Hotărârea nr. 130/2013

Hotărâre privind respingerea instituirii unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operatiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea instituirii unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operațiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale

Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând în considerație Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 (D.G.I.T.L. S.4) nr. 12515/21.08.2013

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4-

A

In temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal și prevedrile Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45 alin. 2 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „d” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Se respinge instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operațiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA,'5'^ Daniel BĂElSTĂ "i ! I


Nr. 130/29.08.2013