Hotărârea nr. 125/2013

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.07.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.07.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberarea vehiculelor staționate

neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spații verzi etc.) din Sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 4 nr. 13147/18.07.2013;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

-Legea nr.155 /2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale; -Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 , republicată, actualizată privind circulația pe drumurile

publice;

-    H.G.nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

-Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-Prevederile art.45 alin.l și ale art.81 alin.2 lit.j) și 1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 începând cu data prezentei, se modifică Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 37/2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.37/31.07.2008, astfel cum a fost modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.44/31.03.2011, neschimbate prin dispozițiile prezentei hotărâri, rămân în continuare în vigoare.

Art 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, prin serviciile de specialitate, Poliția Locală Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, potrivit competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.08.2013.


Nr. 125/29.08.2013
REGULAMENT


privind ridicarea, transportul, depozitarea în spatii special amenajate sî eliberarea vehiculelor V

staționate ne regulamentar pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiul UkBucureștj4v?V

Prin domeniul public se înțelege: partea carosabilă, trotuarul, spațiile verzi din sectorul 4, astfel cum este definit prin Legea nr.213/1998 privind regimul juridic al proprietății publice.

Art. 1.(1) Vehiculele staționate neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spații verzi etc.), întreg teritoriul aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, sunt supuse ridicării, transportului și depozitării lor în spații special amenajate, până fa eliberarea acestora proprietarilor/deținătorilor sau îndeplinirea formalităților legale de valorificare.

(2)    Se consideră oprire, imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste această durată imobilizarea se consideră staționare.

(3)    Se consideră parcare, staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător.

(4)    Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilă trebuie așezat lângă și în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta.

(5)    Sunt supuse procedurilor prevăzute la alin. (1) și vehiculele staționate pe trotuar, dacă nu asigură spațiu de cel puțin 1 m pentru circulația pietonilor sau cele staționate pe spațiile verzi, ce fac parte din domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4.

Art. 2. Constatarea staționarii neregulamentare pe domeniul public (carosabil, trotuare, spații verzi etc.) din Sectorul 4 al Municipiului București se sancționează conform legii nr. 155/2010, de către Poliția Locală Sector 4, prin polițiștii locali/agenți constatatori, indiferent de instituțiile publice cărora le este dat în administrare domeniul public respectiv.

Art. 3. Operațiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea în spatii special amenajate și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spații verzi etc.) din Sectorul 4, se efectuează de către personalul operatorului autorizat desemnat în baza unei proceduri de achiziții publice și autorizat să desfășoare aceste

activități numai pe drumurile publice aflate în Sectorul 4, indiferent de instituțiile publice cărora le este dat în administrare domeniul public respectiv.

Art. 4. Operațiunile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor se execută numai de către operatorul care a obținut atribuirea contractului de achiziție publică. Aceste operațiuni se pot realiza numai pe baza Dispoziției scrise de ridicare, întocmită de către agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 4, prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor. Agentul constatator asistă pe toată perioada derulării operațiunilor de ridicare a vehiculelor de către operatorul autorizat.

Art.5 în situația în care, cu prilejul efectuării manevrelor de asigurare și ridicare a autoturismului parcat neregulamentar pe platforma autospecialei aparținând operatorului autorizat și până la momentul începerii efectuării transportului autovehiculului respectiv, în vederea degajării pârtii carosabile, la locul faptei se prezintă proprietarul/deținătorul autoturismului ridicat, acesta are dreptul de a i se elibera autoturismul tară suportarea niciunei taxe aferente serviciilor prestate de către operatorul autorizat. Restituirea autoturismului ridicat în aceste condiții, se va face la solicitarea expresă a polițistului local-agent constatator, care va întocmi doar procesul-verbal de contravenție.

Art. 6. (1) După întocmirea Dispoziției scrise de ridicare, se va completa o Notă de constatare de către reprezentantul operatorului, care va fi semnată și de către polițistul local din cadrul Politiei Locale Sector 4. Nota de constatare va cuprinde în mod obligatoriu marca, modelul, culoarea și numărul de înmatriculare al vehiculului, locul și starea fizica a acestuia. Nota de constatare se va întocmi în 2 (două) exemplare (autocopiante și culori diferite) și vor fi înseriate. Un exemplar va rămâne la reprezentantul operatorului, iar celălalt se va înmâna polițistului din cadrul Politiei Locale Sector 4.

(2) în cuprinsul Notei de constatare, agentul constatator va imortaliza în format digital foto, din 4 unghiuri diferite, starea vehiculului staționat. La cererea organelor abilitate, Poliția Locală Sector 4 este obligată să pună la dispoziția acestora, potrivit legii, planșele foto din care să rezulte starea fizică a vehiculului staționat și situația de fapt.

Art. 7. Operatorul autorizat să desfășoare activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spații verzi etc.) din Sectorul 4, răspunde în mod direct față de deținătorii legali ai vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și deg^aja^^peratorul autorizat este obligat să se asigure la o societate de asigurări

pentru acopȘrireâ'eventualeî^i; daune produse ca urmare a operațiunilor de ridicare, transport și

depozitare./' i / V

Art.8 în situația în care, Poliția Locală Sector 4 va fi obligată la restituirea unor pretenții, inclusiv taxa de timbru, cheltuieli de judecată, onorarii etc, în urma soluționării de către instanțele judecătorești a litigiilor care se referă și la ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe teritoriul Sectorului 4, operatorul autorizat va suporta toate cheltuielile ocazionate de respectivul litigiu, stabilite în sarcina Poliției Locale Sector 4. Această reglementare va fi aplicabilă tuturor hotărârilor judecătorești rămase definitive după data intrării în vigoare a prezentului Regulament, indiferent de data introducerii plângerilor pe rolul instanțelor judecătorești.

Art. 9. Pe perioada depozitării vehiculelor, acestea se află în custodia operatorului autorizat până la data eliberării și răspunde conform legii. Eliberarea se va efectua conducătorului vehiculului în baza certificatului de înmatriculare, în original.

Proprietarul sau deținătorul unui vehicul este obligat să comunice poliției locale, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia La încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, conform dispozițiilor art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. Programul de desfășurare a activităților de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se desfășoară zilnic în intervalul orar OS00^00. La solicitarea Primăriei Sector 4, programul se poate prelungi. Programul de desfășurare a activității de eliberare a autovehiculelor ridicate se desfășoară zilnic în intervalul orar O8°°-2200.

Art. 11. Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se efectuează la reprezentantul operatorului autorizat care a efectuat operațiunile de ridicare, transport și depozitare, care are obligația să elibereze chitanță fiscală.

Art. 12. în funcție de perioada de depozitare calculată din momentul predării efective a vehiculelor staționate neregulamentar, se percepe un tarif de către operatorul autorizat de Primăria Sector 4.

Momentul eliberării către conducătorul vehiculului se stabilește pe baza registrului de intrări - ieșiri existent la sediul locului de depozitare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ