Hotărârea nr. 129/2013

Hotărâre privind preluarea înregistrării mopedelor de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 la Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind preluarea înregistrării mopedelor de Ia Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4 Ia Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimaruhii Sectorului 4;

Luând în considerație Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. 12290/14.08.2013;

Vâzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art. 261 alin.l din Legea nr.571/2003 privind Codul

Fiscal cu modificările și completările ulterioare, punctul 93 alin.l și punctul, 94 alin.l, 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând cont și de prevederile art.l, alin (2) din H.C.G.M.B. nr. 199/2007 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea înmatriculării;

în baza dispozițiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „d” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea înregistrării mopedelor, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 199/2007, de la Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4 la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4.

Zs,

Art. 2. înregistrarea mopedelor se va face conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.09.2013.

Art. 3. Secretarul sectorului 4, Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4 si Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 29.08.2013.

Nr. 129/29.08.2013ANEXA NR.l

la HCLS 4 nr. 129/29.08.2013

Privind înregistrarea mopedelor

A

înregistrarea mopedelor se va face în baza următoarelor documente:

-    Cererea solicitantului;

-    Actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original Si în copie;

-    Actul de proprietate al mopedului, în original și copie;

-    Cartea de identitate a mopedului, în original Și copie;

-    Dovada efectuării inspecției tehnice, potrivit legii;

~ Dovada plății taxei de înregistrare;

-    Dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;

-    Dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.

a &

Daniel BĂEUTÂ '

■: i    V