Hotărârea nr. 13/2013

Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 , a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă, situat in Sos. Oltenitei

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-X6 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință, situat in Sos. Olteniței nr. 188, bl. 1, parter, Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere Referatul de Specialitate al Secretarului Sectorului 4, nr. 18/14.01.2013, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/04.08.2005 și Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 74/27.07.2006;

Ținând seama de dispozițiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) , lit. n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.î începând cu data prezentei, spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință, situat in Sos. Olteniței nr. 188 , bl. 1 , parter, Sector 4 , in suparafata de 146,54 mp se transmite din administrarea Consiliului Local Sectorului 4 in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, pe durata nedeterminata.

Art.2 Predarea -primirea spațiului descris la art.l, se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, in tennen de 30 de zile, incheiat intre reprezentanții Poliției Locale a Sectorului 4 si reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4.

Art.3 Hotararea Consiliului Local Sector 4 cu nr.74/27.07.2006 privind imobilul din Sos. Olteniței nr. 188 , bl. 1, parter, Sector 4 se abroga.

Art.4 Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, precum si Poliția Locală a Sectorului 4, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, .vidiu-Dumitru ZARĂNr. 13/31.01.2013