Hotărârea nr. 126/2013

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.9/31.01.2013 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.9/31.01.2013 privind organizarea rețelei unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2013-2014

Consiliul Local Sector 4

Ținând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 și analizând Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr.271/06.08.213;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Având în vedere prevederilor art.61 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională;

Luând act de avizul conform emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București sub nr.15850/17.07.2013,

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l) și art. 81 alin,(2) lit.„j” și alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.9/31.01.2013 privind organizarea rețelei unităților de învățământ, de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2013/2014, după cum urmează:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

Număr de telefon

Forma de proprietate

86.

Școala primară “Dreamland”, Sediul 2

4

PRE, PRI

Strada Plugarilor nr.20

021.771.2828

particular

Art2 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București precum și unitatea de învățământ nominalizată la art.l, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de>29.08,2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 1 UBawiel BĂLUȚĂ

Nr. 126/29.08.2013