sediul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4.

Data limita pentru depunerea dosarelor de către ofertanti este de .................... ora ........

licitația urmând a avea loc la data de......................ora.............

Capitolul V

DESFASURAREA LICITAȚIEI

5.1.Anunțul pentru desfasurarea licitației se va publica cu cel puțin 20 de zile calendaristice. înainte de data stabilita, in 2 (doua) cotidiene de larga circulație naționala.

5.2.1n cazul în care pentru spațiul ce face obiectul procedurii exista un singur ofertant, sau nu exista nici o oferta depusa, licitația pentru spațiul respectiv se va relua la o data ulterioara, cu respeetuien condițiilor prevăzute la art 5.1 din caietul de sarcini.

5.3.    Daca nici la a doua Iîcitatîe nu exista decât un singur ofertant, sau nu exista nici o oferi.i depusa se \ a trece la derularea procedurii de negociere directa, după trecerea unei perioade de 10 (zece) zile calendaristice de la data expirării termenului de soluționare a contestațiilor. Prețul de atribuire in cazul negocierii directe va li prețul de pornire al licitației majorat cu un procent de 50%.

5.4.    în situația in care, reprezentantul agentului economic nu este administratorul legal al acestuia, orice alta

persoana, pentru a putea participa Ia licitație, va depune in mod obligatoriu, cel mai târziu in ziua desfășurări i licitației, anterior orei de începere a acesteia, o procura speciala, autentificata de un notar publu. din care sa rezulte dreptul de reprezentare si limitele reprezentării acestuia (pentru licitația spațiului din locație Piața.......................... ce va avea loc Ia data de....................... ora de.......,).

5.5.    Dupa verificarea identității si calitatii reprezentanților agentilor economici ofertanti. pre/enti la licitație pentru spațiul comercial respectiv, se va proceda Ia licitația propriu-zisa, după cum urmeaza:

a) Se va anunța de către Președintele Comisiei de licitație, prețul de pornire al licitației si pasul aplicat;(exemplu: preț de pomire=100 euro; pas=10 euro)

b)    Se vor striga de către Președintele comisiei de licitație, in ordine crescătoare, pragurile

valorice; (exemplu: 110 euro, 120 euro, 130 euro,.......200 euro, 210 euro, etc.)

c)    In cazul in care agenții economici, la auzul unui prag valoric neconvenabil (exemplu: 600 euro), datorita faptului ca suma strigata li se pare mare doresc sa se retraga. au obligația sa ridice mana. sa anunțe ca se retrag, precum si denumirea agentului economic pe care il reprezintă, in caz conirar se \a considera ca sunt de acord cu pragul valoric strigat;

d)    Se va desemna câștigător agentul economic care oferă chiria cea mai mare pe luna si care a ramas singur in competiție după ce s-au retras toti ceilalți agenti economici.

5.6.    Pentru ca strigarea sa fie valabila este necesar ca pasul de licitație sa se încadreze in prevederile de la art. 3.2 din prezenta documentație.

Capitolul VI

CONTESTAT!!. TERMENE

6.1.    Depunerea contestațiilor privind modul de desfășurare a licitației, precum si dreptul de reprezentare a agentilor economici, se va putea face in cel mult 5 zile calendaristice de la data desfășurării licitației (exclusiv ziua in care a avut loc licitația).

6.2.    Contestațiile se vor adresa autoritatii contractante, prin secretariatul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4.

6.3.    Soluționarea contestației si răspunsul către contestatar se vor face in termen de 2 (doua) /de lucratoare de la data depunerii.

6.4.    In cazul in care contestatorul considera răspunsul ca neconcludent, sau ca i s-au i nea leat prin acesta unele drepturi, .se va.putea adresa Tribunalului Municipiului București pentru soluționarea contestației sale. in termen de 30 (treizeci de zije),calendaristice de la data desfășurării licitației.


Capitolul VII

ADJUDECAREA SI SEMNAREA CONTRACTULUI

7.1.    Se va desemna câștigător agentul economic care oferă china cea nun mare pe lunii pentru spațiul comercial licitat, in condițiile prevăzute de prezentul caiet de sarcini.

7.2.    Contractul de inchirere va fi semnat în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data desfășurării licitației, dar nu mai devreme de perioada de depunere si soluționare a eventualelor contestatii (7 zile calendaristice).

7.3.    In cazul in care ofertantul câștigător refuza ori renunța sa semneze contractul de închiriere in termenul prevăzut la articolul 7.2, sau nu se prezintă sa incheie contractul, acesta pierde garanția de participare la licitație, spațiul putând fi închiriat următorului ofertant. Ofertantul inițial ist pierde dreptul de a participa Ia o noua procedura de licitație pentru o perioada de 1 an, indiferent de locația spațiului care se va scoate la licitație de către Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4. In cazul in care, nici al doilea ofertant nu se prezintă la semnarea contractului, procedura de licitație se va relua la o data ulterioara, cu respectarea condițiilor prezentului caiet de sarcini.

7.4.    Pentru încheierea contractului, agentul economic este obligat sa achite contravaloarea garanției de buna execuție echivalenta cu chiria aferenta unei perioade de 3 (trei) luni calendaristice, pana la semnarea contractului (10 zile calendaristice). Garanția de buna execuție se va restitui in termen de 7 (șapte) zile de la incetarea valabi 1 îtatiî contractului de închiriere, cu excepția cazului in care înregistrează debite provenite din nerespectarea obligațiilor de plata a chiriei si utilităților.

7.5.    Garanția de participare la licitație, depusa de ofertantul câștigător, se pasirea/a de cane organizatorul licitației pana la constituirea garanției de buna execuție.

(    7.6. Garanția de buna execuție va fi depusa în contul IBAN ROI 1TREZ7045006XXX003451

deschis la Trezoreria Sector 4, nefiind purtătoare de dobanda.

7.7.    Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai după verificarea in evidentele contabile, din care sa reiasa ca locatarul nu prezintă debite.

7.8.    In cazul in care, locatarul înregistrează debite către Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, ca urmare a neachîtarii la termen a chiriei sau a utilităților pentru o perioada de 2 (doua) luni. acestea se vor acoperi din suma constituita cu titlu de garanție de buna execuție si da dreptul locatorului de a rezilia unilateral contractul.

7.9.    In situația in care, locatarul (agentul economic care a încheiat contractul) solicita rezilierea contractului înainte de scurgerea unui termen de 6 (sase) luni de la data când contractul de locatiune începe sa producă efecte, pentru motive care exclud culpa locatorului, garanția de buna execuție nu se mai restituie, ramanand la dispoziția locatorului.

7.10.    In cazul in care din garanția de buna execuție nu se pot acoperi toate debitele locatorul este indreptatit sa procedeze Ia luarea masurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.

7.11.    Contractul de locatiune va fi incheiat in forma autentica si constituie titlu executoriu, pentru plata chiriei la termenele si modalitățile stabilite in contract sau, in lipsa acestora, prin lege (art. 1798 Cod. Civ.), taxa notariala pentru autentificarea contractului va fi suportata de către locatar.

CERERE

De includere pe lista ofertantilor

Catre,

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4.

Șoseaua Giurgiului Nr. 109 A, Sector 4.

Va comunicam ca am cumpărat caietul de sarcini pentru închirierea spațiului....... m

suprafața de.....mp situat in Piața............................

Va comunicam ca am studiat caietul de sarcini si am hotarat sa participam la licitația publica

deschisa cu strigare pentru spațiul ........., in suprafața de ........ mp, situat in locația Piața

............................., avand prețul de pornire de.........euro/luna, iar pasul de licitație........euro/luna.

Ca urmare, va rugam sa ne includeți pe lista ofertantilor:

*)_____

( Societatea Comerciala / Asociație Familiala / Persoana Fizica/Intreprindere Individuala/lntrepnndere

Familiala )

( Sediul social / Telefon ) (Numele si Prenumele administratorului / întreprinzătorului ) ( Domiciliul / Telefon )

SEMNĂTURĂ,

L.S.*

Spatiile se vor completa cu majuscule,DECLARAȚIE

Subsemnatul (

; a )

scara

cu domiciliul

• ap- . ■

situat

s

\eetor

, nr.

bloc

5

identificat (a)

, emis de

cu    B.l.

! C.t

seria

la

dala

_, avand CNP_, in cai State de representante legal ai

S.C. I A.F. / P.F./LL/I.F._, prin prezenta, declar pe

propria răspundere, avand cunoștința de prevederile art. 292 Cod Penal, ca societatea nu se afla in reorganizare juridiciara sau faliment, nu este gajata sau ipotecata si este lipsita de sarcini de orice natura .

SEMNĂTURĂ

L.S.


MODEL

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Artl Părțile contractante între

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4, cu sediul în Șoseaua Giurgiului nr. 1G9A, sector 4, București, telefon 031/437.06.99,    03 N425.41.41. eoni IRAN

R060TREZ7045028XXX003409 deschis la Trezoreria Sectorului 4, reprezentată prin Director MIRI I.A GEORGE, în calitate de LOCATOR,

Si

S.C. /A.F./P.F./I.I. cu sediul social situat în București, Strada ..... nr. , bloc ... .scara .... ap.....

sector telefon înmatriculată la Oficiul National al Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul

...........sub nr ............., avand C.U.I........, cont ............................... deschis

la.................................. sucursala..........................reprezentată lega! prin ..........în calitate de

LOCATAR, avand in vedere Hotararea de adjudecare a licitației publice deschise cu strigare. Nr .........../.................., a intervenit prezentul contract.

Art 2. Obiectul contractului

2.1. Locatorul închiriază spațiul ............., situat în locația Piața ........................ din Str,

........................... nr.............., Sector 4, București, avand suprafața de............m.p., cu destinația

2.2 Predarea-primirea spațiului se va consemna prin proces-verbal (anexa 2). care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 3. Durata contractului

3.1    Termenul închirierii este de 3 (trei) ani pentru spatiile închiriate care au o suprafața mai mica de

500 de metri patrati si de 5 (cinci) ani pentru spatiile închiriate care au o suprafața de cel puțin 500 de metri patrati, începând cu data de...................si pana la.......................

3.2    Locatarul, in cazul in care dorește prelungirea duratei de închiriere, va trebui sa solicite aeesi lucru locatorului, printr-o adresa scrisa, care sa ii parvina acestuia cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a contractului. Prelungirea perioadei de valabilitate se va face prin aei adițional la contractul de închiriere, cu acordul ambelor parti.

Art. 4. Prețul contractului și modalități de plată

4.1    în schimbul dreptului de folosință al spațiului , locatarul va plăti locatorului suma de

........EURO / luna, reprezentând chiria aferentă acestui drept, calculată în lei la cursul stabilit de B.N.R

la data facturării.

4.2    Plata chiriei se efectuează pană cel târziu la data de..........ale lunii în curs pentru luna curentă, m

baza facturii emise anterior si ridicata de la sediul locatorului de către reprezentanții locatarului i’kua se poate efectua prin depunere de numerar la casieria locatorului sau prin Ordin de Plată.

4.3    Neplata chiriei in termenele stabilite de prezentul contract atrage după sine plata unor penal nan de întârziere de 0,15% pentru flecare zi de întârziere pana la achitarea integrala a debitului.

4.4    în situația în care întârzierile la plata chiriei sau a utilităților depășesc 60 de zile. pe langa sancțiunile prevăzute la art. 4.3, contractul se reziliază deplin drept (pact comisorîu de grad 4). Iară punere în întârziere, prin simpla notificare (art. 1824 si art. 1825 din Cod Civil) iară alte formalități, lucaiarul avand obligația să evacueze necondiționat spațiul care face obiectul contractului și să-l predea locaiorului cu proces-verbal, in termen de cel mult 5 zile de la primirea notificării acestuia..

4.5    In cazul în care locatarul nu eliberează spațiul in termenul prevăzut de aii. 4.4. locatorul \a trece la evacuarea acestuia, nefiind răspunzător de eventuale pagube materiale suferite de locatar, precum si de costurile suplimentare ocazionate cu acest prilej.


4.6    Locatorul are dreptul ca in situația prevăzută de art 4,4 sa folosească garanția de huna execuție in vederea acoperirii prejudiciului.

4.7    Majorările de întârziere se datoreaza începând cu prima zi lucratoare după data scadentei m pana la data achitării chiriei datorate inclusiv.

4.8    Plata obligațiilor curente, cat si Încasarea sumelor cu titlu de chirie si utîlitati se va efectua in ordinea vechimii acestora, incepand cu cea mai veche dintre acestea.

4.9    In situația prevăzută la art. 4.4, locatorul va sista furnizarea utilităților către locatar, (apa. energie, etc.) nefîind răspunzător de eventuale pagube materiale suferite de acesta.

Art. 5. Plata utilităților și a altor servicii

5.1    Pe lângă plata chiriei, locatarul se obligă să plătească locatorului consumul de apă. energie electrică, cheltuieli de salubrizare și alte cheltuieli justificate aferente lunii precedente, pana la data de 30 (treizeci) ale lunii următoare, conform facturilor emise de furnizor sau de către prestator.

5.2    La data predării-primirii spațiului comercial, părțile sunt obligate să consemneze indexul tuturor contoarelor în procesul-verbal de predare-primire.

5.3    Neachîtarea la termenele stabilite prin prezentul contract a sumelor aferente consumurilor și serviciilor, atrage după sine plata unor penalitati de întârziere in cuantum de 0.1 5 % pentru fiecare zi de întârziere pana la achitarea integrala a debitului. Cuantumul penalităților de întârziere poate depăși \aioarea debitului care le-a generat.

5.4    Neplata in termenele prevăzut de art. 4.3 si 5.3 precum si a majorărilor de întârziere acumulate, da dreptul locatorului sa întrerupă, cu notificare prealabila, furnizarea utilităților aferente spațiului, cu încheierea concomitenta a unui proces verbal de întrerupere si sigilare, pe riscul locatarului.

Art. 6. Obligațiile locatorului

6.1    Să predea spațiul închiriat pe bază de proces-verbal, în bune condiții de folosire conform destinației prevăzute în contract.

6.2    Locatorul va asigura de asemenea, condițiile de bransare la rețelele de electricitate si apa.

6.3    Locatorul va face reparațiile privind spațiul respectiv, cu excepția celor datorate folosirii necorespunzatoare a acestuia de către locatar sau oaspeți sau clientii locatarului.

6.4    Locatorul are obligația de a semna contractul in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data desfășurării licitației.

Art. 7, Obligațiile locatarului

7.1    Este absolut interzisă, pentru spatiile închiriate avand o suprafața de sub 500 de metri patrati, subînchirierea sau cedarea, sub orice formă, totală sau parțială, a spațiului închiriat, introducerea unei terțe persoane în spațiul închiriat, sub formă de asociere, colaborare sau reprezentare, aceste situații atragand după sine rezilierea contractului, fără notificare, Iară punere în întârziere și fără sesizarea instanțelor de judecată.

7.2    Cesionarea în totalitate a pârtilor sociale sau acțiunilor de către locatar in favoarea unei alte persoane fizice sau juridice, fara acordul locatorului, atrage după sine rezilierea unilaterala deplin drept a contractului si predarea spațiului comercial dettnut in baza prezentului contract, adica fara punere m întârziere si sesizarea instanțelor de judecata.

7.3    Să achite chiria și utilitățile la termenele scadente.

7.4    Să nu schimbe destinația spațiului comercial închiriat. Schimbarea destinației spațiului comercial închiriat, de către locatar, fara acordul locatorului, atrage după sine rezilierea deplin drept a contractului, fara notificare, fara punere în întârziere și fără sesizarea instanțelor de judecată.

7.5    Să exploateze normal bunul închiriat, evitând distrugerea, degradarea sau deienorarea construcțiilor, instalațiilor șî accesoriilor aferente.

7.6    Să suporte costul lucrărilor de reparații interioare și exterioare pe partea de u>uxiruețn, instalații si accesoriile aferente, în cazul în care aceste lucrări se datorează folosirii și exploatăm necorespunzatoare de către locatar a bunului închiriat.

7.7    Să permită locatorului executarea lucrărilor de reparații și întreținere generală. în cazul unor defecțiuni sau avarii care pot produce deteriorarea construcției sau alte pagube, locatarul este obligai să permită locatorului remedierea acestora de urgență. De asemenea, locatarul este obligat sa iljjotifice deindatape locator despre necesitatea efșQtUâfn^e'reparatii, in condițiile prevăzute de art. 1 8JM<CoiL civil.

%

Vil!'.-


| P gî y

s,'7.8    Să nu execute nici un fel de reparații, adăugiri sau modificări în spațiul comercial închinat sau la instalațiile aferente, fără acordul scris al locatorului obtinut in prealabil, cu excepția cazului dc forță majoră și a cazului fortuit.

7.9    Răspunde în exclusivitate de luarea măsurilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor pentru spațiul deținut cu chirie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în sensul reglementării lucrului cu foc deschis, fumatului, întreținerii instalației electrice proprii, instruirii personalului propriu, asigurării mijloacelor de stingere, depozitării și evacuării deșeurilor combustibile, menținerii libeie a căilor de acces în zonă, păstrării raportului normal între volumul încăperii și volumul de marfă.

7.10    Să asigure măsuri de deparazitare, dezinsecție șt deratizare în spațiul închiriat și să nu împiedice activitățile de această natură inițiate de către locator.

7.11    Să comunice locatorului, în termen de 5 zile, orice modificare a actului constitutiv șt/sau statut, ori autorizație de funcționare eliberate conform legii, schimbarea sediului social precum și cerere de înscriere de mențiuni de la Registrul Comerțului.

7.12    De a-șî afișa, la loc vizibil, denumirea societății și numărul contractului de locațiune

7.13    La expirarea termenului de închiriere, sau daca intervine rezilierea unilaterala a contractului pentru nerespectarea clauzelor contractuale . locatarul va preda spațiul închiriat a>a cum l-a preluat prin proces-verbal, avand obligația de a suporta despăgubirile rezultate în urma unor eventuale deteriorări ale acesteia (art. 1809 Cod Civ.).

7.14    Se obliga sa obțină pe cheltuiala sa toate autorizațiile si avizele necesare funcționarii, cat si cele necesare efectuării unor modificări sau reamenajari a spațiului comercial licitat, fiind unic răspunzător in fata organelor de control.

7.15    Sancțiunea, pentru nerespectarea obligațiilor contractuale de către locatar este rezilierea contractului de locațiune.

7.16    Sa constituie cu titlu de garanție de buna execuție a clauzelor contractuale, pentru perioada de

valabilitate a contractului suma de ............... lei, reprezentând contravaloarea chiriei calculata pe o

perioada de trei luni, pentru spatiile inchriate a căror suprafața este mai mica de 500 de metri patrati. Pentru spatiile închiriate a căror suprafața este de cel puțin 500 metri patrati, locatarul are obligația sa constituie cu titlu de garanție de buna execuție a clauzelor contractuale, pentru perioada de valabilitate a

contractului, suma de...............Iei, reprezentând contravaloarea chiriei calculata pe o perioada de o luna.

Sumele astfel constituite vor fi depuse in contul IBAN ROI 1TREZ7045006XXX00345I deschis ta Trezorerie Sectorului 4 pentru perioada de valabilitate a contractului, nefiind purtătoare de dobânda.

7.17    In situatîa in care, locatarul solicita rezilierea contractului înainte de scurgerea unui termen de 6 (sase) luni de la data când contractul de locațiune incepe sa producă efecte, pentru motive care exclud culpa locatorului, garanția de buna execuție un se mai restituie, ramanand la dispoziția locatorului.

7.18    In cazul in care LOCATARUL înregistrează debite la plata chiriei, utilităților cat si a majorărilor de întârziere, la încetarea contractuluî(reziliere), LOCATORUL este in drept sa retina din garanția de buna execuție sumele datorate pana la concurenta acestora.

7.19    In cazul in care din garanția de buna execuție nu se pot acoperi toate debitele LOC \ I OK LI este indreptatit sa procedeze la luarea masurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.

7.20    Sa achite taxele si impozitele aferente spațiului către instituțiile statului abilitate m <ntectarea acestora, conform prevederilor Codului Fiscal.

7.21    Locatarul are obligația de a semna contractul in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data desfășurării licitației.

Art. 8. Drepturile locatorului

8.1 De a controla modul în care este folosit și întreținut spațiul comercial închinai de către locatar.

8.2, De a rezilia unilateral contractul de drept, in situația in care s-a aprobat un K.L.Z.ț plan urbanistic zonal ) sau P.U.D. ( plan urbanistic in detaliu ) prin care urmeaza a se realiza lucrări de modernizare a pieței ce afecteaza direct spațiul comercial respectiv detinut de locatar, cu obligația notificării intenției de către locator in scris, a locatarului cu cel puțin 30 de zile anterioare datei de la care urmeaza sa se producă rezilierea.

8.3 De a rezilia unilateral contractul, deplin drept, in situația in care. printr-o hotararc judecătoreasca învestită cu formula executorie, se dispune atribuirea spațiului comercial altei peroane i fîzîce/juridice), sau ca urmareandobândirți terenului aferent spațiului printr-un titlu de proprietate8.4    De a rezilia unilateral contractul, deplin drept, in situația în care se va încheia, pentru spațiul comercial ce face obiectul prezentului contract in condițiile legii, vreun contract de concesiune, partencriai public privat sau asociere.

8.5    De a rezilia unilateral contractul, in situația nerespectarii obligațiilor contractuale de plata de către locatar.

8.6    In situația in care locatarul nu respecta obligațiile contractuale de plata, locatorul este m drept sa aplice sigilii pe caile de acces in spațiul închiriat, urmând ca desigilarea sa se efectueze doar pentru ridicarea din spațiu a bunurilor aflate in proprietatea locatarului.

8.7    In situația prevăzută la art. 4.4, locatorul va sista furnizarea utilităților (apa. energie, etc.) prin Serviciul Patrimoniu Administrativ, in momentul neplăților, avertizându-1 pe locatar care nu-si îndeplinește aceste obligații cu 3 zile înainte, nefiind răspunzător de eventualele pagube materiale suferite de locatar

Art. 9. Drepturile locatarului

9.1    De anu fi tulburat în folosința bunului ce face obiectul prezentului contract.

9.2    De a fi garantat contra evicțiunii și a viciilor ascunse care îi împiedică întrebuințarea spațiului

comercial.


9.3    De a rezilia unilateral contractul, de drept, din motive ce tin de persoana sau activitatea locatarului, cu obligația notificării in scris a locatorului despre intenția sa de reziliere a contractului, cu cel puțin 30 de zile anterioare datei de la care urmeaza sa se producă rezilierea.

9.4    Locatarul poate subtnchiria spațiul ce face obiectul prezentului contract, doar in cazul in care acesta are o suprafața de cel puțin 500 de metri patrati si doar pe baza unei cereri scrise aprobata in prealabil de către locator. Lipsa acordului locatorului conduce la rezilierea de drept a contractului, tara îndeplinirea vreunei proceduri prealabile.

Art. 10. Pact comisoriu expres

10.1    Daca una din parti nu isi îndeplinește obligațiile menționate, prezentul contract se considera desființat de drept fara a mai fi necesara intervenția instanțelor de judecata.

Art. 11. Forța majoră

11.1    Forța majoră exonerează de răspundere, partea care o invocă are obligația sa anunțe cealalta parte in termenul limita de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Art. 12. Litigii

12.1    Eventualele litigii ce se pot ivi între părțile contractante se vor soluționa pe cale amiabilă, mi când acest lucru nu este posibil, rezolvarea lor este de competența instanțelor judecătorești de la sediul locatorului.

Art. 13. Alte clauze

13.1    Prezentul contract va fi încheiat in forma autentica si constituie titlu executoriu, pentru plata chiriei la termenele si modalitățile stabilite in contract sau, in lipsa acestora, prin lege (art. 1798 Cod. Civ.), taxa notariala pentru autentificarea acestuia fiind suportata de către locatar.

13.2    Orice îmbunătățiri, transformări sau instalații care s-ar face de locatar, rămân bunuri câștigate spațiului comercial închiriat din momentul executării lor, fără pretenția rambursării contravalorii manoperei și a materialelor consumate si nu se vor putea face decât cu acordul scris al locatorului si cu obținerea tuturor autorizațiilor legale. Totodată, locatorul poate cere și readucerea spațiului comercial la starea inițială.

13.3    Neutilizarea spațiului comercial închiriat în anumite perioade ale anului nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade, excepție facand perioadele in care locatarul nu-si poate desfasura activitatea din motive independente de voința sa(renovare, modernizare, etc. efectuate de către locator).

13.4    In cazul in care se vor efectua lucrări de construcție si modernizare in perimetrul pieței,

locatorul nu isi asuma nicio,responsabilitate fata de locatar pe întreaga perioada a derulării lucrărilor aferente zonei ocupate. '    7    .


13.5    Modificarea contractului se poate face în limitele legislației romane, cu acord ui scris ai părților, prin act adițional, care va face parte integrantă dîn prezentul contract, cu excepția clauzelor prevăzute la art. 4.1,8,2,8.3 si 9.3.

13.6    în cazul refuzului locatarului de a preda locatorului spațiul cu proces verbal, în termen de 5 zile de la primirea notificării de reziliere, ocupând in continuare spațiul fara titlu valabil, obligațiile de plata cu titlu de lipsa de folosința spațiu se facturează pana la data predării în fapt a spațiului.

13.7    Locatorul, prin Serviciul Patrimoniu Administrativ, are obligația de a prelua in lipsa spațiul comercial pentru care s-a transmis rezilierea in situația în care locatarul paraseste spațiu! fara a anunța

13.8    Nerespectarea clauzei prevăzută Ia art. 7.11 constituie motiv de reziliere uml.ueraia a contractului de către locator.

13.9    La încheierea prezentului, locatarul va da o declarație (angajament de evacuare-Anexa I) pe proprie răspundere prin care va fi de acord cu evacuarea sa necondiționata la data încetării perioadei de închiriere sau in cazul rezilierii contractului, angajament ce va constitui titlu executoriu de evacuare, ce se va anexa la contract, facand parte integranta din acesta.

13.10    In baza angajamentului de evacuare (Anexa 1) prevăzut la art. 13.9. in caz de refuz a eliberării de buna voie a spațiului comercial, locatorul are dreptul sa-1 evacueze pe locatar in mod lortat. fara autorizare judecătoreasca si fara punere în întârziere, iar eventualele prejudicii rezultate in urma evacuam nefiind imputabile locatorului.

13.11    Prezentul contract impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau. reprezintă voința pârtilor si înlătură orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

13.12    Prezentul contract impreuna cu anexele sale constituie titlu executoriu cu privire la condițiile si efectele de încetare a acestuia, cu privire la dreptul de preluare a bunurilor locatarului, precum si cu privire la celelalte obligații contractuale insusite de către parti.

13.13    Limba care guvernează este limba romană.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cate unul pentru flecare parte, astăzi ...    .... si

produce efecte începând cu data de............

LOCATOR    LOCATAR

Locatorul isi rezerva dreptul de a insera in contract, clauze contractuale speciale stabilite prin acordul pârtilor, in funcție de necesitățile obiectiveAnexa nr. 1 ta contractul de îocatîune Nr............./........................

ANGAJAMENT DE EVACUARE

Subscrisa S.C./P.F./A.F.................................................................... cu sediul in

.............................................................. înregistrata la Registrul Comerțului sub

nr.............................., C.U.I ....................., cont (IBAN) nr....................... deschis la

............................., reprezentata prin........................ in calitate de locatar, cu domiciliul m

Identificat cu B.I./C.I. seria........ nr........., eliberat/a de Secția ...... Politie la data

de.......................... avand CNP.................................................... declaram pe proprie

răspundere ca suntem de acord sa fim evacuați din spațiul închiriat, situat in str...........................nr.

......., in suprafața de................m2, de către reprezentanții Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

București, in calitate de locator, pentru cauzele de încetare a contractului, doar prin simpla notificare, fara punere in întârziere, judecata sau alte formalități.

Spațiul dîn care suntem de acord sa fim evacuați, il deținem in baza Contractului de locuțiune m

......./ ........... incheiat intre Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 București si S.C I’ (; A.i

/I.I......................................................................

Prezentul angajament de evacuare constituie titlu executoriu st produce efecte depline mire părțile contractului de locatiune.

DATA

S.C./P.F/A.F/l.l.......................

Reprezentant..........................Anexa 2 la contractul de locatiune Nr................/.............................

PROCES - VERBAL de predare-prîmire

încheiat astazi............................intre,

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4, cu sediul în Șoseaua Giurgiului nr. 109A, sector 4, București, telefon 031/437.06.99,    031/425.41.41, cont IBAN

R060TREZ7045028XXX003409 deschis la Trezoreria Sectorului 4, reprezentată prin Director M1RCEA GEORGE, în calitate de LOCATOR,

Și

S.C. /A.F,/ P.F./I.I. cu sediul în București, Strada ..... nr....., bloc ... ,scara .... ap.....sector . telefon

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr............., C.U.l......... cont...................................

deschis la............................................ sucursala ........................... reprezentată prin .......... în

calitate de LOCATAR

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4 preda in buna stare de

întrebuințare si folosința si S.C.............................. S.R.L ia in primire spațiul comercial in suprafața de

.........mp, situat in locația Piața............, cu o valoare fiscala de impunere de....................lei:

Am primit,

S.C.........................S.R.L


Suprafața Spațiului (mp)

Destinația spațiului

Observații

Comercializare...........

-    3 prize (tensiune 220/380V)

-    2 lampi(tub neon 2x40W)

-WC

-    etc.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat in doua exemplare, cate unul pentru frecare parte.

Am predat,

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4

Sef Serviciu Patrimoniu Administrativ,


LISTA CERTIFICATELOR CONSTATATOARE CARE TREBUIE PREZEN I ATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR EXIGIBILE DE PLATA

Nr.

crt.

INSTITUȚIA EMITENTA

DENUMIRE IMPOZIT/TAXA

DENUMIRE

DOCUMENT

JUSTIFICATA

I

II

II)

A

1.

Direcția Generala a Finanțelor

Publice Județeană / de Sector.

Direcția Metodologica si

Administrarea Veniturilor Statului.

-    Impozit pe profit -TVA

-    Impozit pe salarii

-    Impozit venituri din salarii (daca este cazul)

-    Fonduri Speciale

Certificai de ate na re

Fiscala pentru pcisoane juridice

2.

Direcția Generala de Impozitare si Taxe Locale

-    Impozit pe clădiri

-    Impozit pe terenuri

-    Taxa asupra mijloacelor de transport

Certificat priGnd impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice

C.... zC.

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR SECTOR 4

AVIZAT,

DIRECTOR GENERAL

SCHIȚA SPAȚIULUI SCOS LA LICITAȚIE


x/1 Ek/lEEEDIRECȚIA DE ADMINISTR \Ri A Pil l'ELOR SECTOR -*

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL

Către,

SECTORUL 4 - BUCUREȘTI

Subsemnatul(a)............................................................. in calitate de reprezentant al

SC/AF/PF/IF/II ...................................................... cu sediul soc ml m

...................................................................................avand CUI................. \.s mg sa-mt

eliberați o adeverința din care sa reiasa faptul, ca societatea sus menționata nu este în litigiu eu sectorul T

aceasta fîindu-mi necesara in vederea participării la licitație pentru spațiului .....................in suprafața de

......mp. situat in Piața........................

Declar pe propria răspundere ca nu sunt in litigiu cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4.

Data..................... SC/AF/PF/IF/II...................... ..............

Reprezenîant(nume si prenume)

DOMNULUI PRIMAR AL SECTORULUI 4- BUCUREȘTI